Społeczeństwo II RP - notatka

2 Pages • 307 Words • PDF • 45.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 13:57

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


1. Sytuacja demograficzna odrodzonej Polski a. liczba ludności – po odzyskaniu niepodległości – 27 mln – w 1939 r. – 35 mln b. stosunkowo niski poziom urbanizacji – Warszawa liczyła ponad 1 mln mieszkańców – 6 miast przekraczało 100 tys. mieszkańców 2. Mniejszości narodowe w Polsce międzywojennej a. obywatele narodowości polskiej stanowili 69% ogółu mieszkańców b. mniejszości narodowe wg spisu ludności z 1921 r. wynosiły 31% – Ukraińcy – 14% – Żydzi – 10% – Białorusini – 4% – Niemcy – 4% – inni – 1% 3. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych a. w Polsce w różnych okresach stosowana dwie koncepcje polityki wobec mniejszości narodowych: – politykę asymilacji narodowościowej – zmierzała do polonizacji słowiańskich mniejszości narodowych – politykę asymilacji państwowej – polegała na budowaniu więzi między państwem polskim a mniejszościami bez ich wynaradawiania. b. na zaostrzenie stosunków z ludnością ukraińską miała działalność terrorystyczna Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) c. przejawy antysemityzmu w Polsce międzywojennej – wobec Żydów szczególnie wrogo był nastawiony Obóz Narodowo Radykalny (ONR) – zjawisko getta ławkowego – wyznaczanie dla żydowskich studentów odrębnych miejsc – stosowanie tzw. numerus clausus – polegało na ograniczaniu liczby przyjmowanych studentów narodowości żydowskiej – dochodziło do pogromów, czyli zorganizowanych napaści na ludność żydowską

4. Struktura społeczna II Rzeczypospolitej – chłopi – 55% – robotnicy – 27,5% – przedsiębiorcy, kupcy i rzemieślnicy – 11% – wielcy przedsiębiorcy – 5% – ziemianie 0,5% 5. Rozwój edukacji a. stan alfabetyzacji społeczeństwa polskiego na początku istnienia II Rzeczypospolitej – czytać potrafiło ok. 70-60% obywateli odrodzonego państwa – analfabetyzm nie występował tylko na ziemiach dawnego zaboru pruskiego b. w 1932 r. została przeprowadzona przez ministra oświaty Janusza Jędrzejewicza reforma oświaty – wprowadzono obowiązek szkolny na poziomie szkoły powszechnej (podstawowej) – ujednolicono system oświaty – zmodernizowano programy nauczania c. tylko część uczniów mogła kontynuować naukę w szkołach średnich d. w II Rzeczypospolitej działały 32 szkoły wyższe
Społeczeństwo II RP - notatka

Related documents

2 Pages • 307 Words • PDF • 45.8 KB

1 Pages • 217 Words • PDF • 44.2 KB

379 Pages • 71,563 Words • PDF • 12.4 MB

16 Pages • 52 Words • PDF • 2.1 MB

158 Pages • PDF • 128.6 MB

15 Pages • 607 Words • PDF • 525.7 KB

1 Pages • 118 Words • PDF • 30.4 KB

29 Pages • 1,056 Words • PDF • 16.3 MB

28 Pages • 9,061 Words • PDF • 390.1 KB