Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów - egzamin

9 Pages • 3,123 Words • PDF • 209.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:58

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów – egzamin: 1. Pojęcie skutków (wpływu) mediów i skuteczności mediów Na ogół wpływ (skutki) środków komunikowania masowego ujmuje się w badaniach empirycznych jako oddziaływanie masowe, tj. takie, które powoduje masowe (powszechne) reakcje. Przy tym rozumieniu, zachowania zbiorowe (collective behavior) – jak panika – są najlepszym przykładem oddziaływania masowego Skutki mediów, są to wszelkie konsekwencje działania mediów, niezależnie od tego, czy były zamierzone czy też nie. Natomiast określenie „skuteczność (siła) mediów” odnosi się do potencjalnej mocy mediów. Wywierania sterowanej siły lub kontrolowanego wpływu, a szczególnie wywoływania planowanego skutku społecznego. Skuteczność mediów polega zatem na osiąganiu założonego celu i zawsze zakłada intencje lub cel komunikacyjny. Rozróżnienie wpływu od skuteczności jest jednak trudne do przestrzegania w języku potocznym. Rodzaje skutków: ➢ Poznawcze – dot. Zmian wiedzy lub opinii ➢ Afektywne – dot. Postaw i uczuć ➢ Behawioralne – dot. Zmian zachowań Klapper wyróżnił: ➢ konwersję, ➢ zmianę drobną ➢ wzmocnienie postawy. McQuail uzupełnił ten trójpodział o więcej możliwości, szczególnie powyżej szczebla jednostkowego. Media mogą zatem: ➢ Powodować zmianę zamierzoną (konwersja) ➢ Powodować zmianę niezamierzoną ➢ Powodować zmianę drobną (co do form lub intensywności postawy) ➢ Ułatwiać zmianę (zamierzoną lub nie) ➢ Wzmacniać coś, co istnieje (brak zmian) ➢ Zapobiegać zmianie Każde z powyższych rodzajów zmian może występować na szczeblu jednostkowym, grupowym, instytucjonalnym lub kulturowym. Powszechnie stosowana metoda ankietowa badań uprzywilejowuje jednostkową i werbalną perspektywę oceny wpływu mediów. Gdy rozważamy rodzaje skutków, należy uwzględnić ich intencjonalność: planowe lub żywiołowe oraz czas: krótko i długotrwałe

1

INTENCJONALNOŚĆ planowanie skutków

Jednostkowe zmiany postaw Kampania medialna Uczenie się informacji

Rozpowszechnianie wynalazków Rozpowszechnianie innowacji Upowszechnianie wiedzy

(CZAS - krótkotrwałe)

(długoterminowe)

Jednostkowe reakcje Zbiorowe reakcje

Kontrola społeczna Socjalizacja Konstruowanie znaczeń Zmiana kulturowa

konsekwencje nieplanowania

Oddziaływanie wzajemnie – odnosi się do wpływu mediów na przebieg relacjonowanego wydarzenia, np. świadomość że telewizja filmuje pewne wydarzenia zmienia jego tok. Efekt bumerangowy – oznacza wywołanie zmian w odwrotnym do zamierzonego kierunku. Efekt uznania wpływu społecznego – jedynie inni ludzie ulegają oddziaływaniu mediów, natomiast my jesteśmy na niego odporni.

2. Faza badań nad oddziaływaniem mediów (główni teoretycy i okresy oddziaływania).

Pierwsza faza – wiara we wszechmocne media (lub faza wszechmocy propagandy/mediów) – teoria „magicznego pocisku”. Początek XX wieku do lat 30tych XX wieku. Wiara w potęgę oddziaływania mediów oraz ich dobroczynne lub zgubne – masowe wpływy. Media w krajach, gdzie się dobrze rozwinęły, były uznawane za zdolne do kształtowania masowych opinii i przekonań, zmieniania obyczajów, a nawet zachowań zgodnie z życzeniami tych, którzy je posiadają i kontrolują. Czasy wojny – wykorzystanie mediów dla propagandy wojennej oraz przez państwa autorytarne dla perswazji politycznej. Potwierdzało to wielką siłę mediów. Lato 20 i 30 badania empiryczne potwierdzają wpływ mediów. Motywy badań często były reformistyczne i postępowe. Miały skłonić media do bardziej społecznego wykorzystania siły kina i radia (zwalczanie przesądów, lepsze informowanie społeczeństwa).

2

Teoria magicznego pocisku: ➢ Ludzie w społeczeństwie masowym żyją w społecznej izolacji, podlegają w nikłym stopni kontroli społecznej sprawowanej przez innych, ponieważ pochodzą z różnych środowisk i nie podzielają jednolitego systemu norm, wartości i wierzeń. ➢ Jak inne zwierzęta, istoty ludzkie od urodzenia są wyposażone w jednolity zasób instynktów, które kierują ich sposobami reagowania na zjawiska otaczającego ich świata ➢ Ponieważ działania ludzkie nie są kształtowane przez więzi społeczne, a kierowane przez jednakowe instynkty, jednostki reagują na wydarzenia (takie jak przekazy medialne) w podobny sposób. ➢ Ludzie dziedziczą genetyczną naturę, a izolacja społeczna skłania do recepcji i interpretowania przekazów medialnych w jednakowy sposób. ➢ Zatem, przekazy medialne są jak symboliczne „pociski”, uderzają w oczy i uszy jednostek i wywołując w ich umysłach i zachowaniach podobne efekty; są one bezpośrednie, natychmiastowe, jednakowe, a przez to silne.

Druga faza – sprawdzanie teorii wszechmocnych mediów – teoria ograniczonych wpływów mediów: Lata 30 do lat 60tych XX wieku. Początek tej fazy wiąże się z badaniami zainicjowanymi przez Payne Fund w Stanach Zjednoczonych. Studia empiryczne na wpływem różnych rodzajów treści i mediów, przede wszystkim filmy i kampanie propagandowe. Użycie filmu w planowanej kampanii propagandowej lub informacyjnej oraz analiza przebiegu kampanii wyborczych. Badania w latach 40tych o rzeczywistym wpływie środków komunikowania masowego doprowadziły do wniosków: siła oddziaływania środków masowych ustępuje innym sposobom i metodom perswazji, przy czym same niezmiernie rzadko wywołują radykalną zmianę postaw i zachowań. Odwrotnie niż w pierwszej fazie. Joseph Klapper: komunikowanie masowe nie jest zwykle wystarczającą ani konieczną przyczyną wpływu na audytorium, ale zazwyczaj działa przez splot czynników pośredniczących (istniejąca struktura relacji społecznych i kontekstu społecznego). Jednak komunikowanie masowe ma cechy, które je od innych oddziaływań i dzięki tym cechom miewa specyficzne skutki. Teoria ograniczonych wpływów mediów: ➢ Ludzie we współczesnym społeczeństwie są psychologicznie zróżnicowani, dzięki nabytym różnym doświadczeniom życiowym kształtującym ich osobowość ➢ Ludzie przynależą do różnych społecznych kategorii, opartych na takich czynnikach jak dochód, wiek, płeć itd. Te kategorie charakteryzuje podobieństwo subkultur powielanych wierzeń postaw i wartości. ➢ Ludzie w nowoczesnym społeczeństwie nie są izolowani, ale połączeni więzami relacji społecznych opartych na rodzinie sąsiedztwie i pracy. ➢ Jednostkowe różnice, subkultury społeczne oraz wzory relacji społecznych skłaniają ludzi do zainteresowania się, wybierania, korzystania i interpretowania różnych przekazów w nader selektywny sposób. ➢ Zatem ponieważ recepcja przekazów medialnych jest wysoce selektywna, a interpretacja treści różna u różnych osób, każdy konkretny przekaz ma jedynie ograniczony wpływ na odbiorców. 3

Prasa, radio i telewizja korzystały z tej teorii ponieważ dzięki niej były zwolnione ze społecznej odpowiedzialności. Natomiast na reklamę, marketing politykę teoria nie miała większego wpływu (opinia publiczna i instytucje społeczne), ponieważ kilka procent więcej przy wyborach czy przy sprzedaży produktu ma wielkie znaczenie

Trzecia faza – ponowne odkrycie wszechmocy (siły) mediów Badacze znowu podjęli temat wpływu mediów, ponieważ nie wierzyli w jego brak z poprzedniej fazy. Niemal każdy z badaczy zaczął dostrzegać, że komunikowanie masowe ma wpływ na odbiorców. G. Gordon pisał, że „to, że komunikowanie wszelkiego rodzaju musi w pewnym stopniu mieć wpływ na ludzi, jest dzisiaj aksjomatem”, czyli jest oczywiste. Lang i Lang uważają, że mit „braku skutków” był rezultatem splotu czynników, wynikających głównie z przypisywania nadmiernego znaczenia dwom książkom. Katza i Lazarsfelda Personal Influence oraz Klappera The Effects of Mass Communication oraz koncentracji uwagi badawczej na ograniczonej liczbie, przede wszystkim krótkoterminowych skutków oraz na jednostkach (np. wybory) zamiast skupienia się na różnorodnych społecznych i instytucjonalnych następstwach działania mediów. W tej fazie ważne były: ➢ Zmiany długoterminowe ➢ Wpływ kontekstu i motywacji ➢ Oddziaływanie ideologii, wzorów kulturowych ➢ Sposób kształtowania treści przez media. Noelle-Neumann: „Powrót do pojęcia silnych mediów”. Myślenie nowej lewicy – poważny wpływ mediów, większy na świadomość społeczną niż podstawy jednostkowe. Czwarta faza – negocjowany wpływ mediów – teoria konstruktywizmu społecznego. Lata 70 XX wieku – analiza tekstów medialnych – wiadomości bieżących i seriali telewizyjnych , badania ich odbiorców i producentów. Konstruktywizm społeczny (William. A. Gamson i Andre Modigliani) – za najważniejszy skutek mediów uznaje tworzenie definicji i znaczeń społecznych, które dzięki systematycznemu rozpowszechnianiu docierają do szerokiej publiczności. Jej członkowie, w samodzielnie negocjowany sposób, włączają (lub nie) przekazy i treści w swojej struktury poznawcze, zazwyczaj już ukształtowane przez wcześniejsze identyfikacje zbiorowe. Założenia nowej fali kryją się w przeszłości: teoria ideologii i fałszywej świadomości, teoria kultywacji George’a Gerbnera i teorii „spirali milczenia” Elisabeth Noelle-Neumann. Dwie siły motoryczne ujawnia skutki mediów: ➢ Przekonanie, iż media „konstruują” społeczne sytuacje i zrozumienie historii przez komponowanie obrazów rzeczywistości (programy fabularne i informacyjne) przewidywalny i ustalony sposób. ➢ Odbiorcy w procesie symbolicznej interakcji z konstrukcjami oferowanymi przez media sami konstruują własny program rzeczywistość społeczną i swoje w niej miejsce. Siła mediów i siła odbiorców na płaszczyźnie stałej negocjacji znaczeń.

4

Konstruktywizm odchodzi od metodologii ilościowej, zwracając bardziej uwagę na metody jakościowe – analiza zdarzeń kryzysowych, które stanowią oś konstrukcyjną definicji publicznych. Odejście od ilościowych badań sondażowych – „bankructwo behawioryzmu”

3. Teorie klasyczne skutków komunikowania masowego: Teorie psychologiczne: Model wszechmocy propagandy Serge’a Tchakhotine’a: Teoria propagandy masowej była uwikłana w koncepcję instytuktów, do których apelowanie nadaje przekazom moc zniewalającą. Jako zmienną pośredniczącą wprowadził psychologiczne pojęcie przekazom moc zniewalającą. Jako zmienną pośredniczącą wprowadził psychologiczne pojęcie wrodzonych popędów (szczególnie agresji i wrogości). Powszechność i identyczność instynktów Teorie warunkowania – wg. Jacquesa Ellula i wg. Michaela Choukasa: Według Ellula propaganda próbuje przede wszystkim wywołać u jednostki odruchy warunkowe przez takie jej ćwiczenia, aby pewne słowa, znaki, symbole, a nawet pewne osoby lub fakty niezawodnie wywoływały reakcje u odbiorcy. Stworzenie takich odruchów, tak zbiorowych, jak i indywidualnych, jest zdecydowanie możliwe. Choukas wyjaśnia wpływ w propagandy masowej wskazując na kojarzenie lansowanych treści z nagromadzoną pamięcią odbiorcy co do takich stanów, jak lęk, przyjemność, nienawiść, miłość. Tak wzbogacony bodziec staje się symbolem, tzn. aktywnym czynnikiem organizującym ludzkie działania. „Wraz z każdym symbolem”, który nabywa jednostka, automatycznie i bezrefleksyjnie akceptując obraz rzeczy, które ma kochać lub nienawidzić, hołubić je lub nimi pogardzać. Teoria dysonansu poznawczego Leona Festingera: Teoria dysonansu poznawczego wyjaśnia zjawisko unikania przez odbiorcę informacji sprzecznych z jego wcześniejszymi nastawieniami. Teoria przystawania: Teoria zgodności postaw odbiorcy względem przekazu i komunikatora, którą przedstawili Osgood, Suci i Tannenbaum. Jeśli dwie bliskie osoby mają różne opinie o wspólnym przedmiocie zainteresowania, to może pojawić się zjawisko dysonansu, które najprościej można zredukować przez taką zmianę opinii, aby stały się one wzajemnie zgodne. Teoria współorientacji: (Kline) Teoria ta wprowadza jeszcze do dwóch poprzednich teorii dodatkowych konstrukt: zbieżność wyobrażeń osoby o pewnym obiekcie z jej sądem o tym, co inni myślą o tym samym obiekcie. Przykład: sytuacja, w której przyjaciele uzyskują różne opinie o filmie, który chcieli zobaczyć i dyskutują, czy zdecydować się na kupno biletów. Teorie socjologiczne: Głoszą one, iż jednostkowe różnice osobowości są skojarzone z cechami społecznymi, co sprawia, że ludzie o podobnej charakterystyce społecznej wskazują podobne zachwania względem środków masowych i na przekazy reagują w podobny sposób (zmienne społeczno-demograficzne: wiek, płeć, dochód, wyznanie, rasa, zawód, miejsce zamieszkania itd. Mają wpływ na korzystanie ze środków masowego przekazu) – to zawiera się w teorii kategorii społecznych. Teoria kategorii społecznych Melvina Defleura: teoria kategorii społecznych ujmuje proces komunikowania zgodnie z perspektywą teorii socjologicznej – teorii społeczeństwa masowego. Defleur dzieli publiczność, masową na kategorie (segmenty) wedle cech społecznych. Nie jest to rozwinięta teoria, ale raczej opisowa formuła mająca spore walory wyjaśniające i heurystyczne. Może jednak funkcjonować jako najprostsza teoria w studiach wpływu środków masowych. Hipoteza dwustopniowego przepływu informacji: Studium Paula Lazarsfelda, Bernarda Berelsona i Hazel Gaudet (kobieta). Dla wielu ludzi głównym źródłem informacji politycznych nie jest prasa ani radio, lecz rozmowa z innymi ludźmi, krewnymi, przyjaciółmi, sąsiadami czy kolegami. 5

Nieformalne stosunki mają silny wpływ na interpretacje treści przekazów masowych, a tym samym modyfikują ich oddziaływanie. Powtórne odkrycie istnienia w społeczeństwie, uznanym za masowe „grup pierwotnych”, a w ramach szerszych układów społecznych, wskazano na odrębną rolę społeczną – przywódcy opinii. Zwrócenie uwagi na grupową strukturę zbiorowości odbiorczych i społeczne uwarunkowanie procesów odbioru.

Teorie kulturowe: Wszystkie koncepcje, które stwierdzają doniosłość środków komunikowania masowego w kulturze współczesnej, głosząc jednocześnie tezę o ich przemożnym wpływie na ogół norm i standardów kulturowych. Dysfunkcja narkotyzująca i jej skutki: Paul Lazarsfeld i Robert Merton. „Dysfunkcja narkotyzująca” – wytworzenie przez media masowe stanu społecznej apatii, przy równoczesnym umacnianiu wśród odbiorców fałszywego wrażenia, iż poinformowanie z gazet, radia i telewizji wystarcza do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mamy wówczas do czynienia z zastępczym przeżywaniem rzeczywistości które nie prowadzi do rzeczywistej partycypacji, lecz tylko pasywnej obserwacji świata. Dysfunkcja ta istnieje, jednak w jakim zakresie ona działa pozostaje jeszcze do ustalenia. Oddziaływanie mediów na dzieci wg koncepcji Fredric’a Werthama: Środki masowego przekazu to sugestywne narzędzia uczenia dzieci i młodzieży materializmu, brutalności i antyspołecznego zachowania. Książka – Uwodzenie niewinnego – nurt badań nad wpływem scen grozy i okrucieństwa na młodych odbiorców. Determinizm technologiczny Marshalla McLuhana: Środki komunikowania – same w sobie nie są ani dobre, ani złe – totalnie przeobrażają sposoby ludzkiego myślenia i odczuwania. Pojęcie rewolucji komunikacyjnej – dokonuje się pod wpływem nowych technologii komunikowania.

4. Podstawowe teorie i hipotezy oddziaływania mediów:

Teoria korzystania i gratyfikacji z mediów: Wywodzi się z badań zmierzających do wyjaśnienia wielkiej atrakcyjności pewnych podstawowych treści medialnych. Najważniejszym stawiam pytanie jest to, dlaczego ludzie korzystają z mediów i po to co robią. Socjologia funkcjonalistyczna postrzegała media jako środek zaspokajający różne potrzeby społeczeństwa – służący zachowaniu spójności, ciągłości kulturowej, kontroli społecznej i szerokiemu obiegowi wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym. Takie postawienie sprawy odpowiada założeniu, że jednostki mogą korzystać z mediów w podobnych celach, jak poszukiwanie wskazówek, relaksu, dostosowanie się, informacji i budowanie własnej tożsamości. Pierwsze takie badanie zostało przeprowadzone w latach czterdziestych XX wieku i dotyczyło przyczyn powszechnego zainteresowania programami radiowymi, zwłaszcza „operami mydlanymi” i kwiazami, oraz czytelnictwa gazet. Wyniki badań były dość nieoczekiwane. Okazało się na przykład, że nadawane w ciągu dnia opery mydlane, często lekceważone jako płytkie i miałkie historyjki służące zabijaniu czasu, są dla słuchaczek ważne, są źródłem porad i często poruszają problemy które dotykają ich samych. Odnośnie gazet, okazało się że poza byciem źródłem informacji, odgrywają ważną rolę ze względu na stwarzane poczucie bezpieczeństwa, dostarczają tematów do wspólnych rozmów oraz nadaje strukturę codzienności.

6

Podstawowe założenia po dwudziestu latach od odkrycia tej teorii: ➢ Wybór mediów i treści medialnych jest na ogół racjonalny i obliczony na pewne konkretne cele i satysfakcje (widownia jest aktywna, jej tworzenie się jest logiczne) ➢ Członkowie widowni są świadomi swoich potrzeb w odniesieniu do mediów, które wynikają z osobistych i społecznych okoliczności, mogą nadawać im wyraz poprzez swoje motywy. ➢ Użyteczność jest ważniejszym czynnikiem kształtowania się widowni niż czynniki estetyczne lub kulturowe ➢ Wszystkie lub większość czynników kształtowania się widowni (motywy, odczuwanie lub otrzymywanie korzyści, wybory mediów, zmienne społeczne) są zasadniczo mierzalne. Elihu Katz, Jay Blumler, Michael Gurevitch opisali proces selekcji mediów jako związany ze społecznym i psychologicznym podłożem potrzeb, które generują oczekiwania odnośnie do środków masowego przekazu i innych źródeł, prowadzące do zróżnicowanej ekspozycji, w wyniku których powstaje potrzeba gratyfikacji i inne konsekwencje. Szkoła ta chciała stworzyć ogólną ramę teoretyczną w której można by umieścić poszczególne wyniki badań nad motywacjami. Badacze po przeanalizowaniu wielu brytyjskich programów radiowych i telewizyjnych zaproponowali schemat interakcji media-osoba” które zdaje sprawę z najważniejszych satysfakcji uzyskiwanych za sprawą mediów. Typologia interakcji media-osoba: ➢ Rozrywka – ucieczka od rutyny lub problemów, odreagowanie emocjonalne ➢ Stosunki osobiste – towarzystwo innych, użyteczność społeczna ➢ Tożsamość osobista – odniesienie do siebie, poznawanie rzeczywistych, utwierdzanie wartości ➢ Nadzór (formy poszukiwania informacji) Teoria oczekiwań: teza że media oferują nagrody na które czekają potencjalni członkowie widowni jest kluczowa dla wielu teorii dotyczących osobistych motywów. Takie nagrody można uważać za doświadczane skutki psychologiczne, które jednostki sobie cenią. Odnajdujemy je w samym korzystaniu z mediów, w ulubionych gatunkach czy w konkretnych treściach. Model Philipa Palmgreena wyraża założenie że korzystanie z mediów można tłumaczyć jako kombinację subiektywnie postrzeganych korzyści oferowanych przez medium i zróżnicowanej wartości tych korzyści dla pojedynczego członka widowni. Ułatwia on zadanie spośród oczekiwanych subiektywnych gratyfikacji. Model ten prowadza rozróżnienie na oczekiwania i satysfakcję oraz pozwala dostrzec przyrost w czasie związany z korzystaniem z mediów. Motywację jednak ciężko przekształcić w ostre narzędzie empiryczne. Hipoteza luki informacyjnej (różnic wiedzy): Sformułowana przez trzech badaczy: Tichenora, Donohuego i Oliena. Głosi ona iż gdy wzrasta dopływ informacji przez media masowe do systemu społecznego, warstwy ludności o wyższym społeczno-ekonomicznym statusie przyswajają te informacje w szybszym tempie i większym zakresie aniżeli warstwy o niższym statusie, tak iż różnica w stopniu poinformowania między tymi warstwami raczej zmierza ku powiększeniu niż zmniejszeniu. Autorzy hipotezy zastrzegali się także, iż odnosi się ona głównie do pewnych typów informacji takich jak np. Spraw międzynarodowych czy popularyzacji nauki. Są to wiadomości powszechnego zainteresowania. Nie dotyczy natomiast bardziej wyspecjalizowanych zagadnień, jak poradnictwo, hobby, informacje handlowe itp. Hipoteza ta nie twierdzi iż odbiorcy o niższym statusie niczego się od 7

mediów masowych nie uczą, lecz iż uczą się mniej. Nie stwierdza zatem rosnących różnic absolutnych lecz różnice względne. Zwiększenie się różnic można tłumaczyć wieloma czynnikami. ➢ Wiąże się z umiejętnościami odbiorcy. Osoby o wyższym wykształceniu mają na ogół lepsze przygotowanie do odbioru nie tylko prasy, ale także radia i telewizji. ➢ Ludzie wykształceniu są na ogół lepiej przygotowani do dostrzegania problemów, ich analizy i oceny. ➢ Mają zazwyczaj więcej kontaktów społecznych przy czym częściej mają możliwość dyskuowania spraw publicznych z innymi osobami. ➢ Psychologiczne mechanizmy selektywnego korzystania, przyswajania i zapamiętywania. Osoby o wyższym wykształceniu częściej mają wyrobione nawyki korzystania z mediów masowych, potrafią też lepiej wybierać odpowiadające im programy oraz wykorzystywać w życiu codziennym zdobyte informacje. Hipoteza „różnic wiedzy” ma dwa różne wymiary. ➢ Odnosi się do ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństwa, którego same media nie mogą zmienić, jest to bowiem domena oświaty. ➢ Odnosi się do szczególnych tematów i problemów, co do których możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie różnic poinformowania. Donohue podkreślał, że w szczególnych przypadkach, media pomagają skutecznie zmniejszyć różnice wiedzy w sprawach bliskich ludziom, specjalnie w małych społecznościach Koncepcja spirali milczenia: Pojęcie pochodzi z padań nad kształtowaniem opinii publicznej podjętych przez niemiecką uczoną Elisabeth Noelle – Neumann. Zwraca ona uwagę że poglądy jednostki zależą w dużej mierze od postrzeganego przez nią nastawienia (klimatu) opinii dominujących w jej otoczeniu społecznym, a te z kolei w dużej mierze zależą od poglądów prezentowanych w mediach masowych. Ponieważ media są najbardziej dostępnymi środkami oceny dominujących opinii, a więc ich poglądy łatwiej niż inne są wzmacniane przez opinię publiczną. Wskazuje ona na cztery rodzaje czynników, które należy uwzględnić analizując oddziaływanie na kształtowanie opinii: orientację mediów masowych, komunikowanie międzyosobowe i stosunki społeczne, jednostkowe wyrażanie opinii oraz postrzeganie przez jednostki jakie opinie są wyrażane publicznie i dominujące (klimat opinii). Główne stwierdzenia teorii następujące: ➢ Społeczeństwo zagraża niekonformistyczne opinie

społeczną

izolację

jednostkom,

które

wyrażają

➢ Ludzie obawiają się izolacji ➢ Lęk przed izolacją składania ludzi do oceny nastawienia innych, poznania klimatu opinii ➢ Rezultaty tej oceny mają wpływ na poglądy wypowiedzi publicznie, szczególnie na chęć otwartego wyrażania swych opinii Teoria opinii publicznej Noelle-Neuman głosi, że aby uniknąć izolacji społecznej w ważnych kwestiach, jednostki kierują się w swych publicznie wypowiadanych opiniach tym co sądzą, że dominuje lub znika w ich otoczeniu społecznym. Ludzie ukrywają swoje poglądy gdy czują, że są w mniejszości a chętniej mówią to co sądzą iż ma ze sobą większość. W rezultacie poglądy które są

8

głoszone zdobywają więcej publicznych zwolenników, a ich alternatywy stają się jeszcze cichsze. Jest to właśnie efekt „spirali milczenia”.

Hipoteza porządku dziennego (agenda setting): głosi ona, że środki masowe wywierają istotny wpływ nie tyle na ludzkie opinie, co raczej na kierunki (tj. zakres i hierarchię) myślenia. Odbiorcy uzyskują z mediów nie tylko aktualne informacje o wydarzeniach krajowych i zagranicznych ale również nabywają przekonania o wadze i wartości, jakie mają poszczególne problemy, np. gdy ukazuje się wielki kryzys polityczny, katastrofę, krach giełdowy. Nawet osoby których to nie dotyczy, zostają przekonane o ważności problemu, choć mają własną na jego temat opinię. Hipoteza ta wskazuje na zdolność mediów masowych do wywoływania zmiany struktury poznawczej odbiorców, co ma decydujące znaczenie dla formowania ich postaw i zachowań. Ten poznawczy aspekt recepcji środków masowych przeciągnął w latach ostatnich uwagę wielu badaczy komunikowania, ponieważ oferuje interesujące odpowiedzi na wiele tradycyjnych pytań, dotyczących skuteczności oddziaływania środków masowych, zarówno w sferze politycznej, jak wychowawczej, kulturalnej i gospodarczej Efekt „porządku dziennego” jest wzmacniany przez intensywne korzystanie z wiadomości politycznych w telewizji, dużą odczuwalną potrzebę informacji, częste czytanie dzienników oraz niski stopień uczestnictwa w dyskusjach.

9
Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów - egzamin

Related documents

9 Pages • 3,123 Words • PDF • 209.3 KB

14 Pages • 1,398 Words • PDF • 1.6 MB

4 Pages • 854 Words • PDF • 85.2 KB

58 Pages • 2,905 Words • PDF • 1.7 MB

12 Pages • 1,554 Words • PDF • 1.3 MB

0 Pages • 1,671 Words • PDF • 619.1 KB

0 Pages • 5,740 Words • PDF • 143.4 KB

26 Pages • 5,224 Words • PDF • 1004.8 KB

6 Pages • 797 Words • PDF • 1.7 MB