System medialny - wykłady całość

44 Pages • 15,098 Words • PDF • 478.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:51

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


POJĘCIE SYSTEMU: -określona całość składająca się z części pozostających w stanie interakcji (Bertalanffy, 1984)> można wyodrębnić pewne części oraz pewne relacje między nimi zachodzące - wydzielenie ze wszystkich klas, agregatów lub zjawisk tylko takich, które odpowiadają następującym kryteriom: a) system składa się z dających się identyfikować elementów, b) pomiędzy różnymi elementami istnieje przynajmniej 1 dająca się zidentyfikować zależność c) niektóre zależności implikują inne, poziom skomplikowania jest większy d) pewien kompleks zależności w danym czasie implikował pewien kompleks w czasie przyszłym (Rapoport, 1966), jest ciągłość, jedne mają wpływ na te w przyszłości. Z Zmiany w mediach przyspieszają tempo zmian w całym systemie. System jest zmienny, to co jest teraz kształtuje to, co będzie w przyszłości. Elementy, zależności i pewna zmienność to najważniejsze elementy systemu. Inne ujęcia systemu: *ujęcie systemowe systemu politycznego (Easton, 1965) - wejście do systemu (żądania, poparcie): Oczekiwania do - proces konwersji potencjału wejściowego - wyjście (wytwory systemu: dążenia i działania polityczne) - sprzężenie zwrotne - środku utrzymania systemu wobec napięć (zewnętrznych i wewnętrznych) Normy prawne mają chronić system przed załamaniami. SYSTEM MEDIALNY: 1. Elementy jako organizmy złożone, powiązane licznymi więzami korporacyjnymi z instytucjami współpracującymi w zakresie produkcji lub dystrybucji przekazów; 4. Rodzaje zależności: polityczne, prawne, osobowe i ekonomiczne (Mrozowski, 1991). Same elementy to złożone organizmy. Wpływ poszczególnych jednostek na funkcjonowanie całego systemu. (Włochy, Berlusconi ma duże możliwość na wpływ funkcjonowania systemu) 2. Kontekst: struktura państwa- 3 sfery: prywatna, publiczna, instytucji; związki funkcjonalne i instytucjonalne (Mrozowski, 2001). Pewne warunki w których system działa. Kiedy analizujemy system należy patrzeć poprzez szerszy pryzmat. Jednym z kluczowych obszarów jest to jaka jest relacja między państwem a mediami, ile jest państwa w mediach, jak dalece uregulowane są kwestie prawne, jak daleko państwo ingeruje w media a na ile te sfery są pozostawione mechanizmom rynkowym. Kiedy patrzymy na system- trzeba spojrzeć na państwo! 3. Wielostronne związki między komunikowaniem masowym a różnymi elementami systemu społecznego; wewnętrzne sprzeczności w obrębie systemu środków komunikowania oraz w relacjach do pozostałych elementów społecznej. (Istnieje rodzaj pewnej sieci i jej oddziaływania między poszczególnymi elementami, systemu nie można analizować bez kontekstu społecznego) - technika i technologia produkcji, - regulacja mediów a dominująca forma własności (kto jest właścicielem mediów, koncentracja mediów, jaka jest dominująca własność mediów- media publiczne i prywatne, nigdzie nie ma mediów państwowych [one są w Chinach i Korei Północnej]!) - systemy normatywne (Goban- Klas, 1999)- pewne oczekiwania i standardy funkcjonowania mediów, mieści się też obszar standardów dziennikarzy- jak powinni funkcjonować)

1

4. Zbiór układów strukturalnych i finansowych limitowanych przez specyficzne, prawne oraz instytucjonalne czynniki, w tym: problem własności, dostępu do mediów, kontroli środków przekazu, czy też politycznych ograniczeń (Dobek – Ostrowska, 1999) 5. System komunikowania masowego: system medialny oraz rynek pierwotny i wtórny (Dobek- Ostrowska, 1999) 6. Wszystkie relacje komunikacyjne (tworzenia, gromadzenia, przekazywania i odbierania informacji) oparte na technicznych środkach komunikowania, zdolnych tworzyć i emitować regularne przekazy dla odbiorców). Instytucje państwowe kierujące przepływem informacji lub kontrolującego go, instytucje publiczne, spełniające podobne funkcji, dziennikarze, zarządzający koncernami oraz relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami systemu (Ociepka, 2000) MODEL SYSTEMOWY (M. DeFleur, 1966) * Media jako element systemu społeczno- polityczno- gospodarczego *demokracja i wolny rynek * instytucje regulujące i kontrolujące INSTYTUCJE MEDIALNE: - instytucje regulujące: ramy prawne, standardy techniczne i programowe (KRITV, FCC- w USA) - instytucje samoregulujące: zasady współdziałania, kodeksy profesjonalne i etyczne. (dziennikarze, czy dostęp do zawodu jest wolny czy ograniczony prawnie lub instytucjonalnie, jeśli tak to jakie instytucje go ograniczają? Przepis prawny- ustawa o prawie, o mediach. Istnienie Rady Prasowej- Szwecja. Nie są umiejscowione prawnie, powstały z inicjatywy środowiska dziennikarskiego) - instytucje dostawcze: przygotowanie gotowych przekazów (analiza producentów, firmy, instytucje organizacje które przygotowują przekazy, materiały emitowane przez media, koncentracja mediów w USA- właściciele stacji są właścicielami firm produkcyjnych seriali itd.,) -instytucje wspomagające: agencje reklamowe, firmy konsultingowe. (wszystko to, co wspiera funkcjonowanie mediów, ale nie jest instytucją medialną) - instytucje dystrybuujące: rozpowszechnianie przekazów na określonym terenie (zadaniem jest fizyczne dostarczenie np. gazet do odbiorców itp.) MEDIA A SYSTEM POLITYCZNY SYSTEM POLITYCZNY 1) Całokształt mechanizmów funkcjonujących w sferze władzy 2) Ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji politycznych i społecznych uczestniczących w działaniu politycznym w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi. 3) Podsystemy: instytucjonalny, funkcjonalny, regulacyjny i komunikacyjny.(składają się na niego media) 4) Idee i wartości polityczne, organizacje i instytucje uczestniczące w życiu politycznym kraju i organizujące to Zycie oraz normy regulujące i organizujące, wcielanie w życie idei i wartości partii oraz regulujące strukturę i funkcjonowanie organizacji i instytucji politycznych

2

ROLA MEDIÓW - SYSTEM DEMOKRATYCZNY Media mogą być rozpatrywane pod względem ról jakie pełnią. - środek dystrybuujący niezbędne informacje dla wyborców - formowanie się opinii publicznej ( forum debaty) - wpływ na zachowania i decyzje rządzących - strażnik chroniący jednostki przed nadużyciami władzy zabezpieczającej realizacje indywidualnych wolności i interesów (watchdog). Nie tylko kanał, mogą również wpływać na zachowania i opinie. Przyglądają się władzy jako przedstawiciele społeczeństwa. - reprezentacja wszystkich znaczących interesów społecznych, partycypowanie w sferze publicznej i pomoc w formowaniu polityki publicznej. Czy ta rola sprowadza się do bycia obok? Czy te media występują w imieniu kogoś? Są aktywnymi aktorami w systemie polityki społecznej? Czy rola mediów wykracza poza reprezentowanie? - pośrednik pomiędzy poszczególnymi członami strukturalnymi społeczeństwa i państwa CZTERY TEORIE PRASY (Siebers, Petersom, Schramm, 1956). Społeczeństwa na siebie oddziałują.  autorytarny model mediów - silne państwo -> słabe media. Wykształcił się w XVII w. we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech kiedy funkcjonowały monarchie (szczególnie absolutne), która wpisywała się w zhierarchizowany podział społeczny. potem stosowany przez reżimy niedemokratyczne. Bez względu na historyczne uwarunkowania, to było wspólne, że władza w państwie należała do jednostki lub grupy ludzi. Kontrola nad mediami znajduje się w ręku jednostki, lub wąską grupy ludzi. Media podporządkowane państwu, ale istnieją właściciele prywatni, jednak są kontrolowani. Silny wpływ państwa, media są podporządkowane, ale niekoniecznie są własnością, stopień regulacji jest bardzo wysoki- powiązania rządowe, parlamentarne, ci co sprawują władzę mają wpływ na funkcjonowanie mediów. Całkowite podporządkowanie systemu medialnego systemowi politycznemu. Zadaniem mediów jest wzmacnianie władzy i tego systemu. Podstawowe narzędzia do kontroli: regulacje, normy prawne, czyli kto może zakładać tytuł prasowy? Kto może być właścicielem? To, co związane z zawartością -> cenzura. Złamanie zasad ustanowionych przez państwo kończyło się źle.  model komunistyczny – brak własności prywatnej, media pod całkowitym wpływem państwa i są jego całkowitą własnością. Media są państwowe. Włączenie mediów w procesy polityczne i ideologiczne. Chodziło o to aby budować system i aby media się w to włączyły. Media jako instrument polityczny. Krytyka Halliniego i Manciniego. Sam fakt tworzenia modelu był efektem zapotrzebowania owych czasów. Państwa komunistyczne. Pytanie czy ma sens utrzymywanie tego modelu dla niektórych tylko państw? Czy model Hallina i Manciniego nie ma wady, że zabrakło miejsca dla grupy, którą uwzględniali Siebert i Peterson? Nie jest łatwo wpisać do trójkąta kraje postkomunistyczne. Chiny, Korea Północna, Kuba. Media instrumentem politycznym. Media są włączone procesy polityczne i ideologiczne, są kanałem przekazu informacji i tworzonych poza mediami. Istniał szereg narzędzi kontrolujących łącznie z cenzurą prewencyjną i represyjną.  model liberalny mediów – silne media, słabe państwo XVII – XVIII – Wielka Brytania i USA – Media niezależne od państwa, prymat jednostki nad państwem. Istotny był rozwój gospodarczy, łączył się ze zmianami społecznymi. To media kontrolują władzą, służą jednostce. Media = watchdog. Stawiano na indywidualny rozwój jednostki i prymat jednostki nad państwem- media miały być bliżej jednostki, niezależne od państwa. Rola państwa, regulacji, kontroli jest bardzo mała, media

3

funkcjonują w oparciu o mechanizmy rynkowe. Zadaniem mediów było przyglądanie się, obserwowanie i kontrolowane państwa. Dziennikarze mieli wprost nazywać pewne rzeczy po imieniu- watchdog. Jedyne zasady kształtujące ten model to zasady wolnego rynku.  model odpowiedzialności mediów – media powinny być zaangażowane w sferę życia społecznego. Na pierwszym planie społeczeństwo nie jednostka. Informowanie, kształtowani opinii publicznej, tworzenie podłoża do debaty. Hallin & Mancini mówią, że ta nazwa jest nieadekwatna, uważają, że ujęcie jest zawężające, proponują model korporacjonizmu. Powstał w efekcie krytyki, formułowania zastrzeżeń do modelu liberalnego. Nie należy pozostawiać mediów zasadom wolnego rynku, musi być rodzaj opieki i pewnej kontroli ze strony państwa albo społeczeństwa nad mediami. Media powinny być forum debaty publicznej, powinny angażować się w życie społeczne. Na pierwszym miejscu jest społeczeństwo, później jednostka a na końcu państwo. Inicjatywy mediów nakierowane społecznie na rozwiązywanie problemów. CZTERY WYMIARY POWIĄZAŃ MEDIÓW Z POLITYKĄ (Gurevith, Blumer 1995) zwracają uwagę na 4 wymiary powiązań między mediami i polityką, nazywają konkretne obszary, nie modele. Akty prawno- państwo może określać jakie warunki trzeba spełniać? 1) stopień kontroli mediów przez państwo- W jakim stopniu państwo używa narzędzi do kontroli mediów. Czy istnieją regulacje prawne? – badają regulacje dotyczące reklam - ustawodawstwo (które daje licencje) - mianowanie personelu mediów - kontrola finansów przedsiębiorstw medialnych- czy media działają całkowicie jako przedsiębiorstwa medialne, czy mówiąc o mediach publicznych mamy do czynienia ze wsparciem przez państwo. Są gazety np. dla mniejszości narodowych, to państwo dokłada (stosuje subwencje) aby ten tytuł przetrwał np. w Norwegii. Aby tytuł był ciągle na rynku. - regulacje dotyczące wartości mediów 2) Stopień upartyjnienia (stronniczości) mediów- w jakim stopniu media są powiązane z partiami politycznymi? - bardzo wysoki: media własnością partii. Współcześnie trudno jest znaleźć takie przykłady, aczkolwiek we Włoszech tak (Berlusconi)- łączy własność w mediach w byciu liderem partii politycznej. Historycznie: w Wielkiej Brytanii, USA i Polska (przez chwilę). Partia ma pełną kontrolę, daje pieniądze, więc może decydować o kadrach, aż po kontrolę zawartości. - wysoki: dobrowolny związek medium z partią. Partia nie jest właścicielem, medium oficjalnie wspiera określoną partię polityczną. Jest reprezentowanie określonej partii. Nie dostaje się pieniędzy, szef partii nie jest redaktorem, ale istnieje ścisły ale dobrowolny związek tytuły z partią, np. Wielka Brytania- Partia Konserwatywna, USA- CNN, FOX NEWS. Wysokie upartyjnienie ale nie formalne, skierowane upodobaniami albo zasadami rynkowymi (Fox News) - średni: medium udzielają warunkowego poparcia partii- jeśli partii koncepcje są zgodne z linią w danym tytule to można udzielić jej poparcia. Jeśli jednak w tej partii staje się coś co nie jest zgodne ze sposobem myślenia medium, to odbieramy to poparcie. Nie ma opowiedzenia się po jednej stronie, sympatia warunkowa- dopóki spełniane są oczekiwania. Dopóki medium akceptuje działania partii.

4

- niski: poparcie ad hoc w przewidywalnych formach- ad hoc- czyli w danym momencie. Pewne rozwiązanie jest proponowane przez partie. Nie wspierają żadnej opcji, ale ten konkretny pomysł nam się podoba. Stosunek jest każdorazowo określany, zależne od sytuacji. - bardzo niski: neutralność medium- dane medium stara się zachować dystans, w żaden sposób się nie angażuje w działania partii. Nie ma związku między medium a partią. 3) Stopień integracji mediów z aktorami politycznymi- sfera etyczna, zawodowa dziennikarzy, w jakim stopniu są blisko z politykami? W jakim stopniu istnieją relacje nieformalne? W jakim stopniu istnieją te relacje między dziennikarzami i politykami? Na ile rozdzielamy role? Na ile rozdzielane są życie prywatne i zawodowe? - relacje nieformalne - polityczna sympatia i społeczno-kulturowa bliskość - członkowie personelu medialnego członkami partii politycznej - byli dziennikarze – doradczy rzecznicy prasowi, specjaliści PR, współpracownicy liderów politycznych, na ile byli dziennikarze są w stanie porzucić zawód i przejść na drugą stronę, np. rzecznik prasowy ministra? 4) legitymizująca wiara w instytucje medialne- czy media mogą faktycznie legitymizować system polityczny? Poziom profesjonalizmu. Na ile można mówić o wyodrębnieniu zawodu dziennikarza z innych zawodów? - poziom profesjonalizmu zawodów medialnych - etyka zawodowa - profesjonalne umiejętności

TRZY MODELE MEDIÓW I POLITYKI W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM (Hallin & Mancini, 2004) HALLIN & MANCINI, 2004, bazowali na badaniach empirycznych- Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, TRÓJKAT: a) model liberalny (USA, Wielka Brytania, Irlandia, Kanada) b) model spolaryzowanego pluralizmu (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia) c) model demokratycznego korporacjonizmu (Austria, Szwecja, Norwegia, Niemcy) Francja -> między „b” a „c” model liberalny

model demokratycznego korporacjonizmu model spolaryzowanego pluralizmu

5

1) Badania porównawcze - schemat: najbardziej podobne systemy – metoda badania- w systemach medialnych poszukali takie systemy, które byłyby do siebie podobne - zmniejszanie liczby analizowanych przypadków – gdy szukamy tylko podobnych - czyste typy (system najpełniej ilustrujący dany przypadek skrajny - wyniki badań empirycznych ( SA potrzebne do badań) - punkt odniesienia do analizy empirycznej (badania SA tym punktem dla innych badań) KRYTYKA 4 TEORII PRASY (+) wpływ warunków społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych (+) media jako zmienna zależna w stosunku do systemu kontroli społecznego, który odzwierciedlają (-) brak analizy danych empirycznych („filozofia”) (-) wpływ ideologii („zimna wojna”) (-) normatywne teorie mediów – jak jest i jak powinno być gdyby pewne czynniki zostały spełnione TRZY MODELE EMPIRYCZNE (Hallin, Mancini)- szukają podobieństw i różnic oraz odpowiedź na pytanie dlaczego tak jest. To jak funkcjonują media ma swoje uzasadnienie. - Identyfikacja wzorców - Dynamika (zmiany w systemach medialnych)- wszystko podlega zmianom - Systemy medialne nie są homogeniczne – każdy model jest bardzo złożony, zawsze pojawią się istotne różnice pomiędzy systemami - Modele empiryczne – oparte na badaniach - Podejście ilościowe i jakościowe – nie tylko liczby, ale próba wyprowadzenia szerszych wniosków i ich porównanie na poziomie międzynarodowym TRZY MODELE: KRYTERIA * Rozwój rynków masowych – rozwój prasy masowej- pytania o rozwój fazy masowej. W którym momencie rozwój do prasy przestał być przywilejem elitarnych grup? * Paralelizm polityczny- kwestia między mediami a dziennikarstwem, na ile media odzwierciedlają kształt sceny politycznej * Rozwój profesjonalizmu dziennikarzy- czy istnieją prawne lub formalne ograniczenia do zawodu? To, że dostęp w Polsce jest wolny, czy to dobrze? * Poziom interwencji państwa w system medialny- jak w dużym stopniu państwo wpływa na media, w jaki sposób ta kontrola się ujawnia?

6

ROZWÓJ RYNKÓW MEDIALNYCH - Poziom czytelnictwa prasy – czy każda prasa w każdym kraju traci czytelników? Jedne tracą drugie zyskują, które i dlaczego? - Horyzontalny czy wertykalny proces komunikowania (horyzontalny: między elitami politycznymi, czy między elitami a zwykłymi obywatelami) - Prasa opiniotwórcza a prasa popularna- która prasa dominuje? - Gazety lokalne (regionalne) a ogólnokrajowe- który typ dominuje? PARALELIZM POLITYCZNY * „Neutralność mediów”- ”- na ile ona istnieje? Czy aby na pewno w każdym obszarze kulturowym na tej neutralności zależy? Czy może chcemy wiedzieć co z tego wynika i jakie są konsekwencje? Jaką rolę przypisujemy mediom i dziennikarzom? * Orientacja polityczna mediów i dziennikarzy- - czy media i dziennikarze mogą ujawniać swoją orientację? * Paralelizm partyjno – medialny: stopień, w jakim struktura systemu medialnego wykazuje podobieństwo do struktury systemu politycznego * Zawartość mediów, połączenia organizacyjne, skłonność pracowników mediów do podejmowania aktywności w sferze politycznej- czy dziennikarz może zostać politykiem? Czy może się zaangażować w kampanię wyborczą jako aktywny uczestnik? Czy może później wrócić do poprzedniego zawodu? - stronniczość odbiorców mediów * Stronniczość odbiorców mediów * Role, praktyki dziennikarskie- kim jest dziennikarz? Czy jest nim tylko reporter, czy też jego rolą jest analiza i komentarz? TYPY PLURALIZMU POLITYCZNEGO paralelizm- równolegle. Na ile rynek prasy drukowane odpowiada podziałowi politycznemu? Wśród organizacji medialnych są pewne podmioty, które odpowiadają rozkładowi politycznemu. Im bliższe relacje tym wyższy poziom paralelizmu politycznego. - Zewnętrzny: na poziomie całego systemu medialnego – istnienie wielu instytucji lub organizacji medialnych reprezentujących punkt widzenia różnych grup społecznych lub odzwierciedlających różne tendencje społeczne → wysoki poziom paralelizmu politycznego (jeśli jest wysoki poziom zewnętrznego). W ramach poszczególnych organizacji są ludzie, którzy reprezentują te poglądy. Jeśli rząd lewicowy podejmuje decyzje, to prawicowe gazety napiszą, że to zła decyzja - Wewnętrzny: na poziomie jednej instytucji lub organizacji medialnej jest zróżnicowanie → niski poziom paralelizmu politycznego (system nie odzwierciedla zróżnicowania w ogólności), każda z osób w ramach danej redakcji powinna móc zabrać głos Zerowy poziom paralelizmu- media tylko komercyjne, nie interesuje ich polityka. Czy w ramach jednej instytucji medialnej mogą znaleźć się przedstawiciele różnych sposobów myślenia? PIOTRUŚ - Model parlamentarny lub korporacyjny w mediach publicznych MODEL SPOLARYZOWANEGO PLURALIZMU - Prasa adresowana do elit, stosunkowo niskie wskaźniki czytelnictwa- nie ma umasowienia prasy drukowanej szybko i na dużą skalę, najniższy poziom czytelnictwa - Późny rozwój komercyjnego przemysłu medialnego- wcześniej dominowały media publiczne albo podporządkowane państwu, mogły się kształtować dopiero później, kiedy państwo przestało sprawować kontrolę nad mediami - Wysoki poziom paralelizmu politycznego - Instrumentalizacja mediów przez rząd- rząd jako aktor zewnętrzny będzie próbował kontrolować media (Włochy) - Model rządowy lub parlamentarny w mediach publicznych- albo decyzje co do tego jak funkcjonują media publiczne leżą w rękach rządu bądź poziom rządzenia zróżnicowany tak jak zróżnicowany jest parlament, tak czy owak upolityczniony - Ograniczona autonomia zawodu dziennikarza; profesjonalizm słabiej rozwinięty- zawód nie wyodrębnił się tak wyraźnie spośród innych - Państwo jako właściciel, regulator oraz podmiot finansujący media- wpływ państwa na media jest duży, większy niż w modelu liberalnym i inny niż w demokratycznym korporacjonizmie.

9

*Wielka Brytania oddalona trochę od modelu liberalnego w kierunku demokratycznego korporacjonizmu MEDIA I ICH OTOCZENIE - otoczenie zewnętrzne: * otoczenie międzynarodowe * otoczenie społeczne * system medialny - otoczenie wewnętrzne: * organizacja medialna- pytania o relacje między dziennikarzami, o relacje polityczne między dziennikarzami, pluralizm wewnętrzny. 9.11.2010 Media i gospodarka wolnorynkowa - Media jako integralna część systemu ekonomicznego - te same zasady i reguły funkcjonowania, co inne dziedziny gospodarki - media jako przedsiębiorstwa medialne, przekazy jako produkty medialne - rynek medialny (przestrzeń w których wydawcy funkcjonują) , pluralizm medialny, konkurencja - prawa ekonomiczne jako główny instrument kontroli Determinanty pluralistycznego ryku medialnego, czynniki które sprzyjają kształtowaniu rynku medialnego: - technologia- jak dalece jest zaawansowany rozwój technologii? Kto ma dostęp do tego? Kto może korzystać z tego? - rozmiar/ bogactwo rynku- jak duży jest to rynek, na ile możemy mówić o dużej grupie odbiorców? Jaka jest specyfika rynku? - polityka medialna państwa- patrzenie na państwo z punktu widzenia przedsiębiorcy, czy 1 0

nie ma barier na wejście na rynek? Czy istnieją jakieś ograniczenia? - zachowania konkurencyjne- w jakim stopniu mamy do czynienia z monopolami na rynku medialnym? Czy na danym rynku funkcjonuje jeden, najsilniejszy podmiot? Czy jest może podział na dwóch? Na wiele? - różnorodność dostawców- jak wielu jest tych, którzy oferują przekazy jako ja, jako organizacja medialna mogę rozpowszechniać? Czy jest wiele firm producenckich? Jakiego rodzaju dostawcy? - konsolidacja źródeł- z jakich źródeł czerpiemy materiały, czy dziennikarze poszukują informacji w wielu źródłach czy są one skonsolidowane? - skłonność do wdrażania nowych produktów- otwartość i elastyczność rynku, czy jest przestrzeń na to by wprowadzać nową ofertę? - różnorodność produkcji- chodzi o zawartość, co zobaczymy w ofercie stacji telewizyjnych, czy mamy odmienne profile, zawartość różnych programów. Właściciele mediów –do kogo te media należą? Większość prasy drukowanej ma charakter komercyjny, czyli należy do prywatnych właściciel. Jaka struktura będzie występowała? Czy może wszystko jest skomercjalizowane? - Struktura własności zależy od systemu politycznego, ekonomicznego, norm prawnych - cztery typy własności na rynku medialnym: a) państwowa - Systemy polityczne pozbawione pluralizmu politycznego (niedemokratyczne reżimy) - Media jako część struktur państwowych, całkowicie podporządkowane władzy politycznej i finansowane przez państwo - personel medialny podporządkowany ośrodkom władzy - instrumentalne traktowanie mediów- jednokierunkowa transmisja przekazu propagandowego - NIE MA MEDIÓW PAŃSTOWYWYCH ( w krajach które przerabiamy) b) publiczna- formalnie właścicielem jest społeczeństwo i w ich imieniu media są regulowane i zarządzane przez instytucje zarządzane/ powołane przez władzę * „klasyczny” przykład; BBC od 1922 r. - pod kontrolą rządu (rząd ma mandat do kontrolowania BBC) - kultura polityczna - standardy obiektywizmu - karta królewska- umowa podpisana przez królową (w jej imieniu przez rząd) w celu zawarcia porozumienia z rządem a władzą BBC, z jednej strony rząd gwarantuje pewne rzeczy BBC, ale z drugiej strony formułuje pewne oczekiwania jak ma BBC funkcjonować. Przed podpisaniem nowej dochodzi do debaty, umowa jest unowocześniana, wznawiana. * Niemcy: ARD i ZDF - wypływy polityczne * Holandia: 7 publicznych nadawców (są oddzielnymi podmiotami, każdy z nich ma prawo do reprezentowania do swoich poglądów) - wyraźnie określone poglądy, wartości, ideologia Finansowanie mediów publicznych: - abonament - reklamy - sponsoring - produkcja własna c) społeczna - właścicielem jest instytucja społeczna mająca pewną misję społeczną (np. organizacje

1 1

kościelne) - nadawcy społeczni nie mogą z działalności medialnej czerpać zysków finansowych .Jedyne źródło ich finansowania to będą dotacje, zbiórki, d) prywatna - od XVII- XVIII wieku: tytuły prasowe - właścicielem: podmioty prywatne (jednostka, firma, korporacja) - model USA: niezależne politycznie media - model europejski: podmioty polityczne właścicielami prasy - korporacje medialne - relacje pomiędzy właścicielami mediów i elitami politycznymi Nie jest tak, że właścicielem jest jakaś partia. Model dualny - współistnienie na rynku własności publicznej z własnością prywatną (od lat 80 XX wieku). - Europa Zachodnia - Europa Środkowo- Wschodnia - USA: Public Broadcasting Service (TV), i National Public Radio Proces koncentracji własności - koniec XX wieku - na całym świecie; małe i duże rynki medialne - wielkie koncerny wydawnicze i medialne: pozycja dominująca lub monopolistyczna - koncentracja pionowa (wertykalna)- zaczynamy wykupywać tytuły prasowe, ale z czasem dochodzimy do wniosku, że skoro mamy gazety to nie widzimi powodu, żeby płacić innym firmom za dystrybucje gazet, zatem wykupujemy firmę, później może własną sieć kiosków, później drukarnie, cały proces powstawania produktu, aż do dystrybucji jest moją własnością, wszystko pionowo będziemy posiadać, pozioma (horyzontalna)- nie wgłębiamy się we własność, ale rozszerzamy działalność na inne obszary, np. na rynku lokalnym stacje radiowe, uruchamiam agencje radiową itd. Nie tyle pogłębiam własność, co rozszerzam działalność na inne typy. Oba te procesy koncentracji zachodzą jednocześnie. - relacje między właścicielami mediów i aktorami politycznymi Konkurenci na rynku medialnym: - rynek produktów medialnych - rynek reklamy - geograficzny podział rynku (lokalny, regionalny, ogólnokrajowy, ponadnarodowy) - konkurencja intermedialna (różne sektory mediów)- kolejnym krokiem rozwoju koncentracji jest wyjście poza jeden segment mediów, konkurencja pomiędzy mediami różnych sektorów - konkurencja intermedialna (w ramach tego samego sektora medialnego) Struktura rynkowa - monopol: 1 producent na rynku medialnym, kryterium zysku, kształtuje ceny zgodnie z własnymi potrzebami, bariery wejścia na rynek - monopson: wielu producentów, ale 1 odbiorca usług i produktów, który dyktuje ceny i warunki zakupu, skupuje produkty, inni producenci się do niego zgłaszają (pewien czas w rynku Szwedzkim)

1 2

- duopol: dwóch znaczących właścicieli - oligopol: kilka przedsiębiorstw medialnych * niedoskonała konkurencja monopolistyczna: duża liczba przedsiębiorstw- produkty będące substytutami, niska lojalność odbiorców, nie ma konieczności dostosowania cen do warunków rynkowych * konkurencja doskonała: dużo niewielkich przedsiębiorstw medialnych, maksymalizacja zysku, swoboda wejścia na rynek, żaden z podmiotów nie dyktuje cen. Dostawcy zawartości mediów i technologii: - Software: * producenci filmowi, fonograficzni audiowizualni * agencje prasowe, informacyjne, fotograficzne - Hardware: * dostawcy technologii Reklamodawcy - korporacje reklamowe - wzajemne relacje między rynkiem towarów i usług, rynkiem reklamy oraz mediami (rynkiem przekazów medialnych) - udział danego medium na rynku reklamowym. Tego nie było -> WYPEŁNIANIE PRZEZ MEDIA FUNKCJI PUBLICZNYCH – MODELE- jaką rolę mediom publicznym się przypisuje? 1)Model centralnie kierowanej gospodarki rynkowej – odgórnie ograniczona liczba prywatnych nadawców, określone warunki konkurencji. W przypadku mediów publicznych będą one funkcjonowały, będą wspierane przez państwo i ponadto państwo ogranicza funkcjonowanie nadawców prywatnych (robi krok w kierunku mediów publicznych, wprowadza pewne warunki konkurencji) 2) Model mandatowej gospodarki rynkowej – prawo nadawania dla grup społecznych wg liczby ich członków- taka sytuacja, w której istnieją media publiczne i jednocześnie one mają odpowiadać istnieniu pewnych grup społecznych i ich składowych. Grupy społeczne mają być reprezentowane przez media. Nadawców publicznych jest wiele 3) Model regulowanej gospodarki rynkowej – subwencje prasowe- pozostawia się sporo wolności 4) Model regulowanej gospodarki mieszanej – sektor publiczny obywatelski i prywatnywspółwystępowanie wszystkich typów mediów równo traktowanych. Zadaniem państwo jest regulowanie gospodarki mieszanej. Mają spokojnie działać media komercyjne.

MODEL PÓŁNOCNOATLANTYCKI (LIBERALNY) Przykłady w modelu Hallina i Manciniego *USA *Kanada *Irlandia *Wielka Brytania 1 3

UWAGA! Tożsamość narodowa; różnice wewnętrzne systemów medialnych KRYTERIUM I: ROZWÓJ PRASY MASOWEJ- moment kiedy prasa drukowana powstaje i od kiedy można mówić o szerokim dostępie do prasy *Komercyjna działalność; czynnik religijny (protestantyzm); piśmienność (elitarne podejście do odbiorcy – prasę tworzyła elita dla elity); Umiejętność czytania i pisania pojawiła się w miarę wcześnie, jednak na początku nie wszyscy posiadali umiejętność, aby zapoznać się z treścią tych przekazów. Wielka Brytania: * Rywalizacja polityczna, konflikty religijne – propaganda * Rozwój partii politycznych; rozłam pomiędzy rządem i opozycją w parlamencie. Dynamiczny rozwój partii politycznych i ich konstytuowanie się, wyraźny podział na partię rządzącą i koalicyjną *Wygaśnięcie ustawy o licencjonowaniu działalności wydawniczej (1695 r.) wcześniej ścierały się dwie określone grupy, od tej pory pojawiły się możliwości większej wolności głosu. *Ustawa stemplowa (1712 r.), nakłada dodatkowe koszty na wydawców i ogranicza ich rozwój wolnorynkowy. Rynek odbiorców nie jest bardzo szeroki, zamiast szybkiego rozwoju prasy masowej, przez długi czas mamy do czynienia z prasą elitarną. „Eksport” brytyjskich instytucji prasowych *Tytuły prasowe *Prasowe opłaty skarbowe (1765), podatki od informacji *Rozwój rywalizujących ze sobą partii politycznych, narzędzia oddziaływania na odbiorców i narzędzia pozyskiwania informacji o przeciwnikach USA: *I poprawka do Konstytucji (debata wokół wykładni: zawężająca lub rozszerzająca) – jak się ma ta norma do innych praw wolności, tajemnicy państwowej itd. ROZWÓJ GAZET MASOWYCH- nie tylko skierowane do wąskich grup USA: lata 30-te XIX wielu WB: „podatki od informacji” powstrzymywały rozwój prasy komercyjnej do lat 50-tych XIX Kanada: lata 80-te i 90-te XIX wieku Irlandia: przełom XIX i XX wieku Konkretny przełom trafia na inną sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą. Będą wyraźne różnice. * Masowy przemysł prasowy – kapitalizm przemysłowy, produkcja przemysłowa na dużą skalę, miejska siła robocza, strategiczne ośrodki rozwoju kapitału inwestycyjnego, handel standaryzowanymi produktami. -> funkcjonowanie przedsiębiorstw medialnych to element przemysłu. * Pojawienie się reklamy * Komercjalizacja prasy (odcięcie prasy od sfery polityki; prasa jako środek do uzyskania zysków) * Spółki prasowe jako rentowne przedsięwzięcia

1 4

* USA Do lat 70-tych XIX wieku w: duże spółki pasowe – jednymi z największych przedsiębiorstw produkcyjnych. Można porównywać ich produkcje do producentów dóbr jak obuwie czy odzież. Dynamika ich rozwoju, zatrudnienia to spółki masowe były jednym z kluczowych graczy na rynku. * Debata nad transformacją prasy: ujęcie krytyczne (prasa wpadła spod kontroli politycznej w prawa rynkowe) a ujęcie liberalne (naturalne prawo rynkowe, wygrywają silniejsi, mający lepsze pomysły) Jaką rolę ma pełnić prasa? Jak mamy myśleć o organizacjach medialnych? Najsłabsi giną na danym rynku [*]. Jeśli jest popyt to zapewniamy podaż, czy może formułujemy pojęcie krytyczne? Może ta pełna swoboda to nie jest coś dobrego jeśli chodzi o media? Zastanawiające… W kategoriach rynkowych- liberalne podejście? Czy może oddziaływanie na jednostki- typowo wolnorynkowe podejście nie byłoby wskazane. INTERPRETACJA KRYTYCZNA- zaczynamy wskazywać na problemy, negatywne zjawiska, które wiążą się z liberalnym podejściem. *Osłabienie roli w demokratycznym społeczeństwie (medium reklamowe)- jeżeli będziemy traktować media tylko w wymiarze rynkowym to utracą one rolę form debaty publicznej, będą tylko medium reklamowym. *Reprezentowanie partykularnych interesów społecznych (środowisk biznesowych)- media jako przedsiębiorstwa staną się tubą interesów, będą reprezentować interesy wąskich grup, nie będą forami na których odbywa się debata, nie będą wskazywać problemów społecznych i propozycji rozwiązać. *Promowanie konsumpcjonizmu- jeśli media staną się medium reklamowym to zostaną pominięte dodatkowe wartości związane z kwestią społeczną, kulturalną, wszystko zostanie sprowadzone do tego, by wywołać u odbiorców potrzebę zakupu nowych produktów. *Kolonizacja sfery publicznej przez świat biznesu- wszystko zostanie podporządkowane zasadom wolnego rynku, podporządkowanie debaty publicznej do tych środowisk INTERPRETACJA LIBERALNA (zmiana nieunikniona i korzystna dla mediów; obecność gospodarki w mediach nie jest postrzegana tylko jako coś złego) *Uniezależnienie się prasy od subsydiów fundowanych przez podmioty polityczne i państwojeśli media będą same sobie radzić finansowo to uniezależnimy od wpływów politycznych *Media jako niezależni aktorzy polityczni- wpływ polityczny będzie mniejszy, bo media będą funkcjonować niezależnie *Media jako niezależny głos opinii publicznej *Irlandia: prasa partyjna do późnych lat XX wieku- jeszcze pod koniec XX wieku można było mówić, że prasa jest upartyjniona, a niektóre tytuły są bezpośrednio powiązane z partiami * Wielka Brytania: prasa robotnicza; obecnie znajdzie się przejawy jakiejś sympatii politycznej – do dziś można wskazać związki/ sympatie/ rodzaj poparcia dla niektórych podmiotów politycznych. Liberałowie medialni będą przywoływali takie przejawy jako wady. Zasady wolnorynkowe jako lekarstwo na problem upartyjnienia. Media miały do wyboru: albo być pod wpływem partii politycznych, albo pod wpływem środowisk biznesowych. RÓŻNICE *Kształtowanie się struktury współczesnego rynku prasowego

1 5

WB: różnice klasowe, silny podział pomiędzy prasą opiniotwórczą (high quality) a tabloidową; rynek ogólnokrajowy, segmenty odbiorców (zainteresowania, światopogląd, zamożność)- podziały społeczne są ciągle widocznie i były bardzo zarysowane w przeszłości, struktura rynku prasowego doprowadziła do dokształtowania innych struktur rynku prasy drukowanej. Podział na pewne segmenty odbiorców zależnych od światopoglądu, preferencji politycznych itd. USA i Kanada: przewaga gazet lokalnych skierowanych do czytelników z różnych klas- nie tyle kryterium społeczne jest kluczowe co fakt obszaru ukazywania gazety i tematów poruszanych. Przedstawiciele różnych klas będą czytali ten sam tytuł bo będzie dotyczył tych samych problemów, czy ze względu na sympatie polityczne itp. Irlandia: rynek prasy tabloidowej, importowanej z United Kingdom- rynek pod bardzo silnym wpływem rynku angielskiego, bardzo popularna prasa tabloidowa, nie wykształtowała własnych tytułów prasowych.

KRYTERIUM II: PARALELIZM POLITYCZNY Prasa komercyjna- dominacja mediów komercyjnych i ich silna pozycja. Gdy mówimy o prasie to jesteśmy na rynku. Nie ma ograniczeń i aktów prawnych, traktowanie jako działalność gospodarcza, gdzie nie trzeba przestrzegać restrykcyjnych wymogów *„Ukierunkowanie na fakty”: większy nacisk na informację, niż na retorykę polityczną i komentarz- kluczową zasadą współcześnie jest wyodrębnienie części, gdzie podajemy opis zdarzeń i część gdzie analizujemy, interpretujemy to co się wydarzyło *Unikanie łączenia faktów i opinii *Styl informacyjny, narracyjny *Neutralność polityczna – niski poziom paralelizmu politycznego Ani w USA ani w Wielkiej Brytanii nie ma pełnej neutralności politycznej i nigdy jej nie było. To nie jest tak, że nie reprezentują pewnych poglądów politycznych. Istnieje pewnych rodzaj zaangażowania politycznego. Spory dystans między mediami a polityką. W tych krajach neutralność jest największa. Różnice *USA, Kanada, Irlandia – neutralność polityczna. Ale mimo wszystko jakaś sympatia polityczna istnieje, jednak bardzo mała w porównaniu do innych krajów. *WB: pluralizm zewnętrzny – prasa zawsze dość ściśle odzwierciedlała podziały partyjno – polityczne *Kanada: prasa anglojęzyczna i francuskojęzyczna (bardziej problematyka polityczna, wyjaśnianie tej sfery) – różne standardy jeśli chodzi o reprezentowanie poglądów politycznych. Wpływ z jednej strony anglosaskiej kultury ale z drugiej strony wpływ Europy w postaci wpływów Francji. Francja nie jest klasycznym typem, odegrała ważną rolę w kształtowaniu się różnych systemów medialnych. Przejawia się w większym kształtowaniu politycznym, niż byśmy się spodziewali po liberalnym kraju. Będzie bardziej prezentująca poglądy dziennikarzy, opisywanie zjawisk, komentowanie. *Irlandia: sytuacja ekonomiczna i polityczna; późna konsolidacja systemu partyjnego *Orientacja „politycznego centrum”; „głównego nurtu” - czy media faktycznie są neutralne, jak bardzo? Czy nie jest to związane z pewną grupą społeczną i pewnymi poglądami tej grupy?- próba wypośrodkowania/ zbalansowania przedstawiania rzeczywistości jeśli chodzi

1 6

o systemy polityczne.

Wielka Brytania - Historyczne powiązania partyjne gazet- od samego początku gazety reprezentowały wyraźne nurty polityczne, do dziś mają tendencję poparcia poszczególnych nurtów politycznych - Wyraźne orientacje polityczne - Zaangażowanie polityczne tabloidów- tabloidy nie unikają polityki, zabierają głos w debatach, w kampaniach wyborczych. - Zróżnicowanie polityczne czytelników- tytuły prasowe reprezentują określone nury polityczne, jest to odpowiedź na zapotrzebowanie odbiorców, mamy do czynienia z segmentacją. - Duża konkurencja na rynku – segmentacja wg klas społecznych, wg sympatii politycznych - Przewaga gazet prawicowych- był czas, który wniósł nowy styl uprawiania polityki i część go przejęła (Blair), część tytułów prasowych przejęła nurt partii pracy. - Duża liczba informacji politycznych, skoncentrowanych na działalności partii- nie mówmi o scenie politycznej, ale przypisujemy poglądy do konkretnych osób (wynika to z systemu politycznego partii- bardzo wyraźnie podzielona scena polityczna, skonsolidowana) Media elektroniczne- Silne tradycje neutralności politycznej -Media komercyjne a media publiczne – dualny model, przez wiele lat, dekad obowiązywała  -Zasada bezstronności mediów elektronicznych – od lat 80-tych – zwrot ku neoliberalizmowi – media ideologicznie określone (CNN - demokraci i FOX – republikanie w USA). Nikt nikomu nic nie narzuca, jeśli porównamy to z rynkiem prasy drukowanej to są ograniczenia, są restrykcje, był duży nacisk żeby media były neutralne, od lat 80 widzimy określane ideologiczne/ polityczne mediów elektronicznych

KRYTERIUM III: PROFESJONALIZACJA DZIENIKARZY Dziennikarstwo *Odrębna grupa zawodowa, pole aktywności społecznej- osoby które nie łączą tej działalności z inną, ale z drugiej strony postrzegane jako aktywność społeczna. Dziennikarz ma pełną misję i odpowiedzialność, system edukacji zawodowej wspiera i wzmacnia ten sposób myślenia. Podczas organizacji kampanii wyborczej w USA cała energia kandydatów jest skupiona na tym, żeby ujawniać negatywne Informix o przeciwnikach, chodzi o skompromitowanie przeciwników. Chodzi o to, że obywatele muszą wiedzieć i być tego świadomi. Jest społeczne oczekiwanie, że inni te fakty ujawnią. *Własny system wartości, standardy postępowania, zakorzenione w idei służby publicznej, istota autonomia- mają zasady zakorzenione, wpojone POCZĄTKI DZIENNIKARSTWA W USA- stosunkowo szybko zaczęli się profesjonalizować. *Reporterzy: pełnoetatowi, ale: źle opłacania, niski status, brak ubezpieczenia, niewielka autonomia, niskie standardy etyczne- prestiż tego zawodu nie był wielki, a gazeta nie troszczyła się o swoich pracowników. Dziennikarz żył z tego, co zarobił na bieżąco, standardy etyczne były niskie.

1 7

*Lata 80-te (nawet 70-te) XIX wieku: debata nad rolą dziennikarzy i mediów – teoria odpowiedzialności społecznej (media powinny szukać rozwiązań dla pewnych problemów?), propozycje reformy, projekt licencji, publikacje branżowe (omawianie problemów dziennikarzy, zwiększanie prestiżu)- Pulitzer (wpaja standardy) *Szkoły dziennikarstwa (początek XX wieku w USA) *Kodeksy etyczne (lata 20-te XX wieku) *Stowarzyszenia zawodowe (np. waszyngtoński korpus prasowy – zrzeszenie dziennikarzy pracujących przy Białym Domu, zakres szkolnictwa na temat mediów powoduje wzrost wiedzy specjalistycznej, dziennikarze zaczynają podpisywać swoje artykuły (wcześniej nie chcieli być rozpoznawani i dla nich nie był to powód do dumy) wymieniali się spostrzeżeniami, formowali pewne normy) *Wzrost poziomu wiedzy specjalistycznej *Podpisy pod artykułami (połowa XX wieku) *Neutralność polityczna gazet; obiektywizm, uwolnić media od wpływu czynników politycznych, aby osłabić instrumentalizację, *Osłabienie instrumentalizacji mediów- nie pozwolić aby politycy kierowali mediami w zależności od swoich interesów. *Reklamy, koncentracja mediów- wzmacnianie sektora rynkowego, koncentracja postępowała już znacznie wcześniej *Komisja Hutchinsa (1947 r) – media jako instytucja zaufania publicznego: profesjonalizacja lub regulacje państwowe- powołana po to aby odpowiedzieć na pytanie pojawiające się w debacie: Czego oczekujemy od mediów? Jaka ma być rola? POCZĄTKI DZIENNIKARSTWA W WIELKIEJ BRYTANII- bliższe związki między sferą polityki a mediami • znacznie silniejszy paralelizm polityczny • wyższy poziom instrumentalizacji mediów • dziennikarze: własne kryteria wyboru i prezentacji informacji • edukacja zawodowa później niż w USA- standardy są mniej usystematyzowane • mniejsza waga przywiązywana do metod gromadzenia materiałów • autonomia? • Krajowy Związek Dziennikarzy- organizacja zrzeszająca dziennikarzy Stowarzyszenia dziennikarskie •

• •

USA : Związek Zawodowy Dziennikarzy, Stowarzyszenie Prasowe, Federacja Artystów Telewizyjnych i Radiowych, Amerykańskie Stowarzyszenie Wydajności Prasy- - nie są zbyt popularne, nie odgrywa kluczowej roli w systemie USA, powstaje wiele kontr działających stworzyszeń Kanada: Kanadyjskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Związek Zawodowy Dziennikarzynie ma żadnych przywilejów, nic nie gwarantuje, poczucie przynależności do osób wykonujących ten sam zawód, małe wsparcie ze strony stowarzyszeń Irlandia: filia Krajowego Związku Dziennikarzy- nie ma własnego związku dziennikarzy, zapożyczyli sobie brytyjski związek dziennikarzy

Instytucje Samokontroli mediów •

Irlandia: brak

1 8

• • • •

USA: Rada Prasowa Stanu Minnesota (lokalne rady prasowe, pojedyncze działające na mniejszą skalę, rady działające przy określonych tytułach prasowych) Kanada: Quebec: Rada Prasowa- zajmuje się przede wszystkim prasą francuskojęzyczną WB: 1991 r- Komisja Skarg Prasowych (wspólny organ dla całego kraju) Nieformalne procedury w obrębie poszczególnych organizacji medialnych (Pulitzer: Biuro ds. Poprawności i Rzetelności)

KRYTERIUM IV: ROLA PAŃSTWA PODOBIEŃSTWA - rola społeczna państwa ograniczona, zaś duże znaczenie rynku i sektora prywatnego- nie ma daleko idącej interwencji - kapitalizm przemysłowy- regulacje są dokładnie te same co te dla innych firm na rynku - silne instytucje rynkowe i ideologia liberalna - wczesny rozwój komercyjnych przemysłów medialnych i liberalna teoria prasy - państwo zapewniło pierwszą infrastrukturę komunikacyjną (historycznie rozpowszechnianie gazet nie było by możliwe, gdyby nie to, że państwo wybudowało drogi- dosłownie poczta, urzędy pocztowe, sieć dystrybucji opierała się na infrastrukturze), powszechna edukacjęgrupa odbiorców była by ograniczona, gdyby nie wkład państwa - wsparcie prasy ze strony klasy politycznej- klasa polityczna była zainteresowana tym aby nośniki informacji istniały i rozwijały się - usługi pocztowe - przyznanie prawa dziennikarzom np. prawo do ochrony poufności źródeł – w krajach, które nie ingerują te prawa były dość szybko przyznane

RÓŻNICE USA • tradycja prawna Pierwszej Poprawki- pierwszeństwo w hierarchii prawnej • Regulacje dotyczące koncentracji własności (39%) mediów i koncesji na nadawania (FCC)- jest to jedyny organ w zasadzie i jego pozycja okaże się nie tak wielka • Niepaństwowy system telefoniczny i telegraficzny • Komercyjny system mediów elektronicznych • Słaby system mediów publicznych (od 1967 r) Sfera mediów pozostawiona poza wpływami państwa. WIELKA BRYTANIA • wpływ konserwatywnego etatyzmu i silnych ruchów robotniczych – modyfikacja tradycji liberalnej • wolność prasy jako ważny element tradycji kulturowej, ale nie nadrzędna zasada prawna(brak konstytucji)- wolność prasy jest ważnym elementem tradycji • D-notice system – zapobiega publikacji informacji zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu (1912 r.)- 1993: DA- notices- działania państwa, które wprowadzają pewne ograniczenia, porozumienie pomiędzy władzą, a mediami. MEDIA ELEKTRONICZNE • WB: silny system usług nadawcy publicznego

1 9• •

Kanada i Irlandia : wpływ obaw przed silniejszym sąsiadem jako czynnik sprzyjający aktywności państwa w sferze mediów. Poziom zaangażowania państwa jest wyższypróba wzmacniania mediów własnych, żeby nie zostały zdominowane przez wpływ z drugiego, dużego kraju Kanada: komercyjno-publiczny charakter, bardziej rozbudowane regulacje prawne, (tajemnica państwowa- powiedziane wprost czego nie można publikować, zniesławienie)- pogłębiona regulacja prawna Irlandia: tradycja liberalizmu połączona z oficjalną ideologią narodową (ważna rola mediów publicznych)- kluczowym elementem roli mediów publicznych jest zachowanie autonomii i odrębności. Media publiczne mają wspierać tożsamość narodową.

MODEL DEMOKRATYCZNEGO-KORPORACJONIZMU (północno-środkowo europejski) Przykłady: • Kraje Europy Północnej i Środkowej: Szwecja, Finlandia, Norwegia, Holandia, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Austria. Częste intensywne kontakty społeczne w tym konflikty, wojny, spięcia o charakterze politycznym, militarnym, konkurencja ekonomiczna, polityczna, przepływ ludności. Nie były to duże odległości, więc intensywność kontaktów byłą spora • Historia częstych i intensywnych kontrastów społecznych( w tym konfliktów) • Duża różnorodność językowa- poza językiem niemieckim, który dla pewnych krajów był wspólny to różnorodność języka była spora. Jest spore doświadczenie w wymienianiu wpływów. • Wymiana doświadczeń i wpływ modeli kulturalnych i politycznych • „Małe państwa” – kompromis, podział władzy pomiędzy grupy społeczne, silne państwo opiekuńcze. Jeśli chodzi o terytorium to państwa te nie należą do gigantów, zawsze miały zarysowane pewne określone grupy, ich funkcjonowanie opierało się albo na konfliktach, albo na poszukiwaniu kompromisów W Austrii- oznaczało zinstytualizowanie systemu medialnego, szereg regulacji prawnych, instytucje kontrolne, które mają wspierać i reprezentować pewne grupy. Sporo aktywności państwa. CECHY WSPÓLNE Cały ten model opiera się na paradoksach, jest jednocześnie kilka zjawisk, które intuicyjnie nie powinny być zestawione ze sobą w jednym państwie. • wysoki poziom paralelizmu politycznego współwystępujący z rozwinięta prasa masową (komercyjną). Wysoki stopień zaangażowanie mediów w sferę polityczną, czemu jednocześnie towarzyszy prasa komercyjna. Z jednej strony media zaangażowanie politycznie, a z drugiej silnie ukształtowany rynek, komercyjne zasady funkcjonowanie. Z jeden strony wpływ, z drugiej strony rozwinięta prasa komercyjna. •

wysoki poziom paralelizmu politycznego współwystępujący z silna profesjonalizacja zawodu dziennikarza. System medialny blisko powiązany z systemem politycznym, pewne tytuły będą reprezentowały poglądy polityczne, a jednocześnie najwyższy poziom profesjonalizmu dziennikarzy (odrębność zawodowa dziennikarzy, stowarzyszenia dziennikarskie,

2 0występowanie instytucji gwarantujących samoregulacje tworzone z inicjatywy dziennikarzy) władza państwowa podlegająca silnym ograniczeniom ( wolność prasy) przy jednoczesnym rozwoju państwa opiekuńczego(zaangażowanie w sferę mediów). Media mają zapewnioną wolność, w związku z tym mogą krytykować i oceniać działalność władzy i państwa, ale jednocześnie państwo jest zaangażowane w funkcjonowanie mediów. Z jednej strony państwo dokłada pieniądze do tych tytułów prasowych.

KRYTERIUM I : ROZWÓJ PRASY MASOWEJ ROZWÓJ PRASY DRUKOWANEJ • państwa europy północnej oraz WB – pionierzy wolności prasy. Nawet jeśli była kontrola, to faktyczne pojawienie się prawy drukowanej pojawiło się bardzo wcześniej. • wzrost liczebności piśmiennej klasy średniej (klasa kupiecka, miejska klasa średnia). W przeciwieństwie do wielkiej Brytanii stosunkowo szybko wykształtowała się klasa średnia „piśmienna”-> W Wielkiej Brytanii utrzymywał się podział na elitę wykształconą, posiadającą pieniądze o tyle w tych krajach szybko prasa się umasowiła, bo szybko pojawiła się dodatkowa warstwa, klasa średnia, która stała się odbiorcami prasy drukowanej. Dotyczy to obszarów stanowiących centra handlowo- miejskie. • gospodarka rynkowa lub konflikty polityczne i religijne jako czynniki wpływające na rozwój prasy. Konflikty polityczne i religijne to jest taki czas kiedy potrzeba forum, aby konflikt realizować. Mogą być to starcia, walki, konflikt w znaczeniu debaty. Potrzebne są płaszczyzny na których debata może się odbywać. Prasa jest do tego dobrym narzędziem oraz jest to czynnik sprzyjający rozwojowi prasy. WOLNOŚC PRASY Szybko w historii została w sposób formalny została zagwarantowana wolność prasy. • Szwecja: zasady reklamy i wolności prasy (konstytucja z 1766). Kraje są pionierami w uregulowaniu wolności prasy na najwyższym poziomie • Norwegia: 1814 • Holandia: 1815 • Belgia 1831 (konstytucja) • Austria: 1867 • Niemcy : 1874 Cesarskie Prawo Prasowe – zniesienie cenzury, rozwój gazet ogólnokrajowych. Moment postrzegany jako symboliczny przełom, zwłaszcza tych o zasięgu ogólnokrajowym. W podobnym czasie zachodzi do uregulowania na najwyższym poziomie kwestii wolności prasy. W praktyce jednak wyglądało to różnie. Była jednak pewna wola i idea, aby wprowadzić wolność. PIERWSZE GAZETY • aglomeracje miejskie: Amsterdam, Kolonia, Frankfurt, Antwerpia- główne szlaki handlowe, często miasta portowe, tętniły życiem politycznym oraz gospodarczym • zapotrzebowanie na informacje handlowe i polityczne

2 1• •

• •

czynniki społeczne: wczesny rozwój powszechnej piśmienniczości- przed 1800 r. najwyższe wskaźniki w: Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Szkocji, Genewie, Holandii, części Francji, Anglii i Niemczech. Z jednej strony rozwój gospodarczy i polityczny a z drugiej strony rozwój społeczeństwa. reformacja protestancka: akcje oświatowe. Religia protestancka w swoją istotę wpisaną zasadę, że obowiązkiem wiernego jest samodzielne zapoznawanie się ze słowem Boga. Nie jest przypadkiem, że jako pierwsza była wydawana biblia. Podkreśla potrzebę rozwijania edukacji i akcji oświatowych -> umiejętność czytania i pisania była konieczna aby przyswajać biblię. To co było ważne dla religii, było kluczowe dla wydawania gazet. Potencjalny krąg odbiorców szybko i bardzo się poszerzał. Ten czynnik był wspólny dla większości tych krajów. początki industrializacji i rozwój instytucji rynkowych – prasa masowa. Początek XIX wieku- wielki rozwój działalności industrialnej, powstają ośrodki w których życie polityczne, kulturowe i społeczne jest bardzo bujne, jest to doskonała przestrzeń do tego aby prasa masowa się rozwijała. rozwój prasy – etapy: podobne jak w krajach modelu liberalnego „lokalny patriotyzm” – zapotrzebowanie na prasę lokalną, zaangażowanie w życie wspólnot lokalnych, zarówno w miastach i jak i na wsiach. Faktyczne zainteresowanie informacjami pochodzącymi z najbliższej okolicy- bardzo silna pozycja prasy lokalnej jako cecha wspólna dla tych krajów. Poziom zainteresowania będzie bardzo wysoki zarówno w miastach i jak na wsiach. Konflikty religijne towarzyszące reformacji protestanckiej Spory polityczne- narodziny państwa narodowego. Każde z tych państw to kraje tzw. „starej Europy” -> podmodelowy proces powstawania państwa narodowego, czyli ogromna potrzeba wyznaczania granic, potrzeba zbudowania tożsamości narodowej -> temu wszystkiemu sprzyjał rozwój prasy i odwrotnie. Była to zależność dwustronna. Napięcia sprzyjają rozwojowi prasy.

ROLA WCZESNJE PRASY • instytucja rynkowa (pierwsze tytuły prasowe były przedsięwzięciami komercyjnymi, chodziło o to aby rozpowszechniać to czego potrzebowali klienci- podejście ekonomiczne), narzędzie wykorzystywane w konfliktach politycznych (podczas też konfliktów religijnych jako nośnik poglądów politycznych), źródło informacji dla kupców, środek kształcenia i mobilizacji opinii publicznej. Trzy różnie podejścia do prasy - komercyjne - narzędzie politycznego rywalizowania - misja społeczna/ kulturowa aby kształcić, edukować i mobilizować społeczeństwo • • •

działalność propagandowa: protestantyzm – media jako narzędzia wspierania religijnego, społecznego i politycznego oświecenie: debata i myślenie krytyczne (element kluczowy) silny podział na odrębne społeczności kulturalne i polityczne (pluralizm sfragmentaryzowany) – instytucje medialne odzwierciedlały tę różnorodność. W samym państwie wcześnie ukształtowały się podziały na odrębne społeczności media odzwierciedlały tę różnorodność od samego początku, reprezentowanie określonych grup i przedstawianie im wiedzy o wydarzeniach, które je dotyczą. U podstaw systemu politycznego- społ- medialnego było przekonanie, że musi być reprezentacja, ale podzielona na segmenty. Na początku prasa zaangażowana była jednym z segmentów. 2 2tradycja ideologicznie pluralistycznej, mocno stronniczej prasy.

ROZWÓJ PRASY • Holandia (przykład gdzie w okolicach xx wieku można przypisać określone media pewnym określonym grupom społecznym wyróżniającym się jakimś światopoglądem, sposobem na żucie): początek XXw. Do lat 60 – subkultury- Własne media, wysoki poziom czytelnictwa (co wyjaśnia się poprzez dopasowanie , centralna rola prasy w życiu społecznym • Stronniczość polityczna prasy • Rozwój komercyjnych gazet o tematyce ogólnej- XX wiek • Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami

KRYTERIUM : ROLA PAŃSTWA ROLA PAŃSTWA •

• •

Idea państwa opiekuńczego a liberalizm- zestawienie jest punktem wyjścia, państwo, które reguluje wiele sfer, wpływa odgórnie na zaistniałe sytuacje i tworzy pewne mechanizmy. Z budżetu państwa jest finansowanych wiele działalności, istnieje szereg instytucji regulujących Wysokie wydatki publiczne, aktywna interwencja państwa w życie gospodarcze i społeczne, aktywna polityka przemysłowa. Odpowiedzialność państwa za zapewnienie warunków sprzyjających pełnemu uczestnictwu wszystkich obywateli i grup w życiu społecznym- państwo stawia sobie takie kierowanie działalnością grup, instytucji aby uczestnictwo i dostępność były pełne dla wszystkich obywateli dla wszystkich grup istniejących w tym społeczeństwie. Widzą siebie jako podmiot, który tworzy warunki i możliwości w ramach których obywatele mają funkcjonować.

TYPY KORPORACJONIZMU Korporacjonizm - próba stworzenia struktury, która będzie reprezentować określone segmenty/ grupy i których system będzie składał się z tych elementów tworząc spójną całość a) korporacjonizm społeczny ( Austria , Norwegia, Dania)- silne państwo opiekuńcze, wpływ partii socjaldemokratycznych. Tradycje historyczne, ale także wynikają z czynników społecznych. W krajach gdzie dużą wagę przywiązuje się do opiekuńczej roli państwa. Modelowe wyrażenie państwa opiekuńczego w strukturze państwa. Państwo opiekuńcze to pewna idea a korporacjonizm to jej przełożenie na strukturę. b) korporacjonizm liberalny ( Szwajcaria, Belgia, Holandia, Niemcy) – dominacja partii burżuazyjnych, orientacja rynkowa. Przez sporą część czasu dominowały partie reprezentujące burżuazję, klasy posiadające. Większa akceptacja praw rynkowych, także w podejściu do mediów. Większa swoboda funkcjonowania mediów. ELEMENTY WSPÓLNE • kompromisy zawierane ponad podziałami klasowymi i społecznymi 2 3

PAŃSTWO A MEDIA - odpowiedzialność państwa za media. W jakim stopniu media reprezentują różnorodność społeczną? • gwarancje prawne, formalne i rzeczywiste poszanowanie wolności słowa i wolności prasy. Państwo odpowiedzialne za formułowanie prawne, gwarancje prawne, formalne i rzeczywiste jeśli chodzi o poszanowanie prasy. Kraje przywiązują do regulowania różnych rzeczy i dlatego te swobody dziennikarskie będą zapewnione prawnie. • zapewnienie prawa dziennikarzom do zdobywania i rozpowszechniania informacji • służba demokracji i obywatelom- stworzenie i utrzymanie systemu medialnego reprezentującego wiele grup społecznych. System ma być tak zbudowany aby było w nim miejsce, dla podmiotów medialnych które reprezentują bogactwo środowisk, państwo zobowiązuje się, że tworzy organizacje pozwalające stworzyć i podtrzymać tak skonstruowany system medialny. Państwo zobowiązuje się aby zapewniać dziennikarzowi informacje, aby dziennikarz mógł mieć dostęp do kluczowych informacji (co często jest też określone prawnie- gdzie np. są granice tajemnicy państwowej) ROLA MEDIÓW • prywatne przedsiębiorstwa komercyjne • media jako instytucja społeczna, którą w dużym stopniu odpowiada państwo: - system subsydiów dla prasy ( poza Szwajcaria i Niemcami)- forma wsparcia ze strony budżetu państwa - surowsze niż w modelu liberalnym regulacje prawne- znacznie więcej kwestii będzie prawnie uregulowanych, ale z drugiej strony wyraźnie będą określone pewne granice - silne publiczne media elektroniczne w każdym z tych krajów wciąż media publiczne mają silną pozycję w systemie medialnym, cieszą się sporą popularnością (zwłaszcza w porównaniu do modelu liberalneg) SUBSYDIA DLA PRASY • nie występuje w Szwajcarii i Niemczech • subsydia bezpośrednie- pewne kwoty pieniężne, które są gwarantowane przez państwo, które wpływają od państwa do podmiotów wydających określone tytuły prasowe, istnieją ściśle regulacje dotyczące tego wsparcia • subsydia niebezpośrednie – ulgi podatkowe, obniżanie stawki opłat pocztowych lub telekomunikacyjnych- dodatkowe możliwości wsparcia finansowego poprzez zwolnienie z niektórych kosztów • lata 60 XXw. – zagrożenia dla pluralizmu prasy, koncentracja na rynku prasowym, osłabienie gazet o powiązaniu politycznym (lata 60 to też pojawienie się TV), okres powojenny to próba nowego ustalenia relacji między podmiotami politycznymi a mediami. Wtórne zagrożenie po II wojnie światowej podporządkowania prasy politykom. Pojawia się pomysł wspierania gazet, aby partia polityczna nie zdominowała rynku • prasa jako forum debaty pomiędzy różnymi grupami społecznymi- nie podmiotami politycznymi, nie jest tak, żeby prasa pozwalała prezentować różne tradycje polityczne, ale różnorodność społeczną

2 4

ZNACZENIE SUBSYDIÓW - wsparcie finansowe dla gazet ‘słabszych ekonomicznie” lub o „szczególnym charakterze” – reprezentujących partie polityczne lub grupy społeczne- określone warunki - wsparcie dla gazet lokalnych (Norwegia) - wysoki poziom czytelnictwa - problem: presja ze strony państwa? Czy z tymi pieniędzmi aby nie idą oczekiwania do nastawienia do rządu, czy pewnej grupy? Okazuje się, że nie. - „Krytyczny profesjonalizm” w dziennikarstwie, autonomia zawodu dziennikarze jest na tyle ukształtowania, że nie dochodzi do wywołania bezpośredniej presji ze strony państwa POZIOM REGULACJI MEDIÓW- z jednej strony swoboda wypowiedzi a z drugiej ingerencja w zawartość. Fakt mówienia o reklamie jest dodatkową kwestią, bo reklama nie jest przygotowywana przez stację telewizyjną, ale w tym przypadku odpowiedzialność spada na media, media mają powiedzieć „nie” dla pieniędzy, które ktoś im proponuje. Nie mogą one funkcjonować na zasadzie wolnorynkowe podejścia i udostępnić swoich ram, bo redakcja ponosi odpowiedzialność za przekaz • prawna ochrona wolności mediów • wysoki zakres regulacji w zakresie zawartości, Niemcy, Austria, Holandia: zakaz propagandy nazistowskiej • Norwegia: zakaz reklamy sprzecznej z fundamentalną zasadą równości płci • Szwecja: zakaz reklamy skierowanej do dzieci REGULACJE DOTYCZĄCE TREŚCI PŁATNYCH - ograniczenia dotyczące łącznej liczby reklam, częstotliwości przeznaczonych na reklamę, łączenia reklamy z merytoryczną zawartością programu- w Polsce jest też pewien poziom tych regulacji- mianowicie dotyczące płatnych ogłoszeń politycznych, czasu poświęconego na reklamy - płatne ogłoszenia polityczne zakazane lub ściśle określone w Belgii, Danii, Szwecji, Szwajcarii - regulacje dotyczące kampanii wyborczych w mediach- postawienie granicy na sferę mediów i sferę polityki. W pewnych sytuacjach dopuszczamy funkcjonowanie takich przekazów na antenie, ale jest to ściśle ograniczone - bezpłatny czas antenowy na audycje wyborcze INNE REGULACJE - prawo do sprostowania- mamy prawo zareagować i żądać od mediów wyjaśnienia lub skorygowania pewnych prezentowanych informacji - silne rady prasowe- niezależne od państwa- instytucje samoregulujące, ich zakres kompetencji, a przede wszystkim narzędzi (sankcje) jest bardzo istotna, instytucje te wyręczają często państwo INTERWENCJA PAŃSTWOWA- nie pozostawia się mediom zasadom wolnorynkowym, jest tendencja modyfikowania, regulowania, porządkowania, ale zawsze chodzi o to by to służyło społeczeństwu • prasa drukowana: modyfikacja mechanizmów rynkowych (ale wciąż system liberalny)zakres ingerencji jest większy i prasie drukowanej pozostawiona jest największa swoboda • media elektroniczne : kontrola państwa w imieniu interesu ogółu: 2 5

- późny rozwój komercyjnych mediów elektronicznych - media publiczne – maja wysokie dofinansowanie - idea służby publicznej ZARZĄDZANIE PUBLICZNYMI MEDIAMI ELEKTRONICZNYMI - model obywatelski (korporacyjny) - model profesjonalny (WB) - model parlamentarny (Norwegia) W strukturze organów zarządzających mediami publicznymi, w skład rad podejmujących bezpośrednio decyzje ma reprezentować różne segmenty. Bardzo rzadko będzie klasyczny model rządowy. Występuje raczej model mieszany i unika się czynników politycznych, które by wpływały na media. HOLANDIA • system reprezentujący zorganizowane grupy społeczne (podział czasu antenowego wg kryteriów politycznych- która partia jest największa, według popularność w społeczeństwie a później wg liczby członków) • pluralizm zewnętrzny – odrębne spółki nadawcze (przeniósł się on również na media elektroniczne publiczne) • 1967 – Holenderska Fundacja Radiowa – Telewizyjna produkcja audycji sportowych i informacyjnych- laicyzacja i standaryzacja mediów • 1976 – nowe przepisy – tworzenie bardziej neutralnych organizacji medialnych NIEMCY- korporacjonizm liberalny (z jednej strony otwarcie na zasady rynkowe, ale siłą rzeczy, że nie jest to bardzo pilnowane, widać wpływy polityczne) • kluczowa rola partii politycznych – wpływa na proces regulacyjny publicznych mediów elektronicznych • system mediów uczestniczących w procesie politycznym • kontrola mediów na poziomie poszczególnych landów - pluralizm zewnętrzny – rady niezależne od państwa - przedstawiciele partii wg zasady proporcjonalnej reprezentacji, - przedstawiciele „grup o znaczeniu społecznym”, w tym związków zawodowych, kościołach itd. Regulacje i instytucje nie wspólne, ale funkcjonujące na poziomie poszczególnych landów. Istnieją rady niezależne od poziomu federacji •

rola Federalnego Trybunału konstytucyjnego- organ federalny, ogólnokrajowy, który jest organem odwoławczym od jakichkolwiek decyzji podjętych na poziomie landu.

AUSTRIA (ćwiczenia) • zasada reprezentacji politycznej • Rada Dyrektorów kieruje bankiem i proporcjonalna reprezentacja partii politycznych BELGIA • początkowo pluralizm zewnętrzny • po II wojnie światowej system unitarny

2 6

• •

lata 60: podział na 2 systemy: francuski i flamandzki- w zależności od języka na terytorium Belgii są odrębne systemy pluralizm wewnętrzny: reprezentanci partii politycznych w ramach 1 organizacji medialnej- Przekształcenia systemu przez ostatnie 40/ 50 lat doprowadziły do tego pluralizmu, ma być reprezentacja ale w marach 1 organizacji W ramach jednego systemu możemy zobaczyć wpływy dwóch różnych pojęć.

SZWECJA- znajdziemy tu ilustrację starań aby organy zarządzające mediami publicznymi (elektronicznymi) były tak stworzone aby zapewniać • model obywatelsko- korporacyjny • udziały szwedzkiej korporacji Radiowo – Telewizyjnej 60% podzielone miedzy „ruchy popularne” czyli związki zawodowe, organizacje konsumenckie, kościoły, zaś 40% pomiędzy przedstawicielami prasy i przedsiębiorców (medialnych) • media elektroniczne „odpowiedzialne za kontrolę systemu politycznego”- wyraźnie sformułowane oczekiwanie w stosunku do tych mediów- mają być watchdogiem, nie mogą reprezentować podmiotów politycznych, mają one być głosem społeczeństwa i w ich imieniu kontrolować system polityczny

KRYTERIUM : PROFESJONALIZACJA DZIENNIKARZY - wczesny i intensywny rozwój profesjonalizmu dziennikarzy. Wcześnie ta grupa zawodowa - wysokie wskaźniki czytelnictwa – kumulacja zasobów gospodarczych przez organizacje medialne - zatrudnienie na pełny etacie i zarobki- gwarantowało to regularne zarobki, przez co bardziej utożsamiali się ze swoim miejscem pracy i profesją - Norwegia: pierwszy związek zawodowy dziennikarzy 1883 r. ZWIAZKI ZAWODOWE DZIENNIKARZY- o profesjonalizacji dziennikarzy świadczy umiejętność zrzeszania się - Holandia 1894 - Niemcy 1895 - Szwecja: 1874 Klub Publicystów (etyka), 1901 zawodowy związek dziennikarzy - Finlandia: 1912 - wysoka liczba członków (50-60%), w Polsce to ok. 12%, wśród młodych dziennikarzy praktycznie nikt nie należy do jakiegoś związku. - dziś bez podziałów religijnych i partyjnych - aktywny udział w debacie dotyczącej etyki zawodowej i wolności prasy Stowarzyszenia nie dzielą się w zależności od sympatii politycznych, wyznaniowych, współcześnie zrzeszają dziennikarzy z różnych środowisk (w Polsce są podzielone). Związki zawodowe są silnym uczestnikiem dyskusji i debaty publicznej, biorą udział w konferencjach i dyskusjach dotyczących funkcjonowania mediów. Reprezentują całe to środowisko, bo mogą powiedzieć, że ponad połowa należy do jakiegoś stowarzyszenia. Możliwość oddziaływania na regulacje prawne są zatem spore. SYSTEMY SAMOREGULACJI • silne, sformalizowane rady prasowe tworzone przez związki zawodowe dziennikarzy i stowarzyszenia wydawców lub wspólnie przez obie grupy (z jednej strony norm etycznych z drugiej odpowiedzialności państwowych). 2 7Zadania: czuwanie nad przestrzeganiem regulacji państwowych i norm etycznych. Pozapaństwowe instytucje biorą na siebie zadanie kontrolowania czy poszczególne organizacje medialne przestrzegają regulacji

SZWEDZKA RADA PRASOWA- jeden z najsilniejszych rad prasowych jeśli chodzi o kompetencje, skład i strukturę, organ samoregulujący, utworzona oddolnie, która jednak posiada wiele kompetencji, stworzyli ją sami dziennikarze - kompetencje nakładania grzywien na gazety - może zobowiązać gazety do publikowania swych decyzji - na czele sędzia, przedstawiciele mediów: mniejszość- zrzesza ona prawników w zakresie mediów a przedstawiciele mediów są obecni lecz stanowią mniejszość, jest ona organem niemal władzy sądowniczej, który może obciążać ich pewnymi karami - urząd rzecznika prasowego – pomaga w rozstrzyganiu skarg i przygotowaniu protokołów w przypadków, gdy obywatel składa skargę (rodzaj pewnego ombudsmana). Ten urząd działa przy radzie prasowej. 7.12.2010 NORWESKA RADA PRASOWA- sfera regulacji jest bardzo rozbudowana - rzesza przedstawicieli opinii publicznej- niekoniecznie samych dziennikarzy, np. badacze, przedstawiciele nauki bardziej niż sami dziennikarze- reprezentują odbiorców - pomoc przy opracowywaniu skargi - brak sankcji prawnych- nie ma możliwości nakładania kar, jednak jej pozycja jest istotna w systemie medialnym - decyzje publikowane w magazynie Związku zawodowego dziennikarzy- jest to ważne, że bo jest on czytany, jest forum dyskusji, EDUKACJA ZAWODOWA DZIENNIKARZY • lata 20 (Finlandia) 30(Szwecja) 50(Norwegia) 60 (Holandia)- początek tej edukacji • uniwersyteckie kursy, niezależne programy nauczania- nie jako dołączone przedmioty ale jako odrębne oferty edukacyjne nastawione na kształcenie dziennikarzy, Kraje Europu Pn zaczęły również wcześnie badać media AUTONOMIA DZIENNIKARSKA - poziom akceptacji dla nacisków ze strony kierownictwa wyższego szczebla i wydawców najniższy i najrzadsze przypadki zmiany materiałów przez redaktorów: Niemcy i Szwecja - mniejsza hierarchia organizacyjna- w relacjach zawodowych hierarchia nie jest istotna - samodzielna praca dziennikarzy- sami redagują, analizują i biorą odpowiedzialność - statusy wydawnicze (niemczy, Holandia, Norwegia) – karty, zbiory standardów, które obowiązują w redakcjach, domach wydawniczych, Model spolaryzowanego pluralizmu (model śródziemnomorski) Przykłady krajów - Grecja, Portugalia, Hiszpania- przemiany polityczne w połowie lat 70,- przejście z systemu autorytarnych do demokratycznych - Włochy - Francja (system pośredni pomiędzy modelem spolaryzowanego pluralizmu i demokratycznego korporacjonizmu)- nie ma takiej wspólnoty historycznej jak Grecja, Portugalia i Hiszpania

2 8

- dla tych krajów jest wspólnota doświadczeń historycznych, istnienie systemu autorytarnego, przemiany w podobnym momencie Spolaryzowany pluralizm - silne czynniki konserwatywne- polaryzacja i konflikty w regionalnych procesach politycznych- różnice polityczne przekładają się też na stosunki społeczne, co będzie miało odzwierciedlenie na runku mediów, są wyraźne podziały na prawice, centrum, lewicę - silna prawica- anarchistyczny ruch robotniczy/ partie komunistyczne- wiele partii politycznych o różnych orientacji ideologicznej - szerokie spektrum polityczne Cechy wspólne - późniejszy rozwój instytucji liberalnych, kapitalistycznego przemysłu, demokracji politycznej - dominacja arystokracji ziemiańskiej (a nie burżuazja, ani klasa średnia) - państwo absolutystyczne - kościół katolicki i ortodoksyjny- czynnik nie religijny, co raczej instytucjonalny - wyraźne różnice polityczne, szerokie spektrum polityczne - uwikłanie mediów w konflikty polityczne- media są uczestnikami życia politycznego historycznie: słaby rozwój komercyjny rynków medialnych - media uzależnione od państwa, kościoła lub bogatych patronów prywatnych - dziś: zmiany w sferze mediów: globalizacja, komercjalizacja, laicyzacja- porównując z poprzednimi krajami tu jest wyraźniejsze, jest słabsza niż w innych krajach, ale i to się zmienia - wpływ Francji: gazety francuskie: styl dziennikarstwa- najpierw docierały do innych krajów, a później prasa narodowa była na nich wzorowana Rozwój prasy - prasa jako instytucje świata politycznego i literackiego - prasa powiązana z arystokracją, mniej zaś z burżuazją kupiecką - literacka sfera publiczna- prasa miała być nośnikiem wartości kulturowych i opinii politycznych - XIX wiek- celem prasy wyrażenie idei literackich i politycznych- analiza, debata, informacje, debata literacko- polityczna jako główny cel - lata 80 XIX wieku: prasa komercyjna i wzrost czytelnictwa prasy- prasa przestaje mieć wyłącznie elitarny charakter (ale naprawdę do dziś tylko określone grupy społeczne mają zwyczaj czytania prasy) Francja - rewolucja francuska - deklaracja praw człowieka i obywatela - wolność prasy, wzrost nakładu prasy, poszerzenie kręgów czytelników - 1881- 1814- „złoty wiek prasy francuskiej” - gazety komercyjne, gazety opiniotwórcze - słaby rozwój „przemysłu” prasowego (a w USA np. tak był0 było to najlepiej prosperujące firmy w gospodarce w ogóle) - gazety polityczne i partyjne (ideologiczne)- np. L’ Humanite. Kraje Półwyspu Iberyjskiego - rozwój prasy w okresie inwazji napoleońskich

2 9

- czasopisma opiniotwórcze- decyzje i ich analizy, komentarze, dziennikarz nie jest tylko reporterem, również omawia, analizuje -> zabiera głos w debacie, swoboda na łamach -> cecha przyniesiona z Francji - prasa jako jednak z instytucji państwa liberalnego (XIX wiek w Hiszpanii i we Włoszech) - słaby rozwój gospodarki rynkowej oraz przemysłu prasowego - niskie wskaźniki piśmiennictwa- w krajach zaliczanych do korporacjonizmu wcześnie duża grupa społeczeństwa potrafiła czytać i pisać, w związku z tym powstał duży rynek, tutaj spora część mieszkańców długo nie umiała czytać i pisać - różnorodność językowa (np. we Włoszech)- czynnik blokujący rozwój - rządy dyktatur- zawsze decyzja o cenzurze i ograniczeniach możliwości wydawania prasy, także czynnik blokujący

Grecja - pierwsze tytuły prasowe: publikowane na obczyźnie za czasów okupacji tureckiej (do lat 30. XIX wieku)- prasa grecka nie była pierwotnie wydawana w Grecji, była przywożona - konflikty polityczne, przejścia z dyktatury do systemu demokratycznego i z powrotemniestabilna sytuacja, brak dobrych warunków do rozwoju prasy - gazety greckie: pisma polityczne skierowane do wąskich grup odbiorców- gazety polityczne skierowane do tych, którzy reprezentowali dany sposób myślenia, orientację polityczną, chodziło o to, aby reprezentować sposoby myślenia, preferencje polityczne - język: do lat 60 XX wieku- językiem oficjalnym była literacka odmiana greki- posługiwała się nią najbardziej wykształcona elita, reszta społeczeństwa się nią nie posługiwała, zmiany społeczne następowały, w związku z tym posługiwanie się tą odmianą języka stawało się coraz powszechniejsze - 1967- 74: dyktatura- język ludowy w prasie zakazany- potraktowano jako narzędzie ograniczające - partie masowe- lata 70 XX wieku- brak partyjnej prasy drukowanej, dominuje prasa komercyjna zorientowania politycznie – nie ma partyjnej prasy Portugalia - wolność prasy: 1820 w najwyższych aktach Portugalii, jednak w praktyce jej nie było - XIX wiek: przypadki łamania - okres wolności prasy: 1910 (obalenie monarchii) do 1926 (początki dyktatury Salazara) Włochy - włoska partia komunistyczna (1924)- „L’ Unita”- lata 60. Szczytowe czytelnictwo - do lat 90- popularność, dziś dziennik lewicowy - partia wspomagała finansowo i organizacyjnie (dystrybucja) - inne gazety partyjne: II Popolo (partia chrześcijańsko demokratyczna), L’ Avanti (Partia Socjalistyczna) Prasa związana z Kościołem - Hiszpania: katolicka gazeta „Ya” - Francja: liberalno- katolicki dziennik „La Croix” - Włochy: „L’Osservatore Romano” - Odbiorcy: wykształcone elity zainteresowane polityką- ta prasa nie ma licznej grupy odbiorców, u samych podstaw filozofia jest taka, że czytają ją wykształcone elity, które chcą nadążyć nad tym, co dzieje się w świecie, obok wydarzeń ze sfery politycznej są analizy, komentarze, próby ocen, a nie relacjonowania tego, co dzieję się w sferze polityki

3 0

Zmiany w prasie - lata 70 i 80 – orientacja na rynek - łączenie dziennikarstwa politycznego z informacjami o ogólnych charakterze, prasa zorganizowana tematycznie, bogatsza graficznie- będą informacje ogólne, ale będzie funkcjonowała prasa skierowana do wąskich grup odbiorców, profilowanie rynku odbywa się ze względu na preferencje polityczne - wciąż zawężona grupa odbiorców - znaczne różnice w czytelnictwie pod względem płci - sprzedaż detaliczna prasy Rodzaje prasy - brak tabloidów- w tych krajach są inne podziały prasy „lżejszej” -> ważną rolę odgrywa prasa sportowa (dla mężczyzn) - prasa sportowa, prasa skierowana do kobiet, prasa „plotkarska”, „prasa sercowa”- spore nakłady i czytelnictwo - słabo rozwinięta prasa lokalna i regionalna (poza Francją)- prasa lokalna nie odgrywa istotnej roli, nieszczególną rolę odgrywa prasa ogólnokrajowa, skierowana do szerokich grup odbiorczych, bo one „siedzą przed telewizorem” - brak prasy masowej (radio i telewizja jako media masowe) Obszar II: relacje między sferą polityczną a medialną Paralelizm polityczny: gazety - wysoki poziom upolitycznienia- poszczególne tytuły prasowe reprezentują określone poglądy polityczne i pewne grupy polityczne (kupując dany tytuł można się spodziewać co będzie w nim zawarte) - dominacja komentarzy- duży nacisk położony na analizowanie i komentowanie, te dwie sfery przenikają się- jeden tekst, w którym element informacji (relacji) przenika się z komentarzem, wyraźne słowa oceniające, wartościujące i komentujące - reprezentacja różnych orientacji politycznych - zaangażowanie gazety w życie polityczne - prezentowanie przez gazety własnych stanowisk w kwestiach politycznych - koligacje polityczne dziennikarzy, przenikanie się sfery politycznej i medialnej Grecja: - ostre podziały ideologiczne oraz kontekst historyczny (okupacja turecka)- prasa jako narzędzie polityczne - partie polityczne i państwo- wsparcie dla prasy (finansowe i organizacyjne) - polemiczny styl materiałów prasowych - stronniczość i zaangażowanie polityczne dziennikarzy – dziennikarze sprzyjali pewnym podmiotom politycznym i sami angażowali się politycznie, zabierali głos w debacie politycznej, ocenia, mówi, że dany kurs jest właściwy lub nie, komentowali pewne decyzje, oraz pokazywali ich konsekwencje Francja - szerokie spektrum tendencji politycznych w prasie drukowanej * Le Monde, Liberation- centrolewicowe * Le Figaro, France Soir- centroprawicowe

3 1

* La Croix- liberalno- katolickie - Kronika i komentarz- dzienikarz spisuje wydarzenia załączając jednocześnie komentarz - prasa masowa i popularna (wyraźnie oddzielona od tej dla elit): reportaż i informacje. W prasie popularnej mniej komentarzy, ocen itp. Więcej tego jest w prasie dla elit. Włochy: - doświadczenie faszyzmu- media służące celom politycznym (Mussolini był dziennikarzem!) - po wojnie: koncesje dla mediów antyfaszystowskich - orientacje polityczne prasy - stul komentatorski - La Repubblica: zmiany w stylu redagowania gazety (gazeta lewicowa) - L’Independente i II Giornale- format tabloidowy- mniej miejsca na analizę czy komentarz Hiszpania i Portugalia - długa tradycja pluralistycznej prasy zaangażowanej politycznie- przerwana przez dyktaturęsłużyła upowszechnianiu poglądów, była forum debaty - Portugalia: gwałtowne odrodzenie prasy w 1974 r.- totalne odcięcie się od tego co było wcześniej w momencie kiedy kończy się reżim Salazara, nowe warunki, w których prasa drukowana funkcjonuje - Hiszpania: stopniowy rozwój (transformacja demokratyczna), wpływ elit, Papierowy Parlament, (taką rolę pełniły gazety w okresie transformacji, kiedy jeszcze nie było nowych struktur państwowych) El Pais (1976 r.)- odegrało ważną rolę w transformacji demokratycznej, z nią wiązano ogromne nadzieje, była wyrazem nowego ducha, nowej polityki Paralelizm polityczny: publiczne media elektroniczne: - Francja de Gaulle’a: kontrola nad telewizją jako warunek skutecznych rządów; do 1964 r. – minister informacji mianował szefów RTF (model rządowy) -> o ile wcześniej prasa wydobyła się spod wpływu władzy, o tyle media elektroniczne dłużej pod nim zostawały - Francja: lata 60- 80- wpływ kolejnych rządów na media publiczne - francuska rada radiofonii i telewizji (1989 r)- zmiana sytuacji, wpisano w oczekiwaniu w stosunku udo rady to, że będzie stała na straży przynajmniej różnorodności, chciano też, żeby media stały się niezależne od rządów- ale w związku z tym, nie zmieniono modelu zarządzania to jest to nierealne. Ale rada ta ma to przynajmniej kontrolować, żeby nikt nie blokował np. jakichś wiadomości - Grecja, Hiszpania i Portugalia: wpływ większości politycznej na media publiczne Grecja - ministerstwo prasy i masowych środków przekazu: kontrola nad mediami publicznymi, podlegają mu dyrektorzy publicznej korporacji medialnej ERT (osobny minister do masowych środków przekazu) - krajowa rada radiowo- telewizyjna: członkowie mianowani zgodnie z zasadą proporcjonalnej reprezentacji przez partie parlamentarne- jedynie kompetencje doradcze (wprost do świata polityki, upolitycznienie- decyzja zapada na poziomie rządu) Portugalia - telewizja: spółka skarbu pańtwa - dyrektorzy spółki mianowani przez rząd - wysoki urząd do spraw komunikowania społecznego- w celu sprawowania władzy

3 2

nadzorczej nad spółką i zatwierdzanie nominacji nowych dyrektorów, nawet jeśli będzie interweniował to ostateczna decyzja należy do rządu - rada opiniująca- reprezentacja „grup o znaczeniu społecznym” (funkcje doradcze) – jedynie zwraca uwagę na pewne kwestie, ale na ile zostanie to uwzględnione przez podmiot podejmujący decyzję to należy od samego podmiotu, który jest upolityczniony Hiszpania - zarząd grupy medialnej Grupo Radio Television Espanowa (RTVE)- mianowany przez partie parlamentarne (2/3 głosów) - członkowie zarządu jawnie reprezentują interesy partii politycznych - system większościowy- wpływ partii rządzącej Włochy - lata 50 i 60 – dominacja chrześcijańskich demokratów - lata 70- laicyzacja społeczeństwa- zmiany w strukturze mediów - lata 80- system dzielenia wpływów lottizazione (RAI1- chrześcijańscy demokraci, RAI2partie świeckie, RAI3- kanał regionalny- opozycja komunistyczna) - lata 90- zmiana systemu zarządzania mediami (bardziej rozpoznanie czego ludzie oczekują, bardziej laicyzacja) Profesjonalizacja - korzenie dziennikarstwa: świat literatury i polityki, niska pozycja dziennikarstwa jako zawodu- etap pośredni- wstęp do kariery w polityce lub literaturze - wysoki poziom wykształcenia osób zajmujących się dziennikarstwem (pisarze, intelektualiści) - zmiana: lata 80 XIX wieku- rozwój prasy komercyjnej, wzrost liczby zawodowych dziennikarzy - kształtowanie się odrębnej tożsamości zawodowej (kształtuje się późno w porównaniu do modelu liberalnego) Niski poziom profesjonalizmu - słabe organizacje zawodowe, konkurujące ze sobą związki zawodowe - niski poziom uznania społecznego dla prasy jako wspólnej, autonomicznej instytucji społecznej - ograniczony system wspólnej etyki zawodowej- istnieją pewne zasady, są mniej lub bardziej uświadomione przez jednostki, ale nie został ukształtowany cały system etyki ani nie ma instytucji, które by zrzeszały wokół swoich zasad - niski poziom konsensusu co do standardów dziennikarskich Związki zawodowe - słabe w porównaniu do modelu demokratycznego korporacjonizmu - Francja i Hiszpania: powiązane z partiami politycznymi, niski poziom członkostwa (widać podziały zgodne z liniami podziałów politycznych) - Włochy, Grecja, Portugalia: związki zawodowe zrzeszają dziennikarzy o różnej orientacji politycznej (zajmowanie się pewną określoną problematyką, doświadczenia z przeszłościwiążą dziennikarzy w tych krajach) Włochy: - jedyny kraj z tego modelu, gdzie mamy inną charakterystykę środowiska dziennikarskiego - stowarzyszenie dziennikarzy (1963 r)

3 3

- status prawny dziennikarzy podobny do prawników, lekarzy, inżynierów - kontrola dostępu do zawodu- dziennikarze mają coś w rodzaju izb, trzeba spełnić pełne wymagania, żeby być włączonym i następnie móc wykonywać legalnie taki zawód - niewielki wpływ na standardy etyczne- bardziej instytucja formalna, integrująca to środowisko (administracyjna), sfera etyczna pozostawiona na uboczu Francja - komisja ds. Legitymacji Dziennikarskich: * przyznawanie uprawnień dziennikarskich * kontrola dostępu do świadczeń oferowanych przez państwo - uchwalenie regulacji w sprawie minimalnych wynagrodzeń Samokontrola dziennikarzy - brak rad prasowych czy rad etyki dziennikarskiej - Jedyna: katalońska rada ds. informacji (1996)-> niewielka, jej zasięg i wpływ jest ograniczony - nieliczne kodeksy etyczne- jednostronicowe kodeksy, podstawy podstaw - brak znajomości przepisów kodeksów etycznych- dziennikarze nie przywiązują do nich uwagi Rola państwa - złożona rola: - cenzor (autorytarne tradycje interwencjonistyczne)- jest oczywiście historyczna ale wpływa na współczesne funckcojowanie - właściciel (spółki skarbu państwa) - podmiot odpowiedzialny (tradycje państwa opiekuńczego)- bardziej we Francji

SYSTEMY MEDIALNE EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ Miejsce i rola mediów w procesach demokratyzacyjnych Media w okresie transformacji politycznej • zasada wolności słowa i wolność mediów jako jedne z elementów demokracji - Media Reform (Price, Rozumilowicz, Verhulst, 2002)- Price próbował uchywycić cechy, które są w miarę uniwersalne albo są bardzo specyficzne, wyjątkowe dla poszczególnych krajów • Polska, Ukraina, Bośnia – Hercegowina, Urugwaj, Indie, Uzbekistan, Indonezja, Jordania, Uganda, Chiny • Etap reform medialnych: wstępny, podstawowy (etap podstawowych zmian/ reform), wtórny (w odwrotną stronę) i dojrzałości. Po przeanalizowaniu zmian, doszli do wniosku, że w każdym z tych krajów można wyodrębnić te etapy. REFORMY MEIÓW A FAZY DEMOKRACJI - faza przygotowawcza – etap wstępny, byłby elementem fazy przygotowawczej do przemiany politycznej, zanim ten proces się zaczął to są pewne zjawiska przygotowawcze

3 4

- przejście do demokracji – etap podstawowy- intensyfikują się zjawiska i procesy związane z transformacją polityczną. Akty prawne, konkretne przekształcenia, powołóywanie nowych struktur i likwidacja starych - konsolidacja demokracji – ugruntowanie tych struktur- etap wtórny - dojrzała demokracja – etap dojrzałości mediów- przekształcenie go w stronę demokratycznego, wolnorynkowego, dualnego ETAP WSTĘPNY REFORM MEDIÓW- zanim widzimy kluczowe wydarzenia dla systemy politycznego, można zaobserwować wstępny etap reformy mediów. Paradoksalne zachowania: z jednej strony władza, która czuje, że traci pozycję (elity polityczne do tej pory rządzącej) wydają pewne gesty w stronę mediów: ogłaszają cenzurę itp. Robimy gesty, ale nie chcemy osłabić swojego wpływu na media. Gesty podejmowane, natomiast bardzo kalkulowane - rządzące elity polityczne uważają media za ważny element kształtujący opinie publiczną - polityka odpowiadająca ekonomicznym, społecznym i politycznym celom - liberalizacja- polityka stera się coraz bardziej dostosować do sfer ekonomicznych, politycznych i społecznych. - osłabienie cenzury- więcej informacji pojawia się w mediach. Media zaczynają podejmować krytykę działań, przez co trudno jest zaprzeczyć pewnym wydarzeniom. - rola mediów: świadek przeobrażeń, potwierdzenie i legitymizowanie zainaugurowanych przemian • Hiszpania 1966 – częściowa wolność słowa, ale nie mediów, liberalizacja prasy drukowanej („Papierowy parlament” w latach 70, TV nadal pod wpływem elit rządzących) • Polska lata 80 – ustawa prawo prasowe (1984)- gesty ze strony władzy w stronę mediów, władza chce polepszyć swoje relacje z mediami, społeczeństwem, liberalizacja stosunków politycznych (1986) PODSTAWOWY ETAP REFORM- przypada na moment faktycznej przemiany polityczna, pewne konkretne działania (oddanie władzy, pierwsze wybory, przejmowanie władzy przez nowe organy). Często brakuje klarownych uregulowań prawnych, nie ma prawa, które wskazało by relacje funkcjonowania, dynamika, ale z drugiej strony dużej niepewności - brak stabilizacji, wysoki stopień niepewności politycznej, brak klarownych uregulowań prawnych - pozycja sił politycznych dotychczas pozostających w opozycji - rola elit politycznych- zwiększa się ich rola, zapotrzebowanie na jednostki, które wytoczą nowe kierunki działania - zniesienie cenzury, uwolnienie mediów spod kontroli państwa, budowa pluralistycznego i rynkowego systemu medialnego, mechanizmy rynkowe zaczynają obowiązywać w systemie medialnym - zmiany instytucjonalno- prawne i społeczne- tworzą się nowe instytucje, struktury, systemy instytucji • Hiszpania 1975r. media jako źródło informacji o zmianach politycznych, kanał komunikacyjny dla nowych ruchów i organizacji politycznych i związków zawodowych. Media forum debaty, miejsce gdzie przedstawiają się nowe podmioty polityczne, chcą przedstawić swoje pomysły i swoich ludzi • 1977r – liberalizacja informacji radiowych • 1980 – statut o radiu i TV

3 5„papierowy parlament” – rola prasy drukowanej. Ilustruje ważną rolę prasy drukowanej, najbardziej swobodnej i najmniej kontrolowanej.

ETAP WTÓRNY REFORM MEDIÓW- usuniecie instytucji starego reżimu i akceptacja pluralizmu politycznego (wolne wybory)- z jednej strony znikają instytucje, które były dotychczas, w to miejsce tworzy się nowe organizacje, które mają odzwierciedlać nowe warunki i zasady funkcjonowania, - wykształcenie cech i mechanizmów rynkowych regulujących funkcjonowanie mediów - stabilizacja podmiotów medialnych - konsolidacja rynku medialnego - nowe inwestycje, dywersyfikacja- zróżnicowanie, koncentracja w sferze mediów jeśli chodzi o własność (grupy medialne, zagraniczne koncerny- kapitał zagraniczny) Nowa jakość i sytuacja rynku. Czy to co powstało jest naprawdę dobre? Czy zasady nie są adaptowane z innych krajów? Czasem okazuje się, że pewne mechanizmy nie działają. Porządkujemy sytuację, która się ukształtowała. Pojawia się moment refleksji. ETAP DOJRZAŁOŚCI MEDIÓW - na poziomie instytucjonalnym i społecznym – stabilna i dojrzała demokracja - profesjonalne elity polityczne - społeczeństwo obywatelskie - rola mediów: - media, które pełnią kilka kluczowych funkcji • wprowadzanie i utrzymywanie współzawodnictwa w partycypacji (obecność) • wspieranie społecznych celów demokracji • forum debaty publicznej- media powinny być platformą, na której ścierają się różne poglądy - faza idealistyczna MEDIA I DEMOKRACJA 4 UJĘCIA (tego nie było) • the media supermiast position – przeważająca pozycja mediów( media tworzą demokrację) • the democracy-supermist position – przeważająca pozycja demokracji ( demokratyczne reformy determinują wolność i rzetelność mediów) • wolność mediów jako element demokracji • brak relacji pomiędzy wolnością mediów a demokracją

UPADEK KOMUNIZMU W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ - Samuel Huntington – 3 fale demokratyzacji. -1828-1927 -1943-1962 -1974 – dziś ( Hiszpania, Portugalia, Grecja, Ameryka Łacińska, Europa Środkowowschodnia) - trzecia fala – 3 etap charakteryzuje zmiany w mediach- rozwój mediów audiowizualnych/ rewolucja mediów audiowizualnych, nowoczesne technologie, przyspieszenie i umiędzynarodowienie przepływu informacji - efekt domina (wzorowania)– pobudzenie zmian w kolejnych krajach (rola mediów) ROLA MEDIÓW 3 6

• • •alternatywne źródła informacji ( Radio Wolna Europa, Głos Ameryki)- technicznie możliwe, bo te media były na tyle rozwinięte połączenia satelitarne media jako środek zderzeń i katalizator wydarzeń (ten, kto przyspieszał, wzmacniał, uruchamiał przemiany) – 3 fala demokratyzacji przypadła, kiedy media były rozwinięte to w związku z tym następuje szybki, międzynarodowy rozwój informacji, co wpływało na rozwój przebiegających zdarzeń) wyolbrzymianie roli mediów (gwarant demokracji i jedna z form jej przejawiania się)- bo wcześniej nie były tak rozwinięte, a teraz zauważa się same plusy, że teraz informacja pojawiła się wcześniej, dzięki czemu był to kluczowy element dla przebiegu sprawy. Mając świadomość ich potencjału, czasem trudno jest jasno określić ich rolę.

WYZWANIA: • reżim komunistyczny: państwo ( partia rządząca) właścicielem mediów ( pełna kontrola nad mediami, media pod rządami władzy, cenzura, indoktrynacja, propaganda, monopol na informacje): - uwolnienie się spod władzy i kontroli instytucji politycznych - zbudowanie konkurencyjnego systemu medialnego, będącego w stanie sprostać wymaganiom gospodarki rynkowej Jaki będzie ten system? Jakie będą regulacje prawne dotyczące np. własności? Spora część wyzwań wiązała się z kształtem. Czy od razu rynek otwieramy? Będą kraje, które na początku postawiły bariery, np. zakaz funkcjonowania kapitału zagranicznego • • • •

prasa drukowana: sprawne przekształcenie rynku i szybka adaptacja do nowych warunków, znaczna większa swoboda niż radia i telewizji, prasa mogła szybciej przekształcić się na system rynkowy radio i telewizja: niechęć do pozbycia się kontroli przez elity polityczne- większe przywiązania elit politycznych do tych mediów w związku z czym niechętnie pozbywały się kontroli kwestia potrzebnego kapitału do włożenia i utrzymania organizacji medialnej (zwłaszcza telewizji), lepiej było założyć gazetę, niż organizację medialną emitującą programy zastąpienie modelu etatystycznego modelem dualnym.

AUTONOMIZACJA MEDIÓW - stan w którym środki przekazu są strukturalnie niezależne od ograniczających je więzi ekonomicznych, politycznych, solidarnościowych i kulturalnych- stan teoretyczny. Chodzi o to, aby badać poziom autonomizacji mediów. Im wyższy poziom autonomizacji obserwujemy tym bliżej temu systemowi do ostatniej fazy (pełnej dojrzałości) - media nie są dodatkiem do klas, partii , regionów, grup religijnych - zjawisko niezbędne na drodze do demokracji i w fazie konsolidacji demokracji WYMIARY AUONOMIZACJI- w jakich sferach występują te więzi - polityczny – media staja się niezależne dzięki podziałowi władz w procesie upadku systemu totalitarnego lub autorytarnego- kiedy media stają się niezależne od czynników politycznych, a może się to stać dzięki podziałowi władz, kompetencji organów, wyodrębnienia - ekonomiczny – media zrywają więzi ekonomiczne i zależności od instytucji władzy politycznej- media przestają być własnością partii politycznej, partia nie finansuje już gazet, media nie są związane z instytucją polityczną, przestają zależeć ekonomicznie i finansowo o władz 3 7

- społeczny – media stają się niezależne od swojej publiczności. Autonomizacja jest wyższa, gdy media są bardziej zależne od swoich odbiorców. Mają służyć społeczeństwu - technologiczny – media adaptują nowe technologie- dostęp podmiotów, organizacji medialnych do nowych technologii, sprzyja wzmocnieniu mediów w systemie - profesjonalny – oddzielenie faktu od opinii, informacji od komentarza- profesjonalizacja dziennikarzy. Na ile kultura dziennikarska nie miesza opinii, komentarzy i informacji? Wyznacznikiem autonomizacji byłoby wprowadzenie dokładnego podziału. Prezentujemy swój pogląd, ale wskazujemy granicę. POLITYZACJA MEDIÓW- zjawisko występuje po wszystkich przekształcenia. W momencie kształtowania się nowego systemu medialnego podmioty polityczne próbują przejąć nową kontrolę nad mediami, np. regulacje prawne dot. Zarządzania mediami publicznymi • deficyt demokratycznych wartości • niedorozwój społeczeństwa obywatelskiego • kontrola mediów publicznych przez elity polityczne • orientacja strategiczna partii politycznych na instytucje państwowe – „kolonizacja administracji publicznej przez rządzące ugrupowanie” (R. Herbut, 2002)- partie polityczne są zorientowane na media, co prowadzi do przejęcie pewnej kontroli nad mediami publicznymi • partie polityczne jako podstawowe podmioty rywalizacji wyborczej Zjawisko oceniane negatywnie, świadczy o deficycie demokracji, przejaw niedorozwoju społeczeństwa obywatelskiego ELEMENTY KSZTAŁTOWANIA SIĘ RYNKU EDIALNEGO PO UPADKU KOMUNIZMU I ETAP - Czechosłowacja – ustawa nr 468/1991 o radiofonii i telewizji z 30. 10.1991r. - Rumunia – ustawa nr 48 o radiofonii i telewizji z 25. 5. 1992r. - Polska – ustawa o radiofonii i telewizji z 1992r II ETAP - Bułgaria – ustawa z 10. 1995r- koncesje: decyzja parlamentu z VII 1996 r.- krajowa rada radiowo- telewizyjna - Węgry – ustawa o radiu i telewizji z 21.12.z 1995r. Każda z tych ustaw zakładała, że z tego monopolu państwowych mediów elektronicznych pojawią się media komercyjne.

SYSTEM MEDIALNY CZECH •rozpad Czechosłowacji – przyjęcie ustawy o telewizji publicznej (1.1.1992). Kiedy zapadła decyzja o rozpadzie Czechosłowacji szybko pojawiła się decyzja o ustawie telewizji publicznej. Zaadaptowali ustawę, która była wcześniej przygotowana dla Czechosłowacji. nowe prawo audiowizualne nie zawierało ograniczeń nabywania udziałów w stacjach radiowych i telewizyjnych przez inwestorów zagranicznych. Od samego początku Czechy dały zielone światło inwestorom zagranicznym jeśli chodzi o obecność nie tylko w prasie drukowanej. słaba siec tytułów prasy lokalnej (inwestycje niemieckich inwestorów). Państwo, lokalni inwestorzy nie szczególnie interesowali się prasą.

3 8

Segmenty ryku prasowego w momencie rozpadu ożywa -> za sprawą niemieckich inwestorów. • •

• • • •

przekształcenia gospodarcze, polityczne i społeczne -> tworzenie nowych podmiotów gospodarczych m.in. medialnych rozpad federacji i podział mediów między dwa państwa- były tytuły ogólnokrajowe, czechosłowackie. Do jakiego odbiorcy się kierować? Jeśli prasa będzie tylko wydawana w Pradze, czy tytuł będzie tylko czeski, czy właściciel będzie zainteresowany słowackim odbiorcą? tzw. Małe państwo -> Czechy po rozpadzie, tak samo Słowacja (pod względem zasięgu terytorialnego, co ma znaczenie w kwestii kolportażu prasy. wysoki wskaźnik czytelnictwa prasy komercjalizacja środków przekazu i ich rosnąca specjalizacja -> podział na segmenty terytorialne oraz podział na dane grupy odbiorców upolitycznienie publicznych mediów elektronicznych -> polityzacja, chwila oddechu po przełomie, po czym podmioty, które doszły do władzy w reżimie demokratycznym tak organizują media, aby mieć wpływ na to jak one funkcjonują

CZECHY – FAZY TRANSFORMACJI MEDIÓW 1) faza pierwsza: 1989-1990: uchylenie cenzury, okres entuzjazmu, szybki rozwój prasy drukowanej, który polega na tym, że powstają nowe tytuły prasowe. 2) faza druga: 1991-1992: przygotowanie i uchwalenie federalnej ustawy medialnej, federalne instytucje regulujące, pierwsze koncesje. Uregulowanie funkcjonowania mediów elektronicznych 3) faza trzecia : 1993r.uzyskanie licencji przez TV Nova (pierwsza prywatna stacja telewizyjna 1994) koniec monopolu mediów publicznych 4) faza czwarta: 1994-1995 nowelizacja ustawy o mediach (parlamentarny model zarządzania mediami, większa swoboda stacji kablowych, ograniczenie władzy instytucji regulujących -> w szczególności jeśli chodzi o media prywatne. Pojawiają się propozycje zmian. Były one niestety prowadzone w kierunku upolitycznienia mediów publicznych. Większa swoboda stacji komercyjnych, rozszerzono możliwość tworzenia stacji kablowych. 5) faza piata: 1995-1997: wewnętrzne reformy mediów publicznych (pomysły aby je uwolnić spod władzy partii politycznych, ale tylko formułuje się misję mediów publicznych), kwestie własności, kwestie ochrony najmłodszych widzów. Pewne oczekiwanie co do zawartości mediów publicznych. 6) faza szósta: 1998-2000 konflikty wokół mediów publicznych i TV NOVA (upolitycznienie i własność). Wokół mediów publicznych i tv komercyjnej narasta problem własności (kapitału zagranicznego) i upolitycznienia. Jeśli chodzi o media publiczne to konflikty dotyczyły wpływu partii politycznych 7) faza siódma: 2001 strajk dziennikarzy i masowe demonstracje przeciwko upolitycznieniu mediów- podjęto próbę odejścia od upolitycznienia, wykonano szereg gestów, zaczęto zmieniać ustawę, ale mimo pewnych zmian pozostała kulturowopolityczna sfera, jeśli politycy byli przyzwyczajeni do wpływu na media to trudno jest im się pozbyć tego, zawsze chcą ingerować 8) obecnie- próby odejścia od upolitycznienia mediów CZECHY : PRASA - 28 marca 1990 nowelizacja ustawy prasowej z 1966 ( zakaz cenzury, prywatna własność, inwestycje zagraniczne)- szybko dochodzi do zmian w regulacjach prawnych, gwarantuje się 3 9

swobodę działalności gospodarczej, zakazuje cenzury, stworzenia korzystnych warunków dla kapitału zagranicznego. - boom prasowy – z 1100 do 2500 tytułów w ciągu roku- ponad dwukrotne zwiększenie liczby tytułów - 1991 22% - podatek na wszystkie gazety- ograniczenia - profilowanie tytułów prasowych- próba dostosowania się wydawców i redakcji do oczekiwań społecznych, część tytułów modyfikowała swoją ofertę w zależności od tego co wzbudzało zainteresowanie - 1994 – połowa tytułów niezależnych należała do wydawnictw zagranicznych ( głównie niemieckich i austriackich) - 2000 – nowa ustawa prasowa – zasady rejestracji tytułów prasowych w Ministerstwie kultury oraz liczne tytuły regulujące dotyczące prawa do odpowiedzi- szczegółowe rozwiązania dotyczące prawa dziennikarza do pozyskiwania informacji, Prado obywateli do sprostowania/ odpowiedzi, określono relacje między dziennikarzami a społeczeństwem - Czeska Rada Radiofonii i Telewizji – nadzorowanie mediów prywatnych, niezależnośc od rządu, ale zależna od parlamentu- mimo to widac dominację partii rządzącej, nie jest podporządkowana żadnemu ministrowi - finansowanie telewizji publicznej i abonament, własna działalność produkcyjna, ograniczone wpływy z reklamy- nie ma pełnej swobody działalności jeśli chodzi o emitowanie reklam, ograniczony czas zakaz reklamowania pewnych usług i produktów - koncesja dla telewizji prywatnej (eksperci brytyjscy) kontrowersje wokół TV NOVA, konkurencji: międzynarodowe koncerny (Murdoch oraz CLT/ RRTL)

SYSTEM MEDIALNY SŁOWACJI : ETAPY TRANSFORMACJI MEDIÓW • etap I : federacja 1989-1993- Słowacja jest jeszcze częścią czechosłowacji • etap II ustanowienie Republiki Słowackiej 1993-1998- zjawiska nieco bardziej rozciągnięte w czasie i czechach PRASA DRUKOWANA - zniesienie koncesji – wzrost liczby gazet, ale często krótki okres wydawania (podobnie jak w Czechach)- nowe tytuły pojawiły się i znikały, część się nie sprawdzała, część miała później umocowaną sytuację na rynku - geograficzne scentralizowany kapitał- główne domy wydawnicze skoncentrowane były jedynie w kilku miastach, mniejsze miała nie odgrywały roli jako centra wydawnicze/ medialne - niewystarczająco rozwinięty system dzienników regionalnych- w przeciwieństwie do Czech, te potrzeby nie zostały tak zaspokojone, obszar prasy regionalnej i lokalnej jest niedorozwinięty, działalność nieszczególnie opłacalna- podmioty zagraniczne, niższy poziom czytelnictwa - spadek nakładów zarówno prasy codziennej i magazynów Słowacja: media elektroniczne - system dualny od 1991r. - obecność Czeskiej komercyjnej stacji TV NOVA- obecność stacji czeskiej, wymienianie się kapitałem - Słowacka stacja VTN ( 1997) - komercyjna stacja Markiza 1997r.

4 0

- sieci kablowe- otwarcie się na działalność prywatną, gospodarczą - lata 90. silne upolitycznienie mediów publicznych, 1994- wpływ koalicji rządzącej (HZD, SNS i ZRS).

SYSTEM MEDIALNY WĘGIER • • • • •

liberalizacja rynku prasowego 1989-1990 przejście od treści politycznych do rozrywkowych silna pozycja „starych” tytułów prasowych (prywatyzacja, kapitał zagraniczny, Niemcy, Szwajcaria, WB)- przemiana starych tytułów prasowych zachowując tytuły. Zmieniła się tylko zawartość silna pozycja dzienników regionalnych oraz duży stopień koncentracji własności na rynku prasy regionalnej ( 90% tytułów – 3 niemieckich wydawców)- inaczej niż w Czechach i Słowacji. Podobne zjawisko niż w Czechach -> kapitał zagraniczny lata 80. zaprzestanie zagłuszania radia Wolna Europa, dwie muzyczne stacje komercyjne: Radio Danubius (1986) i Radio Calypso (1989)- pomysł był taki, żeby zacząć od rozrywki, ale stworzyć przestrzeń dla stacji radiowych informacyjno- publicystycznych, anteny satelitarne. Radio obiecało, że nie będzie ingerowało w politykę, dostęp do przekazu spoza granic węgier 1989r. moratorium dotyczące częstotliwości – zakaz przyznawania częstotliwości od czasu właściwej regulacji tego sektora ( do 1995r brak regulacji – spory polityczne). W II poł. Lat 80 pojawiła się przestrzeń dla mediów komercyjnych. Nie istniały regulacje prawne które mogły by umożliwić taką działalność i nastąpiła przemiana polityczna zamrożono możliwość dostawania częstotliwości, trwało do 95. Były stacje nielegalne, bo nie było ustawy. 12. 1995r. ustawa o radiofonii i telewizji – model dualny

WEGRY : MODEL DUALNY - media publiczne: telewizja węgierska, węgierskie radio, Telewizja Danube (rady nadzorcze) - Krajowa Radia Radia i Telewizji– nadzór nad mediami prywatnymi, członkowie delegowani przez partie zasiadające w parlamencie, nadawanie koncesji, rozpatrywanie skarg. Możliwość też oddziaływania na media prywatne. - fundusz na rzecz mediów elektronicznych – redystrybucja części dochodu mediów komercyjnych, wsparcie mediów publicznych i nadawców non-profit (praktykuje to też Hiszpania). Redystrybucja jest jednak mniejsza niż w Hiszpanii. WĘGRY – „WOJNA O MEDIA”- okres w którym media się uwalniały spod wpływu państwa ale z drugiej strony pojawiły się tendencja podmiotów politycznych, aby media zagarnąć. W zależności która partia przejmowała. Prawica i lewica wymieniały się u władzy, za każdą zmianą rządu pojawiały się działania do objęcia kontroli nad radiem i telewizją, ale i nad prasą drukowaną. Mogli np. tworzyć własne gazety. Organ polityczny, który jest właścicielem gazety. • 4. 1990r: seria zdarzeń po wyborze pierwszego demokratycznego rządu (koalicje prawicowo –konserwatywne) • Spór miedzy partiami różnych opcji • Tworzenie wydawnictw i gazet przez rząd • 1994r. wybory wygrywa koalicja lewicowo-liberalna • - 1998 nowa koalicja prawicowo-konserwatywna • Ideologiczna debata (państwo –media)

4 1

Dziennikarze - długa tradycja zaangażowania politycznego - dziennikarstwo historycznie kojarzone z literatury - wysoki poziom wykształcenia zawodowego, poczucie misji - charakterystyka dziennikarstwa jak w modelu śródziemnomorskim, długa tradycja zaangażowania, połączenia dziennikarstwa z literaturą i polityką, z drugiej strony cech charakterystyczne dla modelu liberalnego- wysoki poziom wykształcenia i spora świadomość środowiska (integracja środowiska), poczucie misji

JAPONII NIE BYŁO SYSTEM MEDIALNY JAPONII •

• •

społeczeństwo informacyjne - 1963 – Tadaoo Umesamo - 1968 - Kenichi Koyama - 1972r Y. Masudo – kompleksowy plan przekształcenia wszystkich sfer życia społecznego w kontekście rozwoju sektora informacji i telekomunikacji Europa : pojęcie dotarło w 1978r (Simon Nora i Alain Minc – raport dla prezydenta Francji) USA: lata 80

PLAN MASUDY - 4 okresy ( od 1945 do 2000r) – fazy komputeryzacji od wielkiej nauki przez zarządzanie informacją społeczną aż po działania jednostkowe - Cele: od obrony rozwoju i badania kosmosu przez produkt narodowy brutto; dobrobyt społeczny aż po zadowolenie jednostek KULTUROWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU JAPOŃSKICH MEDIÓW • dziesięć korzeni masu komi : położenie geograficzne, homogeniczność społeczeństwa, harmonia miedzy jednostką a społeczeństwem, przemoc, seksizm, urbanizacja, centralizacja i koncentracja własności, lojalność, edukacja i sport. RAMY PRAWNE: - 1869 – przepisy o druku i wydawaniu prasy ( wykaz tematów, których nie wolno było poruszać w gazetach, zakaz zamieszczania niestosownych komentarzy dotyczących rządu, spraw wojskowych) kontrola prasy przez państwo - 1889 – konstytucja: wolność słowa i publikacji w granicach prawa - 1909r. – prawo prasowe • zakazy, restrykcje, wymagania dotyczące rozpoczęcia wydawania gazety, regulacje dotyczące sprostowań, sankcje - lata 30. 40. media jako narzędzie propagandy - 1945 – unieważnienie prawa prasowego z 909r przez amerykańskie władze okupacyjne - 1946r. konstytucja Japonii (art.21) – wolność słowa, zrzeszania się, wypowiedzi, brak cenzury • czynniki ograniczające wolność słowa: - ochrona dobrego mienia - ochrona prywatności - cenzura obyczajowa 4 2

- ochrona danych osobowych REGULACJE DOTYCZĄCE RADIA I TELEWIZJI • ustawa o falach radiowych (1950) • ustawa o nadawaniu - telewizja publiczna (NHK) oraz sieci telewizji prywatnych - zasada bezstronności politycznej - standardy programowe • 1989 – zasada dotycząca licencji( 4stacje TV w każdym regionie) • 2001 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Telekomunikacji STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I PROCESY KONCENTRACJI - dominacja prywatnej własności mediów - wysoki stopień koncentracji - przedsiębiorstwa prasowe – kontrola nad poszczególnymi stacjami - konglomeraty: firma – matka (gazeta codzienna) oraz liczne mniejsze przedsiębiorstwa zależne od niej i od siebie nawzajem, udziały własnościowe, wymiana personelu oraz treści propagandowych LOKALNE STACJE TELEWIZYJNE • powiązane z koncernami prasowymi • 90% treści programowych emitowanych przez stacje lokalne pochodzi z centralnych stacji tokijskich • Kapitał zagraniczny - ustawa o falach radiowych – zakaz przydzielania koncesji na zakładanie stacji radiowych cudzoziemcom - przedsiębiorstwo nie może posiadać pakietu kontrolnego akcji stacji telewizyjnych ( powyżej 20%) ani radiowej (33,3%) - niepowodzenie R. Murdocha (próba przejęcia stacji) AGENCJE INFORMACYJNE • 1890 – pierwsze japońskie agencje prasowe • 1913 – Kokusai ( sprawy międzynarodowe) – agencja założona dzięki pomocy amerykańskiej agencji Associated Press • Połączenie Kokusai z Toho – powstanie Japońskiej Federacji Prasy PRASA DRUKOWANA I DZIENNIKI • początki lata 60. • Okres modernizacji i westernizacji Japonii lata 80. i 90 XIXw. prasa jako trybuna wystąpień publicznych, rola opiniotwórcza • Komercjalizacja prasy, odcięcie się od polityki • Prasa upolityczniona(Tokio) • 1931 – wybuch wojny japońsko-chińskiej – prasa jako element systemu mobilizacji • Podział prasy (krajowe, regionalne, prefekturalne) • Odrodzenie rynku prasowego w latach 50. XXw. • Dziś „ wielka trójka” Yomiuri Shinbun, Asahi Shinbun, Mainichi Shinbun • Dystrybucja: 90% egzemplarzy gazet dostarczane jest do domu • Regionalne oddziały gazet ogólnokrajowych • Nowe technologie

4 3

CZASOPISMA - Japonia jako jeden z największych rynków wydawniczych czasopism - pierwszy magazyn 1867r. - masowy rozwój czasopism 1912-1926 - dyskusje polityczno-społeczne - ograniczenia podczas wojny – kontrola ze strony państwa - dziś rola opiniotwórcza, forum kontrowersyjnych wypowiedzi MEDIA ELEKTRONICZNE: TV - początki 3 stacje radiowe ( w Tokio, Nagoi i Osace) połączone w 1926r w Japońskie Stowarzyszenie Nadawcze - ustawa o nadawaniu 1950r – system dualny, telewizja publiczna utrzymywana wyłącznie z abonamentu - 1953r – początki nadawcze TV publicznej (NHK) i prywatnej (NTV) - lata 50. – powstanie wielkich sieci telewizyjnych RADIO - przed wojna dynamiczny rozwój - wprowadzenie kablowej telewizji – spadek zainteresowana radiem INTERNET - początki komercyjnego Internetu 1993r. – Ministerstwo poczty i Telekomunikacji przyznało zagranicznym firmom dwie pierwsze licencje internetowe - opóźnienia w stosunku do USA i Korei Południowej - 2003r. – opłaty za korzystanie z łącz DSL – jedne z najniższych na świecie - dostęp do łączy szerokopasmowych - korzystanie z Internetu przez telefon komórkowy.

4 4
System medialny - wykłady całość

Related documents

44 Pages • 15,098 Words • PDF • 478.1 KB

2 Pages • 407 Words • PDF • 180.8 KB

7 Pages • 1,782 Words • PDF • 54.3 KB

16 Pages • 4,221 Words • PDF • 643 KB

10 Pages • 9,856 Words • PDF • 92.9 KB

0 Pages • 216 Words • PDF • 72.2 KB

21 Pages • 941 Words • PDF • 499 KB

23 Pages • 1,630 Words • PDF • 1.1 MB

3 Pages • 229 Words • PDF • 14.4 KB

4 Pages • 2,753 Words • PDF • 116.7 KB

16 Pages • 2,162 Words • PDF • 1.8 MB