system ubezpieczeń społecznych

2 Pages • 407 Words • PDF • 180.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:29

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


SYSTEM UBEZPIECZEO SPOŁECZNYCH Regulacje prawne na temat systemu ubezpieczeo społecznych w Polsce zawiera ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeo społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 ze zm.) Polski system ubezpieczeo społecznych obejmuje: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, która podlega chociaż jednemu z ubezpieczeo społecznych. Ustawa o systemie ubezpieczeo społecznych wprowadziła ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne, a także możliwośd kontynuowania ubezpieczeo. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają m.in.: pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów, a także członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, zleceniobiorcy, osoby prowadzące pozarolniczą działalnośd, duchowni, posłowie i senatorowie pobierający uposażenie, osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyoski. Osoby objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi mogą, po ustaniu tych ubezpieczeo, kontynuowad je dobrowolnie. Kontynuacja ubezpieczeo możliwa jest w przypadku, gdy osoba nie ma innych tytułów do ubezpieczeo społecznych. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, które są: pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów, członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kołek rolniczych, osobami odbywającymi służbę zastępczą. Dobrowolnie (na swój wniosek) do ubezpieczenia chorobowego mogą przystąpid osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, m.in.: prowadzące pozarolniczą działalnośd, wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, np. pracownicy, zleceniobiorcy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby prowadzące pozarolniczą działalnośd oraz osoby z nimi współpracujące. Wysokośd składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe są jednolite dla wszystkich ubezpieczonych i wynoszą: - 19,52% podstawy wymiaru składki - na ubezpieczenie emerytalne (płatnik składek i ubezpieczony płacą w równych częściach - po 9,76%), - 8% podstawy wymiaru składki – na ubezpieczenia rentowe (płatnik składek płaci 6,5% a ubezpieczony płaci1,5 %),

- 2,45% podstawy wymiaru składki – na ubezpieczenie chorobowe (całośd płaci ubezpieczony). Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowania i wynosi od 0,4% do 3,8% podstawy wymiaru składek – w zależności od tego, do jakiej grupy – rodzaju działalności należy płatnik składek według PKD. Całośd składki na to ubezpieczenie płaci pracodawca. Zakład Ubezpieczeo Społecznych (ZUS) jest w Polsce podstawowym wykonawcą przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Zajmuje się między innymi gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz dystrybucją świadczeo (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyoskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. ZUS jest dysponentem Funduszu Ubezpieczeo Społecznych, który jest paostwowym funduszem celowym, został utworzony na mocy prawa w celu realizacji zadao z zakresu ubezpieczeo społecznych. Obywatele UE podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
system ubezpieczeń społecznych

Related documents

2 Pages • 407 Words • PDF • 180.8 KB

44 Pages • 15,098 Words • PDF • 478.1 KB

7 Pages • 1,782 Words • PDF • 54.3 KB

16 Pages • 4,221 Words • PDF • 643 KB

10 Pages • 9,856 Words • PDF • 92.9 KB

0 Pages • 216 Words • PDF • 72.2 KB

21 Pages • 941 Words • PDF • 499 KB

23 Pages • 1,630 Words • PDF • 1.1 MB

3 Pages • 229 Words • PDF • 14.4 KB

4 Pages • 2,753 Words • PDF • 116.7 KB

16 Pages • 2,162 Words • PDF • 1.8 MB