t_cyfrowych_procesow_graficznych_132_04_ae 2013

5 Pages • 1,300 Words • PDF • 222.6 KB
Uploaded at 2021-09-24 14:09

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych Symbol cyfrowy zawodu: 311[51] Numer zadania: 4

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczCcia egzaminu 311[51]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ=CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Informacje dla zdaj>cego: 1. MateriaŽy egzaminacyjne obejmuj>: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treWci> zadania i dokumentacj>, zeszyt ze stron> tytuŽow> KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTB OCENY. 2. Sprawda, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron. Sprawda, czy materiaŽy egzaminacyjne s> czytelne i nie zawieraj> bŽCdnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materiaŽach egzaminacyjnych zgŽoW przewodnicz>cemu zespoŽu nadzoruj>cego etap praktyczny. 3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: /

wpisz swoj> datC urodzenia,

/

wpisz swój numer PESEL*.

4. Na KARCIE OCENY: /

wpisz swoj> datC urodzenia,

/

wpisz swój numer PESEL*,

/

wpisz symbol cyfrowy zawodu,

/

zamaluj kratkC z numerem odpowiadaj>cym numerowi zadania,

/

przyklej naklejkC ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie.

5. Zapoznaj siC z treWci> zadania egzaminacyjnego, dokumentacj> zaŽ>czon> do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposaceniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 6. Po upŽywie tego czasu przyst>p do rozwi>zywania zadania. Rozwi>zanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac okreWlonych w treWci zadania, wykonanie prac zwi>zanych z opracowywanym projektem i sporz>dzenie dokumentacji z ich wykonania. 7. Zadanie rozwi>zuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeceli nie nalec> do pracy, obwieda lini> i oznacz sŽowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie bCd> oceniane. 8. Po rozwi>zaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytuŽu pracy. Wszystkie materiaŽy, które zaŽ>czasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL* w prawym górnym rogu. 9. Na stronie tytuŽowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbC stron swojej pracy i liczbC sztuk zaŽ>czonych materiaŽów. 10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTB OCENY przekac zespoŽowi nadzoruj>cemu etap praktyczny.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj>cego tocsamoW5.

Zadanie egzaminacyjne Firma poligraficzna otrzymała od organizatora „Wy cigu Kolarskiego dookoła Wrocławia” zlecenie na wykonanie 4 000 plakatów zwi zanych z promocj imprezy. Zleceniodawca zamówił opracowanie logotypu imprezy oraz przygotowanie do druku plakatu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Zał czniku 1. Dostarczył tekst w formacie DOC i zdj cia w formacie JPG/CMYK o rozdzielczo ci 300 dpi. Zleceniodawca oczekuje, e plakat b dzie wykonany w formacie 330 x 470 mm w pełnej kolorystyce (4 + 0 kolorów CMYK), wydrukowany na papierze dwustronnie powlekanym o gramaturze od 180 do 220 g/m2. Plakat nale y pokryć jednostronnie lakierem UV, okroić do formatu oraz zapakować w paczki po 50 sztuk. Naddatek technologiczny dotycz cy podło a wynosi 10%. Opracuj projekt realizacji prac zwi zanych z wykonaniem plakatu, obejmuj cy przygotowalni poligraficzn , procesy drukowania oraz procesy introligatorskie i wyko czeniowe. Wykonaj projekt logotypu imprezy i projekt oprogramowania dost pnego w Zał czniku 3.

graficzny

plakatu

przy

zastosowaniu

Sporz d plik PDF o standardzie drukarskim (spady 3 mm z ka dej strony, rozdzielczo ć zdj ć 300 dpi, fonty osadzone w pliku lub zamienione na krzywe, kolorystyka w standardzie CMYK, wstawione punktury ci cia, pasery kolorów, skale densytometryczne, metryczka pracy). Plik PDF nazwij plakat_wy cig, zapisz w utworzonym na pulpicie komputera folderze PESEL_wyscig. Wykonaj wydruk plakatu. Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. 2. 3. 4. 5.

Tytuł pracy egzaminacyjnej. Zało enia technologiczne wynikaj ce z tre ci zadania i zał czników. Dobór techniki drukowania plakatów wraz z uzasadnieniem. Projekt procesów wytwarzania plakatów w postaci schematu blokowego. Wypełnion Kart Zamówienia.

Dokumentacja z wykonanych prac powinna zawierać: 6. Opisany zrzut z ekranu, zawieraj cy otwarty program graficzny wykorzystany do opracowania logotypu, z uwidocznion nazw programu 7. Opisany zrzut z ekranu, zawieraj cy otwarty program graficzny wykorzystany do opracowania plakatu, z uwidocznion nazw programu. 8. Opisane zrzuty z ekranu, ilustruj ce czynno ci wykonywane w programie graficznym, zwi zane z opracowywaniem: − szablonu plakatu – format, marginesy wewn trzne, spady, − projektu graficznego plakatu, 9.

− pliku PDF plakatu zgodnie ze standardem drukarskim. Kolorowy wydruk plakatu w formacie A3, wykonany z gotowego pliku PDF.

Strona 2 z 5

Zrzuty z ekranu wklej do dokumentu Microsoft Word. Na jednej stronie o rozmiarze A4, orientacji pionowej, umie ć dwa zrzuty, ka d stron podpisz numerem PESEL. Utworzony dokument zapisz pod nazw zrzuty_ekranowe w folderze PESEL_wyscig i wydrukuj. Do wykonania zadania wykorzystaj: Wytyczne dotycz ce opracowania projektu logotypu i plakatu..................................Zał cznik 1. Wykaz maszyn, urz dze i oprogramowania dost pnych w firmie poligraficznej .....Zał cznik 2. Wykaz materiałów dost pnych w firmie poligraficznej ..............................................Zał cznik 3. oraz − zlokalizowany na pulpicie komputera folder o nazwie 311[51]-04-132, zawieraj cy pliki graficzne: kolarze1.jpg, kolarze2.jpg oraz plik tekstowy teksty.doc z Wytycznymi dotycz cymi opracowania projektu logotypu i plakatu, − zamieszczony w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ druk Karta zamówienia. Do wykonania zadania przygotowano: − stanowisko komputerowe z pakietem programów do obróbki grafiki, − drukark . Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. Zał cznik 1. Wytyczne dotycz ce opracowania projektu logotypu i plakatu Logotyp Projekt logotypu powinien posiadać elementy nawi zuj ce do nazwy imprezy „Wy cig Kolarski dookoła Wrocławia”. Przewiduje si wykorzystanie 2 kolorów – granatowego oraz szarego. Cz ci logotypu powinna być nazwa imprezy. Logotyp w postaci grafiki wektorowej, fonty zamienione na krzywe. Plakat 1. Tło strony dowolne kolorystycznie. 2. Rozmieszczone dowolnie 2 zdj cia – wyscig1.jpg i wyscig2.jpg. 3. Logotyp. 4. Teksty: − „Mi dzynarodowy Wy cig Kolarski dookoła Wrocławia”, − Wrocław–Zgorzelec, − 20–22 sierpnia 2013., − I ETAP: 20 sierpnia 2013 r. – Wrocław–Nysa–Kłodzko (165,1 km), − II ETAP: 21 sierpnia 2013 r. – Kłodzko–Wałbrzych– Jelenia Góra (119,9 km), − III ETAP: 22 sierpnia 2013 r. – Jelenia Góra–Legnica–Zgorzelec (170,3 km).

Strona 3 z 5

Zał cznik 2. Wykaz maszyn, urz dze i oprogramowania dost pnych w firmie poligraficznej PREPRESS: − stanowisko komputerowe do poligraficznych procesów przygotowawczych, − pakiet Adobe Creative Suite CS4, − pakiet CorelDraw X5, − program PuzzleFlow Organizer, − pakiet Microsoft Office 2010, − program Audacity 1.3, − skaner b bnowy A3+, − drukarka sieciowa formatu A3, − ploter rysuj cy, − na wietlarka CTF o szeroko ci filmu 330 mm wraz z wywoływark automatyczn , − na wietlarka CTP o formacie B2 wraz z wywoływark automatyczn , − proofer cyfrowy, − kopiorama offsetowa B2, − stół monta owy, − lupa poligraficzna. PRESS: − urz dzenie do drukowania cyfrowego A3+, − maszyna B3 arkuszowa offsetowa 4-kolorowa, − maszyna B1 zwojowa offsetowa 2-kolorowa, − maszyna fleksograficzna zwojowa o szeroko ci zadruku 330 mm, − automat sitodrukowy 4-kolorowy, − tamponiarka 2-kolorowa, − lupa poligraficzna, − densytometr, − spektrofotometr, − suwmiarka. POSTPRESS: − utrz sarka, − prasa introligatorska, − krajarka jednono owa, − bigówka, − złamywarka no owa, − zszywarka drutem, − zszywarka nićmi, − foliarka, Strona 4 z 5

− lakierówka UV, − linia do oprawy twardej, − wykrawarka dociskowa, − przymiar liniowy. Zał cznik 3. Wykaz materiałów dost pnych w firmie poligraficznej − papier do drukarki kolorowej A4 oraz A3, − materiały eksploatacyjne do proofingu, − materiały eksploatacyjne do urz dzenia do drukowania cyfrowego, − folia monta owa, − film do na wietlarki CTF o szeroko ci 330 mm, − materiały eksploatacyjne do wywoływarki automatycznej, − płyty offsetowe presensybilizowane o formacie B2, − płyty offsetowe CTP o formacie B3, − papier dwustronnie powlekany, format A1, 150 g/m2, − papier offsetowy, format A3+, 180 g/m2, − papier dwustronnie powlekany, format B1, 200 g/m2, − papier syntetyczny, format B1, 200 g/m2, − papier fotograficzny, format A4, 200 g/m2, − karton jednostronnie powlekany z białym spodem, format B1, 300 g/m2, − farby triadowe offsetowe, − farby offsetowe Pantone, − farby triadowe fleksograficzne, − wykrojnik płytowy, − drut introligatorski do zszywarki, − nici introligatorskie, − folia do foliarki matowa i błyszcz ca o ró nych szeroko ciach, − lakier UV, − papier pakowy, − ta ma samoprzylepna.

Strona 5 z 5
t_cyfrowych_procesow_graficznych_132_04_ae 2013

Related documents

5 Pages • 1,300 Words • PDF • 222.6 KB

17 Pages • 3,239 Words • PDF • 330.8 KB

13 Pages • 4,941 Words • PDF • 616.3 KB

13 Pages • 651 Words • PDF • 227.1 KB

30 Pages • 660 Words • PDF • 1.1 MB

11 Pages • 1,738 Words • PDF • 547.3 KB

8 Pages • 1,584 Words • PDF • 128.3 KB

2 Pages • 695 Words • PDF • 28.6 KB

5 Pages • 3,265 Words • PDF • 211.2 KB

12 Pages • 3,991 Words • PDF • 391.6 KB

14 Pages • 4,921 Words • PDF • 378.9 KB

12 Pages • 3,818 Words • PDF • 782.5 KB