TEST 2012 - opracowanie

8 Pages • 2,711 Words • PDF • 205.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 05:38

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


1. a) b) c) d)

Model Michigan w modelu zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje: motywowanie, organizowanie pracy, rozwój personelu dobór, nagradzanie, rozwój, ocenianie rekrutacja, selekcja, adaptacja zawodowa partycypacja, przyjmowanie do pracy, zwalnianie, nagradzanie, organizacja pracy

MODEL MICHIGAN – integruje ZZL ze strategią organizacji i jej strukturą organizacyjną W modelu 4 funkcje: 1. Dobór pracowników (rekrutacja, adaptacja do pracy) 2. Ocenianie pracowników 3. Nagradzanie pracowników – jak budować systemy płac od czego powinny zależeć różnice w wymaganiach, proporcje między składnikami płac 4. Rozwój pracowników – motywowanie za pomocą funkcji rozwoju, szkolenia

2. a) b) c) d)

Strategia defensywna najczęściej charakteryzuje organizacje:

3. a) b) c) d)

Według hierarchicznego układu strategii strategia ZZL znajduje się na poziomie:

4. a) b) c) d)

Model SITA w polityce personalnej firmy:

5. a) b) c) d)

Funkcja personalna w firmie to:

6. a) b) c) d)

Elementem który nie wchodzi w skład formowania kadr jest:

które działają w otoczeniu stabilnym w których stopień ryzyka jest nieduży charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu wymagają od swoich pracowników m.in. radykalnego wzrostu wiedzy i umiejętności Strategia defensywna: nastawiona jest na przetrwanie przedsiębiorstwa. Następuje stopniowe wycofywanie się z rynku, zmniejszenie zdolności produkcyjnych, szukanie szans na innych rynkach produktowych.

przedsiębiorstwa obszaru działalności funkcjonalnym domeny

wymaga od kandydatów lojalności i utożsamiania się z firmą kształtuje kulturę rywalizacji wymaga od firmy precyzji w określaniu wymagań od kandydatów wymaga od kandydatów gotowości uczenia się Model SITA - Prowadzi do powstania kultury organizacyjnej opartej na konkurencji i rywalizacji między kandydatami – tylko najlepsi przyjmowani są do pracy. Przydatność jest mierzona posiadanymi kwalifikacjami, udokumentowanymi dyplomami, zaświadczeniami. Przyjęcie do pracy nie oznacza zakończenia rywalizacji. Zarządzanie potencjałem społecznym polega na założeniu, że dorosły człowiek jest w pełni ukształtowany i w zasadzie nie można go zmieniać. Zresztą nie chcemy ponosić kosztów doskonalenia pracowników. Poszukujemy najlepszych pracowników i umiemy ich ocenić i dobrać do naszych potrzeb. Stać nas na sprostanie ich wymaganiom płacowym i innym.

jedna z podstawowych funkcji realizowana tylko przez kierownictwo firmy zbiór działań związanych z ludźmi zmierzający do osiągnięcia celów organizacji obszar zarządzania czynnikami wzrostu organizacji ?? działanie dotyczące pracowników realizujące ich potrzeby oraz cele firmy

szkolenie pracowników integracja kadr planowanie zasobów ludzkich dobór kadr T.Listwan zarządzanie kadrami Planowanie kadr: *planowanie potrzeb i sposobów ich zaspokojenia (rodzaj i liczba pracowników, źródła i sposoby rekrutacji, metody doboru). *planowanie przedsięwzięć związanych z pracownikami działającymi w organizacji, (plany szkoleń, awansów, degradacji) Formowanie kadr: *dobór , *integrowanie, *doskonalenie pracowników. Motywowanie *tworzenie warunków i stosowanie bodźców, do wydajniejszej pracy, przy jednoczesnym zadowoleniu pracowników

Kontrolowanie: *ustalenie kryteriów oceny, *prowadzenie oceny *formułowanie wniosków *podejmowanie działań korygujących

7. a) b) c) d)

Decyzje kadrowe mają charakter strategiczny ponieważ:

8. a) b) c) d)

Etapy rozwoju i ewolucji funkcji personalnej to:

są ustalane przez kierownictwo firmy wpływają na wzrost przewagi konkurencyjnej w dłuższym okresie czasu dotyczą „miękkich” obszarów firmy skutki widoczne po analizie funkcjonowania zasobów ludzkich

faza wzrostu, faza stagnacji, faza schyłku działań kadrowych faza tradycyjna, faza stosunków międzyludzkich, faza strategiczna wejścia, przejścia, wyjścia naukowa, postnaukowa, nowoczesna

Etapy rozwoju funkcji personalnej to:

• • • •

9. a) b) c) d)

I faza operacyjna (1900-1945); pełniła rolę pomocniczą w organizacji, dział personalny sporządzał umowy o pracę, prowadził ewidencję personalną, obliczał wynagrodzenia II faza taktyczna (1945-1980); dział personalny pełnił funkcję doradczą dla kierowników liniowych; prowadził analizę rynku pracy, administrował kadrami, prowadził rekrutację, szkolenia, planował zatrudnienie, zestawienia, analizy i statystykę III faza strategiczna (1980-); zyskała priorytetową rangę; przekształca się z komórki sztabowej w liniową; opracowuje strategię personalną, współuczestniczy w tworzeniu i realizacji strategii firmy

Racjonalny dobór na stanowiska pracy polega na: dostosowaniu umiejętności pracownika do wymagań wynikających z wykonywanych zadań opisie stanowiska pracy i ocenie możliwości wykonawczych pracowników ocenie predyspozycji i kwalifikacji pracowników i na jej podstawie dokonanie wyboru odpowiedniego stanowiska pracy wybraniu kandydata o profilu kwalifikacji najbardziej zbliżonym do profilu wymagań

Generalnie, kroki podejmowane w ramach doboru personelu mają na celu: − zdefiniowanie profili cech osobowych kandydatów; − określenie przydatności kandydatów oraz; − podjęcie decyzji o zatrudnieniu wybranego kandydata.

10. Opis stanowiska pracy to: a) dokument opisujący potencjał kadrowy danego pracownika b) statyczny obraz podstawowych wymagań, obowiązków, istniejących na danym stanowisku c) operacyjny plan kadrowy d) dokument określający kategorie zaszeregowania pracowników Opis stanowiska pracy stanowi podstawowy element dokumentacji struktury organizacyjnej. Właściwe jego przygotowanie umożliwia prawidłową budowę struktury. Opis jest wykorzystywany również w innych obszarach, jak np. rekrutacja czy wartościowanie pracy. Opis stanowiska jest także podstawą do opracowania zakresu czynności dla pracownika. W zależności od potrzeb, można wprowadzać różne formularze opisu stanowiska, np.:

− karty zadań stanowisk pracy, − karty zadań stanowisk kierowniczych. W ramach karty opisu stanowiska powinny się znaleźć co najmniej informacje dotyczące:

− stosunków z innymi stanowiskami (komunikacja, podległość, zastępowanie), − głównych zadań, uprawnień i odpowiedzialności − środków wykorzystywanych w procesie realizacji zadań, − wymagań w zakresie kwalifikacji i doświadczenia.

Plany kadrowe - są końcowym efektem procedury planowania kadr służącej wyznaczaniu kierunków, celów (w tym także sposobów ich osiągnięcia) w ramach każdego z poszczególnych elementów i faz zarządzania kadrami. Ponadto dzięki nim tworzy się wzajemnie powiązany system planów kadrowych, który staje się kwintesencją celów i strategii funkcji personalnej. Rodzaje:

− − − − −

plan zatrudnienia plan doskonalenia kadr plan następstw plany rozwoju pracowników plan działań motywacyjnych

11. Opis stanowiska pracy umożliwia: a) wycenę możliwości wykonawczych pracownika b) tworzenie podstaw systemów awansowania c) racjonalny podział zadań organizacji d) wartościowanie pracy wartościowanie stanowisk pracy - metody : rankingi, klasyfikacja, porównywanie parami, porównywanie czynników i metody analityczno-punktowe

12. Opis stanowiska pracy między innymi zawiera: a) umiejscowienie stanowiska w strukturze organizacyjnej b) warunki pracy c) wyniki oceny okresowej pracownika d) świadczenia przysługujące pracownikowi Opis zawiera (z wykładów): nazwę stanowiska, cele pracy, zadania, uprawnienia, odpowiedzialność, wzajemne relacje (pionowe, poziome, zewnętrzne i wewnętrzne), kryteria oceny.

13. Do podstawowych metod rekrutacji należy: a) ogłoszenie prasowe b) targi pracy c) analiza wyników w pracy d) rozmowa kwalifikacyjna Przy rekrutacji wewnętrznej najczęściej korzysta się z:

• •

ogłoszeń wewnętrznych (zamieszczanych w gazetach zakładowych, poczcie elektronicznej, tablicach ogłoszeń, przez radiowęzeł) planów następstw (księgi sukcesorów), planów rotacji, planów karier, kadry rezerwowej

Przy rekrutacji zewnętrznej najczęściej korzysta się z:

• • • • • • • •

banku kadry (aplikacje osób przysłane do firmy lub uczestniczące we wcześniejszych procesach doboru) rekomendacji zatrudnionych pracowników (friendhunting) i kontaktów osobistych headhuntingu ogłoszeń w prasie urzędów pracy firm doradztwa personalnego targów pracy innych form (stowarzyszenia, organizacje środowiskowe, stypendia, staże)

14. Wśród alternatyw rekrutacji można wymienić: a) Internet b) leasing pracowniczy c) umowy zlecenia d) umowy o dzieło e) współpraca z firmami szkoleniowymi Zauważcie, że pytanie dotyczy ALTERNATYW REKRUTACJI, a NIE alternatywnych METOD, tak jak wiele osób zrozumiało.

Zamiast zatrudniać nowych ludzi w sytuacji chwilowego niedoboru, lepiej zastanowić się nad innymi, mniej kosztownymi rozwiązaniami. Są to: praca w godzinach nadliczbowych, umowy-zlecenia, umowy o dzieła, dodatkowy personel (nie zatrudniony na stałe, stanowi pomocniczą pulę niskopłatnych pracowników, głównie są to uczniowie i studenci), leasing siły roboczej (w Polsce mało dostępny). W książce "Personnel Management. HRM in Action" L. Hall’a wymieniono jeszcze:

• • • • • •

reorganizacja pracy zmechanizowanie pracy uelastycznienie czasu pracy praca na część etatu zlecenie pracy na zewnątrz użycie agencji pracy tymczasowej

15. Do wad rekrutacji na wewnętrznym rynku pracy można zaliczyć: a) wysokie koszty szkoleń personelu b) przywiązywanie się pracowników do przedsiębiorstwa c) powstawanie klik d) odstraszanie ambitnych kandydatów z zewnętrznego rynku pracy 16. Profil kwalifikacyjny to: a) wzorzec postępowania pracownika w firmie b) zespół kompetencji, które kandydat musi spełniać na danym stanowisku ?? wg Listwana nie c) zespół niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do efektywnego objęcia stanowiska d) wzorzec zachowań kandydata w procesie wprowadzenia do pracy 17. Selekcja kandydatów zazwyczaj rozpoczyna się od: a) analizy dokumentów kandydatów b) wywiadu wstępnego c) zamieszczenia informacji o wymogach stawianych kandydatom w ofercie pracy (funkcja wstępnej selekcji) d) nie można jednoznacznie wskazać 18. Nowoczesne narzędzia redukcji zatrudnienia to: a) outsourcing b) outplanning c) outplacement indywidualny d) outplacement grupowy Outplacement (zwolnienia monitorowane)-jest to program polegający na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Outplacement służy również jako kompleksowy system wsparcia pracodawcy w przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych zwolnień pracowników.

19. Najlepiej zatrudnić kandydata, który: a) posiada cechy na poziomie określonym w profilu wymagań b) posiada cechy na poziomie wyższym, niż pozostali kandydaci c) przejawia chęć podnoszenia kwalifikacji d) zrobił najlepsze wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej 20. Assesment center jest to: a) najważniejsza część rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której dokonywana jest ostateczna ocena przydatności kandydata b) obserwacji zachowań w sytuacjach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych ?? c) ocenianie kompetencji zidentyfikowanych jako kluczowe na danym stanowisku ?? d) zestaw zadań pozwalający sprawdzić umiejętności pracowników i kandydatów 21. Wartościowanie stanowisk pracy umożliwia: a) płacową i pozapłacową gratyfikację pracowników b) opracowanie racjonalnej struktury pozapłacowych elementów motywacji c) opracowanie systemu płac d) zaprojektowanie poziomu płac podstawowych

wartościowanie pracy wyznacza relatywną wartość danej pracy w kontekście celów strategicznych firmy, co ma bezpośredni wpływ na wyznaczenie poziomu stawki zasadniczej-części stałej wynagrodzenia.(tak jest w książce Listwana, ale ona może mieć swoje odpowiedzi)

22. Płaca zmienna charakteryzuje się: a) uznaniowym charakterem jej wypłaty b) zależnością wysokości od zmiennych w czasie kryteriów c) małym oddziaływaniem motywacyjnym na pracownika d) zmiennym zestawienie kryteriów płacowych ?? 23. Celem wynagrodzenia zasadniczego jest: a) wpływanie na bieżącą realizację zadań pracownika ?? b) minimalizacja nakładów na stałe wydatki z budżetu płac c) poczucie bezpieczeństwa i prestiżu z wykonywanej pracy d) obniżka kosztów działalności firmy 24. Podkreśl prawdziwe odpowiedzi: a) czasowa forma płac jest mniej motywacyjna od formy premiowej b) czasowa forma płac jest bardziej motywacyjna od formy premiowej c) prowizyjna forma płac jest bardziej motywacyjna od formy czasowej d) wszystkie formy płac w równym stopniu motywują pracowników 25. System kafeteryjny charakteryzuje się tym, że: a) jest mało strukturalizowany b) ma zastosowanie tylko w odniesieniu do stanowisk związanych ze sprzedażą c) w dużej mierze zależy od sposobu interpretacji zasad d) daje możliwości wyboru różnych składników motywowania pozapłacowego 26. Taryfikator kwalifikacyjny służy do: a) określenia wysokości wynagrodzenia dla danej kategorii zaszeregowania b) określenia pozycji stanowiska w tabeli płac c) tworzenia profilu pracownika d) sporządzania między innymi dokumentacji ISO

27. Tabela płac typu broadbanding różni się od tradycyjnej: a) szerokimi przedziałami płacowymi b) stopniem skomplikowania c) możliwością poziomego awansu płacowego d) małą liczbą kategorii zaszeregowania 28. Kryteriami w systemie premiowym mogą być: a) wynik oceny okresowej pracownika b) potencjał rozwojowy pracownika c) dane osobowe pracownika d) postawy i zachowania pracownika 29. Celem wynagrodzenia zasadniczego jest: a) wpływanie na bieżące zadania pracownika b) minimalizacja nakładów na stałe wydatki z budżetu płac c) poczucie bezpieczeństwa i prestiżu z wykonywanej pracy d) obniżka kosztów działalności firmy Płaca zasadnicza jest stałą comiesięczną kwotą, stanowiącą podstawę pensji pracownika. Jest ona najbardziej istotnym elementem wynagrodzenia, bo - co najważniejsze - pewnym i stałym. Nazywana jest też płacą podstawową, stałą płacą lub wynagrodzeniem finansowym, składająca się na stawkę za dana pracę dla kompetentnej osoby posiadającej odpowiednie umiejętności. Podstawowe

poziomy płacy są umieszczone w siatce płac i wynikają z wartościowania stanowisk pracy. Nieumiejętnie skonstruowane systemy płacowe to zmora przedsiębiorstw, bo zła struktura płac potrafi skutecznie zdemotywować zatrudnionych.

30. Wartościowanie pracy służy: a) tworzeniu strategii redukowania kosztów płacowych b) tworzeniu systemu taryfikacyjnego c) tworzeniu wizerunku pracodawcy na rynku wynagrodzeń d) określaniu wynagrodzenia zasadniczego Wartościowanie pracy, to uzależnienie wysokości otrzymywanej płacy od rodzaju realizowanej pracy, czy wartości zajmowanego stanowiska dla danej firmy. Jest metodą oceny jej złożoności oraz ustalenia szczegółowych wymagań i poziomu „trudności” poszczególnych stanowisk pracy. W tej metodzie szacowany jest, nie sam sposób wykonywania pracy przez określonego pracownika, lecz również formalny charakter i cechy stanowiska pracy, które rozstrzygają o jego wartości- określa się miejsce w „rankingu”, istotność wykonywanych na nim funkcji i działań dla firmy. Wartościowanie pracy dotyczy stałej części płacy.

31. Model kapitału ludzkiego strategii personalnej opiera się na: a) poszukiwaniu doświadczonych pracowników na zewnętrznym rynku pracy b) tworzeniu planów indywidualnej ścieżki kariery c) wyznaczaniu najwyższych stawek płacowych na danym rynku pracy d) realizacji założeń kultury organizacyjnej współpracy Generuje kulturę organizacyjną opartą na lojalności, zaangażowaniu i współpracy. Pracownicy przyjmowani są do pracy z myślą o długotrwałym ich zatrudnieniu. Przyjmuje się do pracy osoby, które mają harmonijna osobowość, są skłonne do samodoskonalenia i współpracy. Zasady wykorzystania modelu kapitału ludzkiego: - sprawne narzędzia pomiaru cech osobowościowych oczekiwanych u kandydatów na pracowników - precyzyjnie planujemy kariery zawodowe - badamy i określamy potrzeby szkoleniowe - ponosimy duże koszty szkolenia

32. Jakie zachowania wywołuje wysoka, mało zróżnicowana płaca oferowana przez firmę: a) przyciąga pracowników do firmy i ogranicza decyzje odejścia z niej b) likwiduje konflikty na tle płacowym c) zapewnia wysoki poziom wykonywanych zadań d) wzrost wydajności zatrudnionych pracowników 33. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa płace w firmie: a) zależą od możliwości finansowych firmy b) mają przyciągać, motywować i utrzymywać pracowników c) są kosztem, a więc należy je minimalizować d) mają zaspokajać potrzeby pracowników Cele polityki wynagradzania:

• • •

przyciągać pracowników gwarantujących realizację strategii organizacji utrzymywać tych pracowników motywować ich do zachowań sprzyjających realizacji strategii organizacji

Podstawy projektowania systemów wynagradzania, wynagrodzenia pracownika zależą od:

• • • • • •

możliwości finansowych firmy wartości stanowiska sytuacji na rynku pracy wkładu pracownika wyników pracy potrzeb pracownika

34. Na schemat genewski stosowany przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń składają się między innymi: a) wymagania fizyczne b) wydajność pracownika c) czas pracy

d)

staż pracy

35. Potrzeby szkoleniowe w firmie możemy ustalić na podstawie: a) opisów stanowisk pracy b) wyników okresowych ocen pracowniczych c) planów rozwojowych firmy d) dokumentacji kadrowej e) opinii przełożonych ŹRÓDŁA INFORMACJI O POTRZEBACH SZKOLENIOWYCH λ misja λ cele λ plan usług λ katalog umiejętności / wszechstronność λ zmiany systemowe λ prośby kierownictwa o szkolenie λ struktura organizacyjna λ harmonogramy pracy λ diagram kolejnych szczebli kierowniczych λ kontrola jakości λ polityka instytucji λ katalogi z opisem stanowiska pracy λ charakterystyka instytucji (rotacja, absencja, wydajność, wypadki, choroby) λ akta personalne zawierające skargi, a także wskazujące na problemy z dyscypliną i rotacją pracowników

λ raporty finansowe λ raporty zarządu i rady nadzorczej λ charakterystyki stanowisk pracy λ specyfikacje stanowisk pracy λ normy jakości pracy / raporty produkcyjne λ wykonanie pracy λ fachowe czasopisma / literatura na temat pracy λ opis umiejętności i wykształcenia λ wymagania do pracy na danym stanowisku λ badania naukowe λ związki zawodowe λ wskaźniki jakości pracy (absencja, wypadki, choroby, skargi) λ skargi interesantów λ doszkalanie λ wypadki krytyczne λ raporty i oceny pracowników

36. System okresowych ocen pracowniczych bezpośrednio wpływa na: a) system podziału odpowiedzialności za realizację zadań ?? b) poziom centralizacji systemu zarządzania c) zdolności adaptacyjne organizacji d) kształtowanie postaw pracowniczych i kultury organizacyjnej 37. Oceny pracownicze w firmie spełniają rolę: a) informującą o zmianach zachodzących w organizacji b) czynnika kształtującego kulturę organizacyjną c) czynnika ograniczającego konflikty d) kontrolną w stosunku do pracowników 38. Rozmowa oceniająca ma na celu: a) wykazanie pracownikowi, że pracuje poniżej swoich możliwości b) dyskusję na temat podwyżki płacy pracownika c) uzasadnienie decyzji personalnych podejmowanych w stosunku do pracownika d) przedyskutowaniu z pracownikiem jego mocnych i słabych stron funkcjonowania w firmie oraz przyczyn tego W rozmowie oceniającej występują trzy modele – „tell and sell”, „tell and listen”, „problem solving”. Przebieg rozmowy:

• • • • • •

rozpoczęcie rozmowy – stworzenie atmosfery do rozmowy omówienie pozytywnych stron ocenianego omówienie negatywnych stron ocenianego stanowisko oceniającego – sformułowanie oceny wspólne poszukiwanie możliwości poprawy pozytywne zakończenie rozmowy

39. Wyniki okresowych ocen pracowniczych można wykorzystać dla potrzeb: a) wartościowania pracy b) badania pracy c) szkoleniowych d) de rekrutacji

Regularne ocenianie pracowników jest instrumentem polityki motywacyjnej, jak również umożliwia diagnozę potencjału rozwojowego pracownika. Pozwala to na optymalne wykorzystanie jego zdolności i kwalifikacji oraz planowanie ścieżki rozwoju. Istotnym czynnikiem okresowego oceniania jest informacja zwrotna w postaci raportu z okresowej oceny pracowników dla samych pracowników "jak postrzegana jest ich praca". Właściwie przeprowadzona ocena wydajności i efektywności pracowników pełni rolę motywacyjną i komunikacyjną. Jest także źródłem wielu wartościowych informacji o pracownikach, stanowiskach pracy oraz ich wzajemnych relacjach. Z kolei kierownicy, przełożeni zyskują wiedzę o potencjale zawodowym pracowników, czyli o kwalifikacjach, możliwości rozwoju, zdolności do podejmowania decyzji. Kierownicy otrzymują w ten sposób informacje podwładnych osiąganych przez podwładnych efektach pracy – stopniu, jakości i terminowości realizacji wyznaczonych zadań, umiejętności organizacji pracy i samodzielności. Ocenie podlegać też mogą cechy osobowości. Raport z okresowej oceny pracowników wykorzystywany jest również w procesach:

− − − − −

badanie zadowolenia klientów i pracowników ścieżki karier planowanie i realizacja szkoleń motywacja pracowników w firmie wynagradzanie (różne formy pracy)

40. Wyniki okresowych ocen pracowniczych: a) powinny być udostępniane wyłącznie do ogólnej wiadomości pracowników przedsiębiorstwa b) nie powinny być znane nikomu, prócz komisji oceniającej c) mogą zostać zakwestionowane przez pracownika ?? d) po roku usuwane z akt personalnych pracownika Wydaje mi się, że żadna z powyższych, ewentualnie c
TEST 2012 - opracowanie

Related documents

8 Pages • 2,711 Words • PDF • 205.5 KB

13 Pages • 1,786 Words • PDF • 1.1 MB

27 Pages • 7,902 Words • PDF • 392.1 KB

6 Pages • 580 Words • PDF • 88.1 KB

2 Pages • 695 Words • PDF • 28.6 KB

3 Pages • 872 Words • PDF • 165 KB

13 Pages • 1,607 Words • PDF • 1.3 MB

7 Pages • 1,392 Words • PDF • 1 MB

23 Pages • 5,592 Words • PDF • 1.3 MB

5 Pages • 1,728 Words • PDF • 252.4 KB

7 Pages • 1,315 Words • PDF • 394.2 KB