Testy czynnościowe

3 Pages • 770 Words • PDF • 138.6 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:11

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


PROTOKÓŁ BRUCE’A Wysiłek na bieżni ruchomej wykonuje się wg różnych protokołów obciążenia. Najczęściej wykorzystywanym jest tzw. protokół Bruce’a, w którym co 3 minuty (kolejne etapy protokołu) wzrasta prędkość bieżni oraz jej nachylenie, a tym samym 3-minutowe obciążenie jest coraz większe (MET). METODA ASTRAND-RYHMING Przy pomocy nomogramu na podstawie pomiarów HR i wielkości wykonywanej pracy, bądź przy wykorzystaniu ergometru rowerowego, bądź stopnia do step-testu, pozwala określić wartość maksymalnego poboru tlenu (VO2max) TEST NA ERGOMETRZE ROWEROWYM • Wykonywanie przez 6-8 minut wysiłku submaksymalnego • Po upływie 3 minut od rozpoczęcia wysiłku zaczyna być zliczana częstość skurczów serca JEŻELI RÓŻNICA HR MIĘDZY KOLEJNYMI MINUTAMI WYNOSI MNIEJ NIŻ 4/MIN, TO PRZYJMUJE SIĘ, ŻE NASTĄPIŁA RÓWNOWAGA CZYNNOŚCIOWA I MOŻNA ZAKOŃCZYĆ TEST STEP-TEST • Wchodzenie na stopień o wysokości 40cm dla mężczyzn oraz 33cm dla kobiet w tempie 22,5 wejść/zejść na minutę przez 5 minut • Dokładnie od 15 do 30 sekundy od zakończenia testu zliczamy częstość skurczów serca, przeliczamy ją na minutę i znając masę ciała osoby badanej, nanosimy na nomogram

PRÓBA HARWARDZKA (STEP-UP TEST) Jest to próba czynnościowa polegająca na wchodzeniu i schodzeniu ze stopnia. Pozwala na ocenę dostosowania układu krążenia do wysiłku na podstawie częstości skurczów serca (HR) zliczanej po wysiłku fizycznym. Procedura: • • • • •Badanie polega na wchodzeniu na schody i schodzeniu z nich. Dla kobiet jest to wysokość 45 cm, dla mężczyzn 51 cm każdego stopnia. Badanie trwa 5 min Tempo 120/min W ciągu minuty wykonuje się 30 wejść i 30 zejść Po 5 minutach odpoczynek, w czasie którego wykonuje się pomiar skurczów serca przez 30 sekund: a. 1 - 1,5 minuty b. 2 - 2,5 minuty c. 3 - 3,5 minuty Dane wstawiamy do wzoru

Wydolność badanego oceniamy na podstawie uzyskanego wyniku według następujących norm: • •

więcej niż 90 - bardzo dobra wydolność 80 - 89 - dobra wydolność

• • •

65 - 79 - średnia (przeciętna) wydolność 55 - 64 - poniżej średniej wydolności mniej niż 55 - bardzo niska wydolność

TEST COOPERA Jest to najczęściej spotykany 12-minutowy test biegowy. Został on wprowadzony w celu określania w sposób pośredni maksymalnego poboru tlenu. Test Coopera polega na pokonaniu jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Najlepsze wyniki osiągają oczywiście osoby biegnące cały czas, dlatego test ten jest najbardziej przydatny dla osób z pewnym poziomem wydolności fizycznej. Natomiast nie wymaga się od zawodników ciągłego biegu – jeśli nie wystarcza sił, mogą maszerować przez część dystansu. 6 MINUTOWY TEST CHODU • •

określa zdolność wykonywania wysiłków osób starszych i/lub osób z chorobami krążenia/oddechowymi służy do oceny: a) postępów rehabilitacyjnych b) zdolności wykonywania codziennych czynności możliwe są dwie odmiany: a) test ciągły (np. stadion) b) korytarzowy (prowadzony w odcinkach) potrzebny sprzęt: a) stoper b) miejsce spaceru c) dobra słowna instrukcja

PROCEDURA: • • • • • • • • • • •

jednakowe tempo jak najdłuższy dystans (możliwe przerwy) co 2 minuty informacja o czasie motywacja słowna jest bardzo istotna mierzony jest całkowity pokonany dystans osoby zdrowe dopiero po 2 próbach wykonują trzeci test, który jest uważany za właściwy HR nie większe niż 120 uderzeń/min maksymalne ciśnienie 180/100 mmHg w miejscu, gdzie możliwe jest udzielenie pierwszej pomocy przed testem i po badany powinien ocenić stopień duszności i zmęczenia według skali Borga poprawa o 54 metry jest uznawana na znaczną poprawę

UZYSKANE PARAMETRY: • • • •

długość marszu średnia prędkość marszu wydatek energetyczny w MET liczba przerw

• •

długość przerw nasilenie duszności i zmęczenia (subiektywnie) TEST PWC170

Wskaźnik PWC170 (Physical Working Capacity) oznacza wielkość obciążenia na cykloergometrze, wyrażonego w jednostkach mocy [W], przy którym częstość skurczów serca wynosi 170/min. Próba oparta jest na liniowej zależności występującej w wysiłku submaksymalnym (w warunkach równowagi czynnościowej) pomiędzy obciążeniem a HR. Oznaczenia wskaźnika dokonuje się graficznie przez ekstrapolację (prognozowanie wartości pewnej zmiennej lub funkcji poza zakresem, dla którego mamy dane) linii prostej wyrażającej zależność mocHR, do poziomu tętna 170/min, na podstawie pomiarów kilku kolejnych obciążeń.

TEST PWC170 Wysoka wartość wskaźnika PWC170 świadczy o dobrej reakcji organizmu na wysiłek i dobrej wydolności tlenowej. Wykonanie: badany wykonuje na cykloergometrze dwa 5-minutowe wysiłki z obciążeniem np.100 i 150 W, tak dobranych, by częstość skurczów serca podczas pierwszego z nich osiągnęła około 130/min, a w drugim około 150/min. TESTY PWC150 I PWC130 Testy PWC150 i PWC130 opierają się na tej samej zasadzie co próba PWC170, tylko wyliczane obciążenie wysiłkiem dotyczy częstości skurczów serca na poziomie 150/min lub 130/min. Służą do określenia obciążeń u osób z chorobami układu krążenia (osoby o bardzo małej wydolności układu krążenia mogą mieć problemy nawet z wysiłkami, w których pobór tlenu przekracza zaledwie 10% ich spoczynkowej wartości). Tolerancja wysiłku w rehabilitacji jest bardzo mała i wymaga dokładnego określenia.
Testy czynnościowe

Related documents

3 Pages • 770 Words • PDF • 138.6 KB

4 Pages • 1,152 Words • PDF • 111.3 KB

10 Pages • 1,261 Words • PDF • 1 MB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

9 Pages • 1,592 Words • PDF • 141.2 KB

33 Pages • 2,954 Words • PDF • 1.7 MB

13 Pages • 1,725 Words • PDF • 1.8 MB

5 Pages • 555 Words • PDF • 857.8 KB