testy nieparametryczne dla 2 prób powiązanych i niepowiązanych

10 Pages • 2,794 Words • PDF • 694.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 13:25

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Opis z zajęć jest przeznaczony wyłącznie dla studentów Collegium Medicum UJK. Niedozwolone jest jego rozpowszechnianie i wykorzystywane przez osoby, które nie są studentami w/w jednostki.

TESTY NIEPARAMETRYCZNE DLA DWU PRÓB POWIĄZANYCH Testy znaków i znaków rangowanych Wilcoxona – dwie próby powiązane Cel: porównanie rozkładów w dwóch populacjach na podstawie prób powiązanych. Uwaga: We wszystkich niżej stosowanych testach statystycznych przyjmujemy poziom istotności 𝛼 = 0,05.

Zadanie 1. Polecenie: Jednorodnej grupie 27 pacjentów cierpiących na zespół Z, u których wystąpił stan zaostrzenia typu II oznaczono poziom wskaźnika biochemicznego X przed rozpoczęciem terapii i miesiąc od jej wprowadzenia. Weryfikując odpowiednio sformułowaną hipotezę statystyczną, orzec, czy prowadzona terapia wpływa na poziom wskaźnika X. Dane w pliku: bioch_X.xlsx.

Przygotowanie danych w Statistice: 

Dane mogą być reprezentowane w Statistice w jeden sposób (dla potrzeb docelowych testów wykonywanych w Statistice): jedna z obserwowanych zmiennych w jednej kolumnie, a druga – w drugiej kolumnie.  Tworzymy plik bioch_X.sta, w którym pierwsza kolumna zawiera poziom wskaźnika X sprzed rozpoczęcia terapii (zmienna przed), zaś druga kolumna – poziom wskaźnika X po miesiącu terapii (zmienna po).  Głównym przedmiotem zainteresowania są nie tyle same zmienne przed i po, co zmienna różnica (różnica = po − przed). Zmienną różnica tworzymy w Statistice przez wpisanie formuły (= po – przed) dla zmiennej nazwanej „różnica”. Zmienną „różnica” możemy także utworzyć wcześniej w Excelu. Fragment pliku widać poniżej:

Analizowany problem dotyczy porównania rozkładów (ciągłej cechy ilościowej) w dwóch grupach powiązanych, gdyż u każdego z pacjentów poziom wskaźnika X oznaczano dwukrotnie. Jako test pierwszego wyboru powinniśmy zatem przyjąć test t-Studenta (dla prób powiązanych). Konieczne będzie zatem sprawdzenie, czy założenia stosowalności tego testu są spełnione.

Postępujemy zatem analogicznie jak we wspomnianym teście t-Studenta. Ogólny plan rozwiązania zadania: 1. Analiza wstępna: wyznaczenie statystyk opisowych w badanych, analiza graficzna rozkładów (wykres pudełkowy, wykres kwantylowo-normalny, histogramy). 2. Sprawdzenie założeń testu t-Studenta (normalność rozkładów, równość wariancji). 3. Przeprowadzenie odpowiedniej wersji testu t-Studenta, jeśli założenia te będą spełnione. 4. Zastosowanie innego testu statystycznego w przypadku niespełnienia założeń, o których mowa w punkcie 2, w szczególności naruszenia założenia o normalności rozkładu. Rozwiązanie:

ANALIZA WSTĘPNA – WYZNACZENIE STATYSTYK OPISOWYCH W BADANYCH GRUPACH: Najważniejsza jest ocena różnic, ale statystyki opisowe możemy wyznaczyć nie tylko dla zmiennej „różnica”, ale także dla zmiennych „przed” oraz „po”. Ocena zmiennej „przed” może być przydatna, gdyż wynik prowadzonego badania będzie odnosił się do populacji pacjentów w określonym stanie klinicznym, którego wykładnikiem jest m. in. poziom wskaźnika biochemicznego X przed rozpoczęciem terapii. Karta Statystyka  Statystyki podstawowe  Statystyki opisowe (zmienne: przed, po i różnica)  zakładka: więcej (wybór statystyk przez zaznaczenie)  Podsumowanie

Zmienna przed

Statystyki opisowe (bioch_X) Nważnych Średnia Mediana

Minimum Maksimum Odch.std

Skośność

Kurtoza

27 108,4519

112,1000

76,60000

138,9000

15,54676 -0,211913 -0,651560

po

27 111,5778

110,9000

74,10000

161,6000

20,31503

różnice

27

-0,8000

-6,40000

26,4000

3,1259

0,278407

0,191715

8,89791 1,212829

0,751159

Wniosek wstępny: Na podstawie wyznaczonych miar trudno jest wskazać rodzaj, kierunek i siłę zmian poziomu wskaźnika biochemicznego X między oboma okresami. Dla poszerzenia informacji o samych próbach można dodatkowo sporządzić wykresy pudełkowe (choć nie jest to potrzebne z punktu widzenia prowadzonej analizy statystycznej). Statystyka  Nieparametryczne  Porównanie dwóch prób zależnych (zmiennych)  Wykres ramka wąsy ogółu zmiennych: wybieramy zmienne [przed i po]

– 2 –

Wykres ramka-wąsy 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Mediana 25%-75% Min-Maks

70 przed

po

Wykresy pudełkowe potwierdzają spostrzeżenia wynotowane na podstawie statystyk opisowych.

ANALIZA GRAFICZNA I WERYFIKACJA NORMALNOŚCI Tworzymy histogram z wartością 𝑝 testu Shapiro-Wilka dla zmiennej różnica: Statystyka  Statystyki podstawowe  Statystyki opisowe (zmienna: różnica)  Karta normalność  zaznaczamy: Test W Shapiro-Wilka  Przycisk: Histogramy

Rysujemy wykres kwantylowo-normalny: Statystyka  Statystyki podstawowe  Statystyki opisowe  W. prawd i rozrzutu  przycisk Wykres normalności Wykres normalności: różnica różnica: = po - przed

Histogram: różnica: = po - przed K-S d=,20003, p
testy nieparametryczne dla 2 prób powiązanych i niepowiązanych

Related documents

33 Pages • 2,954 Words • PDF • 1.7 MB

4 Pages • 903 Words • PDF • 547.7 KB

3 Pages • 770 Words • PDF • 138.6 KB

4 Pages • 1,152 Words • PDF • 111.3 KB

5 Pages • 555 Words • PDF • 857.8 KB

10 Pages • 1,261 Words • PDF • 1 MB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

9 Pages • 1,592 Words • PDF • 141.2 KB