Testy wiedzy do strazy granicznej

9 Pages • 1,592 Words • PDF • 141.2 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:32

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


TEST KWALIFIKACYJNY Z WIEDZY OGÓLNEJ DO STRAŻY GRANICZNEJ

1. Gdzie ma swoją siedzibę Europejski Trybunał Sprawiedliwości? a) w Luksemburgu b) w Strasburgu c) w Brukseli 2. Jakie państwo, zjednoczyło się w 1990 roku? Przedstawiciel tego kraju skomponował słynną "IX symfonię" a) Holandia b) Luksemburg c) Niemcy 3. Paszport europejski umożliwia podróże po

a) państwach członkowskich UE b) całym świecie c) Europie 4. Zaletą polskiego rolnictwa w drodze do UE a) wysokie zatrudnienie w rolnictwie b) duża liczba gospodarstw małych c) wyższa ekologicznie jakość produktów rolniczych 5. Wynalazcą lampy naftowej był a) Edison b) Łukaszewicz c) Nobel 6. Abolicja to: a) zwolennicy kary śmierci b) ułaskawienie c) ruch społeczno - polityczny 7. Konwent seniorów to: a) członkowie Prezydium Sejmu oraz przewodniczący klubów parlamentarnych i kół poselskich b) marszałek oraz wicemarszałkowie c) komisje sejmowe 8. To, że mandat jest niezależny, znaczy a) ze wyborcy nie mogą odwołać posła lub senatora b) że poseł lub senator wyraża wolę narodu, czyli w swojej działalności w parlamencie ma się kierować interesami ogółu obywateli c) że posła nie obowiązują instrukcje wyborcze 9. Do komisji sejmowych zaliczamy a) komisje śledcze b) komisje wojskowe c) komisje lekarskie

www.odpowiedzi.com.pl

10. Prolog to: a) początek utworu literackiego b) w utworze literackim opis obrzędu żałobnego c) zakończenie utworu literackiego 11. W którym roku był zjazd gnieźnieński? a) 1002 b) 1025 c) 1000 12. Burżuazją nazywano a) robotników fabrycznych b) właścicieli np. kopalń lub fabryk c) zwolenników nowego stylu np. w sztuce 13. Morskie Oko i Czarny Staw to jeziora, które możemy podziwiać, wędrując ścieżkami: a) Magurskiego Park Narodowy b) Tatrzańskiego Park Narodowy c) Mazurskiego Park Narodowy 14. Który z półwyspów Eurazji znajduje się na półkuli zachodniej? a) Iberyjski b) Tajmyr c) Kamczatka 15. Autorem koncepcji trójpodziału władzy był a) Monteskiusz b) kardynał Richelieu c) Jerzy Waszyngton 16. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do a) Sejmu b) Senatu c) narodu 17. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje tylko: a) grupie posłów, Senatowi, rządowi, prezydentowi, 100 tys. obywatelom b) grupie posłów, Senatowi, rządowi, prezydentowi, 50 tys. obywatelom d) 50 tys. obywateli, prezydentowi, grupie posłów, Senatowi, rządowi 18. Ustawy uchwalane przez Sejm są publikowane w: a) Dzienniku Ustaw b) Monitorze Polskim d) Kodeksie Postępowania Administracyjnego 19. Do zadań Trybunału Konstytucyjnego nie należy: a) ustalanie, czy cele i działalność partii nie jest sprzeczna z Konstytucją b) rozstrzyganie sporów pomiędzy centralnymi organami państwa dotyczących ich kompetencji c) dokonywanie wykładni przepisów administracyjnych

www.odpowiedzi.com.pl

20. Kto był twórcą Mazurka Dąbrowskiego? a) Jan Henryk Dąbrowski b) Karol Kniaziewicz c) Józef Wybicki 21. Która postać historyczna występuje w naszym hymnie państwowym? a) Władysław Jagiełło b) Stefan Czarniecki c) Józef Piłsudski 22. Wybuch II wojny światowej nastąpił a) 15.08.1920 r. b) 8.05.1945 r. c) 1.09.1939 r. 23. Stan wojenny w Polsce został ogłoszony a) 13.12.1981 r. b) 10.10.1956 r. c) 5.03.1989 r. 24. Pierwszą Brygadę Legionów Polskich utworzył a) Ignacy J. Paderewski b) Roman Dmowski c) Józef Piłsudski 25. 11 listopada Polacy świętują: a) Dzień Wojska Polskiego b) Święto Niepodległości c) rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 26. W Polsce obowiązuje podział terytorialny a) dwustopniowy b) trójstopniowy c) jednostopniowy 27 Urząd gminy to a) aparat pomocniczy b) organ wykonawczy c) organ stanowiący 28. Największa wyspa Azji to a) Sumatra b) Borneo c) Honsiu 29. Intercyza to a) zgoda zarządu b) umowa między sędziami c) umowa majątkowa między małżonkami

30. W jakim przedziale czasowym powinien być uchwalony budżet państwa? a) co pół roku www.odpowiedzi.com.pl

b) rokrocznie c) co 5 lat 31. Co oznacza skrót „MSZ”? a) Ministerstwo Służby Zdrowia b) Ministerstwo Spraw Zagranicznych c) Międzynarodowe Stronnictwo Zielonych 32. Co jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce? a) ustawa b) konstytucja c) uchwała 33. Daktyloskopia zajmuje się identyfikacją osoby na podstawie: a) linii papilarnych opuszków palców b) śladów użytych narzędzi c) odcisku obuwia 34. Balistyka to: a) ciasto z bakaliami b) rodzaj kuszy sportowej c) dział kryminalistyki zajmujący się m.in. badaniem śladów postrzałowych 35. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany: a) w wyborach przez Naród b) przez Zgromadzenie Narodowe c) w drodze referendum Strona 4 z 4

36. Polska powróciła do nazwy Rzeczpospolita Polska: a) 1 stycznia 1990r. b) 13 grudnia 1981r. c) 11 listopada 1918r. 37. 10 maja 1926r. nominację na premiera otrzymał: a) Wincenty Witos b) Kazimierz Bartel c) Władysław Grabski 38. Który król panował w Polsce w czasie potopu szwedzkiego: a) Stefan Batory b) Jan Kazimierz c) Zygmunt Stary 39. Kiedy została uchwalona Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela: a) w czasie rewolucji przemysłowej w Anglii b) w czasie rewolucji francuskiej c) II wojny światowej

40. Dekret znoszący niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych wydał w 1863r: a) G. Washington www.odpowiedzi.com.pl

b) J. Monroe c) A. Lincoln 41. Atak na World Trade Center nastąpił: a) 11 września 2000r. b) 11 września 2001r. c) 11 września 2002r. 42. Która z poniższych konstytucji polskich gwarantowała powszechne prawa obywatelskie: a) Konstytucja 3 maja 1791r. b) Konstytucja PRL z 22 lipca 1952r. c) Konstytucja marcowa z 17 marca 1921r. 43. Wojna w Wietnamie to: a) zmasowane bombardowanie Wietnamu Północnego w 1965 r. b) japońska okupacja Wietnamu w okresie II wojny światowej. c) działania militarne na Półwyspie Indochińskim w latach 1957-1975 44. Spór o Górski Karabach toczył się pomiędzy państwami: a) Iranem a Azerbejdżanem b) Azerbejdżanem a Armenią c) Armenią a Gruzją 45. Zjednoczenie Niemiec nastąpiło w roku: a) 1990 b) 1989 c) 1995 46. Prezydent może skierować do Trybunału Konstytucyjnego projekt każdej ustawy: a) wyjątek stanowi procedura zmiany konstytucji b) wyjątek stanowi ustawa budżetowa c) nie może skierować żadnej ustawy bez porozumienia z premierem 47. Konstytucyjnym organem władzy sądowniczej egzekwującym odpowiedzialność najwyższych urzędników państwowych za naruszenie konstytucji w związku z zajmowanym stanowiskiem jest: a) Sąd Najwyższy b) Trybunał Konstytucyjny c) Trybunał Stanu

48. Która władza pochodzi z wyborów powszechnych: a) premier b) wojewoda c) burmistrz 49. Lustracja jest to: a) ocena stanu rzeczywistego oraz wyników określonego działania b) kompleksowa kontrola podmiotu c) kontrola wykonana w drodze bezpośredniej obserwacji 50. W odniesieniu do władzy wykonawczej w Polsce obowiązuje system: a) kanclerski www.odpowiedzi.com.pl

b) prezydencki c) parlamentarny 51. W jakim państwie urzęduje najstarszy parlament w Europie: a) na Islandii b) we Francji c) w Wielkiej Brytanii 52. Rada Unii Europejskiej jest: a) instytucją nadzorczą Unii Europejskiej b) najważniejszym organem decyzyjnym i prawodawczym Unii Europejskiej c) organem doradczym Komisji Europejskiej 53. Transparency International to międzynarodowa organizacja ujawniająca: a) przestępczość komputerową b) korupcję w życiu publicznym c) zagrożenia ekologiczne 54. Terenowym organem Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy RP i kontroli ruchu granicznego jest: a) Komendant Główny Straży Granicznej b) Komendant Oddziału Straży Granicznej c) Minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji 55. Ustrój w którym władza należy do ludu to: a) demokracja b) destabilizacja c) dekolonizacja 56. Kto wbrew przepisom przekracza granicę RP dopuszcza się: a) wykroczenia b) nieumyślnego występku c) przestępstwa 57. Co oznacza sformułowanie „brudne pieniądze”: a) dochody nieopodatkowane b) pieniądze zniszczone przeznaczone do wymiany c) dochody pochodzące z działalności przestępczej 58. Powód to osoba, która: a) wysuwa roszczenia wobec innych b) występuje do sądu celem założenia sprawy c) stoi na straży prawa i porządku 59. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez: a) Prezydenta RP b) Sejm za zgodą Senatu c) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

60. Funkcjonariuszem publicznym jest: a) poseł, senator, radny www.odpowiedzi.com.pl

b) lekarz medycyny sadowej c) inspektor nadzoru budowlanego 61. Układ Schengen z 1985r: a) określa wzór dokumentów paszportowych b) znosi kontrolę osób przekraczających granicę pomiędzy wszystkimi państwami świata c) znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami Unii Europejskiej 62. Budżet państwa to: a) przewidywalny na rok przyszły plan wydatków państwa b) przewidywalny harmonogram przedsięwzięć c) przewidywalny na rok przyszły plan wydatków i dochodów państwa 63. Komisja Europejska ma swoją siedzibę w: a) Luksemburgu b) Brukseli c) Strasburgu 64. Enigma to: a) niemiecki okręt podwodny b) niemiecka maszyna szyfrująca c) angielski okręt wojenny 65. Łacińska sentencja „dicere non est facere” oznacza: a) Twarde prawo, ale prawo b) Mówić nie znaczy robić c) Potępiasz, czego nie znasz 66. Antysemityzm jest doktryną wrogości wobec: a) Cyganów b) Rosjan c) Żydów 67. Organizacja pozarządowa zajmująca się przeciwdziałaniem bezdomności i narkomanii, to: a) Monar b) La Strada c) Polska Akcja Humanitarna 68. Postawa poszanowania własnego kraju, jego kultury i tradycji, ale nie wiążąca się z poczuciem wyższości wobec innych narodów to: a) tolerancja b) patriotyzm c) nacjonalizm 69. Który z polskich reżyserów zekranizował trylogię Henryka Sienkiewicza: a) Jerzy Hoffman b) Jerzy Kawalerowicz c) Andrzej Wajda

70. Posąg skrzydlatej bogini powstały na pamiątkę zwycięstwa floty greckiej nad Syrią, to: a) Nike z Samotraki www.odpowiedzi.com.pl

b) Wenus z Milo c) Wenus z Willendorfu

ODPOWIEDZI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

A C B B B B A C A A C B B A A C A A C C B C A C B B B B C B B B A C A A A B www.odpowiedzi.com.pl

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

B C B C C B A B C C A C C B B B A A C B B A C C B B B C A B A A

USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH: Zgodnie z ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw wlasnosci poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych tresci bez zgody wlasciciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolnosci od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1). Wszelkie prawa zastrzeżone www.odpowiedzi.com.pl

www.odpowiedzi.com.pl
Testy wiedzy do strazy granicznej

Related documents

9 Pages • 1,592 Words • PDF • 141.2 KB

9 Pages • 2,255 Words • PDF • 650.2 KB

3 Pages • 770 Words • PDF • 138.6 KB

4 Pages • 1,152 Words • PDF • 111.3 KB

1 Pages • 210 Words • PDF • 198 KB

3 Pages • 681 Words • PDF • 4 MB

10 Pages • 1,261 Words • PDF • 1 MB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

304 Pages • PDF • 31.8 MB

551 Pages • 3,991 Words • PDF • 37.7 MB

33 Pages • 2,954 Words • PDF • 1.7 MB

8 Pages • 2,376 Words • PDF • 104.2 KB