Testy z konkursów przyrodniczych

10 Pages • 1,261 Words • PDF • 1 MB
Uploaded at 2021-09-24 06:49

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Kod ucznia

Data urodzenia ucznia dzień

miesiąc

rok

I Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Szkół Podstawowych ETAP REJONOWY 26 stycznia 2012 roku Drogi Uczestniku! Witamy Cię serdecznie i gratulujemy zakwalifikowania się do etapu rejonowego I Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych. Test, do którego przystępujesz, zawiera 24 zadania. Wśród nich jest 16 zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych. Do każdego zadania zamkniętego zaproponowano cztery odpowiedzi, oznaczone literami: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi:

Wybierz tylko jedną odpowiedź i na karcie odpowiedzi zaznacz krzyżykiem przy pomocy długopisu lub pióra (do kodowania nie można używać ołówka) kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

X Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź:

X

X

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów. W ośmiu zadaniach otwartych, za rozwiązanie których możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty, pełne rozwiązania zapisz starannie i czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora). Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z pomocy naukowych (w tym również kalkulatora). Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji. Do finału wojewódzkiego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 80% punktów, czyli 32 punkty (oceniając, nie stosujemy ułamków punktów). Na udzielenie odpowiedzi masz 90 minut. Jeśli skończysz rozwiązanie testu wcześniej, sprawdź go kilka razy, oddaj Komisji kartę odpowiedzi oraz zestaw pytań i opuść salę. Życzymy Ci powodzenia! 1

ZADANIA ZAMKNIĘTE: Zadanie 1. (1pkt) Zaznacz do jakiego królestwa należy pantofelek: A. B. C. D. E.

Bakterii; Grzybów; Glonów i pierwotniaków; Roślin; Zwierząt;

Zadanie 2. (1 pkt) Jak nazywamy zespoły komórek o takiej samej budowie, pochodzeniu i takich samych czynnościach. Zaznacz prawidłową odpowiedź: B. tkanka;

A. komórka;

C. narząd;

D. organizm;

Zadanie 3. (1 pkt) Zaznacz, które zdanie zawiera błędną informację o bakteriach: A. B. C. D.

Bakterie saprofityczne, powodują psucie się żywności. Bakterie wzbogacają glebę w związki azotowe. Bakterie pasożytnicze są przyczyną wielu groźnych chorób. Komórka bakterii ma dobrze wykształcone jadro komórkowe.

Zadanie 4. (1 pkt) Jaki obraz powstaje w mikroskopie optycznym ? Wskaż prawidłową odpowiedź. A. powiększony, prosty i rzeczywisty B. rzeczywisty, powiększony i odwrócony C. pomniejszony, rzeczywisty i odwrócony D. prosty, pomniejszony i rzeczywisty

Zadanie 5. (1 pkt) Dlaczego jemioła pospolita ( foto 1) jest półpasożytem? Zaznacz prawidłową i pełną odpowiedź.

Foto.1 2

Jemioła jest półpasożytem ponieważ: A. pobiera z drzewa- żywiciela wodę z solami mineralnymi oraz substancje odżywcze B. sama syntetyzuje substancje odżywcze, a wodę i sole mineralne pobiera z drzeważywiciela C. pobiera z drzewa- żywiciela tylko substancje odżywcze D. odżywia się samodzielnie, a drzewo traktuje jako rodzaj podpory

Zadanie 6. (1 pkt) Zaskórniki i grudki, popularnie nazywane pryszczami są objawami trądziku młodzieńczego. Jakiego typu chorobą skóry występującą w okresie pokwitania jest trądzik? Zaznacz prawidłową odpowiedź? A. wirusową;

B. bakteryjną;

C. łojotokową;

D. grzybiczą;

Zadanie 7. (1 pkt) Newtonowi pewnego letniego przedpołudnia, gdy siedział pod jabłonią spadło na głowę piękne czerwone i duże jabłko. "Ojej!" - pomyślał - "dlaczego jabłka spadają z gałęzi na ziemię?" Zaznacz, jakie prawo/teorię sformułował Newton, na podstawie swoich obserwacji. A. Prawo powszechnego ciążenia;

C. Teorię względności;

B. Teorię heliocentryczną;

D. Prawo ruchu planet;

Zadanie 8. (1 pkt) Jaka witamina powstaje w skórze człowieka, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

A. witamina K;

B. witamina C;

C. witamina D3;

D. witamina B;

Zadanie 9. (1 pkt) Która z podanych mieszanin jest mieszaniną jednorodną? Zaznacz prawidłową odpowiedź. A. zaprawa murarska;

B. zupa jarzynowa;

C. powietrze;

D. kawa mielona zaparzona wrzątkiem; 3

Zadanie 10. (1 pkt) Gnomon, to przyrząd, który służy do wyznaczania kierunku północnego w słoneczny dzień. O jakiej porze dnia możemy najdokładniej wyznaczyć północ N. Zaznacz prawidłową odpowiedź: B. w samo południe;

A. rano;

C. przed południem;

D. po południu;

Zadanie 11. (1 pkt) Zdjęcie przedstawia kompas. Zaznacz odpowiedź określającą rodzaj siły, która jest w nim wykorzystywana?

A. tarcia;

B. sprężystości;

C. magnetyczna;

D. elektrostatyczna;

Zadanie 12. (1 pkt) Oko zbudowane jest z wielu elementów. Wskaż część gałki ocznej, która jest wrażliwa na światło: A. tęczówka;

B. siatkówka;

C. twardówka;

D. rogówka;

Zadanie 13. (1 pkt) Jak nazywają się gruczoły występujące w skórze ssaków, które uczestniczą w regulowaniu temperatury ciała? Zaznacz prawidłową odpowiedź. A. potowe;

B. łojowe;

C. zapachowe;

D. mleczne;

Zadanie 14. (1 pkt) Jak nazywa się forma terenu przedstawiona na rysunku poniżej, położona na wysokości 1907 m n.p.m między Smreczyńskim Wierchem a Kamienistą? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

4

A. przełęcz; B. dolina; C. wąwóz; D. kotlina;

Zadanie 15. (1 pkt) Wskaż zdanie nieprawdziwe: A. Ssaki są dominującą grupą kręgowców, co wynika głównie z rozwoju mózgu i narządów zmysłów. B. Ssaki są uniezależnione od środowiska zewnętrznego, czemu sprzyja stała ciepłota ciała i jajorodność. C. Ssaki opiekują się potomstwem, młode są karmione mlekiem matki. D. Ssaki występują w różnych środowiskach.

Zadanie 16. (1 pkt) Zaznacz odpowiedź w której wymienione są tylko zjawiska fizyczne? A. rdzewienie żelaza, parowanie wody, rozpuszczanie soli w wodzie; B. kwaśnienie mleka, powstawanie patyny na miedzi, topnienie lodu; C. topnienie lodu, prażenie cukru, spalanie węgla; D. rozpuszczanie cukru w wodzie, topnienie parafiny, krzepniecie wody;

ZADANIA OTWARTE : Zadanie 17. (4 pkt) Rozpoznaj przedstawione na ilustracjach rośliny oraz wpisz w wypunktowane miejsca ich nazwy gatunkowe. Pamiętaj o dwuczłonowej nazwie!

5

A.……………………………………..

B ………………………………………….

C……………………………………….

D…………………………………..

Zadanie 18. (3 pkt) Rysunek przedstawia pozorną wędrówkę Słońca po niebie i wysokość nad widnokręgiem, w różnych porach roku. Uzupełnij rysunek wpisując w wykropkowane miejsca nazwy odpowiednich pór roku.

6

Zadanie 19. (3pkt) Na rysunkach pokazano pary różnie naładowanych ciał. Wpisz w wypunktowane miejsca, które z nich będą się przyciągać, a które odpychać. Użyj następujących sformułowań: odpychają się, przyciągają się.

Zadanie 20. (2 pkt) Rysunek przedstawia cykl rozwojowy żaby. Rozpoznaj i wpisz nazwy form rozwojowych, które zaznaczono literami A i B.

A. ……………………………………. B. ……………………………………..

7

Zadanie 21. (4 pkt) Do współcześnie żyjących gadów należą cztery rzędy tych zwierząt. Podaj nazwę rozpoznanych grup gadów, których dotyczy przedstawiony poniżej opis. A. Ziemnowodne lub wodne o dużej, długiej i szerokiej czaszce, krótkich nogach i długim, masywnym ogonie- głównym narządzie ruchu w wodzie, zęby duże, stożkowate, osadzone w zębodołach B. Ciało beznogie, giętkie, silnie wydłużone, kość kwadratowa umożliwia połykanie ofiary w całości, główne zmysły to węch i smak oraz zmysł termiczny C. Ciało masywne okryte pancerzem, bezzębne szczeki pokryte rogowymi listewkami, jajorodne, rozwój prosty na lądzie. D. Zwierzęta przeważnie lądowe, walcowate ciało pokryte gładkimi, lśniącymi łuskami, mają właściwość odrzucania i regeneracji ogon

..............................................

............................................

............................................

..............................................

Zadanie 22. (3pkt) Na podstawie zamieszczonego poniżej diagramu klimatycznego wykonaj zadania.

Oblicz: A. roczną amplitudę temperatury powietrza: ……………………………………… B. średnią temperaturę powietrza z miesięcy VI, VII,VIII …………………

C.

sumę opadów w miesiącach VIII, IX, XII ………………………………. 8

Zadanie 23. (2pkt) Na podstawie oczek siatki kartograficznej odczytaj współrzędne geograficzne Malborka.

Szer. geograficzna………………………………Dł. geograficzna. ……………………….

Zadanie 24. (3pkt) Podaj nazwę trzech podziemnych form naciekowych, które powstały w wyniku procesów krasowych w jaskiniach: A………………………………….. B…………………………………… C…………………………………..

9

KARTA ODPOWIEDZI – etap rejonowy Kod ucznia

Numer zadania

Ilość Punktów

Odpowiedzi

(wypełnia Komisja)

Data urodzenia ucznia

dzień

miesiąc

(wypełnia Komisja)

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

rok

Suma punktów za zadania zamknięte Suma punktów za zadania otwarte Suma punktów za cały arkusz 10
Testy z konkursów przyrodniczych

Related documents

10 Pages • 1,261 Words • PDF • 1 MB

13 Pages • 1,725 Words • PDF • 1.8 MB

5 Pages • 555 Words • PDF • 857.8 KB

3 Pages • 770 Words • PDF • 138.6 KB

4 Pages • 1,152 Words • PDF • 111.3 KB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

9 Pages • 1,592 Words • PDF • 141.2 KB

33 Pages • 2,954 Words • PDF • 1.7 MB