TESTY Z WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ z odpowiedziami

5 Pages • 555 Words • PDF • 857.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:54

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


OUN – pytania z testów zaliczających ćwiczenia/wykłady 1. Na rycinie nr 2 oznaczono: a) wzgórek twarzowy b) zasłonę rdzeniową górną c) wzgórek górny d) zasuwkę 2. W ścianie bocznej części środkowej komory bocznej zlokalizowana/e jest/są: a) trzon jądra ogoniastego b) strzępek hipokampa c) prążek krańcowy d) fornix

3. Jądro nerwu bloczkowego znajduje się w: a) międzymózgowiu b) śródmózgowiu c) moście d) rdzeniu przedłużonym

4. Na rycinie nr 1 oznaczono: a) konar górny móżdżku b) piramidę c) ciało suteczkowate d) konar mózgu

5. Na rycinie nr 4 oznaczono: a) oliwkę b) trójkąt nerwu błędnego c) zasłonę rdzeniową górną d) piramidę

6. Jądro łzowe: a) jest jądrem współczulnym nerwu twarzowego b) oddaje włókna przywspółczulne nerwu okoruchowego c) unerwia wydzielniczo ślinianki podżuchwową i podjęzykową d) unerwia wydzielniczo śliniankę przyuszną

7. Na rycinie nr 5 oznaczono: a) pole przedsionkowe b) trójkąt nerwu błędnego c) konar mózgu d) zasłonę rdzeniową górną

8. Która struktura zlokalizowana jest w moście? a) ciało czworoboczne b) lemniscus medullaris medialis c) istota szara środkowa d) skrzyżowanie piramid

9. Na rycinie nr 3 oznaczono: a) konar górny móżdżku b) ciało kolankowate c) wyniosłość przyśrodkowa d) pęczek klinowaty

10. Sulcus medianus: a) znajduje się po stronie grzbietowej pnia mózgu b) oddziela od siebie wyniosłości przyśrodkowe c) oddziela od siebie pęczki smukłe d) oddziela od siebie piramidy

11. W komorze trzeciej znajduje się: a) zachyłek boczny b) zachyłek nadszyszynkowy c) zachyłek szyszynkowy d) zachyłek lejka 12. Dolina móżdżku: a) znajduje się na powierzchni górnej b) jest to wgłębienie, w którym ukryty jest robak móżdżku c) występuje parzyście d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

13. Lamina tecti: a) utworzona jest przez wzgórki górne i dolne b) znajduje się na powierzchni grzbietowej mostu c) znajduje się powyżej ventriculu quartus d) tworzy dno komory czwartej

14. W obrębie dołu równoległobocznego znajduje/ą się: a) prążki rdzenne

b) wyniosłość przyśrodkowa c) wzgórek twarzowy d) trójkąt nerwu podjęzykowego 15. Most zawiera jądro/a: a) ruchowe nerwu trójdzielnego b) nerwu odwodzącego c) ślimakowe d) przedsionkowe 16. Żyła wielka mózgu (Galena): a) prowadzi krew do zatoki strzałkowej górnej b) prowadzi krew do zatoki prostej c) znajduje się wewnątrz szczeliny poprzecznej mózgu d) prowadzi krew z powierzchni górno-bocznej mózgu 17. Od strony powierzchni brzusznej międzymózgowia widoczne jest/są: a) guz popielaty b) opuszka węchowa c) ciała suteczkowate d) torebka wewnętrzna 18. Do koła tętniczego mózgu (Willisa) zaliczamy: a) tętnica szyjna wewnętrzna prawa b) tętnica łącząca tylna prawa c) tętnica łącząca przednia d) tętnica środkowa mózgu 19. Corpus callosum: a) zbudowane jest z istoty białej b) należy do układu włókien nerwowych projekcyjnych c) oddziela jądro soczewkowate od wzgórza d) leży poniżej sklepienia (fornix) 20. Thalamus: a) należy do międzymózgowia b) stanowi ścianę boczną komory III c) jego elementem jest trójkąt uzdeczek d) zrasta się z hypothalamus 21. Do bruzd międzypłatowych zaliczamy: a) bruzdę boczną b) bruzdę przedśrodkową

c) bruzdę zaśrodkową d) bruzdę środkową 22. Do prążkowia zaliczamy: a) skorupę b) ciało migdałowate c) jądro ogoniaste d) gałkę bladą 23. Kora czuciowa obejmuje: a) zakręt zaśrodkowy b) zakręt przedśrodkowy c) pole 3, 1 i 2 wg Brodmanna d) pole 4 i 6 wg Brodmanna 24. Do zakrętów powierzchni przyśrodkowej mózgowia zaliczamy: a) zakręt potyliczny środkowy b) zakręt obręczy c) zakręt czołowy przyśrodkowy d) zakręt skroniowy środkowy 25. Przedmurze: a) graniczy bezpośrednio z torebką zewnętrzną b) graniczy bezpośrednio z torebką ostatnią c) zbudowane jest z istoty białej d) jest elementem ciała prążkowanego
TESTY Z WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ z odpowiedziami

Related documents

5 Pages • 555 Words • PDF • 857.8 KB

0 Pages • 1,044 Words • PDF • 86.2 KB

7 Pages • 1,351 Words • PDF • 310.1 KB

0 Pages • 438 Words • PDF • 74.6 KB

10 Pages • 1,261 Words • PDF • 1 MB

31 Pages • 8,245 Words • PDF • 283.9 KB

4 Pages • 1,623 Words • PDF • 859.8 KB

7 Pages • 1,734 Words • PDF • 166.7 KB

9 Pages • 3,027 Words • PDF • 262.8 KB

13 Pages • 1,725 Words • PDF • 1.8 MB

9 Pages • 3,027 Words • PDF • 239.2 KB