t_poligraf_kom1przykładowy egzamin

14 Pages • 1,398 Words • PDF • 1.6 MB
Uploaded at 2021-09-24 09:04

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik poligraf 311[28] Zadanie egzaminacyjne Firma „LSM” zleciła zakładom graficznym wykonanie wielobarwnych, lakierowanych kalendarzy planszowych według projektu. Zamówienie obejmuje 10 000 jednostronnie zadrukowanych kalendarzy o wymiarach 335 x 475 mm (B3), wzmocnionych z góry i z dołu metalowymi listwami. Zakłady graficzne posiadają wyposażenie pozwalające na realizację pełnego procesu poligraficznego. Do druku przeznaczono papier powlekany formatu B1 o gramaturze 160 g/m2. Planując jego zużycie, należy założyć 10% naddatki technologiczne, w tym 2% na obróbkę introligatorską. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem kalendarza. Uwzględnij przygotowanie form drukowych, technologię drukowania, obróbkę introligatorską i ekspedycję wyrobów. Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej stosowny do zakresu opracowania. 2. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i dokumentacji. 3. Uzasadnienie wyboru techniki drukowania. 4. Przebieg procesu wykonania kalendarza w postaci schematu z uwzględnieniem poszczególnych etapów produkcji. 5. Wykaz materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia. 6. Obliczenie ilości papieru z uwzględnieniem technologicznie niezbędnych naddatków oraz ilości i długości listew wzmacniających kalendarz. 7. Wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania kalendarza w poszczególnych etapach technologicznych, w tym urządzeń kontrolno-pomiarowych. 8. Wypełnioną kartę technologiczną zlecenia zamieszczoną w Karcie Pracy Egzaminacyjnej. Do wykonania zadania wykorzystaj: Projekt kalendarza - Załącznik 1. Wykaz maszyn i urządzeń znajdujących się w zakładach graficznych - Załącznik 2. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

1

Załącznik 1

2

Załącznik 2 Wykaz maszyn i urządzeń znajdujących się w zakładach o Densytometr o Drukarka laserowa o Klejarka wyklejkowa o Komputer z profesjonalnym oprogramowaniem o Krajarka jednonożowa o Krajarka trójnożowa o Kopiorama o Liczarka o Listwowarka o Lupa o Maszyna drukująca arkuszowa offsetowa półformatowa 2-kolorowa, format B1 o Maszyna drukująca offsetowa półformatowa 4-kolorowa z wieżą lakierującą, format B2 o Maszyna fleksograficzna o Maszyna sitodrukowa dociskowa o Naświetlarka CtP o Naświetlarka do filmów o Pakowarka o Przegniatarka o Przymiar liniowy o Skaner bębnowy płaski o Spektrofotometr o Urządzenia do obróbki chemicznej filmów o Urządzenie do obróbki chemicznej form offsetowych - wywoływarka o Urządzenie do wykonywania form fotopolimerowych o Urządzenie do wykonywania próbnych odbitek o Utrząsarka o Wiertarka stołowa o Wykrawarka o Zaklejarka o Złamywarka kasetowa B2 o Złociarka.

Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Uzasadnienie wybory techniki wykonania wyrobu poligraficznego. IV. Przebieg procesu wykonania wyrobu w postaci schematu. V. Wykaz niezbędnych materiałów. VI. Wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania wyrobu. VII. Wypełniona karta technologiczna. VIII.Praca egzaminacyjna jako całość.

3

Ad I: Tytuł pracy egzaminacyjnej Większość tytułów prac egzaminacyjnych była zapisana wyczerpująco. Pozwoliło to egzaminatorom na przyznanie za tę część rozwiązania maksymalnej ilości punktów. Przykład 1

Przykład 2

Były i takie rozwiązania, w których tytuły były bardzo krótkie. Nie zawierały nazwy wyrobu poligraficznego. Brak było informacji o wielkości nakładu. W nielicznych pracach tytuły stanowiły przepisaną z załącznika nazwę kalendarza np. „Zawsze z nami”. Ad II: Założenia Egzaminowani raczej poprawnie i w sposób przemyślany wypisywali z treści zadania założenia do projektu. Były one bardziej lub mniej obszerne. Przykład 3

4

Przykład 4

Nie we wszystkich pracach założenia były kompletne. Zdający najczęściej nie opisywali odmiany kalendarzy, dla których opracowywali projekt (np. planszowe, jednostronne) i nie podawali wielkości naddatków technologicznych. Nie wszyscy pamiętali o tym, że kalendarze będą lakierowane, a na ich brzegach będą mocowane metalowe listwy. Były niestety i takie prace, które nie zawierały w ogóle założeń. Ad III: Uzasadnienie wybory techniki wykonania wyrobu poligraficznego Zdający nie mieli problemu z właściwym wyborem techniki, przy użyciu której będą drukowane kalendarze. Przykład 5

Przykład 6

5

Nie zawsze wybór techniki i uzasadnienie jej wyboru były zapisywane w formie wyodrębnionego punktu. W bardzo wielu przypadkach brak było uzasadnienia. Może to oznaczać, że zdający nie znali szybkości drukowania różnymi technikami. Nic nie wiedzieli o powszechności stosowania poszczególnych technik oraz o ich dokładności drukowania. Być może nie byli zorientowani w opłacalność stosowania poszczególnych technik przy różnych wielkościach drukowanych nakładów. Ad IV: Przebieg procesu wykonania wyrobu w postaci schematu Zapisanie procesu wykonania kalendarzy w postaci schematu blokowego zrealizowali prawie wszyscy zdający. Przykład 7

6

Przykład 8

7

Przykład 9

8

Sposobów opracowania schematów było bardzo wiele. Od uporządkowanych do chaotycznych oraz od przejrzystych do pokreślonych i trudnych do odczytania. Nie zawsze schematy zawierały strzałki wskazujące na kolejność działań, a zapisane czynności były bez obramowań. W procesie wykonywania kalendarzy niektórzy zdający zapominali o wykonaniu wydruków próbnych i o pokazaniu ich klientowi do akceptacji jeszcze przed wykonaniem form drukowych. Nie we wszystkich schematach znalazło się przygotowanie papieru do drukowania (np. przekrawanie do właściwego formatu) oraz kompletowanie materiałów niezbędnych do wykonania druku (np. farb i lakieru). Zdający nie pamiętali o konieczności lakierowania kalendarzy i o wzmocnieniu ich brzegów metalowymi listwami, co w oczywisty sposób wynikało z treści zadania egzaminacyjnego. W bardzo wielu schematach pojawiło się wyodrębnione słowo „DRUK”, którym określano jeden z działów zakładu poligraficznego tj. „DRUKARNIĘ”. Ad V: Wykaz niezbędnych materiałów, Wykazy materiałów niezbędnych do wykonania kalendarzy były bardziej lub mniej obszerne i wyczerpujące. Przykład 10 obrazujący bardzo szczegółowy wykaz materiałów:

9

Przykład 11 bardzo duży skrót wykazu materiałów

Przy doborze wymiarów papieru do drukowania zdający najczęściej decydowali się na format zgodny z formatem dobranej maszyny drukującej. Zdarzały się jednak takie prace, w których wymiary arkuszy papieru do drukowania były mniejszy od formatu możliwego do zadrukowania w dobranej maszynie. Wykorzystanie możliwości technologicznych maszyny w takim przypadku było niskie i nieekonomiczne. Zdarzały się rozwiązania, w których w ogóle nie zapisano wymiarów ani formatu papieru do drukowania. Niewielki odsetek egzaminowanych podjął próbę obliczeń ilości materiałów, niezbędnych do wykonania kalendarzy. Tylko nieliczni wykonali je poprawnie. Przykład 12

10

Obliczone przez zdających ilości arkuszy papieru potrzebnego do wykonania nakładu najczęściej nie uwzględniały naddatków na drukowanie i naddatków na obróbkę introligatorską. W bardzo wielu przypadkach nieprawidłowo były wyliczone ilości arkuszy stanowiących naddatki technologiczne. Nieliczni wyliczyli ilość metalowych listew lub ich całkowitą długość. Ad VI: Wykaz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania wyrobu Zapisanie wykazu maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania kalendarzy polegało na wybraniu ich z listy przedstawionej w formie załącznika do zadania. Sporządzenie takiego wykazu nie było zatem trudne i w większości prac zostało wykonane poprawnie. Przykład 13

11

Przykład 14

Przy naświetlarkach do wykonywania form drukowych nie zawsze zapisane było czy są to urządzenia do technologii CTP czy CTF. W bardzo nielicznych przypadkach zdający przepisali do rozwiązań w całości lub w części załącznik z wykazem maszyn i urządzeń bez przemyślenia możliwości ich wykorzystania w procesie wytwarzania kalendarzy.

12

Ad VII: Wypełniona karta technologiczna Wypełnienie karty technologicznej zlecenia polegało na przeniesieniu i zapisaniu w tabeli wyników z rozwiązanego wcześniej zadania. Przykład 15

W większości zdający wypełnili ten dokument poprawnie. Najczęściej popełnianym błędem był brak wpisu do rubryki z ilością arkuszy papieru przeznaczonych do zadrukowania i ilości arkuszy przewidzianych do prac introligatorskich. Pojawiające się w tym miejscu dane liczbowe były niezgodne z wykonanymi wcześniej obliczeniami i wybranym formatem papieru do drukowania. Mylono format zastosowanego papieru z wymiarami papieru do drukowania oraz z formatem gotowego wyrobu poligraficznego. Zdarzyły się prace, w których karty technologiczne nie były wypełnione. Prawdopodobnie zdający, którzy tego

13

nie uczynili nie przeczytali ze zrozumieniem treści zadania egzaminacyjnego, a w szczególności części dotyczącej tego, co powinno zawierać rozwiązanie zadania. Ad VIII: Praca egzaminacyjna jako całość Egzaminatorzy przyznawali także punkty za „prace jako całość” biorąc pod uwagę; ich przejrzystość, czytelność, logikę rozwiązania oraz poprawność terminologiczną i merytoryczną. Zapis niektórych prac był bardzo niestaranny, wykonany pismem trudnym do odczytania. Nieliczne rozwiązania zadania egzaminacyjnego stanowiły wręcz nielogiczną konstrukcję myślową, a nawet sprzeczną z zapisanymi założeniami oraz z treścią zadania. Nie wszyscy zdający stosowali poprawnie pojęcia z zawodowego języka poligraficznego. Bardzo często w pracach pojawiały się nazwy czynności z języka potocznego. Spostrzeżenia i uwagi po sprawdzaniu. Zadanie egzaminacyjne nie sprawdzało umiejętności wykonywania makiety i szkicu rozmieszczenia. Brak było załącznika z wykazem materiałów, co sprawiło wielu zdającym trudność w ich prawidłowym doborze. Nie wszyscy zdający umieli poprawnie zanalizować treść zadania i konstrukcję wyrobu poligraficznego oraz zapisać wynik tej analizy w formie danych do rozwiązania. Bardzo poważnym problemem dla egzaminowanych były obliczenia matematyczne w zakresie ilości potrzebnych materiałów, a w szczególności z uwzględnieniem naddatków technologicznych. W większości absolwenci techników poligraficznych opanowali umiejętność prawidłowego doboru wyposażenia niezbędnego do wykonania określonego wyrobu poligraficznego. Opisy czynności pracowników i zasad działania maszyn poligraficznych, jakie pojawiły się w nielicznych pracach zaciemniały obraz rozwiązania zadania egzaminacyjnego oraz bardzo utrudniały egzaminatorom sprawdzenie tych prac. W jakości rozwiązań zadania egzaminacyjnego występowały bardzo duże różnice. Były szkoły, z których zdali tylko nieliczni oraz takie, w których 100% egzaminowanych uzyskało wyniki zdecydowanie powyżej 75% możliwych do uzyskania punktów. W bardzo wielu pracach były błędy ortograficzne.

14
t_poligraf_kom1przykładowy egzamin

Related documents

14 Pages • 1,398 Words • PDF • 1.6 MB

4 Pages • 854 Words • PDF • 85.2 KB

58 Pages • 2,905 Words • PDF • 1.7 MB

12 Pages • 1,554 Words • PDF • 1.3 MB

0 Pages • 1,671 Words • PDF • 619.1 KB

0 Pages • 5,740 Words • PDF • 143.4 KB

26 Pages • 5,224 Words • PDF • 1004.8 KB

6 Pages • 797 Words • PDF • 1.7 MB

39 Pages • 10,728 Words • PDF • 2.4 MB

12 Pages • 497 Words • PDF • 399.8 KB

9 Pages • 2,211 Words • PDF • 325.5 KB

6 Pages • 957 Words • PDF • 2.3 MB