W 03 pompy

16 Pages • 2,916 Words • PDF • 608.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:20

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

Pompy W wielu procesach przetwórczych zachodzi konieczność przetłaczania cieczy. Takie maszyny, które przetłaczają ciecze z poziomu niższego na poziom wyższy, ze zbiornika o ciśnieniu niższym do zbiornika o ciśnieniu wyższym lub ogólniej z jednego miejsca na inne nazywa się pompami. W przeważającej liczbie przypadków pompy napędzane są prądem elektrycznym. Pierwszą pompę działającą na zasadzie tłoka w III w. p.n.e. skonstruował grecki matematyk i wynalazca Ktesibios. W czasach, gdy nie było elektryczności pompy napędzane były ręcznie. Niektóre nawet do dzisiaj.

Zasada działania pompy tłokowej (jednostronnego działania) została pokazana na rysunku.

Hg

Ht

PA

1 Hs

2 PA

Przy ruchu tłoka w górę otwiera się zawór nr 1, a przy ruchu w dół zawór nr 2. Po suwie ssania zawsze następuje suw tłoczenia. Wynikiem takiego działania jest nierównomierny przepływ cieczy, co zilustrowano na wykresie zależności strumienia objętości od czasu: . V . Vmax

02

t

27

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

Na kolejnym schemacie przedstawiono zasadę działania pompy tłokowej dwustronnego działania. Podczas każdego ruchu tłoka (i w lewo i w prawo) następuje wypompowanie pewnej objętości cieczy.

Powietrzniki

3

s

Hg

Ht

1

Hs

4 2 2

Strumień objętości cieczy pompowanej za pomocą pompy tłokowej dwustronnego działania jest bardziej równomierny, ale . i tak nie jest stały. V . Vmax

t 0  2 Teoretyczny strumień objętości wytwarzany przez pompę tłokową dwustronnego działania można obliczyć z prostych rozważań geometrycznych. Przy suwie w lewo objętość cieczy Vc wypychana do przewodu tłoczącego wynika z objętości tłoka wsuwanej do komory, co można wyrazić wzorem: Vc  A t s

gdzie: A t - pole przekroju tłoka, s - skok. Natomiast przy suwie tłoka w prawo: Vc  A t  A prow  s gdzie: A prow - pole przekroju prowadnicy tłoka. Uwzględniając powyższe teoretyczna wydajność pompy mierzona strumieniem objętości cieczy wynosi:  V teoret  2 A t  A prow  s n gdzie: n - częstość obrotowa urządzenia mimośrodowego, [1/s] Rzeczywista wydajność pompy jest mniejsza od wartości teoretycznej, co spowodowane jest nieszczelnościami pomiędzy tłokiem a obudową oraz na zaworach, desorpcją rozpuszczonych gazów przy zmniejszaniu ciśnienia, a także wskutek częściowego odparowania cieczy w suwie ssącym. Stosunek wydajności rzeczywistej do teoretycznej definiuje się jako sprawność objętościową pompy:

28

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

 V V   rzecz Vteoret Wartość sprawności objętościowej mieści się zwykle w granicach 0,90 – 0,98, jednak dla cieczy bardziej lepkich niż woda sprawność ta zmniejsza się nawet o 10%.

Innym rodzajem sprawności pompy jest tak zwana sprawność hydrauliczna, która związana jest nie tylko z samą pompą ale także z siecią rurociągów, z którymi ona współpracuje: H hydr  u Hc gdzie: H u - użyteczna wysokość podnoszenia (tłoczenia), H c - całkowita wysokość podnoszenia (tłoczenia). Aby wyjaśnić znaczenie tych dwóch pojęć rozważmy precyzyjniej zadanie, które stoi przed pompą. Urządzenie to musi wykonać następujące czynności: przetransportować ciecz na pewną wysokość geometryczną: H g  H s  H t , pokonać opory przepływu w rurociągu złożonym z odcinka ssącego i tłoczącego, które można wyrazić jako pewną wysokość h Rr  h Rs  h Rt , pokonać opory w samej pompie, wyrażone jako pewną wysokość h Rp , nadać cieczy odpowiednią prędkość (pokonać siły bezwładności w cieczy) h b , Po uwzględnieniu tego (co można także wyprowadzić z równania Bernoulliego) uzyskuje się równanie określające całkowitą wysokość podnoszenia jaką musi wytworzyć pompa: H c  H g  h Rr  h Rp  h b Patrząc na korzyść użytkownika, to tylko dwa człony tego równania przynoszą wymierny efekt, stąd w rozważaniach interesująca jest tak zwana wysokość użyteczna definiowana jako: H u  H g  h Rr Zatem sprawność hydrauliczną można wyrazić zależnością: H g  h Rr hydr  H g  h Rr  h Rp  h b Jeśli dodatkowo uwzględni się sprawność sprawność mechaniczną (straty energii w samej pompie na łożyskach czy dławikach), to całkowitą sprawność pompy obliczy się z zależności: og  V hydr mech Całkowita sprawność pomp tłokowych waha się w granicach 0,65 – 0,9.

29

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

PA

Hs

Hg

Ht

Wyjaśnijmy dokładniej jak działa pompa rozpatrując osobno część tłoczną i osobno część ssącą. Rozważmy jakie ciśnienie działa na tłok podczas suwu tłoczenia: p t  p A  H t  g  h Rt  g  h bt  g Gdyby ciśnienie w zbiorniku, do którego tłoczona jest ciecz, było inne od atmosferycznego, to zamiast pA w równaniu pojawiłoby się to ciśnienie. Stąd wysokość na jaka jest tłoczona ciecz wynosi: p  pA Ht  t  h Rt  h bt 1 g 2 Z kolei ciśnienie jakie działa na tłok podczas suwu ssania musi być mniejsze od PA ciśnienie panującego w zbiorniku dolnym. Jednak należy pamiętać, że wraz ze zmniejszaniem ciśnienia zbliżamy się coraz bardziej do punktu wrzenia cieczy. W tym granicznym przypadku znajdziemy się wówczas, jeśli ciśnienie działające na tłok będzie identyczne jak prężność pary nasyconej danej cieczy P 0 , zatem: ps  p A  P 0  H s  g  h Rs  g  h bs  g p A  P 0  ps  h Rs  h bs g Z tego wzoru wynika bardzo ważny wniosek: wysokość ssania nie jest dowolna, a ma ograniczoną wartość, na którą wpływa ciśnienie w zbiorniku dolnym oraz prężność cieczy poddawanej pompowaniu. Hs 

Zdefiniujmy wielkości charakterystyczne dla całej instalacji od punktu zasilania pompy aż do zbiornika odbiorczego: Różnica ciśnień w obu suwach, tj. podczas suwu ssania i suwu tłoczenia: pk  p t  ps Wysokość geodezyjna (geometryczna): Hg  H t  Hs Jeśli ciśnienia w zbiornikach zasilającym i odbiorczym są inne niż atmosferyczne i wynoszą odpowiednio: pd oraz pg , to wprowadza się pojęcie statycznej wysokości podnoszenia: p  pd H st  H g  g g Opory przepływu w całej instalacji składają się z części w rurociągu ssącym i części w rurociągu tłoczącym: h Rr  h Rt  h Rs

30

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

Opór stawiany przez pompę oznaczmy symbolem h rp : Ostatnim wyrażeniem jest wysokość konieczna do pokonania bezwładności cieczy: h b  h bt  h bs Zatem jeśli różnicę ciśnień p k wyrazi się jako wysokość, to uzyska się wyrażenie na całkowitą wysokość podnoszenia pompy w postaci: p  ps p Hc  t  h rp  k  h rp  g gpg p P0  H t  h Rt  h bt  d   H s  h Rs  h bs  h rp g g g H c  H st  h Rr  h b  h rp

Zatem wysokość użyteczna dana jest równaniem: H u  H st  h Rr Dla przypomnienia wyjaśnijmy, że pierwszy składnik sumy oznacza wysokość związaną z usytuowaniem zbiorników oraz z ciśnieniami panującymi w ich wnętrzu, natomiast drugi jest proporcjonalny do kwadratu prędkości cieczy w rurociągu, bo przecież wynika z równania Darcy-Weisbacha.

31

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

Pompy wirowe Znając wady pomp tłokowych, a w szczególności nierównomierny strumień cieczy na wylocie opracowano wiele innych konstrukcji pomp, które spełniają ściśle określone zadania. Można wymienić cały szereg rodzajów pomp: 

pompy odśrodkowe,



pompy membranowe,



pompy krzywkowe,



pompy zębate,



pompy śrubowe,



pompy perystaltyczne,



pompy dozujące,



pompy higieniczne (sanitarne),



pompy chemoodporne,



pompy magnetyczne i wiele innych.

Wydaje się, że najpopularniejszą grupę pomp stanowią pompy odśrodkowe lub inaczej wirowe. Najistotniejszą częścią takich pomp jest wirnik obracający się w obudowie pompy. Poniżej pokazano kilka przykładów konstrukcji takiego wirnika:

oraz kilka przykładów pomp odśrodkowych:

32

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

Wydajność pompy wirowej zależy od częstości obrotowej wirnika „n”. Producenci tych urządzeń przedstawiają te zależności w postaci funkcji wysokości użytecznej od strumienia objętości cieczy. Przykładowa zależność jest pokazana na wykresie: Hu

1  2

3

n

. V

Na tym wykresie pokazano także ogólną sprawność pompy od najmniejszej 1 do największej 3 . Pompa wirowa współpracuje z daną siecią rurociągów tylko przy ściśle określonej wydajności. Zatem jeśli opory rurociągu h Rr opisać za pomocą równania Darcy-Weisbacha dla odcinków prostych i dodać opory miejscowe, to można otrzymać równanie: L w2 w2 h Rr     op m d 2g 2g Jeśli w tym równaniu prędkość cieczy wyznaczy się korzystając ze strumienia objętości, to: 2 L 2 16 V 16 V h Rr     op m 2 2 g d 5 2 2 g d 4 Wprowadźmy oznaczenia: 16 16 m  oraz 1    op m 2 5 2 gd 2 2 g d 4 to 2 h Rr   m L  1  V 33

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

lub dla danego (ściśle zdefiniowanego) rurociągu: 2 h Rr   V wielkość  nazywa się współczynnikiem oporu sieci i ma ona wymiar: s2/m5. Zatem równanie opisujące wysokość użyteczną wytwarzaną przez pompę można opisać zależnością: 2 H  H V u

st

Hs

Hg

Ht

i nazywa się ją równaniem charakterystyki sieci. Oznaczenia w równaniach są zgodne z wcześniej przyjętymi dla pomp tłokowych

1

Jeśli sporządzić wykres wysokości użytecznej od strumienia objętości dla wybranej pompy (o zadanej częstości obrotowej) i wybranej sieci, to otrzyma się dwie linie przecinające się w punkcie N, który nazywa się punktem pracy pompy. Hu 1 N

2

Hst

Hu

. V

. V

Linia oznaczona numerem 1 przedstawia równanie charakterystyki sieci, a linia oznaczona numerem 2 równanie charakterystyki pompy (które podaje producent). Punkt przecięcia obu linii N nazywa się punktem pracy pompy. Położenie punktu pracy można zmieniać poprzez zmianę kształtu linii 1, tj. poprzez zmianę współczynnika oporu sieci  , zmianę wysokości statycznej Hst (geometrycznej H g ), lub zmieniając linię charakterystyki pompy poprzez zmianę częstości obrotowej wirnika.

34

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński Hu

2

2

Hu

1

1

N2

Hu2 Hu1

N1

Hu2

N2

Hu1

3

3

Hst2



N1

1

1 Hst

Hst1

1

. V2

. V1

. V

. V2

. V1

. V

Hu 1 Hu1

N1

Hu2

N2

3

3’ n1

 Hst

n2 . V2

. V1

. V

Czasem występuje konieczność wykorzystania jednej pompy do zasilania dwóch urządzeń. Na poniższym rysunku przedstawiono przypadek, gdy jedna pompa zasila dwa równolegle połączone otwarte zbiorniki położone na jednakowej wysokości.

1

Hg

1

2

 2

W projektowaniu takiej instalacji napotyka się na następujące problemy. Po pierwsze należy opisać zastępczą charakterystykę tej sieci za pomocą jednego równania. Następnie należy określić punkt pracy pompy i wreszcie należy obliczyć jaki będzie strumień cieczy płynący do każdego ze zbiorników. Gdyby pompa współpracowała tylko z siecią nr 1, to równanie opisujące punkt pracy pompy przyjmuje postać: 2 Hu1  H g  1 V 1 Gdyby z kolei współpracowała z siecią nr 2, to: 2 Hu 2  H g  2 V 2 Zatem, jeśli pompa współpracuje z całą siecią, to równanie przyjmuje postać: 2 Hu og  H g  og V og 35

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

Wiadomo, że ogólna wydajność pompy składa się z dwóch składowych oznaczonych indeksem prim.  V 'V ' V og 1 2 Jeśli opisać równaniem charakterystyki sieci współpracę z każdym ze zbiorników przy ich jednoczesnym zasilaniu, to:  '2 Dla zbiornika 1: Hu og  H g  1 V 1  '2 Dla zbiornika2: Hu og  H g   2 V 2

Zauważmy, że wówczas pompa wytwarza wysokość użyteczną Hu og .  V 'V ' Dokonajmy przekształceń: V og 1 2

Hu og  H gog

Hu og  H g 1Hu og  H g 2

1 1 1   og 1 2 og 

skąd: 1 2

2

1  2 Przy większej liczbie gałęzi połączonych równolegle zależność opisująca zastępczy ogólny współczynnik oporu sieci ma postać: 1 og  2  1       i

Graficzną interpretację zasilania dwóch równolegle połączonych odcinków rurociągu przez jedną pompę przedstawia poniższy wykres:

40 Cha r

35 30

akte r

Charakterystyka pompy

ysty

ka p omp

Gałąź nr1 Gałąź nr 2

y

Obie gałęzie

1 2

20

1’

15

2’ 0

10 5V1

0 0

0,01Hu [m]

25

V2

V1

0,02 V [m3/s]

V2

Vog 0,03

0,04

36

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

Jeśli sieć składa się z odcinków połączonych szeregowo, to oczywiście zastępczy współczynnik takiej sieci jest sumą składowych odcinków: og  1  2 Inną sytuacją jest wykorzystywanie dwóch pomp do zasilania jednego zbiornika. Takie rozwiązanie stosuje się w dwóch różnych celach. Jeśli należy wytworzyć zwiększoną wysokość podnoszenia, to pompy łączy się szeregowo.

Hu

1+2

2 N1

1

Nog 1

N2

2

. . . V2V1 Vog

. V

Jak widać użycie dwóch pomp o charakterystykach 1 i 2 daje sumaryczną charakterystykę o większej wysokości podnoszenia, ale wydajność zespołu pomp jest mniejszy niż suma wydajności poszczególnych. Jeśli sieć ma bardzo stromą charakterystykę (linia 3), to sumaryczna wydajność pompy może być bardzo zbliżona do wydajności poszczególnych pomp pracujących pojedynczo. Jeśli zachodzi potrzeba zwiększenia wydajności poprzez dołączenie drugiej pompy, to należy połączyć ją równolegle. Jak widać na poniższym wykresie zastępczą charakterystykę uzyskuje się przez sumowanie wydajności dla stałych użytecznych wysokości podnoszenia. Także w tym przypadku sumaryczna wydajność zespołu pomp jest mniejsza od wydajności poszczególnych pomp pracujących oddzielnie.

Hu 1 1

2 2

Nog N1

N2

. . . V1 V2 Vog

1+2

. V

37

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

W praktyce przemysłowej regulację (zmniejszenie) wydajności pompy najłatwiej wykonać poprzez zdławienie na zaworze. Powstaje pytanie czy to się opłaca, a jeśli nie, to jakie są tego koszty. Graficzna interpretacja tej sytuacji pokazana jest na wykresie:

Hu

Hu1

Hdl

Hu2

. V2

. V1

. V

 do V  , Jeśli za pomocą zdławienia zaworu zmniejszony został strumień objętości z V 1 2 to przesunął się w lewo punkt pracy pompy, która teraz musi pracować przy większej wysokości użytecznej. Jak widać na wykresie dla charakterystyki sieci oznaczonej nr 1 przy  użyteczna wysokość podnoszenia może być mniejsza, zatem różnica tych wydajności V 2 wysokości jest stratą energii i na wykresie oznaczona jest odcinkiem h dl . Gdyby obliczyć stratę mocy związaną z dławieniem, to wyrażenie przyjmuje postać:   g h V dl N dl  2 og Ekonomiczniejszym sposobem jest stosowanie upustu pewnej części strumienia do rurociągu ssącego. Natomiast najbardziej ekonomicznym sposobem jest stosowanie silników o zmiennej częstości obrotowej, co pozwala tek dobierać ten parametr, aby uzyskiwać założony strumień cieczy bez zwiększania oporów w sieci.

Zmiana częstości obrotowej pompy wirowej powoduje zmianę strumienia cieczy zgodnie z równaniem:  V n 1  1  V n2 2 Powoduje także zmianę wysokości użytecznej podnoszenia:

H u1  n 1    H u 2  n 2 

2

a także zmianę zużycie mocy: 3

N1  n1    N 2  n 2  Zależności te są prawdziwe tylko dla niewielkich zmian częstości obrotowych, przy których nie następuje zmiana sprawności ogólnej pompy.

38

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

Przykłady różnych rozwiązań konstrukcyjnych pomp Pompy rotacyjne

pompa krzywkowa

pompa zębata Pompy śrubowe

39

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

Pompy strumieniowe

Pompy perystaltyczne

Pompy membranowe

1- elastyczna membrana, 2- prowadnica, 3- przestrzeń pompy, 4, 5- zawory.

40

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

Przesyłanie gazów Podczas transportu cieczy z miejsca gdzie panuje ciśnienie niższe do miejsca gdzie panuje ciśnienie wyższe wykorzystuje się pompy. W przypadku przepływu gazów w takich samych warunkach można wykorzystywać urządzenia o podobnej budowie i zasadzie działania i wówczas nazywa się je sprężarkami, dmuchawami lub wentylatorami. Różnice konstrukcyjne pomiędzy tymi grupami aparatów wynikają z konieczności wytworzenia odmiennych różnic ciśnień pomiędzy wlotem do aparatu i wylotem do rurociągu. Wytwarzanie przepływu gazu, tj. jego sprężanie na wlocie do aparatu jest odmienne niż sprężanie cieczy. Gazy jako media ściśliwe zmieniają swą objętość, gęstość, ciśnienie i temperaturę, zatem przy opisie teoretycznym tego procesu należy uwzględniać wszelkie przemiany termodynamiczne. Różnice pomiędzy wymienionymi typami urządzeń do przesyłania gazów najlepiej oddają różnice ciśnień, które wytwarzają te maszyny sprężające: wentylatory charakteryzują się przyrostem ciśnienia do około 13 kPa, dmuchawy charakteryzują się przyrostem ciśnienia w zakresie 13 – 300 kPa, sprężarki charakteryzują się przyrostem ciśnienia większym niż 300 kPa. Wśród maszyn służących do wytwarzania przepływu gazów można także wyróżnić tak zwane ssawy, które wytwarzają ciśnienie znacznie niższe od ciśnienia atmosferycznego. Podział ten nie jest w pełni ścisły i w literaturze można spotkać inny sposób podziału oparty na tak zwanym stopniu sprężania  : wentylatory   1,1 , dmuchawy 1,1    3 , sprężarki 3    12. Konstrukcyjnie pompy i maszyny do przesyłania gazów wykazują wiele podobieństw. Przykładowo dmuchawy i sprężarki wirowe przypominają konstrukcyjnie pompy odśrodkowe z promieniowym przepływem czynnika, a dmuchawy i sprężarki osiowe do wytwarzania przepływu wykorzystują śmigła. Najprostszą konstrukcję wentylatora promieniowego przedstawiono na poniższym schemacie.

Wirnik wyposażony w łopatki zasysa powietrze w swej centralnej części i wskutek działania siły odśrodkowej przekazuje je do spiralnej obudowy skąd kierowane jest do rurociągu. Opis współpracy wentylatorów, dmuchaw i sprężarek z rurociągami jest podobny do opisu współpracy pomp. Każda maszyna przepływowa współpracuje z rurociągiem tylko w jednym punkcie zwanym punktem pracy, a różnica w opisie polega tylko na innym wyrażeniu efektów działania tych maszyn. O ile przy opisie pomp mówi się o wysokości

41

Podstawy inżynierii chemicznej Wojciech Skrzypiński

użytecznej, to przy opisie maszyn przepływowych dla gazów używa się pojęcia różnicy ciśnień. Przedstawiając równanie charakterystyki wentylatora zwykle odnosi się je do powietrza o gęstości 1,2 kg/m3, tj. do temperatury około 20C i ciśnienia około 1013 hPa. Przebieg tej zależności jest analogiczny do równania charakterystyki pompy.

42
W 03 pompy

Related documents

16 Pages • 2,916 Words • PDF • 608.3 KB

179 Pages • 76,466 Words • PDF • 856.2 KB

623 Pages • 192,233 Words • PDF • 3.6 MB

5 Pages • 974 Words • PDF • 303.5 KB

623 Pages • 192,233 Words • PDF • 3.6 MB

228 Pages • 82,628 Words • PDF • 1.2 MB

46 Pages • 21,825 Words • PDF • 13 MB

260 Pages • 64,965 Words • PDF • 2.8 MB

79 Pages • PDF • 70.9 MB

140 Pages • 38,246 Words • PDF • 1.5 MB

179 Pages • 76,466 Words • PDF • 856.2 KB