Ćw. 03

5 Pages • 974 Words • PDF • 303.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:48

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


1. Czy można zaobserwować zmiany położenia obserwowanego sygnału  prostokątnego podczas zmiany położenia pokrętła „LEVEL” w zakresie amplitudy  sygnału? Odpowiedź uzasadnić.    Nie, nie można zaobserwować zmiany położenia sygnału. Pokrętło trigger (LEVEL)  służy do zmiany "napięcia  startowego" czyli mówi oscyloskopowi przy jakim napięciu ma rozpocząć pomiar. Dla wielu sygnałów zmiana  tego napięcia startowego zmieni wykres (tzn. przesunie go poziomo do przodu lub do tyłu), ale dla sygnału  prostokątnego nie ma różnicy ponieważ w takim sygnale cały skok napięcia odbywa się w jednym momencie.  Dlatego niezależnie od tego jaki trigger (LEVEL)  ustawimy, dla napięcia w granicach amplitudy tego sygnału  oscyloskop zacznie mierzyć w tym samym momencie. (Filip)    W rzeczywistym sygnale prostokątnym jednak zbocza nie są idealnie pionowe, a delikatnie nachylone. Stąd  kręcenie pokrętłem trigger może dać jakiś efekt. (Paweł) 

  2. Na czym polega kompensacja sondy pomiarowej oscyloskopu?      a. od strony użytkownika: kompensacja sondy pomiarowej polega na podłączeniu  sondy do kalibratora oraz kręceniu pokrętłem wbudowanym w sondzie aż do  uzyskania na ekranie oscyloskopu sygnału prostokątnego  b. od strony technicznej polega na zmianie pojemności C​1​ wewnątrz sondy tak aby  spełniona była równość:    R​1 ​* C​1​ = R​0 ​ * C​0    gdzie:   R​1​ ­ i​mpedancja wewnątrz sondy pomiarowej  R​0 ​­ impedancja wejściowa oscyloskopu  C​0​ ­ pojemność wejściowa oscyloskopu    3. Jaki jest cel stosowania sondy oscyloskopowej?     Sondę oscyloskopową stosuje się w celu zwiększenia impedancji wejściowej oscyloskopu.     W przypadku sygnału pomiarowego o dużej częstotliwości impedancja wejściowa  oscyloskopu byłaby bardzo niska, co prowadziłoby z kolei do dużych błędów pomiarowych.  Aby wyeliminować te problemy i zwiększyć impedancję wejściową oscyloskopu stosuje się  sondy pomiarowe.    4. W jaki sposób sprawdzić, czy obserwowany sygnał posiada składową stałą różną  od zera?    Aby to zweryfikować, należy dokonać obserwacji sygnału dla dwóch rodzajów sprzężeń: AC  oraz DC. Potwierdzeniem istnienia składowej stałej  =/ 0  będzie przesunięcie obrazu  sygnału w górę lub w dół przy zmianie rodzaju sprzężenia.         

              5. Dany jest sygnał sinusoidalny o amplitudzie 2 V i częstotliwości 2 kHz. Narysuj, jak  będzie wyglądał ten sygnał na ekranie oscyloskopu, jeżeli stała oscyloskopu toru Y  wynosi CY = 1 V/dz, a podstawa czasu CX = 50 µs/dz. Wiadomo, że ekran ma wymiary  8 dz x 10 dz.     

      6. Na ekranie oscyloskopu przy liniowej podstawie czasu uzyskano obraz, jak na Rys.  3.12. Ile wynosi amplituda sygnału sinusoidalnego,  jeżeli wiadomo że CY = 2 V/dz?           

        L = 4 dz.  U 0 =  L/2 *  C y = 4V     7. Na ekranie oscyloskopu przy liniowej podstawie czasu uzyskano obraz, jak na Rys.  3.12. Ile wynosi amplituda sygnału prostokątnego, jeżeli wiadomo że CY = 1 V/dz?     L = 3 dz.  U 0 =  L/2 *  C y = 1, 5V     8. Obliczyć błąd graniczny pomiaru amplitudy sygnału sinusoidalnego z Rys. 3.12,  jeżeli zmierzono długość odcinka pionowego odpowiadającego napięciu  międzyszczytowemu. Błąd graniczny stałej CY wynosi 3%.     δgU  = δgL  +  δgC y      δgC y = 3%    δgL  =   0,1 dz L *  100%  =  2, 5%  =  3%      δgU  = δgL  +  δgC y  =  5%     9. Obliczyć błąd pomiaru amplitudy sygnału prostokątnego przedstawionego na Rys.  3.12. Błąd graniczny stałej CY wynosi 3%.     δgU  = δgL  +  δgC y      δgC y = 3%    δgL  =   0,1 dz L *  100%  = 3, 4%      δgU  = δgL  +  δgC y  =  7%     10. Jaki będzie obserwowany efekt na ekranie oscyloskopu dla dwóch trybów pracy  NORM i AUTO, jeżeli poziom wyzwalania LEVEL będzie ustawiony poza zakresem  zmienności amplitudy sygnału?    a. W trybie wyzwalania NORM jeżeli poziom wyzwalania będzie poza zakresem  zmienności amplitudy sygnału wyzwalanie nie zajdzie, czyli nie będziemy  obserwować żadnego sygnału.  b. W trybie AUTO układ zaczyna pracować w trybie pracy automatycznej, dzięki czemu  będziemy obserwować obraz, choć może być on niestabilny. 

  tu znalazłem: ​http://kmeif.pwr.wroc.pl/elektron/miernic/ETD1049L/OSCYLOSK/OSCYLOSK.htm   

11. Jaka jest różnica pomiędzy sprzężeniem typu AC i DC toru Y w oscyloskopie?    W sprzężeniu AC tor Y i gniazdo wejściowe połączone są za pomocą szeregowego  kondensatora o dużej pojemności. Ponieważ kondensator dla napięcia stałego stanowi  rozwarcie, obserwowany na ekranie sygnał będzie zawierał tylko składową zmienną.  Składowa stała zostanie odcięta na kondensatorze wejściowym.    W sprzężeniu DC gniazdo wejściowe i tor Y oscyloskopu połączone są ze sobą  galwanicznie, czyli przewodem. W związku z tym na ekranie oscyloskopu można oglądać  oryginalny sygnał zawierający zarówno składową stałą jak i zmienną.    Tak więc różnica polega na tym, że w sprzężeniu AC obserwujemy tylko składową zmienną,  a w DC zmienną oraz stałą.    12. Jeżeli przedłużymy przewód z sondą pomiarową za pomocą dodatkowego  przewodu koncentrycznego, to czy taka sonda będzie dalej skompensowana?  Dlaczego?    Kompensacja sondy polega na ustawieniu w niej odpowiedniej wartości pojemności  nastawnej C​1​. Jeżeli połączymy sondę z przewodem koncentrycznym to zmieni się  pojemność zastępcza układu sonda­przewód (ponieważ przewód również ma swoją  pojemność rzędu kilkudziesięciu pF/m), a więc sonda przestanie być skompensowana.    13. W jaki sposób można dokonać pomiaru napięcia składowej stałej sygnału u(t) = U0  + Um sin(ωt) za pomocą oscyloskopu? Podać ustawienia przełączników: rodzaj  sprzężenia toru Y, sposób wyzwalania generatora podstawy czasu.    Aby dokonać pomiaru napięcia składowej stałej sygnału należy porównać pozycje sygnałów  na ekranie w sprzężeniach AC, a następnie DC. Obecność składowej stałej sygnału  powoduje przesunięcie oscylogramu w osi Y. Aby obliczyć składową stałą należy zmierzyć  odległość między pozycjami wybranego punktu w sprzężeniach AC oraz DC, a następnie  pomnożyć tę odległość razy stałą C​y​. Do wyzwalania podstawy czasu można użyć trybu  NORM pamiętając o tym, aby poziom wyzwalania LEVEL znajdował się w zakresach  zmienności zarówno sygnału obserwowanego w sprzężeniu DC jak i AC. Można też użyć  trybu AUTO.    14. W jaki sposób można dokonać pomiaru napięcia składowej zmiennej sygnału u(t)  = U0 + Um sin(ωt) za pomocą oscyloskopu? Podać ustawienia przełączników: rodzaj  sprzężenia toru Y, sposób wyzwalania generatora podstawy czasu.    Pomiaru można dokonać w sprzężeniu AC. Należy zmierzyć odległość ​L odpowiadającą  wartości międzyszczytowej, a następnie wyliczyć amplitudę sygnału ​Um ze wzoru:    U m =  L/2 *  C y  

  Do wyzwalania podstawy czasu można użyć trybu NORM pamiętając o tym, aby poziom   wyzwalania LEVEL znajdował się w zakresie zmienności sygnału. Można też użyć trybu  AUTO. 
Ćw. 03

Related documents

16 Pages • 2,916 Words • PDF • 608.3 KB

179 Pages • 76,466 Words • PDF • 856.2 KB

623 Pages • 192,233 Words • PDF • 3.6 MB

5 Pages • 974 Words • PDF • 303.5 KB

623 Pages • 192,233 Words • PDF • 3.6 MB

228 Pages • 82,628 Words • PDF • 1.2 MB

46 Pages • 21,825 Words • PDF • 13 MB

260 Pages • 64,965 Words • PDF • 2.8 MB

79 Pages • PDF • 70.9 MB

140 Pages • 38,246 Words • PDF • 1.5 MB

179 Pages • 76,466 Words • PDF • 856.2 KB

40 Pages • 697 Words • PDF • 795.2 KB