WSB Metodyka Pracy Projektowej semestr 1 - zbiór pytań i odpowiedzi

28 Pages • 4,326 Words • PDF • 145 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:12

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Metodyka Pracy Projektowej Semestr 1 - Rok 2019/20 Zbiór Pytań i odpowiedzi Quizy + Końcowy test

Dzięki temu dokumentowi jesteś w stanie zdać Metodykę Pracy Projektowej na ponad 90%

Moduł 1: ABC Studenta Quiz: ABC Studenta Moduł 2: Techniki studiowania Quiz 1: Studiowanie Quiz 2: Pamięć Quiz 3: Notowanie Quiz 4: Produktywność Moduł 3: Wystąpienia publiczne i autoprezentacja Quiz 1: Etapy przygotowania i realizacji wystąpienia publicznego oraz formy prezentacji Quiz 2: Pomysły na profesjonalną prezentację oraz zasadność korzystania ze wsparcia rzeczowego Quiz 3: Istota i wykorzystanie storytellingu w wystąpieniach publicznych oraz koncepcja łuku narracyjnego w prezentacji Quiz 4: Kanał werbalny, kanał wizualny i kanał foniczny w autoprezentacji Quiz 5: Sztuka wywierania wpływu na odbiorców podczas wystąpienia publicznego Quiz 6: Retoryka i erystyka w wystąpieniach publicznych oraz ABC wnioskowania w czasie wystąpień publicznych Quiz 7: Jak radzić sobie ze stresem i innymi emocjami podczas wystąpień publicznych Quiz 8: Reguły wystąpień w środkach masowego komunikowania Moduł 4 Quiz 1: Komunikacja wizualna i wprowadzenie Quiz 2: Analiza Quiz 3: Projektowanie Quiz 4: Tworzenie Quiz 5: Dostarczanie Quiz 6: Ewaluacja

Moduł 1: ABC Studenta Quiz: ABC Studenta Platforma Moodle może być wykorzystana do: ● Wyboru specjalności Istotne dla studenta regulacje związane z procesem studiowania znajdują się w/na: ● Extranecie Wykładowca w przypadku niewłaściwego zachowania studenta: ● ma obowiązek zwrócenia uwagi studentowi Wykładowca: ● powinien udostępniać materiały z wykładu i ćwiczeń w ramach dedykowanych kursów na platformie moodle Brak obecności studenta na zajęciach: ● nie zwalnia z obowiązku uiszczania czesnego Podania składa się w: ● Biurze Obsługi Studenta Student w przypadku niewłaściwego zachowania wykładowcy powinien: ● zwrócić mu uwagę lub poinformować jego przełożonych o nieprawidłowościach

Co do zasady studentowi przysługują/je: ● dwa podejścia do zaliczenia danego przedmiotu Podania studentów dotyczące kwestii finansowych: ● powinny być odpowiednio umotywowane i udokumentowane Dziekanat znajduje się w budynku: ● CP Wykładowca: ● powinien wykorzystywać w procesie dydaktycznym platformę moodle W Uczelni obowiązkowe są: ● wszystkie zajęcia oprócz wykładów Podanie złożone: ● bez ręcznego podpisu jest nieważne

Zmiana wybranej specjalności jest: ● możliwa na wniosek studenta pod pewnymi warunkami Wyróżnia się trzy rodzaje sesji: ● sesja zwykła, poprawkowa, przedłużona Zaliczenie Egzaminu semestralnego: ● nie jest związane z zaliczeniem przedmiotów składowych egzaminu W czasie sesji egzaminacyjnej: ● odbywa się część zaliczeń i egzaminów Dziekanat jest czynny: ● w wybrane dni tygodnia Dodatkowe podejście do zaliczenia przedmiotu wymaga: ● złożenia wniosku i zgody Prodziekana Wykładowca może: ● wyrazić zgodę na większą niż regulaminowa, liczbę podejść do zaliczenia przedmiotu Przyznanie indywidualnego toku studiów wymaga: ● złożenia umotywowanego i udokumentowanego wniosku Zgodnie z umową o świadczenie usług edukacyjnych głównym źródłem informacji dla studenta jest: ● Extranet Student, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności na zaliczeniu albo egzaminie: ● otrzymuje ocenę 2 P.A. (per absentiam) Zgoda na podejście do zaliczenia przedmiotu poza sesją: ● może wystąpić w przypadkach szczególnych Wykładowca ma obowiązek: ● uzasadnić ocenę studenta na jego żądanie W razie problemów ze studiami student może poprosić o pomoc: ● Menedżera kierunku Podania studentów powinny być rozpatrzone w ciągu: ● 14 dni Prowadzący zajęcia powinni zwracać się do studentów: ● per Pan/Pani

Stawka opłaty za powtarzanie przedmiotu z kontynuacją dotyczy: ● każdego miesiąca w semestrze Pracownicy Dziekanatu odbierają telefon: ● w godzinach obsługi studentów, gdy nie prowadzą obsługi osobistej Uzyskanie zgody na powtarzanie przedmiotu z kontynuacją powoduje, że wpis na semestr kolejny ma charakter: ● warunkowy Do wykładowcy posiadającego stopień doktora student powinien zwracać się: ● Panie Doktorze Powtarzanie przedmiotu/ów z kontynuacją studiów oznacza: ● warunkowy wpis na kolejny semestr Ocena z przedmiotu staje się prawomocna: ● po 7 dniach od daty ogłoszenia wyników Student, który został skreślony z listy studentów może ubiegać się o reaktywację: ● nie później niż po upływie dwóch lat od daty skreślenia Każdy wniosek studenta złożony w Dziekanacie: ● po zarejestrowaniu powinien być widoczny w Extranecie Do wykładowcy posiadającego stopień doktora habilitowanego student powinien zwracać się: ● Panie Profesorze Obowiązek przypisania grup studenckich do dedykowanych kursów spoczywa na: ● prowadzącym zajęcia w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu Zasady zaliczenia przedmiotu powinny być: ● przedstawione na pierwszych zajęciach przez prowadzącego Dziekanem Wydziału Finansów i Bankowości jest: ● dr Roman Łosiński Student kontynuujący naukę nie ze swoim pierwotnym rocznikiem (powtarzanie semestru) płaci czesne: ● na zasadach wynikających z umowy Nagłówek e-maila do wykładowcy powinien zaczynać się od słów: ● Szanowny Panie + stopień/tytuł naukowy wykładowcy

Dziekanat: ● funkcjonuje również w sobotę i niedzielę Odwołanie od decyzji Dziekana (Prodziekana) związanej z finansami składa się do: ● Kanclerza Nieobecność zostaje usprawiedliwiona po: ● przedstawieniu prowadzącemu zajęcia świadectwa lekarskiego lub innego dokumentu poświadczającego niezdolność do uczestnictwa w zajęciach Platforma Moodle oferuje wykładowcy możliwość prowadzenia: ● dziennika ocen

Na każdym kursie dedykowanym do przedmiotu powinna/y znajdować się: ● karta przedmiotu Informacja o dyżurach prodziekanów i innych przedstawicieli władz dostępne są: ● Intranecie

Moduł 2: Techniki studiowania Quiz 1: Studiowanie Refleksja metapoznawcza to ● myślenie o myśleniu Od dorosłego uczącego się można wymagać ● samodzielności Zastosowanie wiedzy to m.in. umiejętność rozwiązania typowego dla danej branży problemu. Prawda Gdy zadajesz pytania do wykładu, dajesz świadectwo ● ciekawości poznawczej Analityczne podejście do problemu oznacza znalezienie tego jednego prawidłowego rozwiązania. ● Fałsz Wykład ​to najczęściej okazja do uzyskania spójnej wiedzy na konkretny temat. Wiedza z wykładu najczęściej jest potrzebna na ​ćwiczeniach​, gdzie odbywa się jej ​zastosowanie ​w praktycznych przypadkach. Zdarza się, że wykłady omawiają inny aspekt wiedzy, niż ta potrzebna na ćwiczeniach. Potraktuj wówczas wykłady jako okazję do poszerzania swoich horyzontów​. Ćwiczenia wymagają Twojego aktywnego ​udziału ​rozumianego choćby jako konwersacja z wykładowcą czy praca w grupach. Umiejętności miękkie w rozumieniu akademickim to: ● współpraca w grupie ● organizacja pracy własnej ● komunikowanie się z innymi Twoja wiedza to tylko definicje wyuczone na pamięć. ● Fałsz Potrzeba autonomii wiąże się z: ● byciem niezależnym ● prokrastynacją Wykładowca będzie oczekiwał, że ● przygotujesz się do zajęć

Wiedza to teoria nie mająca nic wspólnego z umiejętnościami. ● Fałsz Efekty uczenia się: ● odpowiadają na Twoją potrzebę celu ● dbają o spójność Twojego profilu zawodowego Jeśli masz coś wyjaśnić, powinieneś umieć to zrobić zarówno językiem potocznym, jak i przy użyciu fachowej terminologii. ● Prawda Perfekcjonizm: ● jest ciemną stroną potrzeby wyznaczania celów ● przesłania możliwość realnych działań ● nie pozwala cieszyć się sukcesem ● odbiera satysfakcję z zakończenia zadania Na ćwiczeniach ● będziesz pracował w zespołach Pożądane postawy w rozumieniu akademickim to: ● przestrzeganie etyki zawodu ● korzystanie z wiedzy naukowej przy rozwiązywaniu problemów ● wiadomość istnienia szerokich powiązań wybranej przez Ciebie branży ze światem zewnętrznym Twoja wiedza to tylko definicje wyuczone na pamięć. ● Fałsz Umiejętności miękkie w rozumieniu akademickim to: ● komunikowanie się z innymi ● współpraca w grupie ● gotowość podnoszenia kompetencji ● organizacja pracy własnej

Quiz 2: Pamięć Strategia nauki w domu obejmuje: ● Zarządzanie systemami powtórek ● Dobór strategii zapoznawania się z materiałami (czytania) ● Wyznaczanie sobie celów Pamięć robocza nie jest konkretną, biologiczną strukturą w ​mózgu​ Jej praca bazuje na chwilowej elektrycznej aktywności ​neuronów​ (tzn. komórek mózgowych). Zasadniczą rolą pamięci roboczej jest przywoływanie informacji z pamięci ​długookresowej​ wtedy, gdy są potrzebne, oraz operowanie nowymi informacjami. Informacje są kodowane w postaci ​sieci komunikujących się ze sobą komórek mózgowych. Gwarantem zapamiętania danej informacji jest umieszczenie jej w: ● Pamięci długookresowej Notowanie to myślenie wyrażone pracą pamięci roboczej. Zanim napiszesz słowo, Twoja pamięć robocza musi je przetworzyć. Pamięć robocza to bezwzględna selekcjonerka – usuwa​ informacje, których nie dała rady przetworzyć. Najlepszym sposobem na to, aby nic z wykładu nie uleciało Twojej pamięci, jest ​aktywne​ słuchanie i ​notatki​. Forma zapisu jest dowolna – linearnie, mapa myśli, asocjogramy, komiksy itd. Notatka ma być Ci później pomocna podczas ​nauki​ w domu. Gdy uczysz kogoś​: ● Utrwalasz ślady pamięciowe we własnej głowie Zapamiętujesz coś bez większych problemów, jeśli coś ● Jest Twoim osobistym doświadczeniem ● Jest Ci niezbędne do przeżycia ● Jest powiązane z Twoimi emocjami ● Interesuje Cię Czym jest pamięć? ● Mechanizmem służącym przechowywaniu skutków uczenia się ● Mechanizmem składającym się (w uproszczeniu) z pamięci sensorycznej, roboczej i długookresowej ● Mechanizmem powstawania, utrzymywania i odnajdywania śladów pamięciowych ● Mechanizmem zapamiętywania, przechowywania i przypominania sobie informacji Przysłowiową wigilię u dziadków pamiętasz lepiej, ponieważ wspomnienia o niej należą do pamięci autobiograficznej ● Prawda

Walory notowania na wykładzie, to:

● ● ●

Podczas notowania myślisz, a to utrwala ślady pamięciowe w Twojej głowie Możesz zapisać przykłady czy choćby słownictwo, jakim posługuje się wykładowca Dokonujesz selekcji informacji i wyławiasz te najistotniejsze

Płytkie przetwarzanie informacji redukuje uczącego się do roli biernego odbiorcy. ● Prawda Przygotowanie się do wykładu może polegać na: ● Sięgnięciu do źródeł wiedzy w celu wstępnego zapoznania się z tematem ● Sprawdzeniu, jaki będzie temat wykładu ● Przeczytaniu notatek z poprzedniego wykładu ● Przyniesieniu czegoś do notowania Strategia „autosabotażu” zakłada wiarę w niezmienny (niski albo wysoki) stan inteligencji, zdolności czy talentów. ● Prawda Głębokie przetwarzanie informacji podczas nauki jest gwarantem efektywnego zapamiętywania. ● Prawda Nauka w domu powinna zająć Twój wolny czas ● Fałsz Pamięć sensoryczna odczytuje i gromadzi informacje ● Fałsz Która z poniższych strategii czytania pozwala na głębokie przetwarzanie informacji? ● Czytanie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania otwarte Efektywna strategia uczenia się zawiera ● Uczenie się na głos ● Notowanie ● Obecność na zajęciach ● Bycie dla kogoś (choćby dla siebie) nauczycielem

Quiz 3: Notowanie Robienie notatek wiąże się z: ● wyławianiem istotnych informacji Powody, dla których warto notować, to: ● Nie wszystkie informacje będą tak ciekawe jak Gwiezdne Wojny ● Duża ilość abstrakcyjnych informacji na zajęciach ● Duża ilość informacji w ciągu zajęć i w ciągu toku studiów Pamięć długoterminowa nie gromadzi informacji. Fałsz Jak się uczyć przy pomocy mapy myśli? ● Układasz do niej przykładowe pytania egzaminacyjne ● Rysujesz ją jeszcze raz z pamięci ● Pełnymi zdaniami opowiadasz jej treść Im częściej informacja będzie przetwarzana (powtarzana, używana w różnych kontekstach), tym silniejszy powstanie ślad pamięciowy. Prawda Mała przepustowość pamięci roboczej jest rozwiązaniem ewolucyjnym. Prawda Mapa myśli wspomaga zapamiętywanie, ponieważ: ● Sprzyja przetwarzaniu informacji na głębokim poziomie Pamięć robocza przetwarza ​informacje​, ale ich nie koduje. Nowe informacje napływające do Ciebie dzięki ​czytaniu literatury, ​słuchaniu wykładu czy ​oglądaniu wideo zostaną przez nią wstępnie przetworzone, ale jeśli ich nie zapiszesz, znikną nie pozostawiając śladu w pamięci ​długoterminowej. Notowanie silnie angażuje pamięć ​roboczą​. A im silniejsze jej zaangażowanie tym pewniejszy ślad pamięciowy w pamięci długoterminowej. W dzieciństwie zapamiętałeś wiele rzeczy, zanim jeszcze byłeś w stanie coś napisać. Prawda Twoje imię, data urodzenia, treść dowcipów, filmów, droga do domu czy zasady przechodzenia przez jezdnię – tego wszystkiego nauczyłeś się bez robienia notatek. Prawda

W mapie myśli warto zamieniać: ● c. Całe zdania na słowa kluczowe ● d. Słowa / idee na rysunki Podczas robienia notatek z podręcznika warto przepisywać całe fragmenty do zeszytu. Fałsz Notatka Cornella ma zawszę tę samą strukturę. Prawda Mapa myśli: ● Daje natychmiastowy wgląd w treść notatki ● Jest unikalna ● Wymaga na etapie powstawania wyobraźni i kreatywności ● Porządkuje informacje: klasyfikuje i hierarchizuje Można notować tylko słowa kluczowe, a podczas powtarzania rozwijać je do pełnych zdań. Prawda Zapamiętujemy mimowolnie to, co: ● Niesie ze sobą emocje ● Nas interesuje ● Służy przetrwaniu (zachowaniu życia i zdrowia) ● Jest częścią naszej tożsamości Łatwo pamiętamy tzw. opowieść o drodze bohatera. ● Prawda Pamięć robocza: ● Manipule nowymi informacjami ● Wydobywa potrzebne informacje z pamięci długoterminowej ● Ma niedużą pojemność Pamięć długoterminowa nie gromadzi informacji. ● Fałsz Im częściej informacja będzie przetwarzana (powtarzana, używana w różnych kontekstach), tym silniejszy powstanie ślad pamięciowy. ● Prawda

Quiz 4: Produktywność Sformułowania takie jak: „Ludzie są dobrzy”, „Świat jest zły” czy „Przegrana to wstyd” są: Przekonaniami Technika Pommodoro pomoże Ci zaplanować sekwencje pracy bez odpoczynku. ● Fałsz Technika „jeżeli-to”: ● Pozwala na zamianę pokusy na pożądane działanie „SuperBetter” – gra zaprojektowana przez J. McGonigal opiera się o następujące założenia: ● Wyznaczasz sobie cel ● Wybierasz sobie sekretną tożsamość ● Masz swoich sojuszników ● Walczysz z czarnymi charakterami i zbierasz doładowania Motywacja to wewnętrzne napięcie wynikające ze świadomości różnicy między „dziś” a „w przyszłości”. ● Prawda Strefa komfortu jest gwarantem zmiany. ● Fałsz Strefa komfortu to Twój stały i przewidywalny świat. ● Prawda „Ostrzenie piły” to metafora z książki S. Coveya zalecająca wielowymiarowy rozwój. ● Prawda Projektując swoje cele warto postawić sobie następujące pytania: ● Jakie są moje szanse na osiągnięcie celu? ● Czego chcę i po co? ● Skąd będę wiedział, że już osiągnąłem swój cel? ● Kiedy chcę móc powiedzieć, że osiągnąłem swój cel? Motywacja zewnętrzna to na przykład: ● czyjaś wymierzona w Ciebie groźba kary (tzw. kij) ● czyjś nacisk ● czyjaś złożona Tobie obietnica nagrody (tzw. marchewka) Sam tworzysz definicję własnego sukcesu. ● Prawda

Z prokrastynacją masz do czynienia, gdy nawykowo odkładasz realizację zadań „na potem”. ● Prawda Odkładanie zadań na potem daje w krótkiej perspektywie: ● Poczucie ulgi Twoja strefa komfortu zawiera Twoje przekonania o sobie samymi i o świecie ● Prawda W modelu SMART masz pięć pytań. Czasem różnią się od siebie w zależności od interpretacji liter w słowie SMART. Pod spodem znajdziesz przykładowe. ● ● ● ● ●

Najpierw jest pytanie o ​szczegóły ○ czego konkretnie chcesz? Następne jest pytanie o ​miernik ○ po czym rozpoznasz, że osiągnąłeś swój cel? Litera A oznacza pytanie o ​atrakcyjność​ Twojego celu ○ co z tego będziesz miał? Jak bardzo poprawi się Twoje życie? Potem masz pytanie o szanse - na ile są ​realne ○ korzystając ze skali od 0 do 10 oceń własne szanse na osiągnięcie tego celu. Ostatnie jest pytanie o ​termin ○ kiedy ma się odbyć uroczyste ogłoszenie, że cel został osiągnięty?

Paliwem prokrastynacji może być: ● Obawa przed porażką ● Perfekcjonizm ● Obawa przed oceną Prosty przepis na motywację wewnętrzną zawiera hasła: ● Umiem to zrobić ● Sprawia mi to przyjemność ● To ma sens SMART to sposób na zaprojektowanie celu. ● Prawda Jednym z nawyków skutecznego działania wg S. Coveya jest zaczynanie z wizją końca. ● Prawda

Moduł 3: Wystąpienia publiczne i autoprezentacja Quiz 1: Etapy przygotowania i realizacji wystąpienia publicznego oraz formy prezentacji W ramach ćwiczeń przed wystąpieniem można: ● nagrać wystąpienie na kamerę ● zmierzyć czas wystąpienia ● zrobić próbę przed osobą odgrywającą rolę audytorium Zamieszczone w prezentacji wykresy i tabele muszą być: ● czytelne ● przejrzyste Przekonywanie jest bardziej zaawansowanym celem prezentacji ponieważ: ● poza informowaniem, należy również zmienić postawę odbiorcy Wymień trzy główne części prezentacji multimedialnej: ● slajd merytoryczny ● slajd końcowy ● slajd wstępny Przy określeniu audytorium podczas przygotowań do wystąpienia publicznego należy zwrócić uwagę m.in. na: ● oczekiwania słuchaczy Bierna forma prezentacji polega na: ● przekazaniu twardych informacji bez stosowania perswazji i innych ozdobników językowych Co jest podstawowym nośnikiem sygnałów niewerbalnych wymienionych przez H. Spencera? ● ubiór Prezentacja multimedialna powinna: ● być zweryfikowana pod kątem językowym i technicznym ● korespondować z treścią wystąpienia Dlaczego warto przygotować FAQ? ● Dzięki temu zminimalizujemy zagrożenie nieudzielenia informacji w danym temacie.

Statyczna forma prezentacji polega na: ● nie przemieszczaniu się w trakcie prezentowania treści

Quiz 2: Pomysły na profesjonalną prezentację oraz zasadność korzystania ze wsparcia rzeczowego Materiałami źródłowymi mogą być ● wykresy ● infografiki ● książki W przypadku stosowania pomocy wzrokowych, słuchacz powinien mieć czas na: ● dokładne ich obejrzenie Cechami badań naukowych są m. in. ● aktualny stan rzeczy Cechami modeli jako rekwizytów w trakcie wystąpienia publicznego są ● obrazowość ● prostota ● odpowiednia skala Celami prezentacji mogą być ● zabawa ● inspiracja ● nauka Materiały pomocnicze: ● rozdajemy każdej osobie z sali „Rozmowa z autorytetami”: ● może stanowić wsparcie w dziedzinie wystąpień publicznych i autoprezentacji ● może być źródłem inspiracji Na mniej istotne części ilustracji należy: ● również zwrócić uwagę Co warto uwzględnić w prezentacji? ● fabułę ● sprostanie oczekiwaniom słuchaczy ● case study

Która z pomocy jest właściwa, gdy w wyniku stresu czynimy nieskoordynowane ruchy rąk: ● długopis

Quiz 3: Istota i wykorzystanie storytellingu w wystąpieniach publicznych oraz koncepcja łuku narracyjnego w prezentacji Storytelling jest jedną z technik: ● prezentacji Narracja w połączeniu ze słowem łuk oznacza: ● elastyczność Storytelling spełnia: ● potrójną funkcję Przy użyciu łuku narracyjnego należy zwrócić uwagę na: ● przedstawienie rozwiązania ● dobór bohatera Cechami storytellingu są: ● komunikacyjność ● element nieprzewidywalności ● budowa narracji Niespodzianka w koncepcji łuku narracyjnego: ● to wydarzenie, które komplikuje sprawy Na podstawie różnych przykładów, stwierdza się, że storytelling jest także sposobem na: ● prowadzenie narracji ● spełnienie naturalnej potrzeby opowiadania i słuchania ● prowadzenie wystąpienia publicznego Łuk narracyjny składa się z: ● 8 elementów Storytelling to: ● opowiadanie historii Pierwszy impuls w koncepcji łuku narracyjnego to moment, gdy: ● wydarza się coś niespodziewanego, a sytuacja przestaje być zwyczajna

Quiz 4: Kanał werbalny, kanał wizualny i kanał foniczny w autoprezentacji Pytanie informacyjne lub sondujące to ● technika nieudzielenia odpowiedzi na pytanie, przez stworzenie i zadanie innego wobec drugiej strony Z ilu podsystemów składa się system komunikacji wzrokowej? ● 3 Zdania pytające wypowiada się tonacją ● wznoszoną Ile zasad przemawiania do audytorium wyróżnił J. Adair? ● 6 Ile sekretów pozytywnej mowy ciała wyróżnili A. B. Pease? ● 7 Zaznacz cechy składające się na właściwości dźwięku ● tempo ● ton ● barwa Kanał werbalny w autoprezentacji ● jest elementem procesu komunikacyjnego ● sprowadza się nie tylko do słów

System komunikacji niewerbalnej obejmuje: ● komunikację wzrokową ● komunikację pozawzrokową ● komunikację słuchową Intonacja to: ● sposób podnoszenia i opuszczania głosu Cechami wysokiego stylu wypowiedzi są: ● podniosłość i napięcie emocjonalne ● pytania retoryczne Wśród kryteriów pozytywnej mowy ciała wymienia się m.in.: ● gestykulację ● kontakt wzrokowy ● zachowanie bliskiego dystansu Ile jest właściwości dźwięku? ● 9 Do edukowania innych lub prezentowania własnej wiedzy w danym temacie zalecano niegdyś: ● styl niski Ilustratory służą: ● uzupełnieniu treści wypowiadanych słów

Quiz 5: Sztuka wywierania wpływu na odbiorców podczas wystąpienia publicznego Poruszanie tematów w niekonwencjonalny sposób jest: ● dobrym gruntem do skupienia uwagi audytorium Regułę relaksu można zrealizować przez: ● komplement ● pochwałę Technika o nazwie „Taktyka odraczania” oznacza: ● odkładanie odpowiedzi na pytania Opanowanie jest potrzebne zawsze, gdy: ● na sali znajduje się prowokator "Spełnienie małej prośby nasila uległość w stosunku do późniejszej, większej" to taktyka/reguła: ● "stopa w drzwiach" Technika o nazwie „Zasłona dymna” oznacza: ● przyjmowanie krytycznych uwag Utrzymanie nienachalnego kontaktu wzrokowego ze słuchaczem: ● pozwala na wywołanie osoby, której poziom zainteresowania spada „Huśtawka emocjonalna”: ● opiera się na wniosku, że w czasie ulgi rośnie nasza skłonność ulegania wpływom społecznym Agitacja to inaczej: ● perswazja pobudzająca Dobór wskazówek merytorycznych w czasie wystąpienia publicznego uzależniony jest od: ● czasu wystąpienia ● kategorii audytorium ● rodzaju prezentacji

Poczucie kontroli nad audytorium: ● służy osiągnięciu efektywności założonych celów Technika o nazwie "Mechanika MAP" polega na: dążeniu do komunikowania postawionych wcześniej celów Pytania powinny: ● słyszalne dla wszystkich W sztuce wywierania wpływu potrzebna jest: ● znajomość reguł wpływu ● znajomość technik wpływu Celem perswazji jest: ● przekazanie informacji ● wzmocnienie albo osłabienie postawy ● ukształtowanie nowej postawy lub zmiana dotychczasowej

Quiz 6: Retoryka i erystyka w wystąpieniach publicznych oraz ABC wnioskowania w czasie wystąpień publicznych DOCERE to retoryczna funkcja: ● poznawcza Sformułowanie "Z tego płynie najistotniejszy wniosek..." jest elementem: ● pieczętowania Chwyt erystyczny "Latająca ryba" to inaczej: ● obalenie tezy przez wskazanie jednego, przeciwnego przykładu Chwyt erystyczny "ad misericordiam" odwołuje się do: ● litość Autorem kryteriów podziału chwytów erystycznych jest: ● M. Kochan Konkluzja musi zawierać: ● skondensowaną prezentację ogólnych wyników "Kabaret" to chwyt erystyczny polegający na: ● zmianie konwencji przez zastosowanie żartu Według psychologów w głowie słuchaczy zostają słowa wypowiedziane jako: ● ostatnie ● pierwsze ● główny przekaz ● w formie dowcipu Których fraz z poniżej wymienionych można użyć do "pieczętowania": ● "Konkludując" ● „To wszystko prowadzi do wniosku:…” ● "Oznacza to, iż" Co oznacza "zapakowanie przekazu"? ● danie gotowego rozwiązania audytorium ● potwierdzenie lub sfalsyfikowanie hipotezy Sformułowanie "Z tego płynie najistotniejszy wniosek..." jest elementem: ● pieczętowania

Quiz 7: Jak radzić sobie ze stresem i innymi emocjami podczas wystąpień publicznych Reakcją organizmu na stres może być: ● choroba wrzodowa ● pesymizm ● rezygnacja Stresem można zarządzać za pomocą: ● śmiechu ● ćwiczeń fizycznych Działania reaktywne to inaczej: ● próba przezwyciężenia odległych skutków Wśród czynności relaksacyjnych można wymienić: ● uprawianie sportu ● chodzenie na spacer ● słuchanie muzyki Cechą typową dla stresu jest fakt, że: ● towarzyszy ludziom od zawsze

Quiz 8: Reguły wystąpień w środkach masowego komunikowania Ustawiający przed kamerami rozmówców dziennikarz lub operator musi pamiętać ● o właściwym tle Podczas wejścia „na żywo”, gdy witamy się z telewidzami, należy skierować wzrok: ● na kamerę, po przekątnej rozmówcy Przed wystąpieniem w mediach, zawsze mamy prawo do: ● zapytania się o rozmówcę Krzesła rozmawiających powinny być przede wszystkim: ● ustawione na tym samym poziomie Plan średni polega na ● kadrowaniu od pasa w górę

Moduł 4 Quiz 1: Komunikacja wizualna i wprowadzenie Jednym z koniecznych warunków, aby prezentacja odniosła założone cele jest: ● wiarygodność Prezentacja wspomagająca podjęcie decyzji: ● zaprojektowana jest tak, by przekonać słuchaczy do propozycji przedstawionej przez prezentera Typy prezentacji można wyodrębnić biorąc pod uwagę: ● cel jaki ma osiągnąć i jaką w związku tym przybiera formę Przygotowując się do prezentacji należy pamiętać, aby starannie przygotować się w obszarach: ● wszystkie odpowiedzi są poprawne Typowymi błędami przy dostarczaniu prezentacji są: ● niestosowne żarty ● niedostosowany do sytuacji ubiór prezentera Najczęściej popełniane błędy prezenterów to: ● brak jasno wytyczonej agendy ● monotonny głos ● złe zarządzanie czasem Jeżeli chcemy, aby nasze przesłanie zostało zauważone i zapamiętane należy wziąć pod uwagę: ● cel prezentacji, a w szczególności cele nadrzędne Charakterystyczne typy prezentacji to: ● prezentacja edukacyjna ● prezentacja informacyjna ● prezentacja inspirująca Projektując skuteczną komunikację pamiętać należy. aby: ● nie zalać odbiorcy zbyt dużą ilością treści ● wezwać odbiorcę do działania (CTA – Call To Action)

Quiz 2: Analiza Jaką rolę powinny pełnić slajdy w prezentacji: ●

wzmacniać przesłanie tego o czym mówi prezenter

● ●

powinny służyć jako swoista „nawigacja” dla publiczności ułatwiać zapamiętanie głównych punktów pomysłu, planu czy przekazu

Główna rola prezentera, to: zdefiniowanie jasno jakiego rodzaju działań oczekujesz od publiczności. Prawda Dobrym punktem wyjścia do poznania publiczności jest przyjrzenie się statystycznym czy demograficznym kategoriom publiczności. ● Prawda Jakie pytania należy sobie zadać na temat publiczności przygotowując prezentacje: ● dlaczego publiczność przyszła na prezentację ● jak najlepiej do nich dotrzeć ● co nie daje im spać w nocy Przygotowując prezentację należy pamiętać, że: ● główną postacią działającą i podejmującą decyzję jest publiczność Najważniejszym elementem w zasobie „ograniczenia” jest: ● sceptyczne nastawienie publiczności USP - Unique Selling Proposition - oznacza: każdy sposób wyróżnienia się spośród konkurencji. ● Prawda Najważniejszymi zasobami, które można wykorzystać tworząc prezentację są: ● prezenter, warsztat opowiadacza, świadomość ograniczeń Najważniejsze pytanie, na które powinieneś odpowiedzieć przygotowując prezentację: Co chce osiągnąć? ● Prawda

Quiz 3: Projektowanie Company Purpose wraz z modelem Dona Valentine to model: ● który rozpoczynamy od opowiedzenia po co właściwie istnieje Twoja firma/pomysł, przy czym najlepiej, jeśli uda nam się zawrzeć to w jednym zdaniu twierdzącym Ostatnim elementem prezentacji według Dave’a McClure’a jest finansowanie i kamienie milowe. ● Prawda Wybierz modele prezentacji: ● Pecha Kucha ● Twitter pitchElevator pitch

Model Pecha Kucha to: ● noszący japońską nazwę, oznaczającą „pogaduszki”, multimedialny typ prezentacji, w warstwie wizualnej opierający się jedynie na obrazach oraz polegający w dużej mierze na zdolności prezentera do przekazania treści w zajmujący i zwięzły sposób 10:20:30 Guya Kawasaki to model, w którym podane liczby opisują kolejno: ● 10 slajdów, 20 minut, 30 rozmiar czcionki Elementy, które należy umieścić w pierwszej części prezentacji, czyli w elevator pitch, to krótkie odpowiedzi na 3 pytania: ● “Jak?” ● “Co?” ● “Dlaczego?” Ignite, to prezentacja, która dopuszcza użycie 20 slajdów, które wyświetlane są tylko przez piętnaście sekund na slajd. Prawda

Quiz 4: Tworzenie Włączenie opcji osadzania czcionek / fontów w pliku projektowym służy temu, aby: ● zapewnić właściwe ich wyświetlanie nawet jeśli prezentację przeniesiemy na inny komputer. Mapę myśli tworzymy w następującej sekwencji: ● Na środku naklej karteczkę z tematem prezentacji. Przyklej te, które są głównymi tematami. Posortuj te, które najlepiej pasują do poszczególnych tematów. Dribbble: ● to miejsce, w którym projektanci graficzni mogą publikować swoje portfolio i chwalić się nim na całym świecie Żeby zacząć dobrze projektować slajdy musisz skupić się na czterech głównych elementach: ● Kompozycji, Stylu, Elementach wizualnych, Ruchu Na Ekosystem prezentacji składa się: ● wizualizacja ● komunikat ● dostarczanie Kolor niebieski… ● … sygnalizuje profesjonalizm, zaufanie, intelekt. Przez swoje psychologiczne właściwości uspokaja, odpręża.

„Note and point” to galeria wyselekcjonowanych prezentacji. Jej celem jest właśnie inspirowanie do robienia ciekawszych, bardziej eleganckich i skuteczniejszych prezentacji. ● Prawda Na wizualizację składa się: ● projektowanie graficzne

Quiz 5: Dostarczanie Najlepszą praktyką w wygłaszaniu prezentacji jest: ● posłużenie się nią jako przewodnikiem do wystąpienia Wystąpienia publiczne oceniane są przez ludzi jako: ● jedne z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu Dzień przed prezentacją należy zadbać o: ● dress code i relaks, w tym dobry sen Jeśli chodzi o same dane to powinniśmy zadbać o kilka szczegółów: ● Ważne jest to, żeby opublikować prezentację jako .pdf ● Należy zapewnić sobie dwa nośniki danych, które będą zawierały pakiet prezentacji. ● Prezentację należy wysłać osobom z działu administracji, umieścić w serwisie internetowym do przechowywania danych (np. Google Cloud). ● Prezentacja powinna być wyeksportowana w kilku formatach (.ppt, .pptx, .pdf). Oswojenie sali, a właściwie oswojenie siebie z salą jest tym, ● co sprawia, że stres obniżamy po raz kolejny. Na gotowość do wystąpienia publicznego składa się: ● znajomość tematu wystąpienia i celów, które chcemy osiągnąć i bycie w formie zarówno pod względem fizycznym (np. wyspanie), jak i psychicznym ● sprawdzony sprzęt i scenariusz NWW (na wszelki wypadek) Dobre przygotowanie do wystąpienia publicznego oznacza przejście… ● przez etapy analizy, projektowania, tworzenia i dostarczania Kiedy plan prezentacji mamy już opanowany, to schodzimy o poziom niżej, na… ● na kluczowe informacje

Quiz 6: Ewaluacja Według modelu Kirkpatricka opis: „Czy szkolone osoby wykorzystują w pracy to czego się nauczyły?” pasuje do: ● Poziomu 4 Którym etapem tworzenia prezentacji jest ewaluacja: ● ostatnim Według modelu Kirkpatricka opis: „Czy wystąpienie podobało się uczestnikom? Co planują oni zrobić z wiedzą nabytą w trakcie prezentacji?" pasuje do: ● Poziomu 1 Według modelu Kirkpatricka opis: „W jakim stopniu poprawiła się zmiana efektywności pracy, poszczególnych działań?” pasuje do: ● Poziomu 3 Korzystając z ankiety do oceny tego, jak została odebrana prezentacja odnosimy się do modelu Kirkpatricka na poziomie: ● Zależy to od pytań w ankiecie, ale najwyżej drugim Jeden z najpopularniejszych modeli ewaluacyjnych został stworzony w latach ’60 przez amerykańskiego naukowca: ● Donalda Kirkpatricka Po zebraniu wyników i zapoznaniu się z szerszą perspektywą możemy, a w zasadzie powinniśmy, powrócić do etapu: ● Analizy
WSB Metodyka Pracy Projektowej semestr 1 - zbiór pytań i odpowiedzi

Related documents

40 Pages • 2,251 Words • PDF • 304.8 KB

2 Pages • 277 Words • PDF • 662.4 KB

6 Pages • 997 Words • PDF • 32.3 KB

1 Pages • 554 Words • PDF • 978 KB

1 Pages • 164 Words • PDF • 38.6 KB

25 Pages • 6,504 Words • PDF • 504.7 KB

7 Pages • 1,035 Words • PDF • 34.6 KB

3 Pages • 229 Words • PDF • 14.4 KB

1 Pages • 378 Words • PDF • 66.2 KB