Wymiar sprawiedliwości w III RP

29 Pages • 1,056 Words • PDF • 16.3 MB
Uploaded at 2021-09-24 16:08

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


SYSTEM SĄDOWNICTWA W III RP Jakub Rösler Sandra Grzelaszyk

SŁOWA KLUCZOWE władza sądownicza wymiar sprawiedliwości Sądy i Trybunały Krajowa Rada Sądownictwa Reforma czy deforma? 

McDowell Tech | March 2020

KONSTYTUCJA III RP 2 KWIETNIA 1997 ROKU

VIII ROZDZIAŁ - SĄDY I TRYBUNAŁY

SĄDY ADMINISTRACYJNE

Naczelny sąd administracyjny

Wojewódzkie sądy administracyjne

SĄD NAJWYŻSZY

Sądy powszechne

Sądy wojskowe

Sądy apelacyjne

Sądy okręgów wojskowych

Sądy okręgowe

Sądy rejonowe

Sądy garnizonowe

TRYBUNAŁY

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Stanu

SĄDY REJONOWE Orzekają w pierwszej instancji w większości spraw Apelację od wyroku tego sądu składa się do sądu okręgowego Tworzy je minister sprawiedliwości w drodze rozporzędzenia 321 sądów w Polsce

SĄDY OKRĘGOWE Orzekają w pierwszej instancji: sprawy majątkowe powyżej 75 tyś., zabójstwa. Wydają ENA i listy żelazne Apelację od wyniku tego sądu składa się do sądu apelacyjnego 45 sądów w Polsce

SĄDY APELACYJNE Są sądami drugiej instancji dla spraw z sądów okręgowych Jest ich 11

SĄD NAJWYŻSZY Nadzór nad orzecznictwem sądów powszechnych, a także wojskowych Rozpoznawanie skarg kasacyjnych, nadzwyczajnych i kasacji Stwierdzanie ważności wyborów i referendów i rozpatrywanie protestów wyborczych

A CO JEŚLI CHCECIE ZREJESTROWAĆ PARTIĘ POLITYCZNĄ?

Każdy sąd rejonowy

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Najwyższy

POZIOM ZAUFANIA SPOŁECZNEGO

46% SĘDZIOWIE Badania z roku 2018, na podstawie artykułu A. Mączyńskiego, z "Monitora Konstytucyjnego"

Sądownictwo administracyjne KONTROLA ADMINISTRACYJNA Sprawdzanie poprawności aktów administracyjnych (decyzje itd.), a także działania organów administracyjnych.

STRUKTURA Podział na wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

WOJEWÓDZKIE SĄDY ADMINISTRACYJNE Jest ich 16 Orzekają w 1 instancji

Rozpatruje apelacje od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych Rozstrzyga spory między samorządami a samorządowymi kolegiami odwoławczymi

Sądy Wojskowe Dwuinstancyjne : Garnizonowe i Okręgowe Sądzą wojskowych, a także cywilnych pracowników wojska Pod ich kuratelą są również żołnierze obcych państw stacjonujący na terenie Polski Sąd Najwyższy rozpatruje kasacje, a także apelacje i zażalenia na orzeczenia wydane w wojskowych sądach okręgowych

McDowell Tech | March 2020

Trybunał Konstytucyjny Główne Zadania :

Prezeska TK Julia Przyłębska

Kontrola zgodności norm niższego rzędu z normami wyższego rzędu (głównie z konstytucją) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi organami państwa np. walka o krzesło

Zasady działania TK SKŁADA SIĘ Z 15 SĘDZIÓW Sędziowie są wybierani przez Sejm, na 9 letnią kadencję. Mogą pełnic funkcję tylko jednokrotnie Posiadają immunitet

PREZES TK Prezesa i wiceprezesa powołuje prezydent na wniosek zgromadzenia ogólnego TK Wg. nowej ustawy kadencja trwa - 6 lat

ODWOŁANIA Postanowienia trybunału są ostateczne i nie ma od nich odwołania

Wybrani prezesi Trybunału Konstytucyjnego

ANDRZEJ ZOLL

MAREK SAFJAN

1993 - 1997 r.

1998 - 2006 r.

ANDRZEJ RZEPLIŃSKI 2010 - 2016 r.

Nowe twarze

Stanisław Piotrowicz

Krystyna Pawłowicz

200

REFORMA CZY DEFORMA?

150

SPRAWY W TK 100

2015 - 188 2016 - 105 2017 - 94 2018 - 72 2019 - 17

Źródło: natemat.pl artykuł z czerwca 2019

50

0

2015

2016

2017

2018

TRYBUNAŁ STANU

ZADANIA Sądzi najważniejszych urzędników państwowych za złamanie konstytucji lub ustaw. Np. prezydenta, premiera prezesa NIK.

SKŁAD Składa się z Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 2 zastępców i 16 osób wybieranych przez sejm każdej kadencji spoza jego członków.

ZASADY DZIAŁANIA Orzeka kary w postaci np. zakazu zajmowania funkcji i urzędów publicznych, utraty czynnego i biernego prawa wyborczego. Decyzje są ostateczne, prezydent nie może uniewinnic osób skazanych

McDowell Tech | March 2020

KALENDARZ ZMIAN

2015 KRYZYS TK

LATO 2017 

GRUDZIEŃ 2017

Podwójny wybór sędziów do TK, a później stopniowy paraliż tej instytucji.

3 projekty ustaw o KRS, SN, a także ustroju sądów powszechnych, protesty i demonstracje, ostateczne podwójne weto prezydenta.

Komisja Europejska uruchomiła artykuł 7 traktatu o Unii Europejskiej.

PRZEŁOM 2018/2019 Ponowne uznanie M. Gersdorf za pierwszą prezes SN. Potencjalne złagodzenie konfliktu. footer

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA Art. 186.

Senat 8%

Sejm 16%

4

Urząd 16%

2

4

1.Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 2.Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

15 Sędziowie 60%

PRZEWODNICZĄCY Leszek Mazur

WICEPRZEWODNICZĄCY Dariusz józef Darajewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY Wiesław Jerzy Johann

STAŁE KOMISJE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

● do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych ● budżetowa ● do spraw wizytacji i lustracji ● do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych KOMISJE PROBLEMOWE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

● do spraw skarg, wniosków i petycji ● do spraw kontaktów międzynarodowych ● do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości ● biblioteczna ● do spraw nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych

ZASADY DZIAŁANIA SĄDÓW ZASADA NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓW I SĘDZIÓW Oznacza, że orzeczenie sądu nie może być zmienione przez organy władzy ustawodawczej lub wykonawczej, gwarancją niezawisłości sądów jest niezawisłość sędziów.

ZASADA INSTANCYJNOŚCI Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne, zapewnia możliwość zmiany rozstrzygnięć sądu pierwszej instancji przez sąd drugiej instancji poprzez apelację.

ZASADA UDZIAŁU ŁAWNIKÓW W SPRAWOWANIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI podczas rozprawy, obok sędziego zawodowego, sprawy rozpatrują i rozstrzygają ławnicy, wybierani przez rady gmin na czteroletnią kadencję

ZASADY DZIAŁANIA SĄDÓW ZASADA JAWNOŚCI I JEDNOLITOŚCI SĄDÓW Wszystkie wyroki wydawane są w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Na obszarze całego kraju struktura sądownictwa jest jednolita. Sądy rozpatrują sprawy na podstawie obowiązującego prawa.

ZASADA PRAWA DO SĄDU I OBRONY Każdy ma prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd

NIEZALEŻNOŚĆ SĄDÓW

X

Regulowania zagadnienia innymi aktami normatywnymi Zwiiązanie sądów ustawami

X

Zmieniania/uchylania orzeczeń sądowych przez inne organy władzy

!

2 3

nieusuwalność sędziego immunitet sędziowski

4

materialna niezależność sędziów

5

gwarancje "procesowe"

NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIÓW

1

niepołączalność stanowiska sędziego z innymi zajęciami

Art. 175. 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. 1. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.

DEFINICJA PODMIOTOWA

DEFINICJA PRZEDMIOTOWA

DEFINICJA MIESZANA

Opiera się na kryterium rodzaju podmiotu prowadzącego działalność.

Opiera się na kryterium treści i przedmiotu tej działalności.

(podmiotowoprzedmiotowe) Podstawa kryterium podmiotowego z dodanym kryterium przedmiotowym.

U S T AWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

2017 Minister Sprawiedliwości powołuje i odwołuje prezesów i wiceprezesów sądów, bez konieczności podawania przyczyny.  Nowe stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych mianowane bezpośrednio przez Ministra Sprawiedliwości. Rzecznik Dyscyplinarny wyznacza również rzeczników dyscyplinarnych sądów rejonowych i apelacyjnych. Rzecznik Dyscyplinarny podejmuje czynności wyjaśniające dotyczące ewentualnych przewinień dyscyplinarnych popełnionych przez sędziów.

Raport o sądownictwie Amnesty International

Art. 9a. 1. Sejm wybiera spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych piętnastu członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję.

BIBLIOGRAFIA http://www.krs.pl/pl/o-radzie/sklad-i-organizacja "Władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej" Halina Zięba-Załucka, 2002 http://www.sn.pl/osadzienajwyzszym/SitePages/Status_prawny.aspx http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu
Wymiar sprawiedliwości w III RP

Related documents

29 Pages • 1,056 Words • PDF • 16.3 MB

2 Pages • 307 Words • PDF • 45.8 KB

6 Pages • 2,094 Words • PDF • 258.1 KB

158 Pages • PDF • 128.6 MB

9 Pages • 1,891 Words • PDF • 268.7 KB

2 Pages • 361 Words • PDF • 664.4 KB

49 Pages • 2,841 Words • PDF • 250.7 KB

7 Pages • 1,843 Words • PDF • 523.2 KB

65 Pages • 51,372 Words • PDF • 15.1 MB

42 Pages • 7,693 Words • PDF • 1 MB

116 Pages • 23,908 Words • PDF • 975.3 KB