Wytyczne Szefa SSRL SZ RP nr 6 z 29.12.2020 r. ws. harmonogramów pracy

10 Pages • 2,252 Words • PDF • 738 KB
Uploaded at 2021-09-24 13:46

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


SZEFOSTWO SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SIŁ ZBROJNYCH RP

WYTYCZNE SZEFA SZEFOSTWA SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ nr 6 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad opracowywania kwartalnych harmonogramów pracy personelu ATC i BOZ Na podstawie § 26 Zarządzenia Nr 23/MON z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego (Dz. U. MON, poz. 205), celem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez ochronę przed skutkami zmęczenia, przy jednoczesnym umożliwieniu odpowiedniej elastyczności planowania, ustalam następujące jednolite zasady opracowywania kwartalnych harmonogramów pracy personelu ATC i BOZ zwanymi dalej „harmonogramami pracy”: 1. Zasady ogólne 1) Harmonogram pracy opracowywany jest w cyklu kwartalnym i przedstawia rozkład czasu służby personelu ATC i BOZ. 2) Zawarty w harmonogramie pracy, przyjęty system czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego musi zapewniać: a) pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy i zmniejszenie jej uciążliwości, b) właściwą higienę pracy, zmianowość i związaną z tym możliwość regeneracji sił psychofizycznych, c) równomierne obciążenie pracą, d) utrzymanie wymaganego poziomu kompetencji przez personel ATC, e) nieprzekraczanie nominału godzin służby dla każdego rozliczeniowych określonych w niniejszych wytycznych.

z

kwartałów

3) Nominał czasu służby w kwartale rozliczeniowym jest proporcjonalny do określonego w § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1044).

1/10

4) System czasu pracy w organach ATC i BOZ oparty jest na 24, 16, 12 lub 8-godzinnych etatowych dyżurach, z zastrzeżeniami: a) maksymalna liczba dyżurów następujących bezpośrednio po sobie z uwzględnieniem czasu na odpoczynek, o którym mowa w pkt 2, wynosi:  2 - w przypadku dyżurów 24 i 16-godzinnych,  3 - w przypadku dyżurów 12-godzinnych,  4 - w przypadku dyżurów 8-godzinnych; b) minimalny okres odpoczynku po zakończeniu dyżuru wynosi:  24 godziny - w przypadku dyżurów 24 i 16-godzinnych,  11 godzin - w przypadku dyżurów 12 i 8-godzinnych; c) liczba następujących po sobie bezpośrednio dyżurów 24, 16, 12 lub 8-godzinnych, z uwzględnieniem maksymalnej liczby uzależnionej od ich rodzaju, o którym mowa w lit. a) oraz minimalnego okresu odpoczynku po ich zakończeniu, o którym mowa w lit. b), nie może przekroczyć czterech; d) w przypadku czterech następujących bezpośrednio po sobie dyżurów wymagany jest co najmniej 48 godzinny okres odpoczynku liczony od zakończenia ostatniego dyżuru; e) oprócz dyżurów o których mowa w pkt 4) ze względu na konieczność zabezpieczenia szkolenia w powietrzu, realizacji czynności związanych ze szkoleniem na stanowisku operacyjnym, egzaminowaniem i ocenianiem, prowadzeniem dedykowanego sprawdzenia kompetencji lub w innych uzasadnionych przypadkach, Szef Pionu SRL może wyznaczyć podległy personel ATC i BOZ do pracy w organie ATC i BOZ w innym niż określony w pkt 4) wymiarze czasu. Minimalny czas na odpoczynek po zakończeniu pracy wynosi 11 godzin. 5) Harmonogram pracy dla personelu ATC powinien uwzględniać: a) przewidywane natężenie ruchu lotniczego w przestrzeni odpowiedzialności organów ATC i jego stopień skomplikowania, b) posiadane zasoby osobowe Pionu SRL, c) aktualność uprawnień personelu ATC, d) ustalony czas działalności operacyjnej organów ATC, e) maksymalny, łączny czas wykonywania czynności lotniczych na stanowisku operacyjnym w organie ATC, f) konieczność samodzielnego wykonywania przez Instruktorów OJT czynności lotniczych na stanowiskach operacyjnych, w celu utrzymania wymaganego poziomu kompetencji w zakresie posiadanych przez nich uprawnień i jednocześnie umożliwiać sprawny przebieg szkolenia praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego. 6) Kwartalny harmonogram pracy, uwzględniając zasady określone w niniejszych wytycznych, opracowuje Szef Pionu SRL lub osoba przez niego upoważniona. 7) Do tworzenia i bieżącej aktualizacji harmonogramu pracy zaleca się wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych. W takim przypadku, zaleca się ograniczenie uprawnień do modyfikacji pliku wyłącznie dla Szefa Pionu SRL lub osoby przez niego upoważnionej. 2/10

8) W harmonogramie pracy może zostać ujęty wyłącznie personel wskazany w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej określającym organizację i funkcjonowanie jednostki wojskowej w danym roku kalendarzowym (wzór wpisu – zgodnie z Załącznik 2). Wszelkie zmiany związane z uzyskaniem, zmianą posiadanych przez personel ATC i BOZ uprawnień lub ubyciem personelu wymagają aktualizacji przedmiotowego rozkazu. 9) Na podstawie harmonogramu pracy, Szef Pionu SRL lub osoba przez niego upoważniona dokonuje odpowiednich wpisów w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej (wzór wpisu – zgodnie z Załącznik 3). 10) Zmiany i korekty wynikające z realizacji harmonogramu pracy – po akceptacji Szefa Pionu SRL - potwierdzane są w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej niezwłocznie (wzór wpisu – zgodnie z Załącznik 3). Personel, którego zmiana dotyczy powinien być zapoznany ze zmianą w harmonogramie pracy niezwłocznie. 11) Po zakończeniu kwartału, zrealizowany harmonogram pracy jest drukowany, a Szef Pionu SRL podpisem potwierdza jego zgodność. Dokument podlega archiwizacji w wersji papierowej do końca następnego roku po jego wytworzeniu. 2. Zasady opracowywania harmonogramów pracy 1) Harmonogramy pracy opracowywane są z uwzględnieniem poniższego nominału czasu służby:

NOMINAŁ CZASU SŁUŻBY KWARTAŁ

ROK

I

II

III

IV

Ilość dni

90 (91*)

91

92

92

365 (366*)

Całkowity nominał czasu służby (h)

514 (520*)

520

526

526

2086 (2092*)

Dyżury etatowe (h)

463 (468*)

468

473

473

1877 (1882*)

Szkolenie specjalistyczne (h)

19 (19*)

20

20

20

79

Czas do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej

32 (33*)

32

33

33

130 (131*)

* dla roku przestępnego 2) Harmonogram pracy musi uwzględniać zasady o których mowa w ust.1 pkt 4) niniejszych wytycznych oraz dodatkowo: a) kolejne dyżury o nominale mniejszym niż 24 godziny obejmujące służbę w porze nocnej (od 22.00 do 06.00) powinny opierać się na układzie rano-popołudnienoc, b) dyżury planowane w porze nocnej nie powinny zaczynać się tego samego dnia, w którym kończy się poranna zmiana, 3/10

c) w przypadku konieczności podjęcia służby na stanowisku operacyjnym po odbyciu podróży służbowej dłuższej niż 8 godzin zaleca się co najmniej 11 godzin odpoczynku. 3) W harmonogramie pracy, dni pracy nanoszone są w następujący sposób: A B C gdzie:

D

E

a) A – dzień tygodnia (data), b) B – rodzaj/charakter zaplanowanej pracy, odpowiednio:  TWR – kontroler ruchu lotniczego w organie kontroli lotniska,  aTWR – asystent kontrolera ruchu lotniczego w organie kontroli lotniska,  APP – kontroler ruchu lotniczego w organie kontroli zbliżania,  aAPP – asystent kontrolera ruchu lotniczego w organie kontroli zbliżania,  PAR – kontroler ruchu lotniczego w organie kontroli ruchu lotniczego wyznaczony do realizacji podejść z wykorzystaniem PAR,  BOZ – podoficer informacji lotniczej w BOZ,  S – udział lub prowadzenia szkolenia specjalistycznego w Pionie SRL (nie dotyczy szkolenia OJT),  D – wykonywanie innych zadań na rzecz jednostki wojskowej nie związanych z zapewnianiem służb ruchu lotniczego, pracy w BOZ oraz szkolenia (np. udział w strzelaniu, szkoleniu ogólnowojskowym),  PS – podróż służbowa, kursy specjalistyczne – wykonywanie zadań poza MSD,  U – urlop (wypoczynkowy, nagrodowy, dodatkowy, szkoleniowy, inny),  ZW – zwolnienie lekarskie; c) C – godzina rozpoczęcia dyżuru (pracy). W przypadku PS, U i ZW będzie to zawsze 07:30. d) D – nominał czasu służby. Wartość liczbowa (ilość godzin) - zależna od rodzaju dyżuru lub charakteru realizowanych zadań. Dla PS, U oraz ZW będzie wynosić zawsze 8h. e) E – dodatkowe zadania zaplanowane do realizacji w czasie pracy, odpowiednio:  OJTI – udział w szkoleniu w jednostce w charakterze Instruktora OJT,  OJTI/CCA – udział w szkoleniu w jednostce w charakterze Instruktora OJT wraz z przeprowadzeniem dedykowanego sprawdzenia kompetencji w charakterze Osoby Oceniającej,  OJT – szkolenie operacyjne (zaznaczane dla Praktykanta w dniu planowanej praktyki w organie ATC lub BOZ),  CCA – prowadzenia dedykowanego sprawdzenia kompetencji w charakterze Osoby Oceniającej, 4/10

 DSK – dedykowane sprawdzenia kompetencji (zaznaczane w dniu planowanej oceny kompetencji),  w przypadku nie wskazania dodatkowych zadań – pole pozostaje puste. Przykład 1: 5 TWR 07:30 12 OJTI

Opis: członek personelu wyznaczony w dniu 5 danego miesiąca do pracy w charakterze kontrolera ruchu lotniczego w organie kontroli lotniska w ramach dyżuru 12 – godzinnego rozpoczynającego się o godz. 7.30. W trakcie dyżuru będzie pełnił również funkcję Instruktora OJT. Przykład 2:

7 APP 08:00 4

CCA

Opis: członek personelu wyznaczony w dniu 7 danego miesiąca do pracy w charakterze kontrolera ruchu lotniczego w organie kontroli zbliżania przez okres 4 godzin począwszy od godz. 8.00 – na potrzeby przeprowadzenia dedykowanego sprawdzenia kompetencji (w charakterze Osoby Oceniającej). Przykład 3: 7 APP 08:00 24 DSK

Opis: członek personelu wyznaczony w dniu 7 danego miesiąca do pracy w charakterze kontrolera ruchu lotniczego w organie kontroli zbliżania w ramach dyżuru 24 – godzinnego rozpoczynającego się o godz. 8.00. W trakcie dyżuru przystąpi do dedykowanego sprawdzenia kompetencji.

5/10

Przykład 4:

12 aTWR 08:00 24

X

Opis: członek personelu wyznaczony w dniu 12 danego miesiąca do pracy w charakterze asystenta kontrolera ruchu lotniczego w organie kontroli lotniska w ramach dyżuru 24 – godzinnego rozpoczynającego się o godz. 8.00. Przykład 5: 12 aTWR 08:00 24 OJT

Opis: członek personelu wyznaczony w dniu 12 danego miesiąca do pracy w charakterze asystenta kontrolera ruchu lotniczego w organie kontroli lotniska w ramach dyżuru 24 – godzinnego rozpoczynającego się o godz. 8.00. W ramach dyżuru odbędzie szkolenie na stanowisku operacyjnym pod nadzorem Instruktora OJT. 3. Zasady prowadzenia ewidencji czasu służby personelu ATC i BOZ 1) Na zakończenie każdego kwartału, Szef Pionu SRL lub osoba przez niego upoważniona – na podstawie zaktualizowanego harmonogramu pracy – dokonuje podsumowania czasu służby podległego personelu (przykład w Załączniku 1). 2) W przypadku przekroczenia przez kontrolera ruchu lotniczego wartości łącznego czasu pracy w ustalonym kwartalnym harmonogramie pracy, przewidywany łączny czasy pracy w opracowanym na kolejny kwartał harmonogramie pracy zmniejsza się o liczbę nadgodzin z poprzedniego okresu. 4. Wymogi dotyczące odpoczynku w celu właściwej identyfikacji i ograniczenia ryzyka związanego ze zmęczeniem personelu ATC i BOZ 1) Zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wywołanych zmęczeniem fizycznym lub psychicznym wśród personelu ATC i BOZ jest podstawowym gwarantem zachowania zdolności do bezpiecznej realizacji czynności lotniczych na stanowiskach operacyjnych w organach ATC i BOZ. W tym celu: a) Szefowie Pionów SRL są zobowiązani do:  identyfikowania zmęczenia fizycznego lub psychicznego personelu ATC i BOZ jako zagrożenia dla bezpieczeństwa zapewnianych służb,  uwzględniania występowania ryzyka zmęczenia psychicznego w trakcie planowania dyżurów,

fizycznego

lub

 niedopuszczenia lub odsunięcia od pracy operacyjnej personelu, u którego występują objawy zmęczenia fizycznego lub psychicznego, 6/10

 zapewniania atmosfery pozwalającej na swobodne raportowanie wszystkich przypadków występowania zmęczenia fizycznego lub psychicznego; b) personel ATC i BOZ jest zobowiązany do:  identyfikowania zmęczenia fizycznego lub psychicznego jako zagrożenia dla bezpieczeństwa zapewnianej służby oraz podjęcia stosownych kroków w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu zapewnianej służby,  optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na sen, odpoczynek oraz regeneracje fizyczną i psychiczną,  utrzymywania pełnej zdolności do pełnienia służby poprzez odpowiedni styl życia,  zarządzania własnymi poziomami zmęczenia fizycznego i psychicznego,  informowania o wszelkich problemach związanych ze zmęczeniem fizycznym lub psychicznym,  zgłaszania wszelkich przypadków planowania dyżurów, które zagrażają bezpieczeństwu zapewnianych służb,  zgłaszania wszelkich przypadków nieodpowiedniego wykorzystywania przerw przysługującej pomiędzy okresami pełnienia służby na stanowiskach operacyjnych; c) dodatkowo, personel ATC i BOZ, który wykonuje pracę zarobkową przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc lub który posiada zgodę na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860) zobowiązany jest do:  priorytetowego traktowania pracy w organach ATC i BOZ w stosunku do wykonywania pracy dodatkowej,  uwzględniania charakteru, wymiaru i pory wykonywania pracy dodatkowej w zakresie związanym z utrzymaniem odpowiedniej kondycji psychofizycznej,  zapewnienia co najmniej 11 godzin odpoczynku po zakończeniu pracy dodatkowej, a przed rozpoczęciem pracy w organach ATC i BOZ. 5. Przepisy końcowe 1) Wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku odwołania.

i obowiązują do

2) Załączniki 3 na 3 str.

7/10

Załącznik 1 PRZYKŁAD HARMONOGRAMU PRACY (widok miesiąca)

8/10

Załącznik 2 Wzory wpisów do rozkazu Wpisy w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej określającym organizację i funkcjonowanie jednostki wojskowej w danym roku (przykład) 1) Do wykonywania czynności lotniczych w organie kontroli lotniska Poznań-Krzesiny w 2021 r. zgodnie z posiadanymi uprawnieniami upoważnieni są: a) mjr Tomasz NOWAK – Wykaz Uprawnień nr PL-0003-WU, b) kpt. Adam KOWALSKI – licencja nr PL-0124-MATCL, c) por. Roman TUTAJ – licencja PL-0050-MATCL, d) ppor. Marek FLIS – praktykant-kontroler ruchu lotniczego (licencja PL-0266-SMATCL); e) chor. Jan GRACZYK – asystent kontrolera ruchu lotniczego. 2) Do wykonywania czynności lotniczych w organie kontroli zbliżania Poznań-Krzesiny w 2021 r. zgodnie z posiadanymi uprawnieniami upoważnieni są: a) kpt. Artur GNOŚ – Wykaz Uprawnień nr PL-0025-WU; b) por. Michał KASAJ – licencja PL-0221-MATCL; c) ppor. Anna WILK – praktykant-kontroler ruchu lotniczego (licencja PL-0233-SMATCL); d) chor. Witold PIOCH – asystent kontrolera ruchu lotniczego. 3) Do wykonywania obowiązków na stanowiskach operacyjnych w BOZ Krzesiny w 2021 r. zgodnie z posiadanymi uprawnieniami upoważnieni są: a) chor. Paweł KOWALSKI; b) mł. chor. Jerzy ŚLUZEK; c) sierż. Krzysztof JEŻYNA. 4) Na nieetatowego Szefa Zespołu Instruktorów OJT i Osób Oceniających w Pionie SRL Poznań-Krzesiny na 2021 r. wyznaczam: por. Michała KASAJA.

9/10

Załącznik 3 Wzory wpisów do rozkazu dziennego Wpisy w rozkazie dziennym dotyczące obsady w organach ATC i Biurze Odpraw Załóg na dany dzień (przykład) 1. W dniu 08.01.2021 r. w Pionie SRL Poznań-Krzesiny obowiązki zgodnie z posiadanymi uprawnieniami pełnić będą: 1) w organie kontroli lotniska (TWR) a) w godz. 07.00–07.00 (24 h): 

płk Marcin SEKITA;kpt. Jan NOWAK ;por. Grzegorz SKĄPIEC;

 ppor. Bartosz FLIS; b) w godz. 07.00–15.00 (8 h):  ppłk Mariusz KOWAL. 2) w organie kontroli zbliżania (APP) a) w godz. 07.00–07.00 (24 h): 

kpt. Mariusz DRĄG;por. Stanisław GUŚ;

 sierż. Jan ŁUŚ; b) w godz. 07.00–19.00 (12 h):  chor. Witold FRYS. 3) W biurze odpraw załóg (BOZ) a) w godz. 07.00–07.00 (24 h):  sierż. Krzysztof JEŻYNA. 2. W związku z koniecznością przeprowadzenia dedykowanego sprawdzenia kompetencji dla kontrolera ruchu lotniczego, w dniu 06.01.2021 r. w godzinach 10.00 – 14.00 do pracy w organie kontroli lotniska (TWR) wyznaczono por. Adama KOWALSKIEGO.

10/10
Wytyczne Szefa SSRL SZ RP nr 6 z 29.12.2020 r. ws. harmonogramów pracy

Related documents

2 Pages • 492 Words • PDF • 185.6 KB

9 Pages • 1,461 Words • PDF • 929.7 KB

40 Pages • 21,184 Words • PDF • 328.5 KB

116 Pages • 23,908 Words • PDF • 975.3 KB

52 Pages • 16,976 Words • PDF • 2.1 MB

42 Pages • 7,693 Words • PDF • 1 MB

1 Pages • 257 Words • PDF • 171.2 KB

113 Pages • 35,548 Words • PDF • 680.9 KB

2 Pages • 361 Words • PDF • 664.4 KB

2 Pages • 216 Words • PDF • 936.6 KB