wzorzec dla zabudowy wielorodzinnej i biznesowej - instrukcja B2C oraz ...

12 Pages • 2,804 Words • PDF • 1.1 MB
Uploaded at 2021-09-24 06:23

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


INFORMACJE I UWAGI OGÓLNE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Do dokumentacji nie należy załączać dodatkowych materiałów (WT, uprawnienia, Izba, UUN, itp.). Wskazanie kierunku północnego (symbol jak we wzorcu, na tych rysunkach, gdzie ma sens). W miarę możliwości zachować układ schematu agregacyjnego. Nie rysować na kolorowo (kolorystyka tub) kabli ŁD w pionach - jedna linia pomarańczowa. Oznaczenie pojemności i zajętości pól w OPP zgodnie z wzorcem na schemacie agregacyjnym. Należy starać się zachować rozmieszczenie graficzne elementów projektu zgodnie z wzorcem. Schemat agregacyjny z przebiegiem kabla dosyłowego i schematem sieci wewnątrzbudynkowej powinien być dla małych, prostych, budynków wykonany na jednej stronie. Dla dużych budynków, z dużą ilością pięter, HH, o skomplikowanej budowie (łamańce, gwiazdy, różne wysokości klatek, itp. i/lub długim przebiegiem kabla dosyłowego, rysunek na większej ilości stron. Dla budynków wysokich o dużej liczbie HH, na jednej stronie powinno być maksymalnie dwie klatki (rozbicie rysunku na kilka składowych). Należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość czcionki, najważniejszym kryterium jest zapewnienie maksymalnie możliwej czytelności. Projektant powinien sam spróbować obejrzeć całe strony na ekranie laptopa oraz wydrukować dokument, aby przekonać się, że na czarnobiałym wydruku jest czytelny. 8. Rysunki Suplementu z rzutem budynku na poziomie prowadzenia kabla dosyłowego oraz lokalizacją muf szachtowych dla małych, prostych, budynków do wykonania na jednej stronie. Dla budynków o skomplikowanej budowie (łamańce, gwiazdy, skomplikowany przebieg kabla, długi budynek, itp. ), wykonanie rysunków rzutów budynku na kilku stronach z i rozdzielenie z rysunkiem lokalizacji muf szachtowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość czcionki, najważniejszym kryterium jest zapewnienie maksymalnie możliwej czytelności. Projektant powinien sam spróbować obejrzeć całe strony na ekranie laptopa oraz wydrukować dokument, aby przekonać się, że na czarnobiałym wydruku jest czytelny. 9. Do oznaczania przebiegów tras kablowych stosować poniższą kolorystykę  Instalacje istniejące - kolor zielony (linia ciągła). Kolor zielony – ACAD kolor indeksu nr 3  Instalacje projektowane - kolor ciemny pomarańcz (linia przerywana). Kolor pomarańczowy – ACAD kolor indeksu nr 30  Korekty powykonawcze – kolor czerwony Uwaga! Zastosowane kolory muszą umożliwiać wydruk dokumentacji na drukarkach czarnobiałych oraz powielanie dokumentacji na czarnobiałych kserografach z zachowaniem ich czytelności. Należy zwrócić uwagę na wielkość czcionki, najważniejszym kryterium jest zapewnienie maksymalnie możliwej czytelności. Projektant powinien sam spróbować obejrzeć strony na ekranie laptopa na widoku całej strony oraz wydrukować dokument, aby przekonać się, że na czarnobiałym wydruku jest czytelny. 10. Stosować oznaczenia i piktogramy poszczególnych elementów sieci (mufy, splittery, uszczelnienia) zgodnych z użytymi we wzorcu.

Suplement 1. W punkcie „OPP” podać dane kontaktowe (telefon) umożliwiające uzyskanie dostępu do pomieszczenia z ODF (jeżeli jest to uzasadnione) 2. Przy braku uwag w suplemencie zaznaczyć – „BRAK” 3. Stosować podkład z przebiegiem tras jednokolorowy, najlepiej wyszarzony 4. Na podkładzie schematycznie zaznaczyć lokalizację studni przed budynkiem i wskazać miejsce i typ uszczelnienia gazowego 5. Szkic z lokalizacją muf szachtowych ograniczyć do niezbędnego minimum, zgodnie ze wzorcem (nie kopiować z projektu schematu agregacyjnego z numeracją kabli itp.) Uwaga! Treść suplementu może być poszerzona jedynie o elementy jakie w trakcie uzgodnień z administratorem nieruchomości okażą się niezbędne („spełnianie oczekiwań administratora”).

Załącznik Rejonizacyjny 1. Załącznik rejonizacyjny nie został zmieniony, należy go wypełnić zgodnie z obowiązującymi ustaleniami. 2. Należy pamiętać o wypełnieniu informacji o kablach OKW (typ producent, długość instalacyjna ogólna w tym na murze, w poziomie, itp.). To są jedyne dane o kablach OKW, niezbędne do wprowadzenia do systemów i ankiet UKE. Brak danych będzie musiał skutkować odrzuceniem dokumentacji. 3. Załącznik Rejonizacyjny, ze względu na dane o kablach OKW jest integralną częścią technicznej dokumentacji odbiorowej i należy go połączyć razem w PW/DPW i Suplementem w jednym pliku PDF (oprócz niezależnie przekazywanego pliku excel).

STRONA TYTUŁOWA Należy wypełnić wszystkie wyszarzone pola w szablonie – przykład obok pokazuje wyróżnione na żółto wypełnione pola. Należy pamiętać o numerze i dacie Umowy Udostępnienia Nieruchomości, datach oraz numerze certyfikatu wykonawcy. Dla przypadków powiazania z projektem np. Dosyłu lub wykonywania dokumentacji zgodnie z Prawem Budowlanym (wykopy) koniecznie uzupełnić pola w sekcji „Projekty powiązane”. Dla przypadku budowy sieci wewnątrzbudynkowej dla kilku budynków z jednym OPP (kable łącznikowe) należy opisać to odpowiednio w sekcji „OPP’. UWAGA! Usunąć jeśli współbieżność z siecią energetyczną nie występuje. Jeśli występuje skorygować formułę

SCHEMAT TRASOWY Kolory ulic, budynków, nazwy i kontury innej infrastruktury podkładu mapowego, należy wykonywać kolorem ciemno szarym lub ciemno brązowym. Kolory kabli, złączy istniejących kolorem zielonym (ACAD kolor indeksu nr 3), budowanych kolorem pomarańczowym (ACAD kolor indeksu nr 30 ). Wszystkie kolory ciemne, aby były dobrze widoczne podczas wykonywania kopii, czarnobiałych. Linia przerwana kabel planowany (PW), linia ciągła kabel wybudowany (DPW). Wielkość czcionki czytelna ale nie za duża, żeby nie przykrywała istotnych elementów. Czcionka nazw ulic, numerów domów oraz oznaczeń studni takiej wielkości, żeby była czytelna bez powiększania. Symbole jak na wzorcu. Nie używamy czerwonego koloru, który jest przeznaczony na poprawki i korekty.

Strzałka kierunku geograficznego północnego (NIE używać Róży Wiatrów!)

Istniejący kabel dosyłowy OKH wybudowany w ramach innego zadania. Podajemy Nazwę kabla OKH. Kabel rysujemy kolorem ciemno zielonym, linią ciągłą.

Budowany kabel od złącza dostępowego do OPP. Kolor pomarańczowy, kreska przerywana w PW ciągła w DPW. Informacja o budowanym kablu: Typ kabla, ilość włókien, Nazwa ewidencyjna kabla, długość trasowa, długość instalacyjna, informacja o typie mikrorurki.

Kanalizacja pierwotna – w PW zaznaczyć w którym otworze planowane a w DPW w którym otworze rzeczywiście poprowadzono kabel. Strzałka pokazuje kierunek do budynku z OPP. X wskazuje zajęty otwór kanalizacji pierwotnej. Budynek w którym prowadzona jest budowa (wyróżnić grubszą kreską kontur): Ilość HH Nazwa M1400/sufix Adres długość trasowa i instalacyjna całego odcinka od OLT do OPP Złącze dostępowe - kolor zielony jeśli istniejące, pomarańczowy jeśli budowane w ramach budowy OPP. Podajemy nazwę złącza i współrzędne GPS, wskazane dane o stelażu (budowany czy wykorzystanie istniejącego). W tabelce zapasy, informacja o M1400 kabli, złączu i stelażu.

Ostatni odcinek od studni przy budynku do wejścia do budynku.

Tabelka z opisem ostatniej studni przy budynku, z zapasem. Dla studni przy budynku podajemy współrzędne GPS, nazwę studni wg. PASTEL. W tabelce informacja o zapasie i stelażu.

Jeśli budowany rysujemy kolorem pomarańczowym, jeśli wykorzystujemy istniejący przepust to zaznaczamy kolorem czarnym lub ciemno szarym. Nazwy studni kanalizacji pierwotnej wg. PASTEL Jeśli wykonywany jest przekop to należy podać informacje czy położono taśmę ostrzegawczą czy nie.

SCHEMAT AGREGACYJNY Używać kolorów i symboli jak na wzorcu. Wszystkie kolory w ciemnych odcieniach, aby były dobrze widoczne podczas wykonywania kopii, czarnobiałych. Wielkość czcionki czytelna ale nie za duża, żeby nie przykrywała istotnych elementów i nie zaciemniała obrazu. Nie używamy czerwonego koloru, który jest przeznaczony na poprawki (oprócz kolorów włókien). Linie pomarańczowe od splittera do skrzynek szachtowych oraz linie od splittera do Lokali Usługowych ciągłe oznaczają „do wybudowania w zadaniu inwestycyjnym, przerwane oznaczają brak podłączenia, do wykonania w procesie dostarczania usług. Tłumienie dosyłu: (splitter przy OLT + tł. kabla (dł. inst. x0,35) + Il. zł. rozł. x0,25 + Il. zł. sp. x0,15) dB Tłumienie splittera: wg. producenta np. 1:16 =13,700 dB Tłumienie sieci wewnątrzbudynkowej: (Tł. kabla (dł. inst. x0,35) + il. zł. rozł. x0,25 + il. zł. sp. x0,15) dB Pozycje na przełącznicy ODF w OPP na których wyprowadzono podane w opisie włókna kabla OKW. Tło symboli dla mieszkań zielone, dla Lokali Usługowych żółte. Żółte bez wypełnienia oznacza nie wyspawane włókno nadmiarowe dla LU pozostawione zwinięte na tacce. Cyfra w symbolu oznacza pozycję na ODF. Skrzynka szachtowa: Nazwa skrzynki szachtowej wg. PASTEL, piętro na którym została zamontowana, ile wyprowadzono włókien, ilość HH oraz lokale obsługiwane przez skrzynkę. Opis wyprowadzonych włókien: nazwa kabla, ilość włókien w kablu, numer i kolor tuby, numery włókien Splitter. Opis obok splittera pokazuje typ ODF, usytuowanie (piwnica, poziom -1),M1400/sufix OPP, długość trasową i instalacyjną odcinka od OLT do OPP. ODF na OPP: pojemność części „stacyjnej: 72 (tło białe) , obok zajętość 33 (tło zielone), pojemność części „liniowej” 12 (tło białe), obok zajętość 2 (tło zielone). Dla małych przełącznic, bez strony liniowej dopuszczalny jest schemat pola komutacyjnego. Numery mieszkań – gruba, czarna obwódka linią przerywaną pokazuje lokale podłączane z danej skrzynki. U1, U2 – lokale usługowe, 1, 2, 3, … numery mieszkań. Mieszkania tło pomarańczowe, Lokale Usługowe tło żółte. Informacja o odcinku dosyłowym: złącza (nazwa, typ, M1400/sufix, adres), nazwy SEZTEL odcinków OKH, OLT (nazwa, M1400/sufix), numery włókien, kolory, numery tub. Poza elipsą obejmującą tubę, w której biegną włókna do OPP rysujemy trzy kropki oznaczające istnienie dalszych tub w kablu (jeśli istnieją)

Złącze dostępowe: nazwa, typ, M1400/sufix, adres. Informacja, czy budowane w tym zadaniu, czy istniejące.

Kabel OKW/patchcord: Kolor pomarańczowy. Linia ciągła - do wybudowania w zadaniu inwestycyjnym, linia przerywana - do podłączenia w procesie dostarczania. Budowany kabel dołączeniowy od złącza dostępowego do OPP. Podajemy: Typ kabla, nazwę SEZTEL, długość trasową i instalacyjną odcinka od ZS do OPP. Numer tuby i kolory oraz numery włókien.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Wykaz materiałów, jakie przewiduje się zastosować do realizacji zadania w zależności od zakresu prac. Obowiązuje tabela z kolumnami: Lp., materiał-typ, jednostka, ilość. W PW planowane zestawienie konieczne do zamówienia materiałów do budowy. W DPW powtarzamy zestawienie, poprawione o różnice w ilości, typie, rodzaju, itp. wynikłe w trakcie budowy.

1.1.

Zestawienie podstawowych materiałów Materiały

Lp.

Ilość

1

Mikrokabel MI-MKP-5,7-12 J

188,0

m

2

Mikrorurka FP-MR-G-12/8-OE

123,0

m

3

Żelowy zestaw do uszczelnienia w porcie okrągłym T. E. FIST RSKG-4 4-7mm

1

szt.

4

Zestaw 2 tacek spawów FIST – SOSA2-2SE-S

1

szt.

5

Peszel dwudzielny

3

m

6

Złączka prosta do mikrorurki FP-ZM-I12-8N-KB

6

szt.

7

Uszczelnienie gazoszczelne mikrorurki FP-ZM-IK12/5,0-8,0G-KB

1

kpl.

8

Uszczelnienie gazoszczelne mikrorurki względem mikrokabla FP-UMD-12/5,0-6,5

5

szt.

9

Zestaw do uszczelniania TDUX-100

1

szt.

10

Uszczelnienie ppoż.

4

szt.

11

Kabel KLD-TK-12-2X6/G657A2

77,0

m

12

Rura trudnopalna RL-20

35,0

m

13

Rura trudnopalna RL-25

23,0

m

14

Mufa szachtowa Optomer BE-BOX 12

8

szt.

15

Stelaż zapasu VOL_PMK_50/12

2

szt.

16

Przełącznica OPTOMER PSP-72

1

szt.

17

Zamek ABLOY (strefa: Warszawa Centrum, kod: B1.02.04) do przełącznicy

1

szt.

18

Splitter 1/16/1316/2.0/18SCA

1

szt.

19

Pigtail G652 SC/APC Optomer dł. 2,0 m

2

szt.

20

Pigtail G657 SC/APC Optomer dł. 2,0 m

32

szt.

21

Adapter SC/APC

35

szt.

22

OS-45 Osłonka spoiny spawu

51

szt.

Opis głównych robót Uwaga: Opcjonalnie dla zadań realizowanych z wyceną prac.

Nie obowiązuje dla modelu ryczałtowego W PW przedmiar robót przewidzianych do realizacji w ramach zadania, w DPW opis rzeczywiście wykonanych prac. Obowiązuje tabela z kolumnami: Lp., zakres jednostka, ilość. Przykładowa tabela zawierająca przedmiar robót, zależna od zakresu prac. Jeśli w projekcie przewiduje się zastosowanie wariantu budowy sieci z pigtailami instalowanymi w szachtach, tabela powinna zawierać prace związane ze sprawdzeniem drożności szachtów, ich ewentualnym udrożnieniem i potwierdzeniem możliwości instalacji pigtaili.

1.2. Lp.

Opis głównych robót Ilość

Praca

1

Zaciąganie mikrorurki do kanalizacji pierwotnej

123,0

m

2

Zaciąganie mikrokabla MI-MKP-5,7-12J do mikrorurki

149,0

m

3

Zaciąganie mikrokabla MI-MKP-5,7-12J w budynku w rurze RL-20

32,0

m

4

Wprowadzenie mikrokabla do mufy

1

szt.

5

Otwarcie i zamkniecie muf

3

szt.

6

Montaż złączki gazoszczelnej FP-UMD-12/5,0-6,5 (uszczelnienie mikrorurki względem mikrokabla w budynku)

2

szt.

7

Montaż złączki gazoszczelnej FP-UMD-12/5,0-6,5 (uszczelnienie mikrorurki względem mikrokabla w kanalizacji)

3

szt.

8

Montaż uszczelnienia TDUX-100

1

szt.

9

Montaż uszczelnienia ppoż.

4

szt.

10

Ułożenie rur trudnopalnych RL20 i RL25 w piwnicy

55,0

m

11

Zaciąganie kabli łatwego dostępu w piwnicy budynku, w rurze RL25

23,0

m

12

Zaciąganie kabli łatwego dostępu w pionach budynku, w szachtach

27,0

m

13

Montaż muf szachtowych BE-BOX 12

8

szt.

14

Montaż przełącznicy OPTOMER PSP-72

1

szt.

15

Montaż adaptera SC/APC w ODF

35

szt.

16

Montaż splittera optycznego 1x16

1

szt.

17

Montaż stelaża zapasu VOL_PMK_50/12 w studni

2

szt.

18

Montaż zamków ABLOY (strefa: Warszawa Centrum, kod: B1.02.04)

1

szt.

19

Wykonanie spawów kabli światłowodowych w sieci dosyłowej – pierwsze włókno

1

szt.

20

Wykonanie spawów kabli światłowodowych w sieci dosyłowej – kolejne włókna

1

szt.

21

Wykonanie spawów kabli światłowodowych w sieci dołączeniowej

32

szt.

22

Wykonanie pomiarów reflektometrycznych, montażowych w sieci dosyłowej – pierwsze włókno

1

szt.

23

Wykonanie pomiarów reflektometrycznych, montażowych w sieci dosyłowej – kolejne włókna

1

szt.

24

Wykonanie pomiarów reflektometrycznych, montażowych w sieci dołączeniowej

32

szt.

SUPLEMENT - STRONA OPISOWA

Opis prowadzenia przyłącza do budynku. Koniecznie zawrzeć informacje o wykorzystaniu istniejącego przepustu lub budowie nowego i koniecznych wykopach oraz sposobie prowadzenia mikrokanalizacji. Opis prowadzenia kabla dołączeniowego OKH w budynku. Opis w czym prowadzony kable, gdzie zlokalizowana jest OPP. Opis prowadzenia kabli OKW w budynku. Opis w czym i jak prowadzone są kable OKW w na poziomie OPP, jak należy prowadzić kable w pionach. Sposób montaż muf szachtowych, inne uwagi do sieci pionowej. Potwierdzenie drożności szachtów - pion. Zgodnie z zapisami w Polityki Planowania i Budowy Kablowej Sieci Optotelekomunikacyjnej, pkt.8. Jeśli budujemy instalacje pionową należy wpisać „nie dotyczy”. Nie może pozostać puste. Instalacja pilota w szachcie. Zgodnie z zapisami w Polityki Planowania i Budowy Kablowej Sieci Optotelekomunikacyjnej, pkt.8. Jeśli nie dotyczy wpisujemy „ Nie dotyczy”. Nie może pozostać puste. Mufy szachtowe. Opis rodzaju muf szachtowych i sposobu instalacji. Opis prowadzenia podstawowego sposobu podłączenia abonentów. Informacje, czy instalacja pionowa i instalacja do mieszkań wybudowana, czy budowana w trakcie instalacji, jak prowadzić kable do mieszkań. Opis przyłączenia Lokali Usługowych. Jeśli istnieją, informacja czy wybudowano instalacje do Lokali Usługowych, jak je prowadzić, jeśli nie wybudowano, czy wybudowano korytka, itp. Rozwiązanie alternatywne prowadzenia instalacji w przypadku braku możliwości wykorzystania standardu podstawowego. Gwarancja zgodności z przepisami OPL, Prawa Budowlanego PN, przepisami techniczno-budowlanymi, wymaganiami branżowymi i państwowymi, itd. Stała Reguła. Zwrócić uwagę, że zapewnia OPL a nie Wykonawca – wymóg prawny OPP – dostęp do piwnicy i OPP. Podać gdzie są klucze, dodatkowe informacje (np. dodatkowa krata), informacja o telefonie do miejsca przechowywania kluczy. Godzina dostępności. Uwagi – godziny uzgodnione, w których można prowadzić prace, informacje o dodatkowych wymaganiach Administratora budynku, informacja o przeprowadzonej weryfikacji drożności peszli jeśli była wykonywana (wyniki), itp. Nie może pozostać puste, w przypadku braku informacji dodatkowych „Brak uwag”.

SUPLEMENT - SZKICE Używać symboli jak na wzorcu, rzut poziomu budynku, na którym prowadzony jest kabel dołączeniowy powinien być tłem i nie zaciemniać szkicu. Nie używać na podkładzie/rzucie dodatkowych kolorów dla elementów budynku, Nie używamy czerwonego koloru, który jest przeznaczony na poprawki. Informacja o lokalizacji muf szachtowych nie powinna zawierać wszystkich informacji ze schematu agregacyjnego tylko istotne z punktu widzenia Administratora Budynku (lokalizacja muf na piętrach, które lokale obsługuje, lokalizacja OPP: adres, poziom, klatka)

Ostatnia studnia i uszczelnienia gazowe. 1. Rysujemy odcinek doprowadzenia (przepustu) do budynku 2. Należy zaznaczyć na szkicu instalację uszczelnień gazowych mikrorurki oraz mikrorurki względem kabla 3. Rysujemy schematycznie ostatnia studnię przed budynkiem 4. W przypadku montażu uszczelnień P.POŻ należy je zaznaczyć na rysunku

Prowadzenie kabla dosyłowego i kabli OKW na poziomie OPP. 1. Zaznaczamy miejsca wejścia kabli OKW do szachtów 2. Informacja w czym prowadzony jest kable dołączeniowy (np. rurka trudnopalna RL 20). Podajemy długość rurki kabla dołączeniowego na poziomie OPP. 3. Zaznaczamy miejsca lokalizacji OPP

Lokalizacja elementów sieci FTTH wewnątrzbudynkowej 1. Mufa szachtowa 2. Obsługiwane przez mufy szachtowe mieszkania i Lokale Usługowe 3 ODF (typ - pojemność) 4. Umiejscowienie 5. Splitter

LEGENDA

1.

Przełącznica ODF w OPP: na jasnym polu pojemność części „stacyjnej” i liniowej, na zielonym tle odpowiednio zajętość.

2.

Linia ciągła, zielona, oznaczająca kabel istniejący. Kolor zielony – ACAD kolor indeksu nr 3

3. Linia przerywana, pomarańczowa, oznaczająca kabel projektowany (linia pomarańczowa ciągła kabel wybudowany w zadaniu ). Kolor pomarańczowy – ACAD kolor indeksu nr 30

4.

Splitter 1:16

5.

Lokal mieszkalny – liczba oznacza numer lokalu – kolor tła pomarańczowy

6.

Lokal Usługowy – liczba oznacza numer lokalu – kolor tła czerwony

7.

Pola przełącznicy: liczby oznaczają numery pozycji pól na przełącznicy. Kolor zielony pola na przełącznicy z wyprowadzonymi włóknami kabla OKW dla HH, kolor żółty dla Lokali Usługowych, żółte bez wypełnienia oznacza nie wyspawane włókno nadmiarowe dla Lokali Usługowych, zgodnie z „Wytycznymi technologicznymi do projektowania optycznej sieci pasywnej w obiektach B2B”, pozostawione zwinięte na tacce

8.

Pole komutacyjne dla małych przełącznic ODF (12), bez strony liniowej. Czarne, wypełnione prostokąty oznaczają podłączenie, cyfry pokazują pozycję pola na przełącznicy. Prostokąty z lewej i prawej strony oznaczają połączenie (np. tutaj splitter jest podłączony do włókna pierwszego )

9.

Skrzynka szachtowa

10. Skrzynka pośrednicząca w przypadku dużych odległości OPP i klatek/dalszych budynków

11. Kable OKW

12. Zapas na kablu dosyłowym, liczba oznacza długość zapasu. Kolor zielony koła i liczby zapasu oznacza zapas na istniejącym kablu, kolor pomarańczowy oznacza zapas na budowanym kablu.

15 13. Obrys i numer budynku na mapie podkładowej trasówki.

14. Kierunek geograficzny północny

15. Strzałka pokazująca kierunek OPP na trasówce, Ilość kółek oznacza liczbę otworów, kółko z zaznaczonym krzyżykiem X oznacza zajęty otwór.

16. Kanalizacja pierwotna – kolor czarny. Liczba oznacza długość odcinka pomiędzy studniami w km. W nawiasie ilość otworów. SR – HA5A1-52D - oznaczenie studni kanalizacji pierwotnej wg. PASTEL.

17. Złącze dostępowe na schemacie trasowym – kolor zielony istniejące, kolor pomarańczowy do wybudowania

18. Opis złącza dostępowego: Studnia, oznaczenie, kable, zapasy, stelaż

19. Ulica na mapie podkładowej trasówki.

20. Oznaczenia na rzucie budynku Suplementu.

21. Złącze na schemacie agregacyjnym

FIST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cz Ni Bi Zi Fi Po Sz Zo Br Ro Ca Tu

TUBA 1

22. Rozrysowany kabel dosyłowy: kolory i numery włókien, numer tuby

23. Spawy na kablu dosyłowym: pomarańczowe do wykonania, czarne istniejące.
wzorzec dla zabudowy wielorodzinnej i biznesowej - instrukcja B2C oraz ...

Related documents

2 Pages • 163 Words • PDF • 263.4 KB

2 Pages • 748 Words • PDF • 212 KB

9 Pages • 3,624 Words • PDF • 553.5 KB

16 Pages • 846 Words • PDF • 1.6 MB

23 Pages • 609 Words • PDF • 29.6 MB

15 Pages • 4,135 Words • PDF • 115.7 KB