Żywoty Cezarów 03 - Tyberiusz.pdf

51 Pages • 16,970 Words • PDF • 278.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 13:24

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Księga III Tyberiusz

134

1. Patrycjuszowski ród Klaudiuszów (istniał także inny tejże nazwy, plebejski, bynajmniej nie ustępujący temu ani pod względem znaczenia, ani dostojeństwa) pochodził z sabińskiego miasteczka Regillów. Stąd zaraz po założeniu Rzymu przeniósł się tam z wielką ilością klientów za sprawą Tytusa Tacjusza 1, towarzysza Romulusa, lub, co jest bardziej poparte dowodami, z woli Atty Klaudiusza2, naczelnika rodu, mniej więcej w szóstym roku po wypędzeniu królów. Przyjęty w poczet rodów patrycju-szowskich, otrzymał ponadto od państwa kawał pola za Anienem 3 dla klientów i miejsce dla siebie na cmentarz pod Kapitolem. Z kolei, z biegiem czasu, osiągnął dwadzieścia osiem konsulatów, pięć dyktatur, siedem cenzur, sześć triumfów, dwie owacje. Aczkolwiek różnicował się stopniowo przez rozliczne imiona i przydomki, lecz za wspólną zgodą wzgardził imieniem Lucjusza, gdyż dwu członków rodu obdarzonych tym imieniem zostało skazanych: jeden za grabież, drugi - za morderstwo. Między innymi przyjęto również przydomek Nerona 4, którym w języku sabińskim oznacza się kogoś mężnego i energicznego. 2. Wiele wybornych zasług oddali państwu liczni Klaudiusze, także nie mniej popełnili przeciw niemu wykroczeń. Ale wspomnę tylko o naj-znaczniejszych zasługach i najjaskrawszych błędach; oto Appiusz Cekus5 odradził zawarcie przymierza z królem Pyrrusem, jako zbyt mało korzystnego. Klaudiusz Kaudeks6 przeprawił się pierwszy na okrętach przez 1

T i t u s Ta t i u s , król Sabinów. z powodu porwania Sabinek wszczął wojnę z Rzymem. Zdobył Kapitol (zdrada Tarpei). na prośby kobiet dał się namówić do pokoju. Następnie z całym swym ludem przybył do Rzymu na Wzgórze Kapitolińskie i rządził razem z Romulusem. 2 A t t a C l a u s u s (Appius Claudius) pociągnął na Rzym ze wszystkimi swymi klientami (w r. 504 przed n.e.). W 495 r. został konsulem. 3 A n i o, dopływ Tybru. 4 Aulus Gellius (N.A. = Noctes Atticae XIII 22) potwierdza tę etymologię, ale dodaje, że Sabińczycy, zdaje się, zapożyczyli to słowo od Greków.

5

A p p i u s C l a u d i u s C a e c u s , słynny cenzor z r. 312 przed n.e., założył w Rzymie wodociąg aqua Appia, wykonał słynną avia Appia z Rzymu do Kapui (potem przedłużono ją z Kapui do Brundyzjum). Kiedy poseł Pyrrusa, króla Epiru, Kineas, namawiał senat do pokoju, Appiusz już jako oślepły starzec wygłosił płomienną mowę przeciw zawarciu hańbiącego pokoju i spowodował, że posłów odesłano z niczym (r. 279 przed n.e.). 6 Jego brat, A p p i u s C l a u d i u s C a u d e x , konsul ż r. 264 przed n.e., rozpoczął pierwszą wojnę punicką. 135 cieśninę i wypędził Punijczyków z Sycylii. Tyberiusz * Nero7 pokonał Hazdrubala nadciągającego z Hiszpanii z wielkimi siłami, zanim ten zdążył się połączyć z bratem swym, Hannibalem. Ale znowu Klaudiusz Regilianus 8, jeden z dziesięciu członków Komisji Ustawodawczej, żywiąc namiętność do pewnej wolno urodzonej dziewczyny, usiłował uprowadzić ją przemocą jako swoją niewolnicę, czym wywołał powtórną secesję ludu 9 od patrycjuszów. Klaudiusz Druzus wystawił sobie posąg z diademem na głowie w miasteczku Forum Appiusza 10, potem usiłował opanować Italię przy pomocy swej klienteli. Gdy Klaudiusz Pulcher n u wybrzeży Sycylii zasięgał rady wróżb [przed wydaniem bitwy morskiej], a święte ptactwo nie chciało jeść, kazał je w morzu potopić, zlekceważywszy święty obrzęd, oraz w te słowa się odezwał: „niech piją, skoro jeść nie chcą!", i bitwę morską rozpoczął. Gdy jednak poniósł klęskę, senat domagał się od niego wyznaczenia dyktatora. Powtórnie, jak gdyby urągając nieszczęściu publicznemu, wyznaczył na dyktatora swego posłańca, Glycjasza. Istnieją także przykłady równie rozbieżne czynów kobiet tego rodu: wszak z jednego rodu pochodziły obydwie Klaudie. Jedna 12 wyciągnęła statek ugrzęzły w mie-liźnie Tybrowej, a mający na pokładzie świętości Idajskiej Matki Bogów, wzniósłszy głośno wobec wszystkich taką modlitwę: „żeby wreszcie poszedł za nią, jeśli cnota jej niewieścia jest bez skazy". Druga 13 została postawiona przed sąd ludu, choć kobieta (co było wówczas zupełną nowością), pod zarzutem obrazy majestatu. Oto gdy wśród stłoczonej gawędzi powóz jej posuwał się z trudem naprzód, wyraziła głośno złorzeczenie: „niechby jej brat Pulcher ożył i znowu utracił flotę, aby mniejszy tłok panował w Rzymie". Ponadto szczególnie znany jest fakt, że z

wyjątkiem tylko P. Klodiusza 14, który dla wypędzenia z Rzymu Cycerona pozwolił się usynowić pewnemu plebejuszowi15, i to nawet od siebie młodszemu, 7

C a i u s C l a u d i u s N e r o jako konsul w r. 207 przed n.e. zadał straszną klęskę Hazdrubalowi, bratu Hannibala, nad rzeką Metaurem w Umbrii, koło portu adriatyckiego Sena Gallica. Głowę Hazdrubala jako zwiastuna klęski wrzucić kazał do obozu Hannibala. 8 A p p i u s C l a u d i u s R e g i l l i a n u s sprawował dwukrotnie konsulat: w r. 471 i w 451 r. przed n.e. Był jednym z decemwirów wybranych w r. 451 przed n.e. do kodyfikacji praw. Ale po skończonym roku urzędowania decemwirowie nie chcieli oddać władzy następnej komisji, która miała skończyć kodyfikację, zaś Appiusz dopuścił się niecnego czynu w stosunku do Werginij, co podaje Tytus Liwiusz (III 44 i in.). W r. 447 przed n.e. wzburzony lud zajął wzgórze rzymskie Awentyn. Kodyfikacja została przeprowadzona. Appiusz albo popełnił samobójstwo, albo został stracony. F o r u m A p p i i, na południe od Astury, port na wybrzeżu Lacjum. " P u b l i u s C l a u d i u s P u l c h e r, syn cenzora Appiusza Klaudiusza Caecus, konsul w r. 249 przed n.e. Tutaj wzmiankowane jest wydarzenie spod Drepanum na północno--zachodnim cyplu Sycylii. 12 C l a u d i a Q u i n t a , prawdopodobnie wnuczka Appiusza Klaudiusza Caecus. Wypadek ten zdarzył się w r. 204 przed n.e. Idajska Matka bogów to frygijska bogini Kybele, czczona w pobliżu góry Idą, w Rzymie od 204 r. czczona jako Magna Mater. Ta druga K l 14 a u d i a była córką Appiusza Klaudiusza Caecus. P u b l i u s C l o d i u s P u l c h e r ; zob. Cez. uw. 23 i 103. 15 Publiuszowi Fontejuszowi. 136

TYBERIUSZ

wszyscy Klaudiusze byli zawsze optymatami i żarliwymi rzecznikami powagi i władzy patrycjuszów. W stosunku do ludu tak dalece zażarci i hardzi, że żaden z nich, choćby oskarżony o sprawę gardłową przed sądem ludu. nie zdobył się na zmianę szaty [na żałobną, celem wzbudzenia litości] albo na prośby. Co więcej, niejeden z nich w czasie ostrzejszej wymiany zdań czy kłótni pozwolił sobie na uderzenie trybuna ludu. Pewna także westalka [z rodu Klaudiuszów], gdy brat 16 jej odbywał wjazd triumfalny wbrew woli ludu, usiadła na jego rydwan i towarzyszyła mu aż na Kapitol. aby żaden z trybunów nie mógł wyrazić sprzeciwu albo przeszkodzić. 3. Z takiego rodu pochodzi Tyberiusz Cezar zarówno po mieczu, jak po kądzieli: po ojcu wywodził się od Tyberiusza Nerona, po matce

od Appiusza Pulchra, ci obydwaj byli synami Appiusza Cekusa. Należał również do rodziny Liwiuszów, do której wszedł przez adoptację dziadek jego z linii matki. Ta rodzina, aczkolwiek plebejska, także bardzo chlubnie się odznaczyła zaszczytnymi urzędami: ośmioma konsulatami, dwiema cenzurami, trzema triumfami, dyktaturą oraz dowództwem jazdy. Zasłynęła z wielu znakomitych mężów; szczególną zaś jej chlubą stał się Salinator i Druzowie. Salinator 17 na stanowisku cenzora obciążył wszystkie gminy wyborcze notą lekkomyślności za to. że jego właśnie obrały powtórnie konsulem, nawet cenzorem, choć po jego pierwszym konsulacie skazały go. wyznaczywszy wielką grzywnę. Druzus zabił w walce wręcz wodza nieprzyjaciół. Drauzusa, czym zdobył dla siebie i swych potomnych ten przydomek. Również podają, że jako propretor przywiózł z powrotem z prowincji Galii złoto, niegdyś dane Senonom w czasie oblężenia Kapitelu, a którego wbrew legendzie, Kamillus 18 im nie odebrał. Jego prawnuk 19 za niepospolite wystąpienie przeciw Grakchom otrzymał przydomek obrońcy senatu i pozostawił syna, którego zgładziło w sposób zdradziecki wrogie stronnictwo, gdy w podobnym zatargu usiłował przeprowadzić wiele różnorodnych zmian 20. 4. Ojciec Tyberiusza, Nero, kwestor G. Cezara, w czasie wojny aleksandryjskiej dowodzący flotą, walnie przyczynił się do zwycięstwa. A p p i u s C l a u d i u s P u l c h c r . konsul z r. 143 przed n.c., odbywał wbrew woli ludu triumf po zwycięstwie nad Salassami. ludem alpejskim. Cenzor w r. 137 przed n.e. Tu mowa nie o jego siostrze, ale córce. 17 M a r c u s L i v i u s S a l i n a t o r . konsul z r. 219 przed n.e., pokonał lllirów. W r. 207 przed n.e. powtórnie został wybrany na konsula razem z Gajusem Klaudiuszem Neronem. Pokonali Hazdrubala nad Metaurem. Cenzor w r.204 przed n.e. 18 M a r c u s F u r i u s C a m i l l u s po klęsce Rzymian nad Alią i zajęciu Rzymu przez Galów Senonów (senat mianował go dyktatorem) w r. 390 rozbił wrogów. Otrzymał tytuł ojca ojczyzny. 19 M a r c u s L i v i u s Dr u sus, fanatyczny rzecznik podniesienia powagi senatu. Trybun ludowy w r. 122 przed n.e. 20 Jego syn. także M a r c u s L i v i u s D r u s u s. trybun ludowy z r. 91 przed n.e.. zaproponował znieść sądy ekwitów, których stronniczość okazała się jaskrawa, a przydzielić je znowu senatowi powiększonemu o 300 ekwitów. Regulowała te sprawy: Iex Livia iudiciaria. Wniósł także ustawę o nadaniu prawa obywatelskiego Italikom: lexLiviadecivitatesocii.sdanda.

137 ROZDZIAŁ 3-5 137 W zamian za to wyznaczony został arcykapłanem na miejsce P. Scypiona., ponadto jeszcze wysłany do Galii, aby tam założyć kolonie, między innymi Narbonę 21 i Arelatę 22 . Jednak po zabójstwie Cezara, choć wszyscy [senatorowie] z obawy przed zamieszkami przychylali się do zdania, aby puścić w niepamięć to, co się stało, on jeden zgłosił wniosek o wyznaczenie nagród dla tyranobójców23. Następnie spraw.ował preturę. Przy końcu skorzystawszy z wybuchłego właśnie między triumwirami zatargu zatrzymał poza prawnie wyznaczony termin odznaki władzy i pociągnął za konsulem L. Antoniuszem, bratem triumwira, do Peruzji24. Wreszcie, gdy wszyscy inni j uż się poddali, on sam jeden pozostał w stronnictwie. Uszedł najpierw do Preneste, stąd do Neapolu. Nadaremnie wezwawszy niewolników do chwycenia za oręż celem odzyskania wolności, uszedł na Sycylię. Lecz dotknięty do żywego tym, że nie od razu dopuszczono go przed oblicze Sekstusa Pompejusza i że odmówiono mu na przyszłość przywileju rózeg liktorskich, przeprawił się do Achai25, do M. Antoniusza. Gdy w krótkim czasie zapanował powszechny spokój, Nero z M. Antoniuszem powrócił do Rzymu 26. Tu na prośbę Augusta odstąpił mu swą żonę Liwie Druzyllę, wtedy właśnie ciężarną, z którą na domiar miał już przedtem syna. Niedługo potem umarł, pozostawiwszy dwu synów: Tyberiusza i Druzusa Neronów. 5. Niektórzy oparłszy się na błahej poszlace, a mianowicie: że babka Tyberiusza z linii matki pochodziła z miasteczka Fundi27 i że wkrótce państwo wystawiło tam posąg bogini Płodności (Felicitas) na mocy uchwały senatu, wyprowadzili stąd wniosek, jakoby Tyberiusz urodził się w Fundach. Lecz wedle liczniejszych i pewniejszych świadectw przyszedł on na świat w Rzymie, na Palatynie, w dniu szesnastym przed kalendami grudniowymi 28, za konsulatu L. Munacjusza Pianka i wtórego - M. Emiliusza Lepida, w czasie wojny filipińskiej. Te dane wciągnięto do urzędowego 21

N a r b o M a r t i u s, kolonia weteranów rzymskich X legionu (dziś Narbonne), bogate, kwitnące miasto handlowe w rzymskiej prowincji Gallia Narbonensis, której było stolicą; na południowy zachód od ujścia Rodanu. Kolonia rzymska od 118 r. przed n.e.

22

A r e l a t ę (dziś Arles) w Gallia Narbonensis. bogate miasto handlowe, założone w r. 46 przed n.e. jako rzymska kolonia: Colonia lulia Paterna Arelatensium Sextanorum (tj. założona przez weteranów VI legionu). 23 Wniosek -Tyberiusza Klaudiusza Nerona zgłoszony na posiedzeniu senatu 17 marca 44 r. przed n.e. zawierał ukryte potępienie Cezara. Uchwalono jednak tylko nie ścigać spiskowT ców. Tyberiusz Klaudiusz był pretorem w r. 42 przed n.e. 24 W Peruzji zamknął się Lucjusz Antoniusz, konsul w r. 41, brat młodszy triumwira. Po kapitulacji Peruzji, w końcu l u t e g o 40 r. przed n.e., tylko jeden Tyberiusz Klaudiusz Nero spośród innych wodzów Antoniusza usiłował jeszcze walczyć z Oktawianem. Szybko jednak uciekł z żoną Liwią i d w u l e t n i m Tyberiuszem na Sycylię, a potem na Wschód. 25 P r o v i n c i a A c h a i a , tj. Grecja, weszła w skład państwa rzymskiego po r. 146 przed n.e., tj. po zburzeniu Koryntu przez konsula L. Mummiusza. 26 Po zawarciu układu w Brundyzjum między Oktawianem i Antoniuszem, we w r z e ś n i u r. 40 przed n.e. F u n d i (dziś Fondi), miasteczko w Lacjum, przy drodze Apijskiej, niedaleko morza. Znane z winnic. 28 16 listopada 42 r. przed n.e. 138 TYBERIUSZ kalendarza i do akt państwowych. Nie brak i takich historyków, którzy podają jego urodziny bądź o rok wcześniej, na konsulat Hircjusza i Pansy. bądź o rok później, na konsulat Serwiliusza Izauryckiego i L. Antoniusza. 6. Pierwsze lata życia i dzieciństwo miał Tyberiusz pełne ciągłych niepokojów i niewygód. Wszędzie towarzyszył rodzicom w ich ucieczce. Pod Neapolem, w czasie napaści nieprzyjaciół, gdy rodzice usiłowali po kryjomu wsiąść na okręt, dwukrotnie omal ich nie zdradził swym kwileniem, po raz pierwszy, gdy odrywano go pospiesznie od piersi piastunki, po raz drugi - z objęć matki, aby ulżyć ciężaru niewiastom w tak niebezpiecznej ucieczce. Następnie obwożono go po całej Sycylii i Achai. Wreszcie dano pod opiekę miastu Lacedemon29. które pozostawało pod opieką prawną domu Klaudiuszów. Stamtąd wyjeżdżając w podróż nocą. omal życia nie postradał, gdyż nagle ze wszystkich stron powstał pożar w lasach i otoczył pierścieniem cały orszak tak ciasno, że płomień opalił nawet część szaty i włosy Liwii. Zachowały się jeszcze i dotychczas są

pokazywane w Bajach podarunki, jakie otrzymał na Sycylii od Pompei, siostry Sekstusa Pompejusza: chlamida 30. klamra, złote medaliony dziecinne. Po powrocie do Rzymu usynowiony został testamentem przez senatora M. Galiusza i otrzymał po nim spadek. Wkrótce zarzucił jego nazwisko, ponieważ Galiusz należał za życia do stronnictwa wrogiego Augustowi. Mając lat dziewięć wygłosił z mównicy publicznej mowę pochwalną na cześć swego zmarłego ojca. Następnie, w czasie triumfalnego wjazdu Augusta po zwycięstwie pod Akcjum jako młodzieniaszek towarzysząc rydwanowi Augusta, jechał na koniu M obok właściwego zaprzęgu z lewej strony, a Marcellus. syn Oktawii. z prawej. Przewodniczył również igrzyskom miejskim. W czasie zapasów trojańskich, urządzanych w cyrku, dowodził oddziałem kawalerii starszych chłopców. 7. Od włożenia togi męskiej tak oto mniej więcej spędził całą młodość i następny okres czasu aż do objęcia władzy cesarskiej. Urządził dwukrotnie zapasy gladiatorów: raz ku pamięci swego ojca. powtórnie - ku pamięci swego dziada. Druzusa. w różnych okresach czasu i w różnych miejscach. Pierwsze na forum, drugie w amfiteatrze. Zaprosił niektórych zapaśników już wysłużonych, płacąc jako nagrodę po sto tysięcy sester-cjów. Urządził także igrzyska, sam będąc nieobecny. Wszystko bardzo wspaniale, kosztem matki i ojczyma. Pojął za żonę Agryppinę. córkę Marka Agryppy, wnuczkę rycerza rzymskiego Cecyliusza Attyka. do którego pisywał listy Cycero 32 . Urodziła mu syna Druzusa. Chociaż dobrze z sobą żyli i po raz wtóry zaszła z nim w ciążę, musiał ją porzucić i natychmiast 29

Laceclemończycy byli klientami Klaudiuszów. podobnie jak Bonończycy Antoniu-szów (/ob. Aug. 17). 10 Chlamida. płaszcz wojenny i podróżny u Greków. Strój etebów. łl Takie dwa konie przyłączone do właściwego zaprzęgu po obydwu bokach nazywano funales (przysznurowane) w przeciwstawieniu do koni właściwego zaprzęgu - iugales, 32 Zachowało się 16 ksiąg listów Cycerona do Attyka. jego przyjaciela i wydawą. 139 ROZDZIAŁ 6-9 139

.

pojąć za żonę córkę Augusta, Julię, nie bez głębokiego bólu, gdyż do Agryppiny był przywiązany, obyczajów Julii nie pochwalał. Zauważył mianowicie jej skłonność miłosną do siebie jeszcze za życia poprzedniego męża 33, co nawet stało się przedmiotem powszechnych plotek. Nad rozstaniem z Agryppiną bolał jeszcze po rozwodzie. Raz t ylko w ogóle przypadkowo ujrzawszy, ścigał t?k uważnymi i pełnymi łez oczyma, że później już strzeżono, aby nigdy odtąd nie ukazała się jego oczom. Z Ju l i ą żył początkowo zgodnie i we wzajemnej miłości. Wkrótce poróżnił się tak poważnie, że odtąd miał zawsze oddzielną sypialnię, t ym bardziej że stracili rękojmię wzajemnej miłości w synu, który urodzony w Akwilei34 zmarł jako niemowlę. Brata Druzusa stracił w Germanii 35; ciało jego przywiózł, sam idąc przed orszakiem pogrzebowym przez całą drogę aż do Rzymu. 8. Podczas zaprawiania się do przyszłych obowiązków obywatelskich wystąpił Tyberiusz w sądzie z obroną króla Archelausa 36. mieszkańców Tralles 37 i Tesalli; w każdym z tych wypadków w innym procesie, i to wobec Augusta jako sędziego. Kiedy indziej znowu wystąpił w senacie, upraszając o względy dla mieszkańców Laodycei 38, Tyatiry39 i Chiosu40, nawiedzonych klęską trzęsienia ziemi i wzywających pomocy. Fanniusza Cepiona. kt ór y uknuł wraz z Warronem Mureną spisek przeciw Augustowi, oskarżył przed sądem o obrazę majestatu i uzyskał na nich wyrok skazujący. W t ym czasie sprawował dwa urzędy: dozór nad dowozem żywności, której brak dotkliwiej dał się odczuć, oraz kontrolę nad oczyszczeniem prywatnych więzień niewolniczych wiejskich w całej Italii. Ich właściciele wzbudzili powszechną nienawiść z tego powodu, jakoby przetrzymywali w więzieniach nie tylko schwytanych podróżnych, ale także różnych zbiegów, których obawa przed zaciągiem wojskowym skłoniła do szukania tego rodzaju kryjówek. 9. Po raz pierwszy służbę wojskową odbywał na wyprawie przeciw Kantabrom jako trybun wojskowy. Następnie w samodzielnej j u ż wyprawie na Wschód przywrócił Tygranesowi 41 królestwo Armenii, a nawet uwieńczył go diademem przed swoim trybunałem. Odzyskał również sztandary, n

Julia, córka Oktawiana, poślubiła najpierw Marka Marcella (w r. 25 przed n.e.), syna siostr\ Oktawiana, tj. swego brata ciotecznego, potem Marka Wipsaniusza Agryppę (w r. 21 przed n.e.),

wres/cie Tyberiusza. Tu więc „poprzedni mąż" to Agryppa. 14 A k w i l e a. miejscowość w północno-wschodniej Italii (Yenetia). tuż przy półwyspie Histna. miejsce ważne strategicznie, gdzie gromadziły się wojska rzymskie idące na Wschód. " W r. 9 przed n.e. 16 A r c h e l a o s. król Kappadocji. otrzymał od Augusta jeszcze Cylicję i Małą Armenię. 37 T r a ł l e s. miasto w Azji Mniejszej, na północ od rzeki Meander. ™ L a o d i c e a we Frygii w Azji Mniejszej nad dopływem Meandra, jedno 7 miast tegoż imiL%nia założonych przez Seleukosa I na cześć jego matki. Laodike. 19 Ty a t i r a w Lidii w Azji Mniejszej gdzie nauczał Paweł Apostoł. 40 C h i o s. wyspa u brzegu Azji Mniejszej z miastem tejże nazwy. 41 W r. 20 przed n.e. z ramienia cesarza Augusta zasiadł na tronie Armenii Tygranes. młodszy brat Artaksesa. który dotychczas panował samowolnie, wypędziwszy rzymskie załogi., Tygranes II wychowany w Rzymie gwarantował państwu rzymskiemu wierność jako wasal. 140 140

TYBERIUSZ

które Partowie zabrali Markowi Krassusowi. Z kolei przez rok prawie zarządzał Galią Zaalpejską, niepokojoną napadami barbarzyńców i niezgodą naczelników. Bezpośrednio potem stoczył wojnę w Recji i Windelicji, później w Panonii i Germanii. W czasie wojny retyckiej i windelickiej podbił ludy alpejskie, w czasie panońskiej - Breuków i Dalmatów, w czasie germańskiej przeprawił do Galii czterdzieści tysięcy Germanów, którzy się poddali, oraz umieścił ich nad brzegiem Renu, wyznaczywszy siedziby. W nagrodę za to pozwolono mu na owację i na uroczysty wjazd do Rzymu na rydwanie. Prócz tego, jak niektórzy twierdzą, uczczono go już wcześniej odznakami triumfalnymi, co było nowym rodzajem zaszczytu i nikomu jeszcze dotychczas nie przyznanym. Urzędy sprawować zaczął niezwykle młodo i prawie bez żadnej przerwy odbył kwesturę, preturę, konsulat42. Po pewnym czasie został konsulem po raz wtóry43, a także otrzymał władzę trybuna na lat pięć. 10. Wśród tylu pomyślności, w sile wieku i w pełni zdrowia, nagle postanowił odjechać i jak najdalej usunąć się z dotychczasowego środowiska. Nie wiadomo tylko, czy uczynił to z obrzydzenia do żony 44,

której nie ośmielał się oskarżyć ani porzucić, a znosić już dłużej nie mógł, czy też - aby uniknąć poufałości codziennego obcowania z ludźmi i powagę swą przez oddalenie podtrzymać, nawet zwiększyć na wypadek, gdyby kiedykolwiek stał się dla państwa potrzebny. Niektórzy przypuszczają, że widząc dorosłe już potomstwo Augusta dobrowolnie usunął się jakby z dzierżawy zajmowanego długo przez siebie stanowiska drugiej osoby [po Auguście], za przykładem M. Agryppy 45, który z chwilą dopuszczenia M. Marcella do działalności obywatelskiej usunął się do Mytylen, aby nie wydawało się, że swą obecnością albo chce mu przeszkadzać, albo umniejszać jego powagę. Tę przyczynę podał sam Tyberiusz, lecz później. Wtedy zaś, zasłaniając się jakoby dostatkiem zaszczytów oraz potrzebą odpoczynku po trudach, zażądał zezwolenia na wyjazd. Nie ustąpił ani usilnym prośbom matki, ani żalom ojczyma, który w senacie uskarżał się, że Tyberiusz go opuszcza. Co więcej, gdy zbyt uporczywie go zatrzymywali, poddał się czterodniowej głodówce. Otrzymawszy wreszcie pozwolenie na wyjazd46, pozostawił w Rzymie żonę i syna. Sam natychmiast udał się do Ostii, słowa z nikim spośród odprowadzających nie zamienił, tylko kilka osób przy rozstaniu ucałował. 11. Jadąc z Ostii brzegiem Kampanii, na wieść o zasłabnięciu Augusta chwilowo przerwał podróż. Lecz kiedy zaczęła rozszerzać się pogłoska, jakoby czekał na sposobność urzeczywistnienia większych nadziei, nieomal 42

Został po raz pierwszy konsulem w r. 13 przed n.e. po zwycięstwie nad ludami alpejskimi. 43 Tyberiusz został po raz drugi konsulem w r. 7 przed n.e., jego władza trybuńska, którą otrzymał na pięć lat, rozpoczynać się miała w r. 6 przed n.e. 44 Tyberiusz poślubił Julię w r. 11 przed n.e. 45 Mówi o tym Swetoniusz w żywocie Augusta (Aug. 66). 46 W r. 6 przed n.e. 141 ROZDZIAŁ 10-12 141 w sam czas burzy wypłynął na pełne morze, w kierunku Rodosu. Wyspa ta już przedtem oczarowała go swym urokiem i zdrowym

klimatem, gdy na nią zawinął, powracając z Armenii. Tu zadowolił się szczupłym domem i willą podmiejską niewiele obszerniejszą, żyjąc bardzo skromnie. Niekiedy odwiedzał gimnazjum, lecz bez liktora ani woźnego. Pozostawał też w zażyłości z greckimi filozofami, zapraszając -ich do siebie i bywając u nich, prawie jak równy z równym. Kiedyś rankiem, gdy układał sobie porządek dnia, przypadkiem wyraził się głośno, że pragnie odwiedzić wszystkich chorych w mieście. To zostało opacznie zrozumiane przez otoczenie. Polecono przynieść wszystkich chorych do publicznego portyku i ułożyć ich według rodzajów chorób. Tyberiusz wstrząśnięty niespodziewanym widokiem długo nie wiedział, co począć. Wreszcie obszedł wszystkich chorych po kolei, usprawiedliwiając się z tej pomyłki wobec każdego, choćby najmierniejszej kondycji i nieznanego. Oto raz tylko - innych wypadków prócz tego nie stwierdzono - zdaje się, że użył swej władzy trybuna. Mianowicie w czasie częstych jego odwiedzin po szkołach i wykładowych salach profesorów pewnego razu powstała ostrzejsza sprzeczka między filozofami. Tyberiusz usiłował pośredniczyć między nimi. Jeden z polemistów obsypał go krzykliwymi obelgami, zarzucając zbytnią przychylność dla strony przeciwnej. Tyberiusz wówczas niepostrzeżenie wraca do domu i nagle zjawia się z pocztem sług urzędowych. Głos woźnego wzywa złośliwego krzykacza przed jego trybunał, a Tyberiusz rozkazuje wtrącić go do więzienia. Następnie dowiedział się, że jego żona Julia została sądownie skazana za rozpustę i cudzołóstwa i że w jego imieniu postawiono wniosek o rozwód oraz że udzielono mu go z woli Augusta47. Tyberiusz wprawdzie ucieszył się nowiną, ale uznał za swą powinność, ile tylko mógł, najusilniej w częstych listach upraszać ojca o przebaczenie dla córki, a przynajmniej, chociaż słusznie została ukarana, o pozostawienie jej tego, co kiedykolwiek otrzymała od ojca w darze. Gdy upłynął czas jego trybunatu, przyznał się wreszcie, że tylko dlatego wyjechał, aby uniknąć podejrzenia o współzawodnictwo z Gajusem i Lucjuszem. Teraz, ponieważ jest już pod tym względem spokojny, widząc ich w wieku dojrzałym i zdolnych do utrzymania z łatwością stanowiska następców Augusta, prosi, aby mu było wolno znowu zobaczyć swych bliskich, za którymi tęskni. Lecz nie uzyskał tego pozwolenia. Jeszcze ponadto otrzymał upomnienie, „aby poniechał wszelkiej troski o swoich, których tak skwapliwie porzucił". 12. Pozostał więc wbrew swej woli na Rodosie. Z trudem tylko udało mu się uzyskać za wstawiennictwem matki to, że dla osłonięcia niełaski

upozorowano jego nieobecność w Rzymie nadaniem mu godności legata Augusta. Faktycznie wiódł odtąd życie nie tylko człowieka prywatnego, lecz wręcz podejrzanego i zatrwożonego, kryjąc się w tereny jak najdalsze od brzegu, unikając odwiedzin osób tędy przejeżdżających. Sposobności zaś do od47

142

W r. 2 przed n.e.

TYBERIUSZ

wiedzin nie zabrakło nigdy. Każdy dowódca wojskowy lub urzędnik, dokądkolwiek zdążał, zawsze skręcił na Rodos. Nadto przybyło mu jeszcze powodów do większego niepokoju. Oto gdy chcąc odwiedzić pasierba Gajusa, wielkorządcę Wschodu 48, przeprawił się na wyspę Samos, zastał go w stosunku do siebie wręcz wrogo usposobionym na skutek oskarżeń M. Loliusza49. towarzysza jego i wychowawcy. Popadł nawet w podejrzenie, jakoby za pośrednictwem pewnych, zawdzięczających mu nominację centurionów, którzy powracali z urlopu do obozu, wysłał zlecenie dla różnych osób, dość dwuznaczne i mogące uchodzić za próbę wybadania umysłów pewnych osobistości na wypadek przewrotu. Zawiadomiony przez Augusta o tym podejrzeniu, nie przestał odtąd nalegać, aby mu przydzielono, obojętne jakiego stanu, dozorcę czynów jego i słów. 13. Zaniechał także jazdy konnej i zwykłych ćwiczeń w zakresie szermierki. Porzuciwszy strój ojczysty, ograniczył się do płaszcza greckiego i sandałów. W tym położeniu pozostawał prawie przez dwa lata, z dnia na dzień coraz bardziej pogardzany i nienawidzony. W Nemauzus 50 wywrócono jego wizerunki i posągi. Raz na poufnym przyjęciu, na wzmiankę o nim, jeden z biesiadników ofiarował się wobec Gajusa popłynąć natychmiast na Rodos i przywieźć głowę wygnańca (tak go bowiem nazywano), jeśli tylko Gajus da rozkaz. To szczególnie poruszyło Tyberiusza. I już nie tylko pod wpływem strachu, lecz zupełnie realnego niebezpieczeństwa uczuł się zmuszony zażądać powrotu, sam najusilniej on prosząc, jak również poparty żarliwymi prośbami matki. Uzyskał wreszcie zezwolenie, w czym pomógł mu także przypadek. August bowiem postanowił tę spraw? uzależnić wyłącznie od woli starszego syna. Właśnie wówczas Gajus, przypadkiem zagniewany bardzo na M. Loliusza, okazał się

łaskawy względem ojczyma i powolny jego prośbom. Za zgodą Gajusa odwołany został z wygnania, lecz pod warunkiem, aby nie próbował w najmniejszym stopniu mieszać się do zarządu państwa ani wpływać na jego losy. 14. Powrócił w ósmym roku od chwili wyjazdu51, żywiąc wielkie i niepłonne nadzieje na przyszłość, które powziął jeszcze w zaraniu życia na podstawie znaków wróżebnych i przepowiedni. Oto Liwia, gdy będąc w ciąży zasięgała rady różnych wróżb, aby się dowiedzieć, czy wyda syna. wyciągnęła spod siedzącej na jajach kury jedno i poty ogrzewała własnoręcznie lub przy pomocy kobiet służebnych na przemian, aż nastąpił wylej. Ukazał się kurczak ozdobiony wyjątkowo pięknym grzebieniem. Niemowlęciu wspaniałą przyszłość zapowiedział astrolog Skryboniusz, obie48

Od r. l przed n.e. M a r c u s L o 11 i u s. konsul z r. 21 przed n.c.. 7 polecenia Augusta objął tunkcj? opiekuna nad 18-letnim Gajusem Cezarem, jadącym w r. l przed n.e. do Armenii. 50 N e m a u s u s (dziś Nimes) w Gallia Narbonensis. Miało swój amfiteatr, wodociąg (Pont du Gard), świątynię wzniesioną ku czci Gajusa i Lucjusza. wnuków cesarza Augusta. tzw. Maison carree. 51 W r. 2 n.e. 49

143 ROZDZIAŁ 13-15 cując nawet władzę królewską, lecz bez królewskich odznak. Oczywiście nie znano wówczas jeszcze władzy cesarskiej. Gdy Tyberiusz wyruszył na pierwszą wyprawę i prowadził wojsko przez Macedonię do Syrii, zdarzyło się pod Filippi. że same zabłysły nagłym płomieniem ołtarze, wzniesione niegdyś przez zwycięskie legiony. Wnet potem, gdy śpiesząc do I l ir i i wstąpił do wyroczni Gerionesa 52 blisko Padwy, wyciągnął tam los. który mu polecał wrzucić złote kostki do gry w głąb źródła apońskiego 53, jeśli chce uzyskać odpowiedź na swoje pytania. I oto kostki rzucone jego ręką pokazały najwyższą cyfrę. Do dziś widać pod wodą te kostki. Na k i l k a dni przed odwołaniem z wygnania na szczycie jego domu usiadł orzeł, nigdy przedtem na Rodosie nie oglądany. Zanim jeszcze dowiedział się o powrocie, już w czasie zmiany ubrania doznał

wrażenia, jakby t u n ik a jego stanęła w ogniu. Także wtedy najbardziej przekonał się o wiedzy astrologa Trazylla, którego dopuścił do zażyłości z sobą jako nauczyciela jego kunsztu. Oto Trazyllus oświadczył stanowczo, że okręt, właśnie ujrzany z dali, przyniesie Tyberiuszowi radość. Stało się to w tejże chwili, gdy Tyberiusz przechadzając się z n im po brzegu postanowił go zepchnąć do morza za to, że fałszywie przepowiadał, gdyż wypadki rozwijały się niepomyślnie i wbrew jego przepowiedniom, oraz ponieważ żałował, że zbyt lekkomyślnie dopuścił Trazylla do swych tajemnic. 15. Powróciwszy do Rzymu wprowadził przede wszystkim syna swego Druzusa w życie polityczne. Niezwłocznie przeniósł się z dzielnicy Karyn 54 i domu Pompejusza na Eskwilie 55, do ogrodów Mecenasa, i całkowicie popadł w bezczynność, utrzymując t yl k o prywatne stosunki towarzyskie i nic pełniąc żadnych urzędów obywatelskich. Gdy w ciągu trzech następnych lat 56 zmarł Gajus i Lucjusz, Tyberiusz wraz z M. Agryppą, bratem zmarłych, został usynowiony przez Augusta 57 , przedtem j u ż zniewolony sam do usynowienia Germanika, syna swego brata 58. Odtąd nie występował już w roli ojca rodziny, ani też w najmniejszym zakresie nie korzystał z prawa, które utracił 59. Nie sporządził żadnego a k t u darowizny, nikogo nie wyzwolił, nawet nie przyjął żadnego spadku ani legatów inaczej. 52

G e r i o n c s . mityczna postać o trzech zrośniętych ciałach, mieszkał na krańcach Zachodu i tam pasał wielkie trzody. Herakles na rozkaz Eurysteusza musiał te trzody upro-uadzić. Podążył więc przez Libię, umieścił na granicy Europy „słupy Heraklesa" jako dowód swej tam bytności. Dotarłszy do siedziby Geryonesa. jego samego zabił, a woły uprowadził. Wiódł je także przez Italię. Stąd nazwa wyroczni. 53 Ciepłe źródła w pobliżu Padwy, o właściwościach leczniczych. 54 IV dzielnica Rzymu. III dzielnica Rzymu, najwyższy z siedmiu pagórków, tworzący kilka wyniosłości, stąd mnoga nazwy. 20 sierpnia 2 r. n.e. zmarł nagle w Marsylii (Massalii) młodszy wnuk Augusta. Lucjusz. jadąc do Hiszpanii. Gajus. wielkorządca Syrii od r. l n.c., umarł 24 lutego 4 r. n.e. 57 W czerwcu 4r.n.e. 58 Mimo iż miał własnego syna Druzusa. Stawszy się synem adoptowanym Augusta, popadł pod władzę ojcowską.

144

TYBERIUSZ

jak tylko na czasowe używanie za pozwoleniem ojca. Od tego czasu nie pominięto żadnej sposobności do podniesienia jego powagi. Co więcej, po odsunięciu Agryppy60 od wszelkich nadziei dynastycznych i wywiezieniu go stało się pewne, że jeden tylko Tyberiusz może być brany pod uwagę jako następca. 16. Nadawszy mu znowu władzę trybuna na lat pięć 61 , wysłano na uśmierzenie Germanii62. Posłowie Fartów, gdy w Rzymie przedstawili Augustowi zlecenia swego rządu, otrzymali odeń rozkaz odwiedzenia także Tyberiusza w jego prowincji. Na wieść o buncie Ilirii. przerzucił się Tyberiusz do prowadzenia nowej wojny, najstraszniejszej ze wszystkich wojen zewnętrznych od czasu wojen punickich. Prowadził ją przy pomocy piętnastu legionów i takiejże liczby posiłków wojskowych przez trzy lata 6\ wśród wielkich trudności wszelkiego rodzaju, przy zupełnym niedostatku żywności. Chociaż go często odwoływano, wycofać się nie chciał w obawie, aby nieprzyjaciel sąsiadujący [z Italią] i mający przewagę liczebną nie uderzył na ustępujących dobrowolnie. Wytrwałość okazała się dlań bardzo korzystna. Ujarzmił i poddał pod panowanie rzymskie całą Ilirię, która zajmuje obszar między Italią a królestwem Norykum, Tracją i Macedonią oraz między rzeką Dunajem a wybrzeżem Morza Adriatyckiego 64. 17. Sławę tę powiększył jeszcze szczęśliwy zbieg okoliczności. Oto w tym samym czasie Kwintyliusz Warus z trzema legionami zginął w Germanii 65. Nikt nie wątpił, że zwycięscy Germanowie połączyliby się z Panoń-czykami. gdyby Iliria nie została wcześniej pokonana. Za te zasługi uchwalono dlań triumf i mnóstwo wysokich odznaczeń. Niektórzy [senatorowie] postawili wniosek, żeby nadać mu przydomek: Panońskiego, inni znowu: Niezwyciężonego, jeszcze inni: Pobożnego. Lecz w sprawie przydomka założył sprzeciw August, zapewniając, że Tyberiusz poprzestanie na tym tytule, jaki otrzyma po jego śmierci66. Co do triumfu, to sam Tyberiusz odłożył go wobec publicznej żałoby spowodowanej klęską Warusa. Niemniej wkroczył do Rzymu w todze bramowanej purpurą i uwieńczony wawrzynem oraz wstąpił na przygotowane dlań wzniesienie na Septach w obecności stojącego senatu. Następnie zasiadł wraz z Augustem między dwoma konsulami. Stąd pozdrowił lud oraz z kolei został

oprowadzony po świątyniach. 18. W następnym r ok u 6 7 powrócił do Germanii. Widząc, że klęska Warusa wynikła z nierozwagi i niedbałości wodza, niczego nie podjął bez 60

W r. 7 n.e. Od lipca 4 r. n.e. 62 Był tam prze? 4 i 5 r. n.e. i złamał opór Germanów. Cała Germania od Renu do Łaby została podbita. 61 W r. 6 n.e. do 9 r. n.e. 64 Podzieliwszy na dwie prowincje: Panonię na północ od Sawy i właściwe Illiricum. 65 W tymże r. 9 n.e. 66 Tzn. tytule Augusta. 67 W r. 10 n.e. 61

ROZDZIAŁ 16-20 145 zasięgnięcia zdania swych doradców. Zawsze w innych wojnach sam wszystko rozstrzygał i poprzestawał jedynie na swoim zdaniu. Wtedy zaś wbrew przyzwyczajeniu naradzał się z mnóstwem osób nad sposobem prowadzenia wojny. Okazał także staranniejszy dozór niż zwykle. Mając się przeprawić przez Ren, wydał ścisłe przepisy normujące przewóz. Cały bagaż a r m i i przepuścił dopiero wtedy, aż sam osobiście, stojąc na brzegu, sprawdził obciążenie wozów, aby przewieziono tylko rzeczy dozwolone rozkazem i niezbędne. Za Renem prowadził taki tryb życia: Jadał siedząc na gołej murawie. Często nocował pod gołym niebem bez namiotu. Wszystkie zlecenia na dzień następny dawał pisemnie, nawet jeśli musiał wydać dodatkowo naglące jakieś zarządzenie. Ponadto polecił, aby każdy w wypadku jakiejkolwiek wątpliwości zwracał się po wyjaśnienie nie do kogo innego, lecz wyłącznie do niego o każdej godzinie dnia i nocy. 19. Karności wojskowej przestrzegał jak najsurowiej. Wznowił stosowane w przeszłości różne rodzaje kar i nagan. Nawet legata legionu napiętnował naganą za to, że k i l k u żołnierzy wysłał ze swoim wyzwoleńcem za rzekę na polowanie. Na ogół bynajmniej nie zdawał się na los i przypadek. Jednak z większą pewnością podejmował bitwę, ilekroć w czasie jego pracy przy lampie w nocy, nagle i bez

żadnej przyczyny zewnętrznej światło zaćmiło się i zgasło. Była to wróżba wypróbowana, jak sam mówił, przez niego i jego przodków w każdym wypadku sprawowania dowództwa. Mimo pomyślnego wyniku wojny o mały włos nie zginął z ręki pewnego Bruktera 68, który zdołał się wśliznąć między najbliższe otoczenie Tyberiu-sza. Zdradziła go tylko własna lękliwość. Wydany na męki, przyznał się do zamiaru morderstwa. 20. Wróciwszy po dwu latach z Germanii do Rzymu, odbył wjazd triumfalny69, który uprzednio odłożył70, w towarzystwie legatów, dla których również uzyskał odznaki triumfalne. Zanim skierował się na Kapitol, zszedł z rydwanu i padł do kolan ojcu, który przewodniczył uroczystości. Batona, wodza Panonów, obdarzył bogatymi nagrodami i osadził w Rawennie w dowód swej wdzięczności za to. że niegdyś pozwolił mu wycofać się z wąwozu, gdzie osaczony stał z wojskiem. Następnie wydal ucztę dla ludu w południc na tysiąc stołów i przyznał zapomogę po trzysta sestercjów na głowę. Z łupów wojennych ślubował ś wiąt ynię dla bogini Konkordii 71, a także dla Kastora i Polluksa 72 w swoim i brata imieniu. 68

B r u k t e r o w i e . by] to bitny szczep germański, zajmujący północno-zachodnią Germanię. 69 16 stycznia 13 r. n.e. 7(1 Miał go otrzymać w r. 10 n.e. po zwycięstwie nad Iliria. ale klęska Warusa przeszkodziła. 71 Świątynia Zgody (lemplum Concordiae) pochodziła jeszcze z czasów republiki. Przebudował jq Tyberiusz jako aedes Concordiae Augustae. Znajdowała się na tyłach Kapitolu frontem do Forum Romanum na miejscu dawnego kultu: area Yulcani. 12 Świątynia Kastorów (lemplum Castorum) zbudowana ku uczczeniu pomocy Dioskurów. jaką wyświadczyli Rzymowi w bitwie nad Jeziorem Regilskim w r. 484 przed n.e.

146

TYBERIUSZ

21. Wnet potem konsulowie postawili wniosek, aby Tyberiiisz razem z Augustem zarządzał prowincjami i razem z nim przeprowadził spis ludności 73. Dopiero po zamknięciu spisu mógł Tyberiusz wyruszyć z Rzymu i podążyć do Ilirii. Jednak bezzwłocznie został zawrócony z drogi. Zastał wprawdzie Augusta bardzo już

osłabionego, lecz jeszcze przy życiu, i cały dzień spędził z n i m sam na sam. Wiem, że istniało powszechne przekonanie, jakoby po wyjściu Tyberiusza z tajnej narady pokojowcy dosłyszeli te słowa Augusta: „Nieszczęsny naród rzymski, który się dostanie w tak z wolna miażdżące szczęki". Wiem również od niektórych pisarzy, że August jawnie i bez osłonek wyrażał swe niezadowolenie z powodu dzikości jego obyczajów. Niejednokrotnie wręcz przerywał rozmowę nieco swobodniejszą i weselszą, gdy nadchodził Tyberiusz. Zniewolony prośbami żony, usynowieniu jego nie sprzeciwił się, być może nawet powodowany względem osobistym: aby dając takiego następcę wywołać kiedyś t ym większy żal po sobie. Nie mogę jednak dopuścić myśli, aby ten pod każdym względem roztropny i przezorny władca mógł postąpić lekkomyślnie, zwłaszcza w sprawach tak szczególnej wagi. Raczej skłonny jestem przypuścić, że zważywszy wady i zalety Tyberiusza uznał August zalety za przeważające. Co więcej, zaklinał się publicznie, na zebraniu, że usynowił go ze względu na dobro państwa. W kilku listach chwali jako najbardziej doświadczonego wodza i jedyną podporę narodu rzymskiego. Dla przykładu podaje poniżej pewne z nich wyjątki: „Bądź zdrów, najmilszy Tyberiuszu. Odnoś zwycięstwa dla mnie, i dla * towarzyszy broni. Najmilszy mój i na moje szczęście mężu najwaleczniejszy, wodzu najbardziej rzetelny, żegnaj! Cóż za ład w twym obozie letnim! Ze swej strony sądzę, mój Tyberiuszu, że n i k t nie mógł roztropniej od ciebie zachować się zarówno wśród t a k wielkich trudności ogólnych, j ak i zniechęcenia wojsk. Również twoi towawrzysze broni przyznają jednogłośnie, że można do ciebie zastosować ten sławny wiersz: Jeden człowiek czujnością 74 ocalił nam państwo. (parafraza z Enn. Ann. 370, Yahlen) Jeśli zdarzy się coś, o czym trzeba staranniej pomyśleć, czy coś mnie rozgniewa, wówczas, jak mi Bóg miły 75 odczuwam mocno brak mego Tyberiusza i przychodzi mi na myśl ów sławny wiersz: Homera 76 . 73

Spis ten ukończono 11 maja 14 r. n.e. August lekko zmienił ten wiersz Enniusza, odnoszący się do Kwintusa Fabiusza Maksyma (Cunctator), dyktatora rzymskiego z r. 217 przed n.e., który zwlekaniem (cunctando) ocalił państwo rzymskie od Hannibala. Tu Tyberiusz czuwaniem (vigilando) ocala 74

państwo. 75 Przekład tu niedosłowny: zamiast „jak mi Bóg miły" powinno być „na Boga wierności". Deus Fidius to po prostu Jowisz jako poręczyciel trwałości przysięgi. 76 U Homera tę pochwałę wypowiada Diomedes pod adresem Odyssa. którego wybieni jako towarzysza rekonesansu na pole walki pod Troją.

ROZDZIAŁ 21-24 147 Przezorną roztropnością jego prowadzeni Potrafim wyjść bez szwanku i z samych płomieni. (Horn. //. X 246 i nn.: w. 206 i nn. przekładu F. Ks. Dmochowskiego) Gdy słyszę i czytam, żeś wychudł od ustawicznych trudów, niech zginę z ręki bogów, jeśli nie wzdrygam się cały. Błagam cię. oszczędzaj siebie. Ani ja. ani matka nie przeżylibyśmy wieści o twej chorobie, a naród rzymski poczułby się zagrożony utratą najwyższej swej władzy. Żadnego nie ma znaczenia, czy ja sam jestem zdrów, czy nie, jeśli ty nie będziesz zdrów. Bogów błagam, aby zachowali nam ciebie i użyczyli ci zdrowia zarówno na chwilę obecną, jak na całą przyszłość, jeśli tylko nie znienawidzili narodu rzymskiego". 22. Tyberiusz nie wcześniej podał do wiadomości publicznej śmierć Augusta, aż został zgładzony młody Agryppa. Tego zabił trybun wojskowy 7?, przydzielony jako straż przyboczna, przeczytawszy pismo nakazujące mu to wykonać. Wątpliwe jest, czy pismo to pozostawił umierający August, aby usunąć przez nie wszelki powód do zamieszek po swoim zgonie, czy w imieniu Augusta podyktowała Liwia z wiedzą czy bez wiedzy Tyberiusza. Mianowicie gdy trybun z kolei raportował spełnienie rozkazu. Tyberiusz odpowiedział, że „rozkazu takiego nie wydał, a trybun za swój czyn odpowie przed senatem". Widocznie chciał uniknąć na razie niechęci społeczeństwa. Wkrótce całą sprawę puścił w głuchą niepamięć. 23. Mocą władzy trybuńskiej zwoławszy senat, zaczął przemowę. Nagle, jakby nie mogąc sprostać cierpieniu, wydał głuchy jęk i wyraził

życzenie, żeby nie tylko głos stracił, lecz i życie. Resztę mowy oddał do przeczytania synowi Druzusowi. Następnie przyniesiono testament Augusta. Na świadków otwarcia testamentu dopuszczono tylko przedstawicieli stanu senatorskiego. Reszta świadków sprawdzała pieczęcie przed kurią. Testament odczytać kazał wyzwoleńcowi. Początek testamentu brzmiał: „Ponieważ okrutny los zabrał mi synów Gajusa i Lucjusza, więc niech dziedzicem moim w części: połowa i jedna szósta, będzie Tyberiusz Cezar". To właśnie pogłębiło jeszcze podejrzenie osób, które posądzały Augusta o przyjęcie Tyberiusza na następcę nie tyle z wolnego wyboru, ile z konieczności, skoro nie powstrzymał się od takiego wstępu. 24. Choć niezwłocznie i bez żadnego wahania objął i sprawował władzę pryncepsa oraz otoczył się gwardią, stanowiącą wszak o sile i wspaniałości panowania, długo jednak odmawiał przyjęcia oficjalnie pryncypatu, zgrywając się najbezwstydniej jak aktor mimu. Oto na przykład gdy przyjaciele nalegali nań w tym kierunku, strofował ich, mówiąc: „że nie wiedzą, jakie to straszne zwierzę jest władza cesarska". Innym razem, gdy senat, klęcząc u jego kolan, usilnie prosił o przyjęcie władzy, utrzymywał go Tyberiusz w zawieszeniu wykrętnymi odpowiedziami i chytrym zwleka77

Według Tacyta (Ann. l 6) mord został wykonany przez centuriona, nie przez samego trybuna.

148

TYBERIUSZ S

niem. Wreszcie niektórzy poczęli tracić cierpliwość. Jeden wśród tego zamieszania zawołał: „Albo niech przyjmie, albo niech się usunie". Inny rzucił mu prosto w twarz zgryźliwie, że o ile wszyscy inni niechętnie dotrzymują tego, co obiecali, on tymczasem zwleka z obietnicą tego, co już spełnia. Wreszcie jak gdyby pod przymusem i żaląc się, że nakładają nań okrutne i przytłaczające jarzmo, przyjął władzę cesarską, ale wyraził nadzieję, że kiedyś ją złoży. Oto jego własne słowa: „Dopóty, aż doczekam się tej chwili, kiedy się wam wyda słuszne udzielić mej starości nieco wytchnienia". 25. Przyczyną wahania był strach przed grożącymi zewsząd niebezpieczeństwami. Mawiał nieraz, że „wilka trzyma za uszy". Istotnie nie bez powodu. Oto niewolnik Agryppy, nazwiskiem Klemens 78, ściągnął oddział nie do pogardzenia, aby pomścić swego pana L.

Skryboniusz Libo 79, nobil, potajemnie przygotowywał zamach stanu. Na domiar tego wybuchły dwa bunty wśród wojska: w Ilirii80 i w Germanii. Obydwie armie zgłosiły mnóstwo żądań poza normą; przede wszystkim, aby ich żołd zrównano z żołdem pretorianów81. Stacjonujące w Germanii wojska nie chciały uznać nowego pryncepsa, jako że nie one go wybrały. Natomiast usilnie nalegały na Germanika, swego ówczesnego dowódcę, aby ujął rządy w swoje ręce, chociaż on stanowczo się opierał82. Tej możliwości obawiał się Tyberiusz najbardziej. Zażądał od senatu, aby mu wydzielił do rządzenia część państwa, jaką uzna za stosowną, ponieważ nikt nie może wydo-łać całości sam bez pomocy jednego towarzysza czy nawet wielu. Udał także chorobę, aby Germanik tym spokojniej oczekiwał rychłego dziedzictwa albo przynajmniej dopuszczenia do udziału w rządach. Uśmierzywszy bunty dostał w ręce Klemensa, ujętego podstępem. Co do Libona, to nie chcąc na początku zbyt ostro postępować, dopiero w drugim roku swych rządów oskarżył go przed senatem. Tymczasem ograniczył się tylko do ostrożności wobec niego. Mianowicie gdy między innymi kapłanami razem z Libonem wypadło mu składać ofiary, postarał się podsunąć mu 78

Tacyt podaje (Ann. II 39-40), że Klemens zabrał popioły Agryppy, pojechał do Etrurii i przy pomocy pewnych zabiegów zewnętrznych upodobniwszy się do niego, zaczął się za niego podawać. Podstępnie schwytany przez Tyberiusza został stracony. 79 M a r c u s S c r i b o n i u s L i b o D r u s u s , według przekazu Tacyta (Ann. II 27-31), zaraz po śmierci Augusta popchnięty został przez senatora Firmiusza Katusa ku proroctwom chaldejskim i czarom. Ten zachęcał go także do folgowania zbytkom i zaciągania długów, jak to przystało domniemanemu następcy cesarskiemu. Tyberiusz, zawiadomiony przez tegoż Firmiusza Katusa o spisku Libona przeciw niemu, zaczął zbierać przeciw Libonowi materiały, oficjalnie okazując mu przychylność w postaci obdarowania preturą. Gdy nastąpiło śledztwo w senacie, Libon do winy się nie przyznał i popełnił samobójstwo. Proces odbył się w r. 16 n.e. 80 Zaraz po objęciu rządów przez Tyberiusza, wśród trzech panońskich legionów. 81 Żądano także skrócenia czasu służby do lat 16 jak u pretorianów. Tyberiusz wysłał syna Druzusa, który uśmierzył bunt (Tac. Ann. l 16-31). 82 Kategoryczny sprzeciw Germanika, a szczególnie wyjazd z obozu Agryppiny, żony Germanika, z małoletnim Gajusem Cezarem (Kaligulą), skłonił żołnierzy do powrotu w ramy dyscypliny. Działo się to w końcu r. 14 n.e. (Tac., Ann. l 33-49).

ROZDZIAŁ 25-27 149 zamiast noża ofiarnego [żelaznego] nóż ołowiany. Gdy Libo prosił go o chwilę rozmowy na osobności, Tyberiusz przyzwolił, jednak pod warunkiem, że będzie obecny jego syn Druzus. Przez cały czas rozmowy, aż do końca, przechadzając się z Libonem trzymał jego prawą rękę, jakby się na nim opierał podczas przechadzki. 26. Zbywszy się wreszcie obawy, okazywał w początkach panowania wielką uprzejmość i zachowywał się prawie jak człowiek prywatny. Z rozlicznych i najwyższych zaszczytów, jakie mu ofiarowywano, przyjął zaledwie kilka, i to skromnych. Gdy dzień jego urodzin zbiegł się z igrzyskami ludowymi 83, pozwolił uczcić się dodatkiem zaledwie jednego rydwanu dwukonnego. Zabronił wznoszenia na swą część świątyń, wyznaczania oddzielnej służby religijnej dla swego bóstwa, kapłanów, wystawiania także posągów i popiersi bez swego pozwolenia. Jeśli pozwalał, to jedynie pod warunkiem, aby traktowano je na równi z ozdobami świątyń, a nie na równi z posągami bóstw. Zabronił również przysiąg na całkowite podporządkowanie się jego rozporządzeniom oraz nazwania miesiąca września Tyberiu-szem, a października Liwiuszem. Odmówił także przyjęcia imienia Imperator oraz przydomka ojca ojczyzny i zawieszenia w przedsionku [swego domu] wieńca obywatelskiego. Nawet miano „August" dodawał tylko w listach do królów i władców, chociaż przysługiwało mu jako dziedziczne. Tylko trzykrotnie84 sprawował konsulat, jeden - kilka dni, drugi - trzy miesiące, trzeci aczkolwiek był nieobecny - do połowy maja. 27. Pochlebstwem brzydził się tak dalece, że nie dopuszczał do swej lektyki żadnego z senatorów ani dla okazania sobie czci, ani dla omówienia jakiegokolwiek interesu. Gdy pewien były konsul85, aby go przeprosić i ubłagać o coś, usiłował ująć za kolana, Tyberiusz tak nagle się odchylił, że tamten padł na wznak. Jeśli w rozmowie czy w dłuższym przemówieniu wyrażano się o nim zbyt pochlebnie, nie zawahał się przerwać i zganić oraz natychmiast zażądać zmiany wyrażenia. Gdy ktoś nazwał go „panem" 86, Tyberiusz zwrócił mu uwagę, aby więcej nie przezywał go obelżywie. Gdy ktoś inny nazwał jego zajęcia „świętymi", a jeszcze inny wyraził się, że został wprowadzony do senatu, „na jego zlecenie", zmusił ich do zmiany

wyrażeń. Mianowicie: „na jego zlecenie" zamienić kazał na „za jego radą", a „święte" na „uciążliwe". 83

Tyberiusz urodził się 16 listopada, a igrzyska ludowe (ludi plebeii lub circenses plebeii), ustanowione w r. 200 przed n.e., trwały czternaście dni - od 4 do 17 listopada - w Circus Flaminius (u wejścia na Pole Marsowe). 84 W czasie swego pryncypatu, w latach: 18, 21, 31 n.e. 85 Q u i n t u s H a t e r i u s (Tac. Ann. I 13). Mianowicie, kiedy Tyberiusz wzbraniał się przejąć dziedzictwo jedynowładztwa po Auguście, Kwintus Hateriusz, senator i słynny mówca swoich czasów, odezwał się w senacie: „Pókiż, Cezarze, ścierpisz, żeby państwo zostało bez głowy?" Tym Tyberiusz poczuł się dotknięty. Wtedy Hateriusz uciekł się do opisanych tu przeprosin. 86 Zob. Aug. 53.

150

TYBERIUSZ

28. Lecz także wobec obelg, uwłaczających pogłosek i złośliwych wierszyków o sobie i swych najbliższych okazywał niewzruszoną cierpliwość. Często mawiał, że „w wolnym państwie język i myśl muszą być wolne". Pewnego razu senat żądał wszczęcia procesu przeciw obwinionym o tego rodzaju przestępstwa. Tyberiusz rzekł: „Nie mamy tyle wolnego czasu, abyśmy mogli zająć się jeszcze większą ilością spraw. Jeśli otworzycie to okno, sami sobie nie pozwolicie robić czegokolwiek innego: wszyscy pod tym pozorem będą wam znosić swoje prywatne niesnaski". Zachowało się także jego oświadczenie w senacie, pełne łagodności: „Jeśli ktokolwiek wyrazi zdanie odmienne od mojego, dołożę starania, aby mu wyjaśnić moje słowa i czyny. Jeśli i wtedy uprze się przy swoim, z kolei ja go znienawidzę". 29. Słowa te tym bardziej są znamienne, że sam wprost przeszedł miarę uprzejmości w pełnym czci odnoszeniu się zarówno do jednostek, jak do ogółu. Pewnego razu polemizując w kurii z Kw. Hateriuszem, rzekł: „Proszę, wybacz mi, jeśli nieco swobodniej, jako senator, przeciwko tobie wystąpię". Następnie zwracając się do wszystkich: „Powiedziałem to teraz i często kiedy indziej mówiłem, o senatorowie, że władca dobry i o pożytek państwa dbały, któregoście wyposażyli w tak rozległą, tak nieograniczoną władzę, winien służyć senatowi i wszystkim obywatelom, często i przede wszystkim

poszczególnym. Nie wstydzę się, żem wyrzekł te słowa, miałem bowiem i mam dotąd w was panów dobrych, sprawiedliwych i życzliwych". 30. Nawet wprowadził pewien pozór wolności, zachowując dla senatu i urzędników dawne dostojeństwo i władzę. Nie było sprawy tak małej lub tak wielkiej, zarówno publicznego, jak prywatnego charakteru, żeby nie zasięgnął co do niej rady senatu. Czy chodziło o daniny i monopole, czy o wznoszenie i naprawę budowli publicznych, nawet o pobór do wojska lub zwolnienie ze służby, o rozmieszczenie legionów i wojsk posiłkowych, czy wreszcie o to, komu przedłużyć komendę albo komu powierzyć dowództwo w nagłych wyprawach, co i w jaki sposób należy odpisać na listy królów. Dowódcę oddziału jazdy, oskarżonego o użycie przemocy i grabieże, zmusił do wystąpienia ze swą obroną w senacie. Nigdy inaczej nie wchodził do kurii jak sam. Pewnego razu, gdy jako chory został zaniesiony tam w lektyce, świtę oddalił. 31. Jeśli przeszła w senacie jakaś uchwała sprzeczna z jego zdaniem, nie poskarżył się nawet. Choć utrzymywał, że urzędnicy już wybrani nie powinni opuszczać stolicy, aby pozostając na miejscu zaczęli z wolna przy-wykać do swych przyszłych funkcyj, to jednak pewien pretor, j uż wybrany, uzyskał od niego nieoficjalną delegację87 na prowincję ze wszystkimi 87

Przydzielając komuś tzw. „swobodną" (liberom} delegację senat odnośnej osobie dawał prawo do tych samych ułatwień i przywilejów w podróży, jakie przysługiwały oficjalnym przedstawicielom narodu rzymskiego, choćby ta osoba podróżowała w swych interesach prywatnych (zob. Tyb. 12).

ROZDZIAŁ 28-33 151 przywilejami urzędowymi. Innym razem, gdy postawił wniosek, aby mieszkańcom Trebii88 pozwolono zużyć na bicie gościńca pieniądze przyznane im w spadku na budowę nowego teatru, nie mógł tego uzyskać i wola zapisodawcy została utrzymana w mocy. Gdy przypadkiem odbywało się głosowanie senatu nad pewną uchwałą przez rozejście się na dwie strony, a Tyberiusz przeszedł na tę stronę,

gdzie stała mniejszość, nikt nie poszedł za nim. Wszystkie inne sprawy załatwiał tylko przez urzędy i zwykłym trybem, taką powagę przyznając konsulom, że posłowie z Afryki zgłosili się do nich ze skargą na zwłokę ze strony Cezara, do którego przecież zostali przysłani. Nic dziwnego, skoro on sam zupełnie jawnie wstawał na ich widok i ustępował z drogi. 32. Namiestników konsularnych dowodzących wojskami zganił za to, że nie zawiadamiali pisemnie senatu o przebiegu swych działań i że zwracali się do niego w sprawie przydziału pewnych nagród wojskowych, jak gdyby sami nie czuli się uprawnieni do udzielania ich w pełnym zakresie. Natomiast pochwalił pewnego pretora za to, że po objęciu urzędu przywrócił dawny obyczaj wspominania swych przodków podczas przemówienia publicznego. Kondukty pogrzebowe pewnych znakomitości odprowadzał -do stosu. Równe umiarkowanie okazywał w stosunku do mniej znacznych osób i spraw. Gdy wezwał do siebie urzędników rodyjskich z tego powodu, że mu złożyli listy urzędowe bez oficjalnego pozdrowienia 89, ani słowem ich nie skarcił, tylko polecił odtąd dodawać pozdrowienie oraz odprawił do domu. Gramatyk Diogenes, który na Rodosie miał zwyczaj urządzać dysputy w sobotę, nie przyjął Tyberiusza, gdy ten przyszedł, aby go posłuchać poza zwykłym terminem, i przez swego niewolnika odłożył spotkanie na siódmy dzień. Z kolei ten gramatyk przybył do Rzymu i czekał przed drzwiami, aby pozdrowić cesarza. Tyberiusz polecił mu tylko powrócić po siedmiu latach. Zarządcom prowincyj, którzy doradzali mu obciążenie prowincyj podatkami, odpisał, że „dobry pasterz powinien strzyc owce, a nie obdzierać ze skóry" 90. 33. Z wolna ujawniał się jako władca, chociaż przez długi czas nierównego usposobienia, to jednak na ogół raczej dbały o państwo i skłonny do świadczeń w zakresie dobra publicznego. Początkowo pozwalał sobie na interwencję o tyle tylko, aby wszystko działo się zgodnie z prawem. Więc zniósł pewne ustawy senatu oraz często ofiarowywał swą radę i pomoc urzędnikom rozpoczynającym sprawy w sądzie, siadywał obok nich lub naprzeciwko, w pierwszym rzędzie91. Jeśli rozeszła się pogłoska, że ktoś 88

Idzie tu prawdopodobnie o miasto T r e b i a e (dziś Trevi) w Umbrii południowej. 89 Po łacinie: vale pomyślność 90 Tacyt (Ann. l 75) także chwali dbałość Tyberiusza o umiarkowane

obciążanie prowincyj podatkami. 91 Tacyt (Ann. l 75) bliżej określa to miejsce: „w narożniku trybunału, nie chcąc pretora z jego miejsca wypierać" (przekład S. Hammera).

152

TYBERIUSZ z podsądnych dzięki wpływom ujdzie kary, nagle zjawiał się na posiedzeniu i albo z miejsca dla publiczności, albo z wysokości trybunału śledczego przypominał sędziom o treści ustaw, o ich obowiązku moralnym i o rodzaju przewinienia, jakie mają rozpatrywać. Jeśli obyczaje obywatelskie zaczynały upadać na skutek lenistwa lub złych nałogów, podejmował ich naprawę. 34. Wydatki na zabawy i widowiska uszczuplił, obciąwszy płace aktorów i ograniczywszy liczbę par gladiatorów do pewnej wysokości. Utyskiwał surowo na niezmierny wzrost cen naczyń korynckich 92 oraz na to, że za trzy barweny93 płacono trzydzieści tysięcy sestercjów. Więc postawił wniosek w senacie, że należy ograniczyć gromadzenie sprzętów, a w zakresie żywności targowej miarkować corocznie ceny uchwałą senatu. Uprzednio jeszcze polecił edylom tak ścisły dozór nad garkuchniami i jadłodajniami, żeby nawet zabronili wystawiania na sprzedaż ciast. Chcąc oszczędność obywatelską poprzeć także przykładem, sam w czasie uroczystych przyjęć często kazał podawać potrawy wczorajsze i napoczęte, choćby ową połowę dzika, zapewniając, że „posiada ona te same zalety, co cały dzik". Zniósł rozporządzeniem codzienny obyczaj oficjalnych pocałunków, również wymianę podarunków ograniczył ściśle do pierwszego stycznia. Sam zwykł odwzajemniać się w czwórnasób i własnoręcznie, lecz zmęczony całomiesięcznymi odwiedzinami tych, którzy nie mogli w samo święto do niego się docisnąć, na przyszłość obyczaj ten zniósł. 35. Rozporządził, aby kobiety zamężne, które naruszyły obyczajność, w razie braku oskarżyciela publicznego krewni karali na podstawie wspólnej uchwały wedle obyczaju przodków. Pewnego rycerza rzymskiego upoważnił do opuszczenia żony, której dowiedziono cudzołóstwa ze swym zięciem, zwalniając z przysięgi złożonej niegdyś, że jej nigdy nie porzuci. Kobiety o złej opinii, chcąc wyzbyć się praw kobiet z towarzystwa i ich godności celem uniknięcia kar przepisanych ustawą, zaczęły jawnie uprawiać nierząd94. Młodzież

rozpustna obojgu płci, aby nie być skrępowana uchwałą senatu zabraniającą występowania na scenie i na arenie, sama zgłaszała się po złą notę sądu obyczajowego. Całą tę młodzież męską i żeńską ukarał wygnaniem, aby nikt nie znalazł schronienia w takich wykrętach. Pewnemu senatorowi odebrał przywilej noszenia szerokiego szlaku, gdy dowiedział się, że ten przed pierwszym lipca 95 wyprowadził się do swych ogrodów podmiejskich, aby po tym terminie taniej wynająć dom w Rzymie. Innego znowu usunął z kwestury za to, że 92

Naczynia korynckie wykonywano ze szlachetnego stopu metali: złota, srebra i miedzi. 93 Barwena to gatunek ryby morskiej. 94 Według Tacyta (Ann. II 85) niejaka Wistylla z rodziny pretorskiej zgłosiła się do edy-lów jako publiczna nierządnica. 95 Terminem wygasania i zawierania umów o najem mieszkań był l lipca. Przed tym terminem następowała znaczna zwyżka cen najmu, po nim spadała.

ROZDZIAŁ 34-37 153 nazajutrz po wyniku głosowania na ten urząd porzucił żonę, poślubioną w przeddzień głosowania. 36. Obce wierzenia, jak egipskie i żydowskie obrzędy, ograniczył, a wyznawców tego zabobonu zmusił do spalenia świętych szat i wszelkiego sprzętu ofiarnego. Młodzież żydowską96 pod pozorem służby wojskowej poprzerzucał do prowincyj o niezdrowym klimacie, resztę tegoż ludu lub wyznawców podobnej wiary wypędził z Rzymu, grożąc karą wiecznej niewoli w razie nieposłuszeństwa. Wypędził również astrologów, lecz gdy bardzo się wypraszali, obiecując zaniechać swych praktyk, ułaskawił. 37. Szczególnie zatroszczył się o zapewnienie bezpieczeństwa od napaści po drogach, od bandytyzmu i swawoli zamieszek. Posterunki wojskowe na terenie Italii ilościowo wzmocnił. W Rzymie urządził obóz97, aby umieścić w nim kohorty pretorianów, pozbawione dotychczas stałego miejsca zamieszkania i rozrzucone po gospodach. Rozruchy ludowe tłumił naj-bezwzględniej w chwili wybuchu, a

jednocześnie skrzętnie zapobiegał ich wybuchowi. Gdy w teatrze w czasie sprzeczki dopuszczono się zabójstwa, przywódców grup zwaśnionych oraz aktorów, z powodu których powstała waśń, zesłał na wygnanie i nigdy nie dał się skłonić żadnymi prośbami ludu do ich odwołania. Gdy pospólstwo miasta Polencji98 nie chciało wypuścić z forum orszaku pogrzebowego pewnego centuriona pierwszego manipułu, aż uzyskało wymuszeniem od spadkobierców pieniądze na urządzenie igrzysk gladiatorskich, Tyberiusz wysłał tam pod jakimś pozorem jedną kohortę z Rzymu, drugą z królestwa Kotiusza". Dopiero gdy nagle obnażono broń i zagrały trąby, wpuścił do miasta wojsko różnymi bramami, większą część ludu oraz rajców miejskich wtrącił do więzienia do końca życia. Zniósł także prawo i zwyczaj azylów, gdziekolwiek je stosowano. Mieszkańcom Cyzyku 10° za to, że ośmielili się dokonać aktu gwałtu na obywatelach rzymskich, odebrał zbiorowo wolność, którą sobie wysłużyli w czasie wojny z Mitrydatesem. Poczynania wojenne wrogów uśmierzał odtąd bez podejmowania jakiejkolwiek wyprawy, lecz przez posłów, a jeśli za ich pośrednictwem, to po wielkim namyśle i w naglącej potrzebie. Królów wrogo usposobionych lub podejrzanych trzymał na wodzy raczej groźbami i wymówkami niż użyciem wojska. Niektórych ściągnął do siebie pochlebstwami i obietni96

Według Tacyta (Ann. II 85) cztery tysiące wyzwoleńców pochodzenia żydowskiego zesłano wówczas na Sardynię, celem stłumienia tam bandytyzmu. 97 Obóz ten (castra praetoria) wzniósł Tyberiusz na samym krańcu północno-wschodnim Rzymu, przy Porta Nomentana, w kształcie czworoboku (440X380 m) mocno obwarowanego. 98 Dziś Pollenza, port nad Morzem Adriatyckim na południe od Ankony. " K r ó l e s t w o K o t i u s z a , niezależne państewko położone w Alpach zachodnich, dopiero przez Nerona zamienione w prowincję Alpes Cottiae. 100 C y z i c u s , ongiś kolonia Miletu, na południowym cyplu wyspy Arktonezos na morzu Marmara (antycznej Propontis). Od trzeciej wojny z Mitrydatesem Cyzikus otrzymało przywilej civitas libera, tj. wolnego miasta.

154

TYBERIUSZ

cami, lecz już nie wypuścił, jak Marobodua l01 germańskiego, Rascypola trackiego, kappadockiego Archelausa, którego królestwo zamienił w prowincję 102. 38. Przez dwa lata bez przerwy po objęciu władzy cesarskiej ani krokiem nie ruszył się poza bramy Rzymu. W następnych latach zaledwie do pobliskich miasteczek, najdalej do Ancjum, poza które nigdy się nie oddalił, i to bardzo rzadko oraz na parę dni tylko. Zapowiadał wprawdzie często, że odwiedzi także prowincje i wojska. Prawie corocznie przygotowywał się do podróży, gromadził pojazdy, rozsyłał gminom i osadom zlecenia dotyczące zaopatrzenia cesarza w czasie podróży, wreszcie pozwalał podejmować modły za swój szczęśliwy wyjazd i powrót. Powszechnie zaczęto go nazywać w sposób żartobliwy „Kallippides". Tak wedle przysłowia greckiego określono tego, kto biegnie prędko, a nie posuwa się ani na łokieć naprzód. 39. Lecz po stracie obydwu synów 103, z których Germanik 104 umarł w Syrii, Druzus 105 w Rzymie, oddalił się do Kampanii106. Wszyscy prawie zgodnie tak myśleli i mówili, że Tyberiusz nie powróci nigdy i wkrótce nawet umrze. Niewiele brakło, aby jedno i drugie się sprawdziło. Do Rzymu istotnie więcej nie powrócił, a w kilka dni po wyjeździe blisko Tarracyny107, w pałacyku wypoczynkowym zwanym Spelunka 108, gdy spożywał obiad, obsunęło się przypadkiem ze sklepienia wiele olbrzymich głazów i przygniotło sporo osób spośród biesiadników oraz służby, lecz Tyberiusz nadspodziewanie ocalał109. 40. Przemierzył całą Kampanię. W Kapui no poświęcił Kapitol, w Noli świątynię Augusta, co nawet podał jako pretekst podróży, aż wreszcie przybył na Kapri. Tę wyspę szczególnie sobie upodobał, ponieważ była dostępna tylko z jednej strony, i to na krótkim odcinku, ze wszystkich innych stron otoczona stromymi skałami olbrzymiej wysokości i morzem głębokim. Lecz wnet odwołały go stamtąd natarczywe błagania ludu z po101

M a r o b o d u u s, król Markomannów, plemienia germańskiego, mieszkającego na terenie dzisiejszych Czech i Moraw. 102 Po śmierci króla Archelausa Kappadocja została zamieniona w prowincję rzymską w r. 17 n.e. 103 Po stracie Germanika, adoptowanego na syna z woli Augusta, i Druzusa, syna rodzonego. 104 Germanik umarł w r. 19 n.e. 105 Druzus w r. 23 n.e. 106 Tyberiusz wyruszył na Kapri w r. 26 n.e.

107

Ta r r a c i n a lub Terracina (dziś Terracina), miasto nadmorskie w Lacjum, na południe od Rzymu przy via Appia. 108 Spelunca oznacza „grotę". 109 O tym zdarzeniu opowiada także Tacyt (Ann. IV 59). Ocalił wówczas Tyberiusza Sejan, który mimo ogólnej paniki podparł sobą spadające bloki i klęcząc utrzymywał je rękoma nad cesarzem. Tak go zastali żołnierze, którzy przybyli na pomoc. 110 K a p u a, kwitnące handlowe miasto Kampanii, przy via Appia, które tuż za Kapuą skręca na wschód i idzie aż do Brundyzjum. Ongiś uwiodło i zdezorganizowało swą pięknością armię Hannibala.

ROZDZIAŁ 38-42 155 wodu klęski, jaka zdarzyła się w Fidenach 1H. Oto ponad 20000 ludzi straciło życie w czasie igrzysk gladiatorskich pod gruzami amfiteatru 112 . Wówczas Tyberiusz wrócił na ląd stały i wszystkim dał możność dostępu do siebie. Co tym bardziej godne jest uwagi, że opuszczając stolicę zapowiedział edyktem, aby nikt nie zakłócał mu spokoju, i w czasie całej podróży odmawiał przyjęcia kogokolwiek. 41. Po powrocie na wyspę tak dalece zarzucił troskę o sprawy państwa, że odtąd już nigdy nie uzupełniał szwadronów jazdy ani nie zmieniał trybunów wojskowych i prefektów ani namiestników prowincyj. Hiszpanię i Syrię pozostawił przez kilka lat bez dowództwa legatów konsularnych. Zlekceważył i to, że Partowie zajmują Armenię, że Dakowie i Sarmatowie pustoszą Mezję 113, Germanowie prowincje galickie, ku wielkiej hańbie państwa i nie mniejszej szkodzie. 42. Uzyskawszy w tym zakątku całkowitą bezkarność postępowania i jak gdyby pozbywszy się dozoru społeczeństwa, okazał wreszcie wszystkie od razu przywary, długo i źle ukrywane. O nich to po kolei od początku powiem. W czasie służby wojskowej jeszcze jako rekrut nazywany był z powodu zbytniej ochoty do wina zamiast Tyberiuszem Biberiuszem, zamiast Klaudiuszem Kaldiijszem, zamiast Neronem Meronem 114. Następnie jako prynceps w tym właśnie czasie, gdy przeprowadzał naprawę obyczajów obywatelskich, ucztował i pił przez noc i dwa dni bez przerwy z Pompo-niuszem Flakkiem 115 i L. Pizonem l16 , z których jednemu zaraz potem dał prowincję Syrię, drugiemu prefekturę stolicy. Także w listach wyznał, że są to jego najmilsi przyjaciele, chętnie widziani o każdej godzinie. Do Sestiusza Galia, starca rozpustnego i marnotrawnego, którego niegdyś August napiętnował złą notą, a on sam przed kilkoma dniami w senacie złajał,

zaprosił się teraz na obiad pod tym warunkiem, że nic nie zmieni ani ujmie ze swego zwykłego obyczaju oraz że do obiadu będą podawały nagie dziewczęta. Przy wyborze na kwestora pominął najznakomitszych kandydatów na korzyść zupełnie nieznanego, gdyż ten podczas uczty na jego zaproszenie wypił całą amforę wina. Aseliuszowi Sabinowi darował dwieście 111

Miasteczko w sąsiedztwie Rzymu, na północ. O tym zdarzeniu opowiada także Tacyt (Ann. IV 62-63). Budowę amfiteatru w Fidenach podjął w celu zysku wyzwoleniec Atyliusz i nie zabezpieczył go dostatecznie. Mnóstwo ludzi przybyło na widowisko nawet z Rzymu. Tyberiusz bowiem, jak mówi Tacyt, ograniczył rozrywki. Budynek zawalił się i zagrzebał nie tylko siedzących wewnątrz, ale - ponieważ runął częścią na zewnątrz - także moc ludzi zaciekawionych widowiskiem. Tacyt podaje liczbę 50 000 okaleczałych lub zmiażdżonych. 113 M o e s i a. prowincja rzymska nad Dunajem w )ego dolnym biegu, na północ oci Tracji i łańcucha gór Haemus. jej część wschodnią oblewało Morze Czarne. 114 B i b e r i u s to polski Bibosz, C a l d i u s - zwolennik gorącego wina. M e r o - pijący tylko czyste wino. 115 L u c i u s P o m p o n i u s F l a c c u s , konsul z r. 17 n.e., namiestnik Mezp w r. 19 n.e. 116 L u c i u s C a l p u r n i u s P i s o F r u g i , konsul z r. 15 n.c., zasłużył się jako legat przewagami wojennymi w Tracji. Był również najwyższym kapłanem (pontifex maximus). 112

156

TYBERIUSZ

tysięcy sestercjów za napisanie dialogu, w którym ów przedstawił spór borowika, figojadki, ostrygi i kwiczoła. Wprowadził wreszcie nowy urząd „od rozkoszy". Powierzył go rycerzowi rzymskiemu, T. Cezoniuszowi Pryskowi. 43. W zaciszu wyspy Kapri wymyślił urządzenie apartamentu pełnego sof jako miejsca tajemnych stosunków miłosnych, dokąd ściągnięci tłumnie zewsząd chłopcy rozpustni i dziewczęta oraz wynalazcy potwornego stosunku, których nazywał „spintriami", spleceni w potrójnym uścisku nawzajem się sobie oddawali, aby podniecać tym widokiem jego otępiałe zmysły. Sypialnie rozmieszczone w wielu miejscach pałacu ozdobił obrazami, rzeźbami o najbardziej rozwiązłych tematach i postaciach oraz zaopatrzył w

księgi Elefantydy117, aby nikomu w wykonywaniu jego czynności nie zabrakło wzoru do figury przez Tyberiusza zamówionej. Również w lasach i gajach urządził w różnych miejscach okręgi poświęcone Wenerze i umieścił po grotach i w wydrążeniach skał młodzież obojga płci w strojach małych Panów l18 i nimf. Z tego powodu już jawnie i powszechnie nazywano go Kapryneusem119, wyzyskując dla tego dwuznacznika nazwę wyspy. 44. Zniesławił się jeszcze bardziej rozpustnymi i obrzydliwymi czynami, których nie godzi się nawet opowiadać lub słuchać, cóż dopiero uwierzyć w ich prawdziwość. Mianowicie jakoby miał nauczyć chłopców, pacholęta zaledwie, których nazywał rybkami, aby w czasie jego kąpieli krążyli mu między udami i nieznacznie podpływając podniecali go językiem lub ugryzieniem. Również jakoby kazał przykładać sobie do członka męskiego lub do brodawki piersiowej nieco starsze niemowlęta, jednak nie odstawione jeszcze od piersi, szczególnie skłonny do tego rodzaju rozkoszy z natury i ze względu na wiek. Obraz Parrazjusza 12°, na którym Atalanta l21 ustami zadosyć czyni 117

Elephantis; w czasach pierwszych rzymskich cezarów krążyły pod nazwą tej hetery pisma w prozie i wierszem o wyuzdanym charakterze. Wspomina o niej także Martialis (Epigr. XII 43, 4). 118 P a n , kozłonogie, rogate bóstwo pasterskie Arkadii, grające na fujarce (syringa). Natchnienie antyczne postaci diabla. Za panowania Tyberiusza miała nastąpić jakoby śmierć Pana, o której tajemniczy głos rozkazał obwieścić światu pewnemu sternikowi okrętu w określonym miejscu. Gdy ten krzyknął tam na cały głos o śmierci Pana, nastąpiła burza jęków i skarg w całej przyrodzie. 119 C a p r i n e u s może oznaczać zarówno człowieka mieszkającego na wyspie Capreae (Kapri), która była wyspą kóz, jak starego kozła (caper). 120 P a r r h a s i o s z Efezu, jeden z najsławniejszych malarzy greckich. Współczesny Fidiaszowi. Zasłynął w Atenach na przełomie V i IV w. przed n.e., w czasie wojny peloponeskiej. Obrazy jego odznaczały się wielką ekspresją wyrazu twarzy, tendencją do malarstwa patetycznego oraz znajomością proporcji i świetnym rysunkiem. 121 A t a l a n t a , dziewczyna-myśliwa, uczestniczka łowów urządzonych przez Ojneusa, króla Kalidonu w Etolii, na strasznego dzika. Zabił go syn Ojneusa, piękny Meleager, i ofiarował głowę dzika Atalancie. Między Meleagrem a braćmi jego matki, Altei, powstał wtedy spór i Meleager zabił brata matki. Matka jego, Altea, pod wpływem pierwszego gniewu rzuciła

ROZDZIAŁ 43-47 157 Meleagrowi, zapisano mu z zastrzeżeniem, że jeśliby treść obrazu urażała go, może zamiast niego otrzymać milion sestercjów. Tyberiusz nie tylko wolał obraz od pieniędzy, lecz nawet umieścił go w swej sypialni. Opowiadają, że kiedyś w czasie składania ofiar zachwycony urodą sługi podającego mu skrzyneczkę 122 z kadzidłem nie mógł powstrzymać swej żądzy i natychmiast, prawie z końcem obrzędu religijnego, w tymże miejscu uprowadził go na bok i spełnił akt fizyczny z nim oraz z jego bratem fletnistą. Wkrótce kazał im obydwu golenie połamać za to, że nawzajem wyrzucali sobie ów sromotny czyn. 45. Jak dalece zwykł był igrać sobie z życiem kobiet, nawet znakomitego pochodzenia, okazało się najwidoczniej w wypadku zgonu pewnej Malonii. Wprawdzie Tyberiusz ją uwiódł, lecz gdy uparcie wzdragała się znosić jeszcze coś więcej, rzucił ją na łup donosicieli. Jako podsądnej nie zaprzestał wypytywać, czy czego nie żałuje. Wreszcie opuściła sąd, schroniła się do domu i przebiła się sztyletem, na cały głos wyrzucając kosmatemu i cuchnącemu starcowi sprośność języka. Stąd wielki rozgłos zyskała sobie fraza z epilogu atelańskiego 123, w czasie najbliższych igrzysk przyjęta z najwyższych uznaniem: Staruch kozieł wylizuje kóz organy rodne. (Ribbeck, Com. Rom., fragm., s. 333) 46. W gospodarce pieniężnej' oszczędny, nawet skłonny do skąpstwa 124. Towarzyszom podróży i wypraw wojennych nigdy nie płacił ani żołdu, ani diet, tylko żywił. Raz jedynie okazał im szczodrobliwość, i to z łaskawości ojczyma: oto podzieliwszy na trzy grupy wedle godności każdego, pierwszej przydzielił sześćset tysięcy sestercjów, drugiej czterysta, trzeciej, którą nazywał grupą Greków, a nie przyjaciół - dwieście. 47. Jako prynceps nie wystawił żadnych wspaniałych budowli (nawet te, które zaczął: świątynię Augusta 125 i odbudowę teatru Pompejusza, pozostawił nie skończone po tylu latach). Nie urządzał też w ogóle żadnych widowisk. Bardzo rzadko bywał na takich, które

inni urządzali, a to dlatego, aby się czegoś od niego nie domagano, zwłaszcza w chwili, gdy zmuszono go do nadania wolności aktorowi komediowemu Akcjuszowi. Wspomógł wprawdzie kilku senatorów w niedostatku, lecz aby na przyszłość nie wesprzeć większej ilości, oświadczył, że innym udzieli pomocy do ognia polano drewniane, które jej przyniosły prządki ludzkiego życia, boginie Mojry, jako znak widomy życia Meleagra w dniu jego urodzin. Meleager zgasł razem z dopalającym się po-lanem. 122 Skrzyneczka owa (acerrd) wedle religijnego rytuału Rzymian była zrobiona nie z metalu, ale z drzewa klonowego. 123 Epilogi atelańskie (exodia Atellanica) były to małe utwory komediowe, grywane po tragediach. 124 Odmienne zdanie wypowiada Tacyt (Ann. I 75), przyznając Tyberiuszowi w pierwszych latach panowania szczodrość obywatelską. 125 Te dwie budowle zostały wykończone i poświęcone przez Kaligulę w r. 38 n.e. 158 TYBERIUSZ 4 w tym tylko wypadku, jeśli przedstawią senatowi dostateczne uzasadnienie swych naglących potrzeb. W ten sposób odstraszył większość powodowaną skromnością i wstydem, między innymi Hortalusa, wnuka mówcy Kwintusa Hortenzjusza 126, który mimo bardzo skromnych zasobów materialnych za namową Augusta pozwolił sobie na czworo dzieci. 48. Wobec społeczeństwa tylko dwa razy w ogóle okazał szczodrobliwość: raz rozpożyczywszy na trzy lata bez procentu sto milionów sester-cjów, drugim razem - gdy pewnym właścicielom domów czynszowych, które spłonęły na wzgórzu Celius, zwrócił ich wartość pieniężną. Do pierwszego kroku przynaglił go wielki brak gotówki u ludu domagającego się pomocy. Mianowicie zawiodło jego zarządzenie powzięte w drodze uchwały senatu, aby lichwiarze pożyczający pieniądze na procent dwie trzecie swego majątku umieścili w ziemi, a dłużnicy spłacili natychmiast tyleż części zaległości pieniężnych. Drugie dobrodziejstwo wyświadczył dla złagodzenia nieszczęść owych czasów. Jednak to ostatnie dobrodziejstwo tak sobie wysoko ocenił, że zarządził zmianę nazwy

wzgórza Celius i zamianowanie go odtąd Wzgórzem Augustowym. W stosunku do wojska nie świadczył nigdy żadnej szczodrobliwości prócz tego, że podwoił127 zapisy z testamentu Augusta. Raz tylko dał po tysiąc denarów pretorianom za to, że się nie poddali Sejanowi 128, oraz pewne podarunki syryjskim legionom, gdyż one jedne nie umieściły wśród godeł sztandarowych żadnego wizerunku Sejana. Również bardzo rzadko zwalniał na emeryturę starych żołnierzy, licząc, że starość sprowadzi za sobą wreszcie śmierć, a ze śmierci on odniesie korzyść. Nie okazał żadnej szczodrobliwości wobec prowincji z wyjątkiem Azji, a tu dlatego, że miasta legły w gruzach skutkiem trzęsienia ziemi 129. 49. Z biegiem czasu, i to dość szybko, zaczął dopuszczać się grabieży. Jest całkowicie pewne, że groźbą i niepokojem wywołał wstręt do życia w Gn. Lentulu Augurze, którego majątek oceniono jako największy, oraz zmusił go do tego, że umierając zapisał Tyberiuszowi całe dziedzictwo. Skazał również wyrokiem Lepidę, kobietę zacnego urodzenia, by zyskać sobie względy jej męża, byłego konsula Kwiryniusza, niezmiernie bogatego i bezdzietnego, który mimo rozwodu sprzed dwudziestu lat oskarżył 126

M a r c u s H o r t e n s i u s H o r t a l u s , wnuk słynnego mówcy epoki cycerońskiej, Kwintusa Hortenzjusza Hortalusa, August darem miliona sestercjów (wysokość cenzusu majątkowego dla senatora) skłonił go do założenia rodziny, aby nie wygasł tak słynny ród (Tac. Ann.127II 37-38). Uczynił to właściwie na własną rękę Germanik, przedstawiając żołnierzom domniemany list cesarski (Tac. Ann. l 36), aby poskromić bunt legionów germańskich. 128 L u c i u s A e l i u s S e i a n u s , rycerz rzymski, prefekt pretorianów, zaufany minister Tyberiusza. chcąc uzyskać władzę cesarską, otruł najpierw Druzusa, syna Tyberiuszowego, pr/y pomocy jego żony Liwii, którą uwiódł (r. 23 n.e.). Jego knowania przeciw Tyberiuszowi wydały się w końcu, ujęto go i skazano na śmierć w październiku 31 r. n.e. 129 O tym trzęsieniu ziemi mówi Tacyt (Ann. II 47), jego ofiarą padło dwanaście ludnych miast Azji.

ROZDZIAŁ 48-51

159 ją teraz, że niegdyś usiłowała go otruć. Wielu znakomitym osobistościom prowincyj galickich i hiszpańskich, Syrii oraz Grecji zabrano dobra na rzecz skarbu z powodu tak błahych i tak bezczelnych zarzutów, jak na przykład: niektórym miano do zarzucenia tylko to, że część majątku mają w pieniądzach. Większości miast i osób prywatnych odebrano także dawne swobody podatkowe, pozwolenia na wydobywanie kruszcu i użytkowanie na własną korzyść ceł. Co więcej, ograbił podstępnie i zabił Wononesa 13°, króla Fartów, który wypędzony przez swych rodaków schronił się z wielkim skarbem do Antiochii, oddając się niejako pod opiekę narodu rzymskiego. 50. Nienawiść względem krewnych ujawnił najpierw w stosunku do brata swego, Druzusa. Podał mianowicie do wiadomości publicznej jego list, w którym radził Tyberiuszowi, aby wspólnie zmusili Augusta do przywrócenia ustroju republikańskiego. Następnie nienawiść ujawnił także w stosunku do reszty rodziny. Żonie Julii, pozostającej na wygnaniu, nie okazał najmniejszych względów ani dobroci, co wszak jest drobnostką. Do postanowienia ojca, aby zamknięta była w jednym mieście, dodał jeszcze zakaz opuszczania domu i obcowania z ludźmi. Zagarnął jej fundusik, przyznany przez ojca, i roczną pensję pod pozorem, że podlegają prawu publicznemu, gdyż August nie zrobił co do nich żadnego zastrzeżenia w testamencie. Niechętnie znosił towarzystwo matki Liwii, posądzając ją o chęć równego z nim podziału władzy. Wystrzegał się ustawicznego z nią obcowania oraz nieco dłuższych i bardziej poufnych rozmów, aby nie wydawało się, że daje się powodować radom, których jednak czasem potrzebował i nieraz z nich korzystał. Także wyjątkowo oburzyły go rozważania senatu, aby do jego dotychczasowych tytułów, jako syna Augusta, dodać jeszcze jeden: „syn Liwii". Dlatego nie pozwolił jej nazywać matką ojczyzny ani przyjmować żadnego wyższego odznaczenia publicznego. Przeciwnie, częstokroć zwracał jej uwagę, aby trzymała się z dala od spraw większej wagi i nieprzystojnych kobiecie, zwłaszcza od chwili, gdy zauważył w czasie pożaru blisko świątyni Westy, jak osobiście wystąpiła, zachęcając lud i żołnierzy, aby jeszcze usilniej nieśli pomoc; tak zresztą zwykła postępować za życia męża. 51. Następnie doprowadził aż do waśni, z tej podobno przyczyny. Oto gdy Liwia zbyt często nalegała, aby zaliczyć do dekuryj [sędziów] kogoś niedawno prawem obywatelstwa obdarzonego, zgodził się na to

tylko pod tym warunkiem, że pozwoli mu dopisać w rejestrze dekurialnym, iż „zostało to wymuszone na nim przez matkę". Wówczas wzburzona Liwia wyniosła z kaplicy domowej pewne dawne listy Augusta, pisane do niej na temat przykrego i nieznośnego usposobienia Tyberiusza, i odczytała je głośno. To, że tak długo je przechowywała i z taką wrogością wypomniała, obeszło go dotkliwie. Zdaniem niektórych była to jedna, z przy130Zginął w r. 19 n.e. 160

TYBERIUSZ

czyn, wręcz główna pobudka usunięcia się na Kapri. Przez całe trzy lata swej nieobecności w Rzymie 131, jeszcze za życia matki, zaledwie w ogóle raz ją widział, i to w ciągu jednego dnia przez kilka godzin. Wkrótce, gdy zachorowała, nie chciał jej odwiedzić. Po śmierci Liwii pozwalając dworowi spodziewać się swego przybycia, spowodował wielodniową zwłokę w pogrzebie, aż wreszcie ciało psuć się i gnić zaczęło. Po pogrzebie zabronił oddawać jej cześć boską, powołując się jakoby na własną jej wolę. Jej testament także unieważnił. Wszystkich przyjaciół i bliskich zmarłej, a nawet tych, którym zleciła w godzinie śmierci troskę o swój pogrzeb, w krótkim czasie ciężko doświadczył. Jednego z nich, stanu rycerskiego, przydzielił do pompowania wody. 52. Względem swych synów: własnego, Druzusa, oraz przybranego, Germanika, nie żywił ojcowskiego przywiązania. Pierwszy zraził go swymi wadami. Druzus prowadził życie niepowściągliwe i rozwiązłe 132. Więc nie tak bardzo przejął się Tyberiusz jego śmiercią. Tyle tylko, że nieco opóźnił po pogrzebie powrót do swych zwykłych zajęć, żałoby wszelako dłuższej zabronił. Gdy nieco później posłowie z Ilionu 133 składali mu słowa pociechy, Tyberiusz, jakby niepomny już dawnego bólu, ze śmiechem odpowiedział: „że i on ze swej strony boleje nad nimi, że stracili ongiś znakomitego obywatela w osobie Hektora". Germanikiem tak dalece pomiatał, że jego najsławniejsze czyny 134 uważał wręcz za nieużyteczne, a najbardziej głośne zwycięstwa ganił jako czyny szkodliwe dla państwa. Gdy Germanik wkroczył do Aleksandrii135 na

skutek niezmiernego i nagłego wygłodzenia miasta - lecz, że uczynił to bez porozumienia z nim - wyraził z tego powodu skargę w senacie 136 . Istnieje przypuszczenie, że spowodował również śmierć Germanika 137 , używszy jako narzędzia Gn. Pizona 138, namiestnika Syrii. Niektórzy sądzą, że Pizon, wkrótce oskarżony o dokonanie tej zbrodni, mógłby się powołać na zlecenia, gdyby...* Wskutek tego w różnych miejscach pojawiły się napisy i nocą często było słychać 131

Tyberiusz wyjechał na Kapri w r. 26 n.e., Liwia umarła w r. 29. Natomiast Tacyt mówi tylko (Ann. I 29), że miał naturalną skłonność do surowości oraz (Ann. l 76) że nadmiernie okazywał radość (z powodu igrzysk gladiatorskich), a także (A»n. III 8) nazywa go „młodzieńcem mało przezornym i łatwo przystępnym". 133 11 i u m (Troja) w pobliżu Hellespontu (Dardanele), na cyplu północno-zachodnim Azji Mniejszej, w Troadzie, miejsce ongiś wojny trojańskiej. 134 Najpierw w Germanii w latach 14-16 n.e., potem na Wschodzie w latach 18-19 n.e. 135 W r. 19 n.e. 136 Germanik przekroczył bowiem zarządzenie Augusta, który zarezerwował Egipt wyłącznie dla cesarza (Tac. Ann. II 59). 137 Zob. Kal. 2. 138 C n a e u s C a l p u r n i u s Pis o, konsul z r. 7 przed n.e., namiestnik Hiszpanii (Citerior), a potem Syrii od r. 18 n.e., a więc w czasie wyprawy Germanika na Wschód. Proces Gn. Pizona w senacie o otrucie Germanika w Antiochii opisuje szczegółowo Tacyt (Ann. III 7-18). W czasie procesu Gn. Pizo popełnił samobójstwo. 132

ROZDZIAŁ 52-54 161 okrzyki: „Oddaj Germanika" 139. To podejrzenie utrwalił jeszcze później przez okrutne postępowanie z żoną i dziećmi Germanika. 53. Gdy synowa Agryppina po śmierci męża zbyt gwałtownie żal okazywała, za rękę ją ujął i rzekł wierszem greckim: Czyż za krzywdę sobie masz, córuchno, jeśli nie panujesz? (Kock, Com. Attic, fragm., III, s. 449, frg. 212)

Odtąd już nigdy nie zaszczycił jej rozmową. Pewnego razu w czasie uczty poczęstował ją owocami. Gdy nie ośmieliła się ich spróbować, przestał w ogóle zwracać się do niej pod pozorem, że podejrzewa go o chęć otrucia. Tymczasem wszystko naumyślnie było z góry ułożone z obydwu stron: Tyberiusz miał podsunąć owoce, aby poddać ją próbie, ona miała się go strzec niby najpewniejszej zguby. Wreszcie fałszywie oskarżywszy o to, jakoby usiłowała chronić się przed nim do stóp posągu Augusta, to znów pod opiekę wojska, zesłał ją na wyspę Pandatarię. Gdy rzucała mu obelgi, rozkazał centurionowi wysiec ją rózgami; on przy tym oko jej wybił. Postanowiła zamorzyć się głodem, więc kazał jej wpychać pokarm, otwarłszy gwałtem usta. Lecz wytrwała przy zamiarze i wreszcie śmierć sobie zadała 14°. Wtedy jeszcze nie przestał jej prześladować w sposób najbardziej zniesławiający: zażądał, aby także dzień jej narodzin zaliczyć do dni nieszczęśliwych w kalendarzu. Poczytał sobie za zasługę, że nie kazał jej powiesić i zrzucić ze Schodów Gemońskich, oraz pozwolił za taką łaskawość wstawić między uchwały senatu dziękczynienie dla siebie oraz ofiarę ze złota dla Jowisza Kapitolińskiego. 54. Germanik pozostawił mu trzech wnuków: Nerona, Druzusa i Gajusa; Druzus - jednego: Tyberiusza. Gdy śmierć pozbawiła go własnych dzieci, wtedy najstarszych synów Germanika: Nerona i Druzusa, przedstawił z poleceniem senatowi, a dzień ich pierwszego występu w życiu politycznym uczcił pieniężnym darem dla ludu. Lecz gdy dowiedział się, że z początkiem następnego roku 141 podjęto modły z ramienia państwa nie tylko za jego, lecz także za ich zdrowie, na posiedzeniu senatu wyraził się, że „takie oznaki czci słusznie należą się tylko zasłudze i wiekowi". W ten sposób ujawniwszy wewnętrzny stan umysłu, naraził ich na wszelkie oszczerstwa, aż przez różnorodne intrygi doprowadził wreszcie do tego, że w podnieceniu nie powstrzymali się od obelżywych skarg i w ten sposób dali podstawę do wytoczenia procesu. Z czego korzystając Tyberiusz oskarżył ich w liście pełnym goryczy, przytoczywszy ponadto skwapliwie oszczerstwa. 139

O innych objawach żałości ludu zob. Kal. 6, a także warto przeczytać wspaniały, poetycki opis pogrzebu Germanika u Tacyta (Ann. III l-7), utrzymany w stylu posępnego lamentu greckiej tragedii. 140 A g r yp p i na, ur. w r. 17 przed n.e., córka Julii i Marka Wipsaniusza Agryppy, wnuczka Augusta, matka dziewięciorga dzieci, zamorzyła się głodem w r. 33 n.e. na wysepce Pandatarii, znajdującej się na Morzu Tyrreńskim, na zachód od Neapolu (dziś Santa Maria).

141

W r. 24 n.e.; Tac. Ann. IV 17.

162 TYBERIUSZ Następnie osądzonych jako wrogów państwa głodem zamorzył: Nerona na wyspie Poncji142, Druzusa w podziemiach Palatynu143. Istnieje przypuszczenie, że Neron został zmuszony do samobójstwa, gdy kat wysłany z rozkazu senatu pokazał mu stryczek i haki. Druzusa tak doszczętnie pozbawiono pożywienia, że próbował jeść włosie z materaca. Szczątki ich obydwu porozrzucane można było zaledwie z trudem później144 pozbierać. 55. Oprócz dawnych przyjaciół i zaufanych wybrał sobie spośród najznakomitszych obywateli dwudziestu jakby na doradców w sprawach państwowych. Z tych wszystkich pozostawił przy życiu dwu albo trzech zaledwie. Resztę zgładził, każdego pod innym pozorem. Między nimi także Eliusza Sejana 145, którego upadek pociągnął za sobą zgubę mnóstwa ludzi. Sejana wyniósł do szczytów władzy nie tyle z życzliwości, ile chcąc przy pomocy jego intryg osaczyć synów Germanika i utrwalić następstwo władzy cesarskiej dla wnuka swego rodzonego 146, po synu Druzusie. 56. Bynajmniej nit okazał się łagodniejszy w stosunku do swych greckich domowników, z którymi chyba najchętniej przebywał. Oto na przykład pewnego Ksenona, przemawiającego w sposób zbyt wyszukany podczas dysputy, zapytał, co to za wyjątkowo nieprzyjemny dialekt. On odpowiedział, że dorycki. Tyberiusz zesłał go na Cynarię 147 w przekonaniu, że Ksenon wytknął mu dawne wygnanie, gdyż Rodyjczycy mówią dialektem doryckim. Inny znowu przykład. Tyberiusz miał zwyczaj poruszać podczas obiadu zagadnienia w związku z codzienną swoją lekturą. Kiedy dowiedział się, że gramatyk Seleukos 148 wypytuje służbę cesars-ką, jakich autorów opracowuje każdorazowo Tyberiusz, i tak przygotowany przychodzi na obiad, najpierw usunął go ze swego otoczenia, później zmusił do samobójstwa. 57. Okrutne a jednocześnie powolne usposobienie ujawnił już w dzieciństwie. Toteż Teodor z Gadary 149, nauczyciel wymowy, pierwszy zdał się mądrze to zauważyć i wyrazić trafnym porównaniem, nazywając go niejednokrotnie w czasie nagany po grecku: błockiem z krwią pomieszanym. Lecz o wiele jaśniej wystąpiło ono w czasie pryncypatu, już na samym po-

142

N e r o urodził się w r. 6 n.e., umarł w r. 29 n.e. na wyspie Pontia (dziś Ponza) położonej na północny zachód od Pandatarii, dokąd zesłano jego matkę Agryppinę. Jego prochy w r. 37 n.e. sprowadzono do Rzymu i pochowano w Mauzoleum Augusta. 143 D r u z u s , ur. w r. 7 lub 8 n.e., wydany na śmierć głodową zginął w r. 33 n.e. 144 Na początku panowania Kaliguli. 145 18 października r. 31 n.e. 146 Był nim Tyberiusz Gemellus. 147 C y n a r i a (Kinaros; dziś Kinara), jedna ze Sporad, przy południowym brzegu Azji Mniejszej, między Lebinthos i Amorgos. 148 S e l e u k o s , gramatyk aleksandryjski, komentował poetów greckich, szczególnie zaś Homera, zajmował się też krytyką tekstu jego1 4poematów. 9 T h e o d o r o s z G a d a r y, retor, nauczyciel Tyberiusza w czasie jego pobytu na Rodosie, napisał podręcznik retoryki; stworzył własną szkołę retoryczną, teodorejczyków. Żadne z jego dzieł się nie zachowało.

ROZDZIAŁ 55-59 163 czątku, gdy jeszcze usiłował zdobyć sobie życzliwość ludzką pozorami umiarkowania. Oto pewien trefniś mijając jakiś pogrzeb głośno polecił zmarłemu, aby oznajmił Augustowi, iż „jeszcze nie wypłacono ludowi zapisów, które dlań pozostawił w testamencie". Tyberiusz kazał go do siebie sprowadzić, należną sumę przyjąć zmusił, potem kazał na śmierć odprowadzić, zalecając, aby jego ojcu prawdę powiedział. Niedługo potem w senacie, gdy pewien rycerz rzymski, nazwiskiem Pompejusz, w czymś uparcie mu się przeciwstawiał, Tyberiusz zapowiedział mu, grożąc kajdanami, że „z Pompejusza może się stać pompejańczykiem". Tym okrutnym szyderstwem ugodził zarówno w jego nazwisko, jak w dawny los stronnictwa pompejańskiego. 58. W tym samym czasie na pytanie pretora 15°, czy nakazuje ścigać zbrodnie obrazy majestatu, odpowiedział, że „prawa winny być przestrzegane". Istotnie zastosował je najbezwzględniej. Oto ktoś zrzucił głowę z posągu Augusta, aby nałożyć czyjąś inną. Sprawa weszła pod obrady senatu, a ponieważ zachodziły pewne wątpliwości, wzięto podsądnego na tortury 151. Po skazaniu tego podsądnego z wolna ów rodzaj oskarżeń tak się

rozszerzył, że wreszcie takie oto drobiazgi stały się sprawą gardłową: koło posągu Augusta zbić niewolnika lub zmienić ubranie, mieć przy sobie w ustępie lub w domu publicznym wizerunek Augusta wyryty na pieniądzu lub pierścieniu, obrazić krytyką jakikolwiek czyn jego lub powiedzenie. Wreszcie zginął i ten, który pozwolił się wybrać urzędnikiem w swej osadzie tegoż samego dnia, w którym niegdyś uchwalono dla Augusta zaszczytne urzędy. 59. Oprócz tego pod pozorem surowej naprawy obyczajów, raczej zaś z nakazu własnej natury dopuścił się wielu okrutnych i strasznych czynów. Niektórzy w takich oto wierszykach ganili jego obecne postępowanie i zapowiadali przyszłe nieszczęścia: Chcesz, okrutniku, o sobie wyroki poznać losu? Niech zginę, jeśli matka własna pokochać cię może. Nie jesteś nawet rycerzem - bez stu tysięcy 152 w komorze, Wiedz wreszcie wszystko: jesteś tylko wygnańcem Rodosu 153. Kres położyłeś Saturna złotym wiekom, Cezarze. Pókiś żyw, będzie panował okres spod znaku żelaza. Wzgardziłeś winem, któreś z ziemskich rozkoszy wymazał, I żłopiesz krew pieniącą się jak wino w czarze. 150 Według Tacyta (Ann. l 72) był to Pompejusz Macer, pretor z r. 15 n.e. 151 By} nim G r a n i u s M a r c e l l u s . pretor Bitynii, około r. 14-15 n.e. Nieco obszerniej i odmiennie mówi o t ym incydencie Tacyt (Ann. l 74). 152 Tzn. nie masz nawet czwartej części cenzusu majątkowego wymaganego dla członka stanu rycerskiego, bo od ekwity wymagało się posiadania 400000 sestercjów. 153 Jako wygnaniec Rodosu nie jesteś nawet obywatelem rzymskim. 164

TYBERIUSZ

Spójrz dziś na Sullę, Romulu, co sobie 154 szczęście zgotował, I na Mariusza 155, gdy zechcesz, lecz już po jego powrocie, Na Antoniusza patrz ręce we krwi zbroczone i w błocie, Kiedy do wojen domowych podżegał - i wyrzecz słowa „Rzym ginie!" Ten bowiem zawsze swe rządy topił w posoki pianach, Co po wygnaniu doszedł do władzy króla i pana.

(Baehrens, Fragm. poet. Rom., s. 359) Te wiersze 156 początkowo usiłował Tyberiusz tłumaczyć jako wyraz niezadowolenia ze swych reform, że natchnęła je żółć i gorycz, a nie wewnętrzne przekonanie. Mawiał też często: „Niech mnie nienawidzą, byleby uznawali" 157. Następnie dowiódł swym postępowaniem całkowitej ich prawdziwości i słuszności. 60. W kilka dni po przybyciu na Kapri pewnemu rybakowi, który przyniósł mu niespodziewanie wspaniały okaz barweny podczas jego odpoczynku w zacisznej samotni, kazał twarz podrapać taż samą rybą, przerażony tym, że rybak zdołał przedostać się do niego od tyłu wyspy przez urwiska i bezdroża. Rybak wśród męczarni pocieszał się myślą, że nie przyniósł cesarzowi jeszcze olbrzymiej langusty, którą również złapał. Tyberiusz rozkazał mu poszarpać twarz także langustą. Śmiercią ukarał pretorianina za kradzież pawia z ogrodu. W czasie pewnej podróży lektyka, w której był niesiony, zaplątała się w krzakach; Tyberiusz powalił na ziemię-i zachłostał nieomal na śmierć centuriona z pierwszej kohorty, odpowiedzialnego za zbadanie drogi. 61. Wkrótce wybuchło jego okrucieństwo w całej pełni. Nigdy też nie brakowało mu ofiar. Najpierw prześladował najbliższe otoczenie i znajomych matki, później wnuków i synowej, wreszcie Sejana. Po straceniu tego ostatniego okazał się najsroższy. Przez to więc udowodnił najbardziej, że nie tyle Sejan jego samego zwykle pobudzał, ile że na jego własne żądanie podsuwał tylko możliwości. Jednak Tyberiusz w pamiętniku, w którym skreślił z grubsza i pokrótce zarys swego życia, ośmielił się napisać, że „Sejana ukarał, gdyż się dowiedział, iż ten pastwi się nad dziećmi Germania, jego syna". Tymczasem on sam zgładził obydwu: jednego, gdy już Sejan popadł w podejrzenie, drugiego - po upadku Sejana 158. Długo trwałoby wyliczanie wszystkich jego okrucieństw pojedynczo. Wystarczy wymienić bardziej charakterystyczne rodzaje okrucieństwa, jakby wzory. Żaden 154

Romulus tu uosabia Rzym; autor epigramu urządza grę słowną z przydomkiem Sulli (Lucius Sulla F e l i x): szczęśliwy był Sulla, ale dla siebie, gdyż innym zgotował pro-skrypcje w latach 82-81 przed n.e.155 Mariusz dopuścił się proskrypcyj w r. 87 przed n.e. po powrocie z Afryki. 156 przekład polski epigramu pióra Stanisława Pliszczyńskiego. 157 Treść cytatu z tragedii Akcjusza (Ribbeck, Trag. Rom. fragm., Accius, s. 203): Oderint dum metuant, „niech nienawidzą, byle się

bali", zmienił Tyberiusz na: oderint dum probent, „niech nienawidzą, byleby uznawali". 158 Sejan zginął w r. 31 n.e., Neron umarł już w r. 29 n.e., a Druzus dopiero w r. 33 n.e. 165 „Jeszcze się z tobą nie pogodziłem". Pewien były konsul zamieścił w swych rocznikach następujący fakt: oto podczas wielkiej uczty, w której i on sam brał udział, karzeł obecny przy stole 159 Aulus Gellius (N. A. IV 9, 5) podaje, że opatrywano terminem religiosi pewne dni, splamione złą wróżbą, podczas których nie wolno było składać ofiar i niczego przedsięwziąć. Jednocześnie dodaje, że nie należy ich mieszać z dniami tzw. nefasti (zabronionymi, tj. takimi, w których nie wolno sprawować sądów ani urządzać zgromadzeń ludowych). 160 Agamemnon, król Achajów, władca Myken na Peloponezie, brat Menelaosa, króla Sparty. Poeta Mamercus Scaurus w swej tragedii (Tac. Ann. VI 29) miał jakoby robić aluzje do Tyberiusza. Była to tragedia pt. Atreus, przedstawiająca spór zbrodniczych braci: Atreusa i Thyestesa, co mogło przypominać stosunki rodzinne Tyberiusza. 161 Aulus Cremutius Cordus (Tac. Ann. IV 34), autor Annales, w których prawdopodobnie przedstawił dzieje wojen domowych aż do Augusta. Tacyt(/.c.) podaje piękną jego mowę obrończą, po wygłoszeniu której opuścił senat i zamorzył się głodem. Senat uchwalił, żeby jego dzieło zostało spalone przez edylów. Ale zachowało się i zostało wydane (Swet. Kal. 16). Schody Gemońskie (scalae Gemoniae), wiodące z więzienia (carcer nad Forum Romanum) na niżej położoną ulicę. Tacyt podaje jeden tylko taki wypadek, mianowicie z córką Sejana (Tac. Ann. V 9). 166 TYBERIUSZ w gromadzie błaznów nagle głośno zapytał, dlaczego Pakomusz, oskarżony o obrazę majestatu, żyje tak długo Tybenusz wprawdzie natychmiast zganił go za swawolę języka, lecz po kilku dniach napisał do senatu, zęby jak najprędzej wyznaczył karę Pakomuszowi164 62 Okrucieństwo jego przybrało jeszcze na sile, gdy rozjątrzyło go doniesienie o okolicznościach śmierci Druzusa Początkowo myślał, ze Druzus umarł z powodu choroby wywołanej życiem nieumiarkowanym Wreszcie dowiedział się, ze został on otruty na skutek zdrady żony Liwilli 165 i Sejana Nikomu już odtąd nie

oszczędził ani mąk, ani tortur Rozpatrywanie tych spraw pochłaniało mu całe dnie i tak był przejęty, ze na wiadomość o przybyciu doń pewnego gościa z Rodosu, którego zresztą sam wezwał serdecznym listem do Rzymu, kazał go bezzwłocznie wziąć na tortury, jak gdyby przybył jakiś świadek niezbędny do śledztwa Gdy poznał swą pomyłkę, zgładzić go kazał nawet wtedy, w obawie, aby ne rozgłosił swej krzywdy Dziś jeszcze pokazują miejsce jego katowni na Kapn, skąd skazańców po długich i wymyślnych męczarniach kazał w swej obecności zrzucać do morza Tam oczekiwała ich gromada marynarzy i drągami albo wiosłami miażdżyła trupy, aby w nich ani tchnienia życia nie zostało Wśród różnych rodzajów męczarni wymyślił ten jeszcze oto podstępnie pojono skazańców zbyt obficie winem, a potem nagle zawiązywano członki męskie, aby dręczyć bólem pęcherza, wzdętego od nadmiaru moczu, oraz obrzmieniem narządu od więzów Słowem, jeśliby śmierć go nie uprzedziła, a Trazyllus naumyślnie, jak powiadają, nie skłonił do odłożenia na przyszłość pewnych kar, obiecując mu dłuższe życie, przypuszcza się, ze o wiele więcej jeszcze zgładziłby ludzi Nie oszczędziłby nawet reszty wnuków, ponieważ miał już w podejrzeniu Gajusa 166, a Tybenuszem 167 gardził, uważając go za owoc cudzołóstwa To jest wielce prawdopodobne, bo przecież często nazywał szczęśliwym Pnama z tego powodu, ze przeżył wszystkich swych najbliższych 63 Wiele oznak wskazuje na to, w jak wielkiej mimo takiego postępowania żył obawie, nawet na zniewagi narażony, nie tylko znienawidzony i wzgardzony Zabronił radzenia się wróżbitów potajemnie i bez świadków Powziął zamiar usunięcia w ogóle z pobliża Rzymu wyroczni, lecz poniechał tego, przerażony tajemną siłą wyroczni prenestyńskiej Oto przewiózł prorocze księgi do Rzymu w starannym zamknięciu Nie znalazł ich po otwarciu w skrzyni, aż dopiero gdy z powrotem odesłał -skrzynie do świątyni Dwu byłych konsulów, choć im wyznaczył prowincje, me 164 Marcus Paconius legat Gajusa Jumusza prokonsula Az]i 165 Livi11 a (L i w i a) siostra Germanika córka Druzusa brata Tyberiusza najpierw żona Gajusa Cezara wnuka Augustowego po jego śmierci od r 4 n e żona Druzusa syna Tyberiusza swego stryjecznego brata uwiedziona przez Sejana przyczyniła się do otrucia swego męża (Tac Ann IV 10) w r 23 n e 166 Caius Caesar Caligula syn Agryppiny i Germanika 167 Mowa tu o Tyberiuszu Gemellusie

ROZDZIAŁ 62-66 167 ośmielił się oddalić od siebie i zatrzymywał tak długo, aż wreszcie po kilku latach wyznaczył następców, mimo obecności poprzednich na-,

miestników. W tym czasie, jako że zachowywali urzędowe tytuły, zlecał im bezustannie rozliczne zadania, które musieli spełniać gorliwie przez swych legatów i pomocników. 64. Synowej i wnuków po wyroku skazującym nigdy inaczej nie pozwolił przewozić z miejsca na miejsce, jak zakutych w kajdany i w obszytej lektyce, pod strażą oddziału żołnierzy, którzy nie pozwalali nigdzie przechodniom i podróżnym oglądać się i zatrzymywać. 65. Gdy Sejan zaczai knuć zamach stanu, Tyberiusz, choć już widział, że dzień urodzin Sejana obchodzony jest uroczyście przez państwo i że jego złote wizerunki otaczane są czcią tu i tam, jednak wreszcie dopiero podstępem raczej i fortelem niż powagą władzy cesarskiej zdecydował się go obalić. Oto najpierw, aby oddalić go od siebie pod jakimś zaszczytnym pozorem, zaprosił na towarzysza swego piątego konsulatu, który tylko z tego względu objął po długiej przerwie, i to nieobecny. Następnie obiecywał mu podstępnie związek krwilć8 i władzę trybuna, aż wreszcie zupełnie zaskoczonego oskarżył w piśmie, zresztą haniebnym i pożałowania godnym. Między innymi upraszał w nim Tyberiusz senatorów o przysłanie mu jednego z konsulów, aby ten pod jakąś strażą wojskową przywiózł przed ich oblicze samotnego starca. Pomimo tego jeszcze pełen nieufności i obawy przed zamieszkami dał zlecenie, aby w razie potrzeby wypuszczono na wolność i postawiono na czele wojska wnuka Druzusa, którego dotychczas trzymał w więzieniu w Rzymie. Co więcej, przygotował nawet okręty, zamyślając ucieczkę do jakichś legionów. Sam z najwyższej skały śledził co chwila sygnały, które polecił z dala nadawać o przebiegu wypadków, aby wiadomości nie uległy opóźnieniu. Po opanowaniu spisku Sejana nie czuł się bynajmniej bezpieczniejszy ani pewniejszy i przez dziewięć najbliższych miesięcy nie opuścił willi zwanej willą lony 169. 66. Ponadto dręczyły umysł jego i tak niespokojny różne zewsząd miotane obelgi. Żaden ze skazanych nie omieszkał wytknąć mu wszelkiego rodzaju zbrodni wprost w oczy albo przez podrzucone w teatrze paszkwile. Wobec tych zniewag zachowywał się w różny sposób: albo wstydem przejęty pragnął je wszystkie ukryć i zataić, to znów niekiedy okazując wzgardę, sam je przytaczał i rozgłaszał. Szczególnie rozjątrzył go list Artabana, króla Partów, w którym zarzuca Tyberiuszowi zbrodnie rodzinne, morderstwa, tchórzostwo i

rozrzutność oraz doradza, aby 168 Tyberiusz zaręczył Druzusa, syna Klaudiusza (brata Germanika), z córką Sejana oraz przyrzekł Sejanowi dać mu za żonę Julię, córkę swego syna, Druzusa. 169 I o, córa Inacha, ukochana Zeusa, zamieniona przez zazdrosną Herę w postać jałówki. Jej dzieje m.in. przedstawione są w zachowanej tragedii Ajschylosa pt. Prometeusz skowany.

168 TYBERIUSZ dobrowolną śmiercią jak najprędzej zaspokoił wielką i najzupełniej usprawiedliwioną nienawiść obywateli. 67. Wreszcie, pełen obrzydzenia do samego siebie, tak oto na początku listu do senatu prawie odsłania głębię swych nieszczęść: „O czym mam pisać do was, o senatorowie, albo w jakiż sposób, albo w ogóle o czym nie pisać w obecnej chwili? Sam już nie wiem, czy bogowie i boginie mogą mi zesłać gorszą zatratę niż ta, którą czuję z dnia na dzień". Niektórzy przypuszczają, że w jasnowidzeniu przyszłości przejrzał swe losy i na długo naprzód wiedział, jak wielka i kiedy czeka go niedola i hańba; i że dlatego jak najbardziej stanowczo odmówił jeszcze na początku swego panowania przyjęcia tytułu ojca ojczyzny i nie pozwolił przysięgać na posłuszeństwo dla swych przyszłych rozporządzeń, aby wnet ku tym większej swojej hańbie nie okazać się niegodnym tak wielkich zaszczytów. To z pewnością daje się wywnioskować z jego mowy, w której wypowiedział się na temat obu tych spraw. Choćby z tych słów, że „zawsze pozostanie wierny sam sobie i nigdy nie zmieni zasad postępowania, jak długo będzie przy zdrowych zmysłach, lecz dla zasady należy wystrzegać się wyraźnego wiązania senatu z działalnością jakiegokolwiek człowieka, ponieważ ten pod wpływem przypadku zmienić się może". Albo z tych znowu: „Jeśli kiedykolwiek zwątpicie w moją wartość moralną i poświęcenie dla was (co prawda zanimby to się stało, wolałbym raczej, aby śmierć mnie uchroniła przed zmianą waszego sądu o mnie), to nie doda mi świetności nawet przydomek ojca ojczyzny, dla was zaś stanie się on wiecznym wyrzutem, żeście go albo zbyt pochopnie mnie nadali, albo żeście wykazali brak stałości umysłu,

wydając o mnie sprzeczne sądy". 68. Tyberiusz 17° był tęgi i krzepki, wzrostu raczej wysokiego, szeroki w barach i piersiach, poza tym od głowy do samych stóp zbudowany równomiernie i harmonijnie. W lewej ręce więcej miał sprawności i siły, a taką moc w stawach, że palcem przewiercał całe świeże jabłko, jednym szczut-kiem palców ranił głowę chłopca lub nawet młodzieńca. Barwę skóry miał białą, włosy na tyle głowy tak gęste, że nawet zasłaniały kark, co wyglądało u niego na cechę rodzinną. Twarz miał szlachetną, która jednak często pokrywała się nagle szpetnymi krostami "'. Oczy wielkie, które, rzecz dziwna, widziały nawet w nocy i ciemnościach, lecz na krótko, gdy tylko otwarły się ze snu, potem traciły znów ostrość widzenia. Chodził z karkiem sztywnym i odchylonym ku tyłowi, z twarzą ściągniętą, przeważnie milczący. Nie wdawał się w żadne rozmowy, nawet z najbliższym otoczeniem, a jeśli, to bardzo rzadko, niezwykle powoli cedząc słowa i nie bez wymownego ruchu rąk. Całe to niemiłe i pełne wyniosłości zachowanie zauważył już August i niejednokrotnie usiłował usprawiedliwić 170 Odtąd zaczynają się species. 171 O owrzodzeniu twarzy Tyberiusza wspomina też Tacyt (Ann. IV 57).

170 TYBERIUSZ 71. Języka greckiego, jakkolwiek zresztą władał nim płynnie i swobodnie, nie zawsze używał. Szczególnie unikał go w senacie, do tego stopnia, że mając raz wymienić wyraz „monopolium" uprzednio wyraził prośbę, aby mu wybaczono użycie cudzoziemskiego słowa. Innym razem, gdy odczytywano głośno pewną uchwałę senatu i padło słowo Ś|zpXv)[JLa 177, zażądał zmiany tego wyrazu oraz na miejsce cudzoziemskiego polecił wyszukać wyraz rodzimy, a jeśli się nie znajdzie takiego, trzeba będzie wyrazić pojęcie przy pomocy większej ilości słów i w sposób omowny. Pewnemu żołnierzowi, którego pytano w charakterze świadka po grecku, kazał odpowiadać tylko po łacinie. 72. Dwa razy w ogóle przez cały okres swego samotnego pobytu na Kapri zdradził zamiar powrotu do Rzymu. Raz podjechał na trójrzędow-cu aż do ogrodów sąsiadujących z naumachią, rozstawił przy tym posterunki wojskowe na brzegach Tybru, aby nie

dopuszczały doń publiczności. Drugim razem dojechał drogą Apijską aż do siódmego kamienia milowego. Spojrzał tylko na mury miasta i nie dojechawszy do nich, zawrócił. Co do pierwszego razu, nie wiadomo dlaczego. Za drugim razem przeraził go znak złowróżbny. Oto między innymi rozrywkami miał do zabawy dużego węża. Gdy wedle zwyczaju chciał mu dać własnoręcznie pożywienie, zastał go już objedzonego przez mrówki. Upominano go, aby strzegł się napaści tłumu. Wracał zatem szybko do Kampanii. W Asturze zasłabł. Gdy poczuł się nieco lepiej, pospieszył do Cercejów. Nie chcąc zdradzić się ze słabością, nie tylko wziął udział w igrzyskach wojskowych, lecz ze swej loży ciskał grotami w wypuszczonego na arenę dzika. Natychmiast poczuł ból w boku, a gdy rozgrzanego wiatr na domiar oziębił, wpadł w ciężką chorobę. Dość długo trzymał się jeszcze, jakkolwiek po przybyciu aż do Mizenum nie zaniedbał żadnego ze zwykłych swych zajęć, nawet biesiad czy innych rozkoszy, częściowo wskutek niewstrzemięźliwości, częściowo, aby ukryć chorobę. Gdy lekarz Charykles opuszczając biesiadę ujął rękę cesarza, aby ucałować ją przed swym wyjazdem na czas dłuższy, Tyberiusz, przypuszczając, że lekarz chce zbadać jego tętno, kazał mu pozostać, powtórnie zająć swe miejsce, i przedłużył biesiadę. Nawet wówczas nie zaniedbał wedle zwyczaju stanąć pośrodku sali jadalnej z liktorem przy boku i odpowiadać na pożegnania gości, wymieniając każdego imiennie. 73. Tymczasem gdy w księdze protokołów senatu przeczytał, że uwolniono bez przesłuchania pewnych podsądnych, o których on zresztą zaledwie wspomniał, pisząc, że zostali wymienieni przez donosiciela, uznał to za wyraz pogardy dla siebie i pełen oburzenia postanowił za wszelką cenę powrócić na Kapri. Nie ośmielił się działać od ręki, dopiero z bezpiecznego schronienia. Lecz zatrzymany przez słoty i wzmagającą 177 Ten przykład wskazuje na przesadny puryzm, gdyż to właśnie słowo, oznaczające wypukły ornament na naczyniu, przeszło już do użytku codziennego.

ROZDZIAŁ 71-75 171

się chorobę, wkrótce potem umarł w willi Lukulla, w siedemdziesiątym ósmym roku życia, a dwudziestym trzecim panowania, w dniu siedemnastym przed kalendami kwietniowymi za konsulatu Gn. Acerromusza Prokula i Gn. Poncjusza Nigryna 178. Niektórzy przypuszczają, że Gajus179 dał mu truciznę z wolna trawiącą organizm. Inni znowu przypisują śmierć temu, że odmówiono mu posiłku, gdy zażądał go po spadku przypadkowej gorączki. Jeszcze inni - że zaduszono go poduszkami, gdy powracając do przytomności po omdleniu zażądał zwrotu pierścienia, który mu przed chwilą ściągnięto. Seneka 18° pisze, że Tyberiusz poczuwszy osłabienie zdjął pierścień, jak gdyby chciał go dać komuś, chwilę potrzymał, następnie znowu włożył na palec i ścisnąwszy lewą rękę, długo leżał bez ruchu. Nagle wezwał służących. Nie mogąc doczekać się odpowiedzi, wstał i niedaleko od łoża stracił siły. Padł. 74. W dniu ostatniej rocznicy swych urodzin ujrzał we śnie Apollina Temenita, którego posąg niezwykle wielki i piękny przywieziono z Syrakuz, aby umieścić w bibliotece nowej świątyni. Ten oznajmił, że Tyberiusz nie dokona już poświęcenia jego posągu. Na kilka dni przed jego śmiercią wieża latarni morskiej na Kapri runęła od trzęsienia ziemi. W Mizenum m popiół z zarzewia i węgla przyniesionego dla ogrzania jadalni, wystygły już zresztą i od dawna zimny, nagle rozżarzył się nad wieczorem i uparcie płonął aż do późnej nocy. 75. Lud tak bardzo ucieszył się z jego śmierci, że na pierwszą wieść o niej rozbiegł się na wszystkie strony. Jedni krzyczeli: „Tyberiusza do Tybru". Drudzy błagali Matkę Ziemię i bogów Manów 182, aby zmarłemu wyznaczyli miejsce tylko wśród bezbożników. Inni wreszcie grozili trupowi hakiem i Schodami Gemońskimi. To rozjątrzenie wywołały nie tylko wspomnienia o jego uprzednim okrucieństwie, ale także świeże dowody srogości. Oto ponieważ uchwałą senatu było zastrzeżone, że wykonanie wyroku na skazańcach odkładano zawsze na dni dziesięć, zdarzyło się przypadkiem, że niektórzy z nich mieli być straceni właśnie w dniu, w którym oznajmiono o śmierci Tyberiusza. Gdy błagali wszystkich o pomoc - że jednak Gajusa jeszcze nie było i nie stało nikogo, do kogo można by się zwrócić i przemówić za skazańcami - dozorcy nie chcąc "' W dniu 16 marca r. 37 n e. po prawie dwudziestotrzyletnim panowaniu Szczegóły śmierci Tyberiusza opowiada Tacyt (Ann. VI 50).

'" Gajus Ka1igula. syn Germamka i Agryppmy, wnuk Tyberiusza po bracie 110 Prawdopodobnie Lucius Annaeus Seneca (Starszy), retor, ur około r 54 przed n.e. w Kordobie w Hiszpanii, zm. około r. 39 n.e Jego dzieło historyczne się nie zachowało. Natomiast zachowało się, choć niecałkowicie, jego dzieło retoryczne (w 10 ks.y Oralorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores. 181 Misenum. przylądek w Kampanii Od czasów Augusta miejsce postoju floty rzymskiej na Morzu Tyrreńskim Tu powstało także miasto tejże nazwy 112 D11 Manes. ubóstwione dusze zmarłych członków rodu. Ofiary na ich cześć (D M S. = Dis Manibus Sacrum) składano szczególnie w czasie Feraliów. 21 lutego (nasze Zaduszki)

172 TYBERIUSZ w niczym uchybić zapadłemu wyrokowi podusili ich i zawlekli na Schody Gemońskie. Więc nienawiść [do Tyberiusza] spotęgowała się jeszcze pod wrażeniem, że okrucieństwo tyrana przeżyło nawet jego śmierć. Gdy z ciałem Tyberiusza ruszono z Mizenum, tłumy głośno domagały się, aby raczej przewieźć je do Atelli183 i w amfiteatrze pospiesznie spalić. Jednak żołnierze zanieśli ciało do Rzymu i tam spalono je wśród urzędowych uroczystości pogrzebowych. 76. Testament spisał w dwu egzemplarzach przed dwoma laty, jeden własnoręcznie, drugi - ręką wyzwoleńca, lecz co do słowa zgodne. Opatrzył je wszelako pieczęciami ludzi najniższego stanu. W tym testamencie jako spadkobierców w równych częściach pozostawił wnuków: Gajusa, syna Germanika, i Tyberiusza, syna Druzusa, oraz wyznaczył ich jako dziedziców nawzajem. Umieścił również zapisy dla wielu, m.in. dla kapłanek Westy, dla wszystkich żołnierzy i dla każdego plebejusza w stolicy, poza tym jeszcze oddzielne legaty dla urzędników mających pieczę nad dzielnicami stolicy. 183 A t e n a, miasteczko w Kampanii między Kapuą a Neapolem, ojczyzna rodzimej farsy rzymskiej, tzw. atellany.
Żywoty Cezarów 03 - Tyberiusz.pdf

Related documents

5 Pages • 974 Words • PDF • 303.5 KB

79 Pages • PDF • 70.9 MB

140 Pages • 38,246 Words • PDF • 1.5 MB

40 Pages • 697 Words • PDF • 795.2 KB

1,067 Pages • 321,956 Words • PDF • 5.6 MB

51 Pages • 16,970 Words • PDF • 278.8 KB

16 Pages • 2,916 Words • PDF • 608.3 KB

945 Pages • 322,301 Words • PDF • 3.8 MB

25 Pages • PDF • 16.3 MB

36 Pages • PDF • 15.4 MB

57 Pages • 21,197 Words • PDF • 7.4 MB

477 Pages • 185,644 Words • PDF • 2.4 MB