ZADANIA NA DOWODZENIE NIERÓWNOŚCI - poziom podstawowy

4 Pages • 1,882 Words • PDF • 324.7 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:16

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


ZADANIA NA DOWODZENIE NIERÓWNOŚCI W dowodach wprost zaczynamy od założeń a kończymy na tezie. Każdy krok (kolejna formuła) musi wynikać logicznie z poprzedniej. (czyli nie przekształcamy tezy!!!) Dowód nie wprost rozpoczynamy od przypuszczenia, że dowodzone twierdzenie jest fałszywe i udowodnieniu, że przypuszczenie takie prowadzi do sprzeczności. Przykład 1 Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność x 4  3x 2  6 x  18  0 . Rozwiązanie Przekształcamy lewą stronę nierówności (szukając wzorów skróconego mnożenia):

 50 x 2  2   x  3 x 4  3x 2  6 x  18  x 4  4 x 2  x 2  6 x  4  9  5      2

0

2

0

Lewa strona tej nierówności jest sumą trzech składników, z których dwa pierwsze są nieujemne, a trzeci dodatni, więc suma ta jest dodatnia dla każdej liczby rzeczywistej x. ckd. Przykład 2 Wykaż, że jeśli x > 1, to prawdziwa jest nierówność: x 

4  5. x 1

Rozwiązanie Rozpatrzmy różnicę  0    2 4 xx  1  4  5x  1 x  6 x  9 x  3 0 x 5   x 1 x 1 x 1 x 1  2

0

Licznik ułamka jest nieujemny (bo kwadrat), mianownik zaś dodatni z założenia. 4  5 . cnw. Zatem powyższe wyrażenie jest nieujemne, czyli x  x 1 ZADANIA Z MATUR – POZIOM PODSTAWOWY

3.(sierpień 2019) Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej x prawdziwa jest 1 x 1 nierówność x  x 4.(maj 2018) Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b prawdziwa jest 1 1 2   nierówność . 2a 2b a  b 5.(sierpień 2018) Wykaż, że jeżeli a i b są liczbami rzeczywistymi dodatnimi, 1 1 to a  b     4 . a b 6.(sierpień 2017) Udowodnij, że dla dowolnej dodatniej liczby rzeczywistej x 1 prawdziwa jest nierówność 4 x   4 . x 7.(czerwiec 2016) Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność x 4  y 4  x 2  y 2  2 x 3  y 3 .

8.(maj 2015) Udowodnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność 4 x 2  8xy  5 y 2  0 .

9.(czerwiec 2015) Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność 3x 2  5 y 2  4 xy  0 . 10.(sierpień 2015) Wykaż, że dla wszystkich nieujemnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność x 3  y 3  x 2 y  xy 2 . 11.(czerwiec 2014) Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby 2 a2  b2 a b rzeczywistej b prawdziwa jest nierówność  .   2  2 

1.(maj 2019) Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność 3a 2  2ab  3b 2  0 .

12.(maj 2013) Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y, z takich, że x + y + z = 0 prawdziwa jest nierówność xy  yz  xz  0 .

2.(czerwiec 2019) Wykaż, że dla każdej liczby a > 0 i dla każdej liczby b > 0 1 1 4 prawdziwa jest nierówność   . a b ab

13.(maj 2012) Uzasadnij, że jeśli liczby rzeczywiste a, b, c spełniają abc ab  nierówności 0 < a < b < c, to . 3 2

R O Z W I Ą Z A N I A – poziom podstawowy

4.(maj 2018) zał. a, b  0 ;

1.(maj 2019) zał. a, b  R ; teza: 3a 2  2ab  3b 2  0 Dowód 2 2 a a  2b2  0 3a 2  2ab  3b 2  a 2  2ab  b 2  2a 2  2b 2     b    2 0

Dowód Rozpatrzmy różnicę

0

Kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc powyższa suma jest nieujemna. ckd.

teza:

1 1 2   2a 2b a  b 1 1 2 ba  b   aa  b   4ab     2a 2b a  b 2aba  b 

0    a  b2  0  a  2 ab  b  0

Kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc licznik jest nieujemny. Mianownik natomiast jest dodatni, bo z zał. a, b  0 , więc też a  b  0 . Zatem iloraz jest  0 . 1 1 2   Stąd ckd. 2a 2b a  b

2.(czerwiec 2019) zał. a, b  0 ;

teza:

1 1 4   a b ab

Dowód

1 1 4 ba  b  aa  b  4ab       a b a  b aba  b  aba  b  aba  b   0    2 2 2 2 a  b 2  0 ab  b  a  ab  4ab b  a  2ab    a  ab b aba  b  aba  b  

Rozpatrzmy różnicę

0

Kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc licznik jest nieujemny. Mianownik natomiast jest dodatni, bo z zał. a, b  0 , więc też a  b  0 . Zatem iloraz jest  0 . 1 1 4 Stąd   ckd. a b ab

teza: x 

zał. a, b  0 ;

1 1 teza: a  b     4 a b

Dowód

a b a b 1 1 Rozpatrzmy różnicę a  b     4  1    1  4    2  b a b a a b  0    2 2 2 a  b  2ab a  b    0 ab ab  0

3.(sierpień 2019) zał. x  0 ;

5.(sierpień 2018)

Ponieważ kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, czyli licznik jest nieujemny 1 1 i mianownik jest dodatni (z założenia a, b > 0), więc a  b     4 ckd. a b

1 x 1 x

Dowód 0   2 1 x x 2  1  2 x x  1 0 Rozpatrzmy różnicę x  1  x x x 0

Kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc licznik jest nieujemny. Mianownik 1 x  1 ckd. natomiast jest dodatni, bo z zał. x  0 . Zatem iloraz jest  0 , czyli x  x

6.(sierpień 2017) zał. x  0 ;

teza: 4 x 

10.(sierpień 2015) zał. x, y  0 ; teza: x 3  y 3  x 2 y  xy 2 Dowód Rozpatrzmy różnicę x 3  y 3  x 2 y  xy 2  x 2 x  y   y 2 x  y   x 2  y 2 x  y  

1 4 x

Dowód 0     2 2 1 4 x  1  4 x 2 x  1 0 Rozpatrzmy różnicę 4 x   4   x x x 0

Kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc licznik jest nieujemny. Mianownik 1 natomiast jest dodatni, bo z zał. x  0 . Zatem iloraz jest  0 , czyli 4 x   4 x ckd. 2

a2  b2 a b teza:    2  2 

Dowód2

0

Kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc powyższa suma jest nieujemna, zatem ckd. x 4  y 4  x 2  y 2  2 x3  y3a 2  b 2 a 2  2ab  b 2  2a 2  2b 2 a b  Rozpatrzmy różnicę     2 4  2   0    2 2 2  a  2ab  b  a  b    0 4 4 Kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc cały iloraz jest niedodatni, czyli

2

a2  b2 a b    2  2 

8.(maj 2015) zał. x, y  R ; teza: 4 x 2  8xy  5 y 2  0 Dowód 2 2x  2 y   y2  0 4 x 2  8xy  5 y 2  4 x 2  8xy  4 y 2  y 2    0

0

0

2

20

Z zał. x, y  0 , więc x  y  0 i kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc powyższy iloczyn jest nieujemny. ckd.

zał. a, b  R ;

 x2  x  y2  y  0      0

 x  y x  y   0    11.(czerwiec 2014)

7.(czerwiec 2016) zał. x, y  R ; teza: x 4  y 4  x 2  y 2  2 x 3  y 3 Dowód Rozpatrzmy różnicę x 4  y 4  x 2  y 2  2 x 3  y 3  x 4  2x 3  x 2  y 4  2 y 3  y 2 

2

Kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc powyższa suma jest nieujemna. ckd.

ckd.

12.(maj 2013) zał. x, y, z  R  x  y  z  0 ; teza: xy  yz  xz  0 Dowód Podnieśmy do kwadratu równość x  y  z  0 :

0  x  y  z   x 2  y 2  z 2  2 xy  2 yz  2 xz . 2

9.(czerwiec 2015) zał. x, y  R ; teza: 3x 2  5 y 2  4 xy  0 Dowód 2 x  2 y  2x 2  y 2  0 3x 2  5 y 2  4 xy  x 2  4 y 2  4 xy  2 x 2  y 2       0

Komentarz jak wyżej.

ckd.

0

  Stąd xy  yz  xz   12  x 2  y 2  z 2   0       0   Suma kwadratów 3 liczb jest nieujemna, więc xy  yz  xz  0 .

ckd.

13.(maj 2012) zał. a, b, c R  0 < a < b < c;

teza:

abc ab  3 2

Dowód Załóżmy nie wprost, że

abc ab  . Wtedy 3 2

2a  2b  2c  3a  3b 2c  a  b sprzeczne, bo z założenia c  a i c  b , więc 2c  a  b . Zatem prawdziwa jest teza. ckd.
ZADANIA NA DOWODZENIE NIERÓWNOŚCI - poziom podstawowy

Related documents

4 Pages • 1,882 Words • PDF • 324.7 KB

6 Pages • 1,178 Words • PDF • 347.7 KB

6 Pages • 1,178 Words • PDF • 360.5 KB

12 Pages • 3,636 Words • PDF • 792.3 KB

5 Pages • 966 Words • PDF • 160.5 KB

57 Pages • 17,068 Words • PDF • 5.2 MB

1 Pages • 222 Words • PDF • 43.9 KB

1 Pages • 60 Words • PDF • 115.4 KB

7 Pages • 747 Words • PDF • 1.5 MB

4 Pages • 1,331 Words • PDF • 173.7 KB