Zajęcia 1 z odpowiedziami

7 Pages • 1,351 Words • PDF • 310.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:32

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Zajęcia 1. Rozwiązania zadań

Zadanie 1. Poniższa tabela zawiera informacje o wielkości produkcji i kosztach całkowitych Spółki ADA w drugim półroczu 2011 r. Miesiąc Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Polecenia do wykonania:

Wielkość produkcji [szt.] 80 90 100 80 120 110

Koszty całkowite [tys. zł] 10200 10900 12100 10800 13700 12500

Oblicz jednostkowe koszty zmienne oraz koszty stałe w przedsiębiorstwie ADA stosując: a) metodę dwóch punktów, b) metodę wizualną, c) analizę regresji liniowej. Rozwiązanie: Bez względu na rodzaj metody, którą zamierzamy zastosować, dobrze jest na wstępie nanieść dane na układ współrzędnych. 16000

Koszty całkowite

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0

20

40

60

80

100

120

140

Wielkość produkcji

Punkty obrazujące zależność kosztów całkowitych od wielkości produkcji są relatywnie skupione, zaś poziom tych kosztów wyraźnie rośnie wraz ze wzrostem wielkości produkcji. a) METODA DWÓCH PUNKTÓW 1

Metoda ta polega na wyróżnieniu dwóch punktów reprezentujących najwyższy i najniższy poziom kosztów całkowitych. W przypadku analizowanej spółki będą to koszty w lipcu i listopadzie. Wielkość Koszty produkcji całkowite [szt.] [tys. zł] Najniższy poziom działalności 80 10200 Najwyższy poziom działalności 120 13700 Jeśli koszty zmienne będą stałe na jednostkę i koszty stałe pozostaną niezmienione, to wzrost Miesiąc

kosztów będzie spowodowany wyłącznie wzrostem kosztów zmiennych. Koszt zmienny na jednostkę obliczamy w następujący sposób:

Różnica w kosztach całkowitych Jednostkowy koszt = = zmienny Różnica w rozmiarach produkcji

13700 - 10200 120 - 80

=

3500 40

= 87,5 tys.

Koszty stałe można obliczyć na każdym poziomie działalności poprzez odjęcie kosztów zmiennych od kosztów całkowitych. Przy rozmiarach produkcji 80 szt. koszty całkowite wynoszą 10200 tys. zł., a całkowite koszty zmienne 7000 tys. zł. (87,5 tys. zł. x 80 szt.). W związku z powyższym koszty stałe wyniosą 3200 tys. zł. Metody statystyczne opierają się na założeniu, że koszty całkowite są w sposób liniowy zależne od czynnika zmienności kosztów, a zależność tę można opisać następującym równaniem: Teoretyczny Koszty zmienne na Wolumen Koszty poziom kosztów = jednostkę czynnika x czynnika + stałe całkowitych zmienności zmienności Zatem dla analizowanego przypadku otrzymujemy funkcję następującej postaci: Teoretyczny poziom kosztów = całkowitych

87,5 tys. zł

x

Wielkość produkcji

+ 3200 tys. zł

b) METODA WIZUALNA Metoda wizualna polega na narysowaniu linii prostej tak, aby była jak najlepiej dopasowana do danych wyjściowych, rozpoczynając jej kreślenie z punktu charakteryzującego najwyższy poziom kosztów. Następnie znajdujemy punkt przecięcia z osią pionową.

2

16000

Koszty całkowite

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0

20

40

60

80

100

120

140

Wielkość produkcji

Załóżmy, że linia prosta przecina się z osią pionową w punkcie 3400, czyli w punkcie szacowanych kosztów stałych. Funkcja kosztów całkowitych może być znaleziona przez podstawienie kosztów stałych do danych dla miesiąca, w którym koszty całkowite były najwyższe, a zatem dla listopada. Przy wielkości produkcji w listopadzie 210 szt., koszty całkowite wyniosą 13700 tys. zł: całkowite koszty zmienne = 13700 tys. zł – 3400 tys. zł = 10300 tys. zł jednostkowe koszty zmienne = 10300 tys. zł / 120 szt. = 85,8 tys. zł/szt. Oszacowana metodą wizualną funkcja kosztów całkowitych przybiera postać:

Teoretyczny poziom kosztów = całkowitych

85,8 tys. zł

x

Wielkość produkcji

+ 3400 tys. zł

c) METODA ANALIZY REGRESJI LINIOWEJ – METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW Analiza regresji liniowej polega na znalezieniu takiego równania linii prostej (na podstawie wszystkich obserwacji, aby suma kwadratów pionowych odległości między tą linią a danymi rzeczywistymi była najmniejsza. MNK polega na znalezieniu rozwiązania dwóch równań, pozwalających jednoznacznie określić parametry jednostkowego kosztu zmiennego (v) i kosztów stałych (f). Równania przybierają postać: n

n

i 1

i 1

 K  v x  n f n

n

n

i 1

i 1

i 1

 x  K  v   x2  f   x 3

gdzie: – liczba obserwacji

n n

x

- suma obserwacji wielkości produkcji

i 1

n

K

- suma obserwacji wielkości produkcji

i 1 n

x

2

- suma kwadratów obserwacji wielkości produkcji

i 1 n

 x K

- suma iloczynu wielkości produkcji i kosztów całkowitych

v

– koszty zmienne na jednostkę

f

– koszty stałe

x

– wielkość produkcji

K

– koszty całkowite

i 1

n

v

i 1

n

i 1

i 1 2

  n   x2    x  i 1  i 1  n

n

f 

n

n   x  K   x K

K i 1

n

n

nx i 1

n

v

Rozwiązanie zatem przybierze następującą postać: Miesiąc x K x*K Lipiec 80 10200 816000 Sierpień 90 10900 981000 Wrzesień 100 12100 1210000 Październik 80 10800 864000 Listopad 120 13700 1644000 Grudzień 110 12500 1375000 Razem 580 70200 6890000 Podstawiając obliczone wielkości do równań otrzymujemy:

x2 6400 8100 10000 6400 14400 12100

57400

6  6890000  580  7200  78 6  57400  5802 70200 580 f    78  4160 6 6

v

Po obliczeniu parametrów v i f można wyznaczyć równanie linii:

4

Teoretyczny poziom kosztów = całkowitych

78 tys. zł

Wielkość produkcji

x

+ 4160 tys. zł

Zadanie 2 Poniższa tabela przedstawia liczbę wynajętych pokoi hotelowych oraz wysokość kosztów w tym hotelu poniesionych w 2011 r. Liczba pokoi Koszty całkowite [szt.] [zł] Styczeń 100 20900 Luty 120 22900 Marzec 140 24200 Kwiecień 80 19000 Maj 70 17000 Czerwiec 110 19800 Lipiec 120 21600 Sierpień 115 20200 Wrzesień 125 22300 Październik 130 24000 Listopad 130 24300 Grudzień 110 19300 Wykorzystując te informacje ustal należy ustalić wysokość kosztów na 2012 rok, jeżeli Miesiąc

wiadomo, że w pierwszym półroczu hotel będzie wynajmował średnio 120 pokoi miesięcznie, a w drugim 130. Użyj metody: a) dwóch punktów, b) regresji liniowej. Rozwiązanie Wykres pokazujący kształtowanie się kosztów w analizowanym okresie

Koszty całkowite

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 0

20

40

60

80

100

120

140

160

Liczba pokoi

5

METODA DWÓCH PUNKTÓW Wybieramy dwa punkty reprezentujące najwyższy i najniższy poziom kosztów całkowitych. W przypadku analizowanej spółki będą to koszty w lipcu i listopadzie. Koszty całkowite [tys. zł] 17000 24300

Liczba pokoi [szt.]

Wyszczególnienie

Najniższy poziom działalności 70 Najwyższy poziom działalności 130 Koszt zmienny na jednostkę obliczamy podstawiając do wzoru: Różnica w kosztach całkowitych 24300 – 17000 Jednostkowy koszt = = zmienny Różnica w 130 – 70 rozmiarach produkcji

=

7300 60

= 121,67

Przy wynajętych 130 pokojach koszty całkowite wynoszą 24300 tys. zł., a całkowite koszty zmienne 15816,67 zł. (121,67 x 130 szt.). W związku z powyższym koszty stałe wyniosą 8483,33 zł. Zatem dla analizowanego przypadku otrzymujemy funkcję następującej postaci: Teoretyczny poziom kosztów = całkowitych

121,67 zł

x

Liczba pokoi

+

8438,33 zł

METODA REGRESJI LINIOWEJ

Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem

Liczba pokoi

Koszty całkowite

x*K

x2

x 100 120 140 80 70 110 120 115 125 130 130 110

K 20900 22900 24200 19000 17000 19800 21600 20200 22300 24000 24300 19300

2090000 2748000 3388000 1520000 1190000 2178000 2592000 2323000 2787500 3120000 3159000 2123000

10000 14400 19600 6400 4900 12100 14400 13225 15625 16900 16900 12100

1350

255500

29218500

156550 6

Podstawiając obliczone wielkości do równań otrzymujemy: 12  29218500  1350  255500  101,55 12 156550  13502 255500 1350 f   101,55  9867, 29 12 12

v

Po obliczeniu parametrów v i f można wyznaczyć równanie linii: Teoretyczny poziom kosztów = całkowitych

101,55

x

Liczba pokoi

+

9867,29

Koszty planowane na 2012 r. przedstawiono w tabeli: Metoda dwóch punktów Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem

Liczba pokoi [szt.] 120 120 120 120 120 120 130 130 130 130 130 130

Metoda regresji liniowej

Koszty Koszty Koszty Koszty Koszty Koszty zmienne stałe całkowite zmienne stałe całkowite 14600,4 14600,4 14600,4 14600,4 14600,4 14600,4 15817,1 15817,1 15817,1 15817,1 15817,1 15817,1 182505

8438,33 8438,33 8438,33 8438,33 8438,33 8438,33 8438,33 8438,33 8438,33 8438,33 8438,33 8438,33 101260

23038,73 23038,73 23038,73 23038,73 23038,73 23038,73 24255,43 24255,43 24255,43 24255,43 24255,43 24255,43 283765

12186 12186 12186 12186 12186 12186 13201,5 13201,5 13201,5 13201,5 13201,5 13201,5 152325

9867,29 9867,29 9867,29 9867,29 9867,29 9867,29 9867,29 9867,29 9867,29 9867,29 9867,29 9867,29 118407

22053,29 22053,29 22053,29 22053,29 22053,29 22053,29 23068,79 23068,79 23068,79 23068,79 23068,79 23068,79 270732

7
Zajęcia 1 z odpowiedziami

Related documents

7 Pages • 1,351 Words • PDF • 310.1 KB

0 Pages • 1,044 Words • PDF • 86.2 KB

0 Pages • 438 Words • PDF • 74.6 KB

31 Pages • 8,245 Words • PDF • 283.9 KB

5 Pages • 555 Words • PDF • 857.8 KB

7 Pages • 1,734 Words • PDF • 166.7 KB

9 Pages • 3,027 Words • PDF • 262.8 KB

4 Pages • 1,623 Words • PDF • 859.8 KB

9 Pages • 3,027 Words • PDF • 239.2 KB