Zestaw zadań powtórkowych - klucz odpowiedzi

11 Pages • 2,367 Words • PDF • 561.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 07:33

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Zestaw zadań powtórkowych przed maturą Opracowanie: DM® Pamiętaj, że podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z karty wzorów i stałych fizykochemicznych CKE! Informacja do zadań 1 – 3 Kwas cytrynowy jest związkiem wielofunkcyjnym – ma 3 grupy karboksylowe i jedną hydroksylową. Wzór strukturalny tego związku przedstawiono poniżej:

Zadanie 1 (5 pktów) Określ, które ze zdań dotyczących kwasu cytrynowego są prawdziwe (P), a które fałszywe (F): Naturalny kwas cytrynowy jest izomerem lewoskrętnym Kwas cytrynowy reaguje ze świeżo strąconym osadem Cu(OH)2 Po zmieszaniu roztworu kwasu cytrynowego z zasadą sodową w stosunku molowym 1:1 otrzymujemy roztwór buforowy Kwas cytrynowy jest związkiem nienasyconym Kwas cytrynowy tworzy 3 stereoizomery, z których jeden jest nieczynny optycznie 1 mol kwasu cytrynowego może przereagować z 4 molami metalicznego sodu Atomy wodoru w grupach CH2 są równocenne Kwas cytrynowy powoduje redukcję zakwaszonego roztworu dichromianu(VI) potasu Ze względu na obecność atomów, którym można przypisać hybrydyzacje sp2, cząsteczka kwasu cytrynowego ma kształt trójkąta równobocznego Ze względu na zerowy moment dipolowy kwas cytrynowy jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie

F P P P F P P P F F

Za każdą poprawną odpowiedź po 0,5 pktu. Komentarz: kwas cytrynowy nie posiada centrum chiralności. Jak typowy kwas roztwarza Cu(OH)2, ale nie dochodzi do reakcji redoks. Jest związkiem nienasyconym, gdyż zawiera wiązania wielokrotne C=O, ale należy pamiętać, że kwasy karboksylowe

dzielimy na nasycone (gdy nie zawierają wiązań wielokrotnych pomiędzy atomami węgla), oraz nienasycone (gdy zawierają takowe, np. kwas akrylowy CH2=CHCOOH). Każdy kwas karboksylowy jest związkiem nienasyconym, ale nie każdy kwas karboksylowy zaliczamy do kwasów nienasyconych. Zadanie 2 (1 pkt) Określ liczbę wszystkich produktów reakcji, w której kwas ten (w obecności katalizatora) przereagował z etanolem w stosunku molowym 1:1 3 produkty: dwa izomeryczne estry oraz woda. Komentarz: polecenie może być nieodpowiednio zrozumiane - chodziło o to, że jedna cząsteczka kwasu ma przereagować z jedną cząsteczką etanolu – mamy dwie możliwości podstawienia w kwasie cytrynowym, więc otrzymamy dwa izomeryczne estry, oraz wodę. Zadanie 3 (1 pkt) Zbilansuj równanie reakcji utleniania heksoz do kwasu cytrynowego: 2𝐶6 𝐻12 𝑂6 + 3𝑂2 → 2𝐶6 𝐻8 𝑂7 + 4𝐻2 𝑂 Informacja do zadań 4-7 Kwas ortofosforowy(V) H3PO4 jest kwasem trójprotonowym. Ze względu na bardzo dużą różnicę w kwasowości poszczególnych atomów wodoru można oznaczać jego stężenie w roztworze przez miareczkowanie roztworem mocnego wodorotlenku zarówno jako kwas jednoprotonowy, jak i jako dwuprotonowy. Ze względu na bardzo małą kwasowość trzeciego atomu wodoru – nie jest możliwe oznaczanie go jako kwasu trójprotonowego. Oderwanie drugiego protonu następuje dopiero, gdy w roztworze praktycznie nie ma już cząsteczek wolnego kwasu. Miareczkowanie prowadzi się w obecności wskaźnika pH. Do miareczkowania kwasu fosforowego(V) używa się dwóch wskaźników pH: oranżu metylowego (zakres zmiany barwy przy pH od 3,1 do 4,4) oraz tymoloftaleiny (zakres zmiany barwy przy pH od 9,3 do 10,5) Zadanie 4 (2 pkty) Zapisz w postaci jonowej skróconej równania reakcji, które mają miejsce podczas oznaczania tego kwasu roztworem mocnej zasady jako kwasu jednoprotonowego (równanie 1) jak i jako kwasu dwuprotonowego (równania 2 i 3) Równanie 1: 𝐻3 𝑃𝑂4 + 𝑂𝐻 − → 𝐻2 𝑃𝑂4− + 𝐻2 𝑂 Równanie 2: 𝐻3 𝑃𝑂4 + 𝑂𝐻 − → 𝐻2 𝑃𝑂4− + 𝐻2 𝑂 Równanie 3: 𝐻2 𝑃𝑂4− + 𝑂𝐻 − → 𝐻2 𝑃𝑂42− + 𝐻2 𝑂

Za poprawne równanie 1: 1 pkt, za poprawne obydwa równania 2 i 3 – 1 pkt. Zadanie 5 (1 pkt) Podczas miareczkowania 50 ml roztworu kwasu ortofosforowego zużyto 18,65 ml roztworu zasady o stężeniu 0,2500 mol/dm3, przy tym kwas ten miareczkowano jako jednoprotonowy. Oblicz, ile roztworu KOH o stężeniu 0,2000 mol/dm3 zostanie zużyte podczas miareczkowania próbki o tej samej objętości, ale jako kwas dwuprotonowy. Podczas pierwszego miareczkowania: 𝐻3 𝑃𝑂4 + 𝑂𝐻 − → 𝐻2 𝑃𝑂4− + 𝐻2 𝑂 Podczas drugiego miareczkowania (sumarycznie): 𝐻3 𝑃𝑂4 + 2𝑂𝐻 − → 𝐻𝑃𝑂42− + 2𝐻2 𝑂 Zużywa się dwukrotnie więcej zasady. Obliczamy liczbę moli KOH z pierwszego miareczkowania, mnożymy razy 2 i obliczamy objętość drugiego roztworu. Otrzymujemy: 46,63 ml. Za poprawne przeprowadzenie obliczeń i wynik końcowy w przedziale 46 – 47 ml – 1 pkt.

Zadanie 6 (1 pkt) Wybierz wskaźnik, którego użyjesz do miareczkowania roztworów H3PO4: a) Jako kwasu jednoprotonowego: oranż metylowy b) Jako kwasu dwuprotonowego: tymoloftaleina Zadanie 7 (1 pkt) Wyjaśnij, czy stosując jeden z podanych wskaźników można oznaczyć stężenie KH 2PO4 w roztworze na drodze miareczkowania? Można, używając tymoloftaleiny jako wskaźnika. Wynika to z faktu, że tymoloftaleina zmieni zabarwienie dopiero gdy wszystkie jony H2PO4- przejdą w HPO42-. Za poprawne stwierdzenie i uzasadnienie: 1 pkt.

Zadanie 8 (2 pkty) Studenci, podzieleni na dwie sekcje laboratoryjne: I i II, mieli za zadanie opracować zestaw do wykrywania i oznaczania stężenia ditlenku węgla w mieszaninach gazowych. Zaproponowali metodę, w której będzie strącany węglan baru BaCO 3. Mieszanina gazowa miała być przepuszczana przez płuczkę zawierającą roztwór soli barowej. Studenci z sekcji I zaproponowali, by użyć roztworu BaCl 2, podczas gdy studenci sekcji II zaproponowali, by użyć roztworu zawierającego BaCl2 oraz KOH. Uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji w postaci jonowej skróconej, która sekcja postąpiła prawidłowo. Równanie 1: 𝐶𝑂2 + 2𝑂𝐻 − → 𝐶𝑂32− + 𝐻2 𝑂 Równanie 2: 𝐵𝑎2+ + 𝐶𝑂32− → 𝐵𝑎𝐶𝑂3 ↓ Sumaryczne równanie reakcji w postaci cząsteczkowej: 𝐶𝑂2 + 2𝐾𝑂𝐻 + 𝐵𝑎𝐶𝑙2 → 𝐵𝑎𝐶𝑂3 ↓ +2𝐾𝐶𝑙 + 𝐻2 𝑂 Za poprawne zapisanie równań równań 1 i 2 – 1 pkt. Za poprawne napisanie równania sumarycznego: 1 pkt. Brak strzałki w dół przy osadzie nie powoduje utraty punktów. Zadanie 9 (2 pkty) Metale różnią się aktywnością i wypierają się wzajemnie z roztworów soli, przy czym wolny metal, który wypiera z roztworu kationy innego metalu jest aktywniejszy, np. w przypadku reakcji: 𝒁𝒏 + 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒 → 𝒁𝒏𝑺𝑶𝟒 + 𝑪𝒖 Mówimy, że cynk jest aktywniejszy od miedzi, dlatego wyparł mniej aktywną miedź z roztworu. Aktywniejsze metale są silniejszymi reduktorami od mniej aktywnych, a moc reduktora wyrażamy przez potencjał standardowy redukcji, przy czym im niższy potencjał, tym silniejszy reduktor. Do pięciu probówek ponumerowanych od 1 do 5 wprowadzono roztwory zawierające kationy: Cu2+, Ca2+, Li+, Na+, Mg2+. Następnie do każdej probówki wprowadzono wstążkę glinową. Objawy reakcji zaobserwowano w probówkach: 1 i 4. Korzystając z karty wzorów i stałych fizykochemicznych ustal, jakie są przyczyny zachodzenia reakcji w probówkach 1 i 4. Zapisz równania reakcji w postaci jonowej skróconej. Równanie reakcji zachodzącej w probówce 1: 2𝐴𝑙 + 3𝐶𝑢2+ → 3𝐶𝑢 + 2𝐴𝑙3+ Równanie reakcji zachodzącej w probówce 4:

2𝐴𝑙 + 6𝐻2 𝑂 + 2𝑂𝐻 − → 2[𝐴𝑙(𝑂𝐻)4 ]− + 3𝐻2 lub 2𝐴𝑙 + 6𝐻2 𝑂 + 6𝑂𝐻 − → 2[𝐴𝑙(𝑂𝐻)6 ]3− + 3𝐻2 Za poprawne równania reakcji: po 1 punkcie. Komentarz: glin nie wypiera sodu z roztworu, ale reaguje z roztworami zasad. W zadaniu nie było mowy, że źródłem kationów ma być sól. W probówce nr 4 mógł być tylko wodorotlenek sodu. Zadanie 10 (1 pkt) Pierwiastek X tworzy z chlorem połączenie kowalencyjne o wzorze XCl 2. Cząsteczkom tego związku przypisuje się kształt liniowy. Ustal, który to pierwiastek i zapisz jego konfigurację podpowłokową oraz charakter chemiczny tlenku tego pierwiastka na tym samym stopniu utlenienia.

Symbol pierwiastka X: Be

Konfiguracja podpowłokowa: 1s22s2

Charakter chemiczny tlenku: amfoteryczny Za komplet poprawnych odpowiedzi: 1 pkt. Komentarz: można tutaj rozpatrywać także Zn i Cu, ale szkolne uproszczenia zazwyczaj zakładają, że ZnCl2 i CuCl2 to związki jonowe. Zadanie 11 (4 pkt) Przeanalizuj budowę układu okresowego i wskaż, które zdania są prawdziwe (P) lub fałszywe (F). Oprócz wodoru, wszystkie pierwiastki bloku s są metalami Ze względu na promocję elektronową, atom chromu ma więcej elektronów niesparowanych na poziomach walencyjnych, niż atom manganu Maksymalny stopień utlenienia osiągają pierwiastki w dwóch grupach układu okresowego Pierwiastki grupy 18 ze względu na najkorzystniejszą konfigurację elektronową nie posiadają elektroujemności Pierwiastki grupy 11 są bardzo dobrymi przewodnikami prądu elektryczności Pierwiastki grupy 10 mają niską aktywność katalityczną w reakcjach uwodornienia W grupie 17 fluor ma najwyższą temperaturę topnienia

F P P F P F F

Najniższą temperaturę topnienia wśród metali ma rtęć: -38,8 oC. Oznacza to, P że wszystkie pierwiastki metaliczne w temperaturze -50 oC są ciałami stałymi Za każdą poprawną odpowiedź po 0,5 pktu. Komentarz: pamiętaj, że He także jest pierwiastkiem bloku s. Nie ma atomów nie posiadających elektroujemności – każdy atom przyciąga swoje elektrony, bo inaczej by się rozpadł. Zadanie 12 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego w reakcji typu sól + sól można strącić osad chromianu(VI) żelaza(III), podczas gdy nie można strącić osadu chromianu(VI) żelaza(II)? Jony Fe2+ mają właściwości redukujące, a CrO42- - utleniające. W kontakcie roztworów zawierających te jony dochodzi do reakcji redoks. Za wskazanie właściwości obu jonów – 0,5 punktu, uzasadnienie o reakcji redoks w kontakcie roztworów: 0,5 pktu.

Zadanie 13 (2 pkt) Posługując się modelem hybrydyzacji orbitali atomowych przypisz hybrydyzację atomu centralnego oraz kształt podanych jonów. Nazwa jonu hydroniowy

Wzór chemiczny H3O+

metylkowy

CH3-

Typ hybrydyzacji sp3 lub tetraedryczna sp3 lub tetraedryczna

Kształt jonu Piramida trygonalna Piramida trygonalna

Za poprawne przypisanie typu hybrydyzacji: po 0,5 pktu, za poprawne określenie kształtu jonu: po 0,5 pktu. Komentarz: nie należy mylić hybrydyzacji z kształtem cząsteczki.

Informacja do zadań 14-15: Transestryfikacją nazywamy reakcję, w której substratem jest ester, a produktem inny ester. Wyróżniamy dwa typy transestryfikacji: Transestryfikacja alkoholem: 𝑅1 𝐶𝑂𝑂𝑅2 + 𝑅3 𝑂𝐻 ⇆ 𝑅1 𝐶𝑂𝑂𝑅3 + 𝑅2 𝑂𝐻

Transestryfikacja kwasem: 𝑅1 𝐶𝑂𝑂𝑅2 + 𝑅3 𝐶𝑂𝑂𝐻 ⇆ 𝑅3 𝐶𝑂𝑂𝑅2 + 𝑅1 𝐶𝑂𝑂𝐻 Reakcję tę katalizują zarówno mocne kwasy, jak i zasady. Zadanie 14 (5 pkt) Zapisz wzory półstrukturalne produktów estrowych, które otrzymamy w wyniku transestryfikacji następujących substratów. ester

Substrat II

Propanian etylu

metanol

Wzór półstrukturalny estrowego

produktu

CH3-CH2-COO-CH3

Octan metylu

Octan metylu (nadmiar)

Kwas etanodiowy (nadmiar)

CH3-OOC-COOH

Kwas etanodiowy CH3-OOC-COO-CH3

Octan (nadmiar)

metylu etanodiol CH3-COO-CH2-CH2-OOC-CH3

Propanian propylu

Etanodiol (nadmiar)

CH3-CH3-COO-CH2-CH2-OH

Zadanie 15 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego estry mono- i dialkilowe kwasu cytrynowego podczas przechowywania tworzą mieszaninę izomerów?

Ze względu na obecność wolnych grup karboksylowych (jednej lub dwóch – zależnie od tego, czy rozpatrujemy estry di, czy monoalkilowe) możliwa jest wewnątrzcząsteczkowa transestryfikacja. (1 pkt) Informacja do zadań 16-18 Poniżej przedstawiono uproszczony wzór strukturalny kwasu benzoesowego (benzenokarboksylowego).

Jest to związek trudno rozpuszczalny w zimnej wodzie. Kwas benzoesowy można otrzymać z toluenu. W skali laboratoryjnej można użyć wodnego roztworu KMnO 4 do utlenienia toluenu. Mieszaninę reakcyjną ogrzewa się aż do zaniku górnej, bezbarwnej fazy. Następnie mieszaninę reakcyjną sączy się, a do przesączu dodaje rozcieńczonego kwasu siarkowego lub solnego. Powoduje to strącenie puszystego, białego osadu, którym jest kwas benzoesowy. Zadanie 16 (5 pkt.) Analizując budowę cząsteczki kwasu benzoesowego, podkreśl prawidłowe słowa w zdaniach: W cząsteczce kwasu benzoesowego wszystkie/niewszystkie atomy węgla leżą w jednej płaszczyźnie, co wynika z tego, wszystkim można przypisać jeden typ hybrydyzacji. Łączna liczba atomów, którym można przypisać hybrydyzację sp2 wynosi 5/6/7/8/9. Ze względu na obecność pierścienia aromatycznego kwas ten powinien być słabszy/mocniejszy niż kwas cykloheksanokarboksylowy. Pomiędzy cząsteczkami kwasu benzoesowego może/nie może tworzyć się wiązanie wodorowe. Atom tlenu, który wiąże się z protonem leży w innej/tej samej płaszczyźnie, co atom wiążący się podwójnie. Za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt. Zadanie 17 (5 pkt.) 1) Używając uproszczonych wzorów strukturalnych związków organicznych zapisz równanie reakcji toluenu z wodnym roztworem manganianu(VII) potasu. 𝐶6 𝐻5 𝐶𝐻3 + 2𝐾𝑀𝑛𝑂4 ⟶ 𝐶6 𝐻5 𝐶𝑂𝑂𝐾 + 2𝑀𝑛𝑂2 + 𝐾𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑂

Za poprawne ustalenie produktów reakcji oraz współczynników stechiometrycznych: po 1 punkcie. 2) Wyjaśnij, o czym świadczy zanik górnej fazy organicznej? O tym, że cały toluen (praktycznie niemieszający się z wodą) uległ utlenieniu dając rozpuszczalne w wodzie produkty (1 pkt).

3) Wyjaśnij, dlaczego niezbędne jest sączenie mieszaniny przed dodaniem roztworu kwasu siarkowego? W reakcji powstaje brunatny osad MnO2, który należy odsączyć, zanim wytrącimy kwas benzoesowy (1 pkt). 4) Zapisz równanie reakcji z kwasem siarkowym, w czasie której następuje wytrącenie kwasu w formie osadu. Zastosuj formę cząsteczkową. 2𝐶6 𝐻5 𝐶𝑂𝑂𝐾 + 𝐻2 𝑆𝑂4 ⟶ 2𝐶6 𝐻5 𝐶𝑂𝑂𝐻 ↓ +𝐾2 𝑆𝑂4 (1 pkt) Zadanie 18 A (2 pkty) Kwas benzoesowy jest dobrze rozpuszczalny w niepolarnych rozpuszczalnikach, jak toluen. Wyjaśnij, czy zastosowanie nadmiaru toluenu poskutkuje tym, że podczas reakcji z KMnO4 w górnej fazie otrzymamy roztwór tego kwasu w toluenie, z którego można go wydzielić przez odparowanie rozpuszczalnika? W reakcji nie powstaje wolny kwas, tylko jego sól, która jako związek jonowy jest praktycznie nierozpuszczalna w niepolarnych rozpuszczalnikach, jakim jest toluen. Za wskazanie produktu reakcji i za uzasadnienie jego braku rozpuszczalności w toluenie po 1 pkt. Zadanie 18 B (2 pkty) Oblicz, jakie stężenie musi mieć roztwór HCl, aby w warunkach normalnych reagował z gazowym amoniakiem w stosunku objętościowym 1:2. 𝑁𝐻3 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝑁𝐻4 𝐶𝑙 Substraty będą reagować w stosunku 1:2, gdy stężenie HClaq będzie dwukrotnie wyższe niż gazowego amoniaku – wystarczy obliczyć stężenie molowe gazowego amoniaku: 𝐶𝑁𝐻3 =

𝑛 1 𝑚𝑜𝑙 = [ ] 𝑉𝑚 22,4 𝑑𝑚3

𝐶𝐻𝐶𝑙 = 2 ∗ 𝐶𝐻𝐶𝑙 = 0,089

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑚3

Lub można skorzystać z zależności: 𝑛𝐻𝐶𝑙 = 𝑛𝑁𝐻3 Stąd: 𝐶𝐻𝐶𝑙 ∗ 𝑉𝐻𝐶𝑙 = 𝐶𝑁𝐻3 ∗ 𝑉𝑁𝐻3 Za poprawne wyprowadzenie warunku: 1 pkt, za poprawny wynik: 1 pkt – uznaje się wynik zaokrąglony do 0,09 mol/dm3.

Zadanie 19 (4 pkty) Roztwory nasycone są układami w stanie równowagi. Rozpuszczaniu azotanu(V) amonu towarzyszy spadek temperatury, a rozpuszczaniu benzoesanu sodu – wzrost temperatury. Położenie stanu równowagi możemy określać przez rozpuszczalność. Wybierz, które zdania są prawdziwe (P) lub fałszywe (F). Rozpuszczanie azotanu amonu jest procesem endoenergetycznym Benzoesan sodu rozpuszcza się wolniej w wodzie gorącej, niż zimnej Rozpuszczalność azotanu amonu rośnie ze wzrostem temperatury Ogrzewając nasycony roztwór benzoesanu możemy spowodować, że zaczną z niego wytrącać się kryształy tej soli Ochładzanie nasyconego roztworu NH4NO3 spowoduje, że masa roztworu spadnie Mieszanina soli w odpowiednim stosunku będzie się rozpuszczać bez efektu termicznego Różnice w zachowaniu się soli wynikają z tego, że azotan amonu jest związkiem jonowym, a benzoesan sodu – kowalencyjnym Aby otrzymać roztwór przesycony, należy do nasyconego roztworu NH4NO3 dodać tej soli

P F P P P P F F

Za każdą poprawną odpowiedź po 0,5 pkt. Zadanie 20 (2 pkty) Kwas octowy jest kwasem słabym. Sporządzono dwa roztwory tego kwasu o tej samej temperaturze i tym samym stężeniu, ale o różnym pH, gdyż w obu przypadkach stopień dysocjacji był inny. Stwierdzono, że roztwór o niższym pH wypiera CO 2 z węglanów, podczas gdy ten o wyższym – nie.

Wyjaśnij, czy opisana sytuacja może mieć miejsce w rzeczywistości? Uzasadnienie: Sytuacja nie może mieć miejsca, gdyż nie jest możliwe, by dwa roztwory o identycznym składzie i w tych samych warunkach różniły się stopniem dysocjacji i odczynem. Oba roztwory mają identyczne pH. Komentarz: zadanie wzorowane było na innym z próbnego arkusza, w którym rozpatrywano dwa roztwory kwasu octowego o tym samym stężeniu, ale różnym pH, więc zadanie zawiera błąd logiczny. Za stwierdzenie, że sytuacja nie może mieć miejsca: 1 pkt, za poprawne uzasadnienie: 1 pkt.
Zestaw zadań powtórkowych - klucz odpowiedzi

Related documents

11 Pages • 2,367 Words • PDF • 561.1 KB

3 Pages • 567 Words • PDF • 614.6 KB

3 Pages • 925 Words • PDF • 2.2 MB

4 Pages • 1,352 Words • PDF • 86.9 KB

1 Pages • 145 Words • PDF • 52.9 KB

6 Pages • 2,363 Words • PDF • 254.5 KB

4 Pages • 790 Words • PDF • 321.9 KB

8 Pages • 826 Words • PDF • 251.8 KB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

2 Pages • 789 Words • PDF • 417.8 KB

5 Pages • PDF • 994.8 KB

18 Pages • 6,292 Words • PDF • 579.9 KB