01.Liczby rzeczywiste - poziom podstawowy

57 Pages • 17,068 Words • PDF • 5.2 MB
Uploaded at 2021-09-24 14:15

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


I LICZBY RZECZYWISTE Zbiór liczb rzeczywistych oznaczamy literą R. Jakie znamy podzbiory zbioru liczb rzeczywistych? Liczby naturalne: N = {0, 1, 2, 3, 4, …}

są to liczby, które naturalnie uczymy się w każdym języku począwszy od 0

Liczby całkowite: C = {…, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …}

od słowa „całe” – całe na plusie, całe na minusie plus zero 𝐩

Liczby wymierne (W) – liczby, które można zapisać w postaci ułamka 𝐪, przy czym p, q ∈ C, q ≠ 0. 𝐩

Liczby niewymierne (NW, IW) – liczby, których nie można zapisać w postaci ułamka 𝐪. √16

Liczby niewymierne to, np. π, √2, √17, −3√5. Natomiast wymierne to −10, √36, √0, , również liczby √25 okresowe, np. 0, (38). Zapis np. C − oznacza zbiór liczb całkowitych ujemnych, N+ zbiór liczb naturalnych dodatnich. Liczby parzyste: {…, -4, -2, 0, 2, 4, 6, …}

Liczby nieparzyste: {…, -5, -3, -1, 1, 3, 5, …}

Liczby parzyste to takie liczby, które są podzielne przez 2, natomiast nieparzyste to takie liczby, które nie podzielimy przez 2. 0

0

Liczba 0 jest liczbą naturalną, parzystą i wymierną, np. 0 = 2 = −3. Liczby pierwsze – liczby naturalne większe niż 1, które mają dokładnie dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie. Pierwszą liczbą pierwszą jest liczba 2. Liczby złożone – liczby naturalne większe niż 1, które nie są liczbami pierwszymi (czyli mają więcej niż dwa dzielniki). Liczby dodatnie – liczby większe od zera. Liczby nieujemne – liczby większe od zera i równe zero. Liczby ujemne – liczby mniejsze od zera. Liczby niedodatnie – liczby mniejsze od zera i równe zero. Liczbą przeciwną do a jest liczba –a, czyli np. 5 i -5. 𝟏

𝟏

𝟏

Liczbą odwrotną do liczby a jest liczba 𝐚, czyli np. 2 i 𝟐 lub –10 i − 𝟏𝟎. Przypomnijmy sobie jeszcze, jaka jest kolejność wykonywania działań na liczbach:

Jeżeli w wyrażeniu występuje tylko odejmowanie albo dodawanie i odejmowanie, to działania te wykonujemy w takiej kolejności, w jakiej są zapisane, od strony lewej do prawej. Jeżeli w wyrażeniu występuje tylko dzielenie albo mnożenie i dzielenie, to działania te wykonujemy w takiej kolejności, w jakiej są zapisane, od strony lewej do prawej.

1

Działania w nawiasach, wewnątrz których nie ma już innych. Potęgowanie, pierwiastkowanie. Mnożenie i dzielenie w kolejności ich występowania. Dodawanie i odejmowanie również w kolejności ich występowania.

Strona

1. 2. 3. 4.

Dobrze jest również orientować się w cechach podzielności liczb. A więc liczba jest podzielna przez: • • • • • • • • • • • •

2, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest: 2,4,6,8 albo 0. 3, jeśli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3. 4, jeżeli liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr tej liczby jest podzielna przez 4, 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 albo 5. 6, jeśli jest parzysta i suma jej cyfr jest podzielna przez 3. 7, jeśli skreślimy jej ostatnie trzy cyfry i od tak powstałej liczby odejmiemy liczbę skreśloną, jeśli ta różnica dzieli się przez siedem to i liczba jest podzielna przez 7, np. 366345 bo 366 – 345 = 21/7 = 3. 8, jeśli jej trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8. 9, jeśli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9. 10, jeśli jej ostatnią cyfrą jest cyfra 0. 11, jeśli różnica sumy jej cyfr stojących na miejscach nieparzystych i sumy cyfr stojących na miejscach parzystych jest podzielna przez 11, np. liczba 1234567890 nie jest podzielna przez 11, ponieważ różnica (1 + 3 + 5 + 7 + 9) − (2 + 4 + 6 + 8 + 0) = 5 nie jest podzielna przez 11. 12, jeśli jednocześnie dzieli się przez 3 i 4. 25, jeżeli dwie ostatnie cyfry tej liczby to: 00, 25, 50 lub 75.

NWD i NWW Każdą liczbę złożoną można rozłożyć na czynniki będące liczbami pierwszymi. Istnieje dokładnie jeden taki rozkład (z dokładnością do kolejności czynników). Praktycznym zastosowaniem rozkładu liczb na czynniki pierwsze jest wyznaczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb – NWW oraz największego wspólnego dzielnika – NWD. Dla przykładu wyznaczymy NWW i NWD liczb 128 i 160. Wykonujemy jednoczesny rozkład na czynniki pierwsze liczb 128 i 160. Zaczynamy od poszukiwania wspólnych dzielników, będących liczbami pierwszymi. W ten sposób otrzymujemy:

Największy Wspólny Dzielnik otrzymujemy, mnożąc wszystkie wspólne dzielniki pierwsze liczb 128 i 160, czyli: 𝐍𝐖𝐃 (𝟏𝟐𝟖, 𝟏𝟔𝟎) = 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 = 𝟑𝟐. Najmniejszą Wspólną Wielokrotność otrzymujemy, mnożąc wszystkie liczby pierwsze otrzymane w rozkładzie na czynniki pierwsze, czyli: 𝐍𝐖𝐖 (𝟏𝟐𝟖, 𝟏𝟔𝟎) = 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟓 = 𝟔𝟒𝟎.

Strona

a) kolejnych liczb parzystych – 𝟐𝐧, 𝟐𝐧 + 𝟐, 𝟐𝐧 + 𝟒, … b) kolejnych liczb nieparzystych – 𝟐𝐧 + 𝟏, 𝟐𝐧 + 𝟑, 𝟐𝐧 + 𝟓, … c) kolejnych liczb naturalnych i całkowitych – 𝐧, 𝐧 + 𝟏, 𝐧 + 𝟐, … d) np. podzielnych przez 3 i dających resztę 1 – 𝟑𝐧 + 𝟏, 𝟑𝐧 + 𝟒, 𝟑𝐧 + 𝟕, … e) np. podzielnych przez 4 z resztą 2 – 𝟒𝐧 + 𝟐, 𝟒𝐧 + 𝟔, 𝟒𝐧 + 𝟏𝟎, … f) np. suma kwadratów trzech liczb nieparzystych - (𝟐𝐧 + 𝟏)𝟐 + (𝟐𝐧 + 𝟑)𝟐 + (𝟐𝐧 + 𝟓)𝟐

2

Zapis symboliczny w matematyce:

Przykład 1 Z podanego zbioru wypisz liczby całkowite, naturalne, wymierne i niewymierne. a)

625

3

√−27; √8; −√ 49 ; 0,212112111 … ; 0, (21)

b) −2√3 + 3√2;

6√2−2√8 √2

0 0,(2)

; √3 ∗ (√27 − 5√3); π ; 0,(3) 13

2√3−3 6

0 3√3−6

3

c)

(2 − √5)(2 + √5); − 0,(1) ;

a)

nie ma liczb naturalnych; liczba całkowita √−27; liczby wymierne: √−27; −√ 49 ; 0, (21); liczby

√3

; √0; ( √−17) ;

2−√3

3

625

3

niewymierne: √8; 0,212112111 b) liczby naturalne:

6√2−2√8 √2

=

6√2−2∗2√2 √2

=

6√2−4√2 √2

=

2√2 √2

= 2;

√3 ∗ (√27 − 5√3) = √3(3√3 − 5√3) = √3(−2√3) = −6; 0

0,(2)

2

9

2

0 π 0 π

= 0; liczby całkowite: = 0; liczby wymierne:

6√2−2√8 √2 6√2−2√8 √2

= 2; = 2;

√3 ∗ (√27 − 5√3) = −6; π = 0; 0,(3) = 9 ∗ 3 = 3; liczba niewymierna: −2√3 + 3√2. c)

6

0

3

13

liczby naturalne: √0 = 0; ( √−17) = 1; liczby całkowite: (2 − √5)(2 + √5) = 4 − 5 = −1; − 0,(1) = 9

−13 ∗ 1 = −117;

6

3

0

√0 = 0; ( √−17) = 1;

3√3−6 2−√3

13

2+√3

∗ 2+√3 =

9

6√3+9−12−6√3 4−3 6

= −3; liczby wymierne:

3

0

(2 − √5)(2 + √5) = 4 − 5 = −1; − 0,(1) = −13 ∗ 1 = −117; √0 = 0; ( √−17) = 1; 6√3+9−12−6√3 4−3

= −3; liczba niewymierna:

2√3−3 √3√3 √3

=

6−3√3 3

3√3−6 2−√3

2+√3

∗ 2+√3 =

= 2 − √3

Przykład 2 3 5 49 (8 + 2 8 : √16) ∗ 0,25 3 1 0,125 − 4 ∗ (−2 3)

=

3 21 7 1 (8 + 8 : 4) ∗ 4 1 3 7 8 − 4 ∗ (− 3)

=

3 21 4 1 (8 + 8 ∗ 7) ∗ 4 1 7 8+4

=

3 12 1 (8 + 8 ) ∗ 4 1 14 8+ 8

15 1 ∗ 1 = 8 4= 15 4 8

Przykład 3 W liczbie 54612?23 wstaw w miejsce pytajnika taką liczbę, aby dana liczba była podzielna przez 9. Sumujemy wszystkie cyfry tej liczby: 23. Aby dana liczba była podzielna przez 9, otrzymana suma musi być także podzielna przez 9. Najbliższą taką liczbą jest 27. Zatem: 27 – 23 = 4. Szukaną cyfrą jest 4. Przykład 4 Wykaż, że suma: pięciu kolejnych liczb parzystych jest podzielna przez 10, sześciu kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 3, kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych nie jest liczbą podzielną przez 4, kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą nieparzystą. 2n + 2n + 2 + 2n + 4 + 2n + 6 + 2n + 8 = 10n + 20 = 10(n + 2) = 10k, gdzie k − n + 2 n + n + 1 + n + 2 + n + 3 + n + 4 + n + 5 = 6n + 15 = 3(2n + 5) (2n + 1)2 + (2n + 3)2 = 4n2 + 4n + 1 + 4n2 + 12n + 9 = 8n2 + 16n + 10 = 4(2n2 + 4n + 2) + 2 = 4k + 2, gdzie k − 2n2 + 4n + 2 d) n2 + (n + 1)2 = n2 + n2 + 2n + 1 = 2n2 + 2n + 1 = 2n(n + 1) + 1 = 2n + 1 Strona

Iloczyn 2n(n + 1) daje wynik parzysty cokolwiek podłożymy pod n, czyli ostatecznie otrzymujemy 2n + 1, czyli liczbę nieparzystą.

3

a) b) c) d) a) b) c)

Zadania do samodzielnego policzenia Zadanie 1 Z podanych liczb wypisz liczby naturalne, pierwsze, całkowite, wymierne i niewymierne. 1 2 12 4 3 −3; 5; ; −√2; π; 1 ; 1000; √10; 3,14; − ; 13; √9; 1; 0; √8; √5 2 3 3 Zadanie 2 Dana jest piętnastocyfrowa liczba 2111111111111x2. Co trzeba wstawić w miejsce x, aby ta liczba była podzielna przez 12? Zadanie 3 Dana jest liczba sześciocyfrowa 65432x, gdzie x oznacza cyfrę jedności. Wyznacz tę liczbę, jeśli jest ona podzielna przez: a) 3 Zadanie 4

b) 4

c)

5

d) 8

e)

9

Podaj przykład liczby wymiernej x spełniającej podany warunek: a)

3 4

11

< x < 12

b)

5 6

9

< x < 10

c)

3 4

4

, A\B = (−3,1 >, B\A = (2,4 >, A′ = (−∞, −3 >∪ (2, ∞), B′ = (−∞, 1 >∪ (4, ∞)

b) A = (−∞, 7), B = (1,5 > A ∪ B = (−∞, 7), A ∩ B = (1,5 >, A\B = (−∞, 1 >∪ (5,7), B\A = ∅, A′ =< 7, ∞), B′ = (−∞, 1 >∪ (5, ∞)

Przykład 2 Ile elementów należy do przedziału X =< −√2; √6 >∩ C, gdzie C jest zbiorem liczb całkowitych? Jest to przedział X =< −1,41; 2,45 >∩ C, w tym przedziale mamy 4 liczby całkowite, C = {−1,0,1,2}. Przykład 3 Dane są zbiory: A – zbiór rozwiązań nierówności 1,5 − 0,75x > 0, B – zbiór rozwiązań nierówności −3x ≤ 12, C =< 0; 6 >. Wyznacz zbiór A ∩ B. Ile dzielników liczby 48 należy do zbioru C\A? 1,5 − 0,75x > 0 → −0,75x > −1,5/: (−0,75) → x < 2 → A = (−∞; 2)

C\A =< 2; 6 >. Dzielnikami liczby 48 w podanym przedziale są cyfry: 2, 3, 4, 6, czyli cztery liczby.

Strona

A ∩ B =< −4; 2)

23

−3x ≤ 12/: (−3) → x ≥ −4 → B =< −4; ∞)

Zadania do samodzielnego policzenia Zadanie 1 Zaznacz na osi liczbowej podane przedziały, a następnie wyznacz wskazane działania: a) b) c) d) e)

A = (−3; 5 >, B =< −1; 4), A ∩ B, A\B, B\A, A′ A =< −1; 5 >, B = (−3; −1 >, A ∪ B, A ∩ B, A\B, B\A, B′ A =< −4; 2), B =< 2; 4 >, A ∪ B, A ∩ B, A\B, B\A, (A ∪ B)′ A =< −3; 4 >, B =< −1; 2), A ∪ B, A ∩ B, A\B, B\A A =< −4; 2), B =< 2; 4 >, C = (−4; 4), A ∪ B, B ∩ C, A\B, A\C, (A\C)′

Zadanie 2 Wyznacz przedziały: A ∪ B, A ∪ B ∪ C, A ∩ B, A ∩ B ∩ C. a)

A =< −3; 3 >, B = (1; ∞), C = (−∞; 2)

b) A = (4; ∞), B =< 1; 5 >, C = (2; 3).

Zadanie 3 1

Ile liczb postaci 2 k, gdzie k jest liczbą całkowitą, należy do zbioru A ∩ B? a) A = (1; 3) ∪< 4; 5 >, B = (2; ∞) b) A = (−2; ∞), B =< −1; 1) ∪ (2; 3)

c) A = (−1; 0 >, B =< −2; 2) ∪ (3; 5) d) A =< 1; 6 >, B = (2; 3 >∪< 4; 5 >

Zadanie 4 Dane są zbiory: 1

1

3

A – zbiór liczb rzeczywistych spełniających warunek: − 2 < 1 − 6 𝑥 < 2, B – zbiór liczb rzeczywistych spełniających warunek: 1 ≤ 3𝑥 − 2 ≤ 12. Ile parzystych liczb naturalnych należy do zbioru A\B? Odpowiedzi do zadań 1-4

Strona

24

Do przedziału wsiadł zbiór A, a do zbioru B przedział A. Ile wagonów jest w tym pociągu?

WARTOŚĆ BEZWGLĘDNA, RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI Z WARTOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ Wartość bezwzględna z liczby jest dodatnia lub równa zero. |x| = {

x gdy x ≥ 0 −x gdy x < 0

Najprościej można powiedzieć, że wartość bezwzględna zmienia liczby ujemne na dodatnie, a pozostałe liczby nie ulegają zmianie, np.: |5| = 5; |0| = 0; |−3| = 3. Istotny jest fakt, że wartość bezwzględna pełni również funkcję nawiasu. Często używamy słowa „moduł” w celu określenia wartości bezwzględnej.

Przykład 1 Oblicz: |5 − 7| − | − 3 + 4|. |5 − 7| − |−3 + 4| = |−2| − |1| = 2 − 1 = 1 Przykład 2 Zapisz wyrażenie bez użycia wartości bezwzględnej: a) b) c) d) a)

|x − 3| + 2|1 − x| − 3|x + 2|, wiedząc, że x ∈ (−∞; −2), −4|2 − x| − |x + 1| + 3|x − 3|, wiedząc, że −1 ≤ x ≤ 1, |2√2 − 4| − |√2 + 3| + |5 − 4√2| |3,14 − π| Aby rozwiązać to zadanie musimy pod każdą wartość bezwzględną wstawić w miejsce x liczbę z podanego zakresu i ustalić wartość dodatnią lub ujemną wewnątrz modułu. Następnie korzystając z definicji wartości bezwzględnej opuszczamy moduły odpowiednio zmieniając lub nie zmieniając znaków przed tymi modułami. |x − 3| + 2|1 − x| − 3|x + 2| = −(x − 3) + 2(1 − x) + 3(x + 2) = −x + 3 + 2 − 2x + 3x + 6 = 11

b) −4|2 − x| − |x + 1| + 3|x − 3| = −4(2 − x) − (x + 1) − 3(x − 3) = −8 + 4x − x − 1 − 3x + 9 = 0 c) |2√2 − 4| − |√2 + 3| + |5 − 4√2| = −(2√2 − 4) − (√2 + 3) − (5 − 4√2) = −2√2 + 4 − √2 − 3 − 5 + 4√2 = √2 − 4 d) |3,14 − π| = −(3,14 − π) = π − 3,14 Zadania do samodzielnego policzenia Zadanie 1

|5 − 2| + |1 − 6|, |8 − 2| + |1 − 2| + |4 − 5|, −2|x − 3| + 3|4 − x| − 5|x − 1|, wiedząc, że x ∈ (1; 3), |x − 4| + 2|3 − x| + √2|x − 2√2|, wiedząc, że x ≤ √2, 3|√3 − 2| − |2√3 − 5| + 2|3√3 − 3|.

Strona

a) b) c) d) e)

25

Oblicz:

Odpowiedzi Zadanie 1 a) |5 − 2| + |1 − 6| = |3| + |−5| = 3 + 5 = 8 b) |8 − 2| + |1 − 2| + |4 − 5| = |6| + |−1| + |−1| = 6 + 1 + 1 = 8 c) −2|x − 3| + 3|4 − x| − 5|x − 1| = 2(x − 3) + 3(4 − x) − 5(x − 1) = 2x − 6 + 12 − 3x − 5x + 5 = −6x + 11 d) |x − 4| + 2|3 − x| + √2|x − 2√2| = −(x − 4) + 2(3 − x) − √2(x − 2√2) = −x + 4 + 6 − 2x − √2x + 4 = (−3 − √2)x + 14 e) 3|√3 − 2| − |2√3 − 5| + 2|3√3 − 3| = −3(√3 − 2) + (2√3 − 5) + 2(3√3 − 3) = −3√3 + 6 + 2√3 − 5 + 6√3 − 6 = 5√3 − 5

Zajmijmy się teraz własnościami wartości bezwzględnej. Jeśli liczba a jest nieujemna, prawdziwe są następujące własności: 1. 2. 3.

|x| = a ⇔ x = a ∪ x = −a |x| < a ⇔ −a < x < a |x| > a ⇔ −a > x > a

Strona

26

Równania z jedną wartością bezwzględną

Nierówności z jedną wartością bezwzględną

Należy również pamiętać, że zapis √9x 2 − 12x + 4 jest równoważny zapisowi √(3𝑥 − 2)2 = |3𝑥 − 2|. Przykład 1

lub

3x + 1 = −4x

−x = −1/: (−1)

lub

7x = −1/: 7

x1 = 1

lub

x2 = − 7 ∉ R +

1

Ponieważ po prawej stronie równania powinniśmy otrzymać liczbę dodatnią, gdyż wartość bezwzględna z jakiejkolwiek liczby daje nam wynik dodatni, więc jedynym rozwiązaniem jest x = 1.

Strona

3x + 1 = 4x

27

Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x + 1| = 4x.

Przykład 2 Rozwiąż równania i nierówności: a)

|2𝑥 − 3| = 4

2x − 3 = 4

lub

2x − 3 = −4

2x = 7/: 2

lub

2x = −1/: 2

lub

x = −2

7

x=2

1 7

A zatem rozwiązaniem jest x ∈ {− 2 ; 2}.

1

b) 3|2x − 4| < 6/: 3 |2x − 4| < 2 2x − 4 < 2

lub

2x − 4 > −2

2x < 6/: 2

lub

2x > 2/: 2

x1

c)

A zatem rozwiązaniem jest x ∈ (1; 3).

|4 − x| ≥ 3

4−x≥3

lub

4 − x ≤ −3

−x ≥ −1/: (−1)

lub

−x ≤ −7/: (−1)

x≤1

lub

x≥7

A zatem rozwiązaniem jest x ∈ (−∞; 1 >∪< 7, ∞).

d) |2x − 5| > −1 Ponieważ po lewej stronie nierówności jest na pewno liczba nieujemna (bo wartość bezwzględna dowolnej liczby jest liczbą nieujemną), a po prawej – liczba ujemna, a zatem nierówność ta zawsze będzie prawdziwa. Zawsze, a zatem dla każdej liczby rzeczywistej. Stąd rozwiązanie brzmi: xϵR. e)

|3x + 1| < −3

Ponieważ po lewej stronie nierówności jest na pewno liczba nieujemna (bo wartość bezwzględna dowolnej liczby jest liczbą nieujemną), a po prawej – liczba ujemna, a zatem nierówność ta nigdy nie będzie prawdziwa. Nigdy, a zatem nie ma takiej liczby rzeczywistej, która by spełniała tą nierówność. Stąd rozwiązanie brzmi: xϵ∅. |3x − 2| + |9x − 6| ≤ 8

3x − 2 ≤ 2

lub

3x − 2 ≥ −2

|3x − 2| + 3|3x − 2| ≤ 8

3x ≤ 4/: 3

lub

3x ≥ 0/: 3

4|3x − 2| ≤ 8/: 4

x ≤ 3 lub

lub

x≥0

f)

4

Strona

4

A zatem rozwiązaniem jest x ∈< 0; 3 >.

28

|3x − 2| ≤ 2

Zadania do samodzielnego policzenia Zadanie 1 Rozwiąż równania: a) |x + 2,5| = 4,5 b) |x − 7| = 2

c) |x − 2√3| = √3 d) |x + 3| = −2

e) f)

|x − 8| = 0 |x + 3,4| = 2,3

Zadanie 2 Rozwiąż nierówności: a) b) c) d) e)

|x − 5| ≤ 3 3|x + 1| − 2 > 5 |2x + 3| < 4 3|4 − x| > 6 2|3x − 5| < 7

f) g) h) i) j)

|2x − 3| + |4x − 6| < 5 3|x − 1| < 5 − 2|x − 1| √x 2 + 6x + 9 ≤ 1 √4x 2 − 12x + 9 ≥ 2 √x 2 + 2x + 1 − 3|x + 1| > −6

Odpowiedzi Zadanie 1 a) x ∈ {2; −7} b) x ∈ {5; 9}

c) x ∈ {√3; 3√3} d) x ∈ ∅

e) f)

x=8 x ∈ {−1,1; −5,7}

i) j)

x ∈ (−∞; 2 >∪< 2 ; ∞) x ∈ (−4; 2)

Zadanie 2 1 17

x ∈ (2 ; 6 ) 2 7

f) x ∈ (3 ; 3) g) x ∈ (0; 2) h) x ∈< −4; −2 >

1

5

29

7 1

c) x ∈ (− 2 ; 2) d) x ∈ (−∞; 2) ∪ (6; ∞)

e)

Strona

a) x ∈< 2; 8 > 10 4 b) x ∈ (−∞; − 3 ) ∪ (3 ; ∞)

POTĘGI

Przykład 1 Oblicz: 2

b) 27

5 3

5= 16

−0,75

d) 81

1

1 5

1

= (√27) = (3) = 243

−1,5

16

3

3 2= 81

3

1 3

1

1

= (√16) = (4) = 64 3 4

3 4

1

1 3

1

= (√81) = (3) = 27

30c)

2

3

83 = ( √8) = 22 = 4

Strona

a)

Przykład 2 Oblicz: a)

2∗315 −5∗312

=

94 ∗72 1 −1

1

b) (a + b)

312 ∗(2∗33 −5) (32 )4 ∗72 a+b −1

= ( ab )

2

c) d)

64 −3 (125)

∗ (0,125)

5 −3 3 2 − 10 (2 ) 3 27

(0,64)−0,5 ∗( )

2

e)

27 −3 [( 8 )

=

(

1

4 3

312 ∗(54−5)

=

38 ∗49

312 ∗49

= 34 = 81

38 ∗49

ab

= a+b 3

2

4

125

= ( √ 64 ) ∗

1 64 −2 3 3 ) ∗( ) 100 5 2 − 64 ( ) 3 27

1 −3 (8)

100 27 ∗ 64 125 2 3 27 (√ ) 64=

−1

9 2 (16) ]

=

=

10 27 ∗ 8 125 3 2 ( ) 4

=

−1

2 3

5 2

8

4

3

25

= (4) ∗ ( √8) = 16 ∗ 16 = 25

9

4

= [(√27) − √16]

27 100 9 16

3 −1

= (9 − 4)

27

= 100 ∗

16 9

12

= 25 27 −1

16

= (36 − 36)

11 −1

= (− 36)

36

3

= − 11 = −3 11

Zadania do samodzielnego policzenia Zadanie 1 Dla jakiej liczby naturalnej n jest spełniony warunek n − 1 ≤ x < n? a)

x=

332 −330

b) x =

328

222 +221

514 −512

c) x = 513 +512

3∗211

Zadanie 2 Oblicz: a)

28 −43

b)

162 +82

35 +272

58 :52 −1252

c)

9∗35

25−3 :5−2

Zadanie 3 Oblicz. Wynik podaj w notacji wykładniczej (informacje o notacji wykładniczej na stronie 29). a)

(6∗1021 )∗(4,4∗102 )

b)

2∗104

(3∗1011 )∗(6∗104 )

3∗106 +6∗105 (2∗104 )∗(3∗102 )

c)

(1,5∗103 )∗(4∗105 )

Zadanie 4 4

Oblicz wartość wyrażenia xy −2 − 5 z −1 dla x = 3, (3), y = 0, (5) i z = 0, (9). Zadanie 5 Oblicz: 3

b)

8 3 81 −4 (27) : (16)

4

c)

[64

2 − 3

+

2 −2

d) [(3)

2

1

−3

3 2−4 )

1

+3 ∗2 ]

27 −3 [((64)

(3 ∗ 22

1 2

−1

g) (27−3 + 643 )

1 −2 1 −4 (81) ]

4

e)

f)

3

−3

8h) [((125) )

2 3

9 −2

1 2

−1

− (− 7) ) − 0, (5)]

4 3

1 2 2

− (3,375)3 ]

31

33 ∗ √92

Strona

8

a)

Zadanie 6 Dane są liczby x =

311 +274 4∗94

3

i y = √√4√81 + √25√16 + √√64. Porównaj liczby 2x −1 i y −2 .

Zadanie 7 Uporządkuj rosnąco liczby: 3

10

4 −2

1 −1

8

3

a = √2 27 ∗ (3) , b = −0,52 ∗ (3) , c = √−(3√3)2 , d =

0,3−1 ∗0,42 2,5−1

.

Zadanie 8 23

−1

Liczby 𝑎 = ( 5 )

7 0

3

2

3

− 2−2 ∗ (8) i 𝑏 = ( √(2√2) − 2−3 ) : √8√64 zapisz w postaci dziesiętnej. Podaj

zaokrąglenia liczb a i b z dokładnością do części dziesiętnych.

Odpowiedzi Zadanie 1 a) 73 Zadanie 2 a)

3

b) 1025

c)

5

4

c)

0

c)

6 ∗ 10−1

b)

5

9

Zadanie 3 a) 1,32 ∗ 1020 Zadanie 4

b) 3 ∗ 107

10 Zadanie 5 a) 81 2 b) 3

c) d)

4 7 9 4

e) f)

1 2

2

3

g) 49 h) 2

Zadanie 6 2x −1>y −2 Zadanie 7 c , B = < −1, 4)

Strona

A ∪ B = (−3, 5 >; A ∩ B = {−1}; A\B = (−1, 5 >; B\A = (−3, −1); B′ = (−∞, −3 > ∪ (−1, ∞)

39

A ∩ B = < −1, 4); A\B = (−3, −1) ∪ < 4, 5 >; B\A = ∅; A′ = (−∞, −3 > ∪ (5, ∞) b) A = < −1, 5 >, B = (−3, −1 >

c)

A = < −4, 2), B = < 2, 4 >

A ∪ B = < −4, 4 >; A ∩ B = ∅; A\B = < −4, 2); B\A =< 2, 4 >; (A ∪ B)′ = (−∞, −4) ∪ (4, ∞) d) A = < −3, 4 >, B = < −1, 2)

e)

A ∪ B = < −3, 4 >; A ∩ B = < −1, 2); A\B = < −3, −1) ∪ < 2, 4 >; B\A = ∅ A = < −4, 2), B = < 2, 4 >, C = (−4, 4)

A ∪ B = < −4, 4 >; B ∩ C = < 2, 4); A\B = < −4, 2); A\C = {−4}; (A\C)′ = (−∞, −4) ∪ (−4, ∞) Zadanie 2 a) A = < −3, 3 > , B = (1, ∞), C = (−∞, 2)

A ∪ B = < −3, ∞); A ∪ B ∪ C = (−∞, ∞); A ∩ B = (1, 3 >; A ∩ B ∩ C = (1, 2) b) A = (4, ∞), B = < 1, 5 >, C = (2, 3)

A ∪ B = < 1, ∞); A ∪ B ∪ C = < 1, ∞); A ∩ B = (4, 5 >; A ∩ B ∩ C = ∅ Zadanie 3 a)

5

8

9

A ∩ B = (2, 3) ∪ < 4, 5 > , k = 2 , 2 , 2 , 2

10 2

(cztery)

1

0

1

5

8

9

10

(pięć)

1

0

A ∩ B = (−1, 0 > , k = − 2 , − 2 (dwa) 5

6

d) A ∩ B = (2, 3 > ∪ < 4, 5 > , k = 2 , 2 , 2 , 2 ,

2

Strona

c)

40

b) A ∩ B = < −1, 1) ∪ (2, 3) , k = − 2 , − 2 , 2 , 2 , 2 (pięć)

Zadanie 4 1 1 3 3 1 1 − < 1 − x < → − < − x < /∗ (−6) → 9 > x > −3 → A = (−3, 9) 2 6 2 2 6 2 14 2 1 ≤ 3x − 2 ≤ 12 → 3 ≤ 3x ≤ 14/: 3 → 1 ≤ x ≤ 3 → B = < 1, 4 3 > 2

A\B = (−3, 1) ∪ (4 3 , 9) Liczby parzyste naturalne: 0, 6, 8 (trzy).

Równania i nierówności z wartością bezwzględną Zadanie 1 a) |x + 2,5| = 4,5 x + 2,5 = 4,5 ∪ x + 2,5 = −4,5 x = 2 ∪ x = −7 x ∊ {−7, 2} b) |x − 7| = 2 x − 7 = 2 ∪ x − 7 = −2 x=9 ∪ x=5 x ∊ {5, 9} c) |x − 2√3| = √3

x − 2√3 = √3 ∪ x − 2√3 = −√3 x = 3√3 ∪ x = √3 x ∊ {√3, 3√3} d) |x + 3| = −2 → x ∊ ∅ e) |x − 8| = 0 → x − 8 = 0 → x = 8 f) |x + 3,4| = 2,3 x + 3,4 = 2,3 ∪ x + 3,4 = −2,3 x = −1,1 ∪ x = −5,7 x ∊ {−1,1 ; −5,7}

Zadanie 2 a) |x − 5| ≤ 3 x − 5 ≤ 3 ∪ x − 5 ≥ −3 x≤8 ∪ x≥2 7

1

x ∊ (− 2 , 2 ) d) 3|4 − x| > 6/: 3 |4 − x| > 2 4 − x > 2 ∪ 4 − x < −2 −x > −2/∗ (−1) ∪ −x < −6/∗ (−1) x6

x ∊ < 2, 8 > b) 3|x + 1| − 2 > 5 3|x + 1| > 7/: 3 |x + 1| >

7 3

7

7

x + 1 > 3 ∪ x + 1 < −3 10 3

|3x − 5| <

7 2

7

10

4

x ∊ (−∞, − 3 ) ∪ (3 , ∞) c)

|2x + 3| < 4 2x + 3 < 4 ∪ 2x + 3 > −4 2x < 1/: 2 ∪ 2x > −7/: 2 1

7

x < 2 ∪ x > −2

7

3x − 5 < 2 ∪ 3x − 5 > − 2 7

10

17

2 1

3x < 2 + 3x < x<

2 17 6

7

∪ 3x > − 2 + 3

10 2

1

/∗ 3 ∪ 3x > 2 /∗ 3 1

∪ x>2

41

e)

x ∊ (−∞, 2) ∪ (6, ∞) 2|3x − 5| < 7/: 2

Strona

4

x>3 ∪ x

|2x − 3| + |4x − 6| < 5 |2x − 3| + 2|2x − 3| < 5 3|2x − 3| < 5/: 3 5

|2x − 3| < 2x − 3 < 5

i)

√(2x − 3)2 ≥ 2 |2x − 3| ≥ 2 2x − 3 ≥ 2 ∪ 2x − 3 ≤ −2 2x ≥ 5/: 2 ∪ 2x ≤ 1/: 2

3

5

∪ 2x − 3 > −

3 9

5

3 9

5

2x < 3 + 3 ∪ 2x > − 3 + 3 14

2x <

3

1

4

5

1

1

x≥2 ∪ x≤2

/∗ 2 ∪ 2x > 3 /∗ 2

7

√4x 2 − 12x + 9 ≥ 2

2

x3

1

5

x ∊ (−∞, 2 > ∪ < 2 , ∞) 2

7

3

3

x∊( , ) j)

g) 3|x − 1| < 5 − 2|x − 1| 3|x − 1| + 2|x − 1| < 5 5|x − 1| < 5/: 5 |x − 1| < 1 x − 1 < 1 ∪ x − 1 > −1 x0

√x 2 + 2x + 1 − 3|x + 1| > −6 √(x + 1)2 − 3|x + 1| > −6 |x + 1| − 3|x + 1| > −6 −2|x + 1| > −6/: (−2) |x + 1| < 3 x + 1 < 3 ∪ x + 1 > −3 x < 2 ∪ x > −4

x ∊ (0, 2)

x ∊ (−4, 2)

h) √x 2 + 6x + 9 ≤ 1 √(x + 3)2 ≤ 1 |x + 3| ≤ 1 Potęgi Zadanie 1

b) x = c)

332 −330 328 222 +221 3∗211 514 −512

= =

x = 513 +512 =

330 (32 −1) 328 21 2 ∗(2+1) 3∗211 512 (52 −1)

= 32 ∗ 8 = 72

n = 73

3∗221

= 3∗211 = 210 = 1024

512 (5+1)

=

24 6

n = 1025

=4

n=5

Zadanie 2 a) b)

28 −43 162 +82 35 +272 9∗35

28 −(22 )3

28 −26

26 (22 −1)

4−1

3

= (24 )2 +(23 )2 = 28 +26 = 26 (22 +1) = 4+1 = 5 =

35 +(33 )2 32 ∗35

=

35 +36 37

=

35 (1+3) 35 ∗32

4

=9

42

x=

Strona

a)

c)

58 ∶ 52 −1252 25−3

56 −(53 )2

56 −56

0

= (52 )−3 ∶ 5−2 = 5−6 ∶ 5−2 = 5−4 = 0

∶ 5−2

Zadanie 3 a) b) c)

(6∗1021 )∗(4,4∗102 ) 2∗104 (3∗1011 )∗(6∗104 ) (1,5∗103 )∗(4∗105 ) 3∗106 +6∗105 (2∗104 )∗(3∗102 )

2∗104 18∗1015

=

=

26,4∗1023

=

6∗108

= 13,2 ∗ 1019 = 1,32 ∗ 1020

= 3 ∗ 107

105 (3∗10+6) 106 ∗6

105 ∗36

=

106 ∗6

= 6 ∗ 10−1

Zadanie 4 4

x

4

3

xy −2 − 5 z −1 = y2 − 5z

1

10

x = 3, (3) = 3 9 = 3 3 =

5

9

y = 0, (5) = 9

3

z = 0, (9) = 9 = 1

10 3 − 4 = 10 ∗ 81 − 4 = 54 − 4 = 50 = 10 3 25 5 5 5 5 5 2 5∗1 (9) Zadanie 5 8

a)

8

3

8

3

1

8

1

8

4

12

33 ∗ √92 = 33 ∗ √81 = 33 ∗ 813 = 33 ∗ (34 )3 = 33 ∗ 33 = 3 3 = 34 = 81 8 4

3

81

8

3

16

4

2

2

2

b) (27)3 ∶ (16)−4 = ( √27)4 ∶ ( √81)3 = (3)4 ∶ (3)3 = 3 2

c)

1

1

1

1

3

1

1

1

2

2

4

9

1 2

9

9 2

18

4

8

4

8

8

d) [( )−2 + 32 ∗ 2−3 ]3 = ( + 9 ∗ )3 = ( + )3 = ( 3

e)

1

48

1

49

1

16

4

[64−3 + (81)−4 ]−2 = [( √64)2 + √81]−2 = (16 + 3)−2 = (16 + 16)−2 = (16)−2 = √49 = 7

4

27

9

3

64

9 2

3

27

3

9

8

2

4

+ )3 = ( √ )2 = ( )2 = 8

7

5

4

49

45

[((64)−3 − (− 7)−2 ) − 0, (5)]−1 = [(( √27)4 − (− 9)2 ) − 9]−1 = [(3)4 − 81 − 81]−1 = 256

49

45

162

1

( 81 − 81 − 81)−1 = ( 81 )−1 = 2−1 = 2 3

f)

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

(3 ∗ 2−3 − 4−2 )−2 = [3 ∗ 8 − (√4)3 ]−2 = (8 − 8)−2 = (4)−2 = 42 = √4 = 2 1

2

3

1

1

1

g) (27−3 + 643 )−1 = [√27 + ( √64)2 ]−1 = (3 + 16)−1 = (3 + 1

8

4

3

2 1

3

125 2 ) 8

h) [((125)2 )−3 − (3,375)3 ]2 = [( √

3

3375

1

25

48 −1 ) 3 9 1

49

3

= ( 3 )−1 = 49 1

− ( √1000)2 ]2 = ( 4 − 4)2 = 42 = √4 = 2

Zadanie 6 x=

311 +274 4∗94

=

311 +(33 )4 4∗(32 )4

=

311 +312 4∗38

=

311 ∗(1+3) 38 ∗4

= 33 = 27

3

3 y = √√4√81 + √25√16 + √√64 = √√36 + √100 + √8 = √6 + 10 + 2 = √18 = √9 ∗ 2 = 3√2

2

2

1

1

2x −1 = x = 27 > y −2 = y2 = 18

2 27

4

= 54 >

1 18

3

= 54

Zadanie 7 3

10

4

3

64

3

4

9

3

a = √2 27 ∗ (3)−2 = √27 ∗ (4)2 = 3 ∗ 16 = 4 1

1

3

b = −0,52 ∗ (3)−1 = − 4 ∗ 3 = − 4 3

8

3

64

4

0,3−1 ∗0,42 2,5−1

=

c
01.Liczby rzeczywiste - poziom podstawowy

Related documents

57 Pages • 17,068 Words • PDF • 5.2 MB

5 Pages • 966 Words • PDF • 160.5 KB

1 Pages • 60 Words • PDF • 115.4 KB

4 Pages • 1,331 Words • PDF • 173.7 KB

4 Pages • 1,882 Words • PDF • 324.7 KB

9 Pages • 3,624 Words • PDF • 553.5 KB

7 Pages • 1,608 Words • PDF • 292.7 KB

8 Pages • 2,410 Words • PDF • 535.5 KB

3 Pages • 579 Words • PDF • 168.2 KB

36 Pages • 1,344 Words • PDF • 1.2 MB