Egzamin zawodowy - programowanie

58 Pages • 2,905 Words • PDF • 1.7 MB
Uploaded at 2021-09-24 07:39

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Programowanie – pytania i odpowiedzi

1. Przeanalizuj fragment programu napisany w języku C++. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu fragmentu programu?

6 7 $10 13

2. Ile razy będzie sprawdzany warunek na schemacie blokowym?

4 razy. 5 razy.

1

6 razy. 7 razy.

3. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?

Turbo Pascal C/C++ PHP Java

4. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję

wyboru. iteracyjną. warunkową. rekurencyjną. 2

5. W języku Java klasa Scanner zapewnia komunikację z wejściem programu. Obiekt tej klasy utworzą instrukcje

A B C D

6. Zapis a:=b+c; przedstawia instrukcję podstawienia. przypisania. porównania. zamiany.

7. Przedstawiona instrukcja języka C++ to instrukcja tworzenia

3

klasy pochodnej na podstawie dwóch klas bazowych. klasy współpracującej z dwoma innymi klasami. obiektu z dwiema składowymi publicznymi. dwóch publicznych obiektów.

8. Na rysunku przedstawiano blok

wejścia/wyjścia. obliczeniowy. wywołania programu. decyzyjny, warunkowy.

9. W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą

4

1 2 3 4

10. Programowanie w językach wysokiego poziomu wiąże się z częstym podejmowaniem wielu decyzji. W związku z tym w programie źródłowym języka Pascal należy zastosować instrukcję While warunek Do For wartośćjDOCzątkowa To wartość_końcowa Do Case wyrażenie Of Repeat Until

11. Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję

wyboru. iteracyjną. warunkową. rekurencyjną.

5

12. W zmiennej ma być przechowywana informacja w postaci liczbowej o numerze dnia w danym miesiącu. Który z typów w języku Pascal należy zastosować, aby kompilator zarezerwował najmniejszą ilość pamięci? Char Byte Real Integer

13. Wynikiem działania programu jest

TekstTekstTekstTekst

6

Tekst2Tekst2 TekstTekst Tekst2

14. Która z poniższych instrukcji jest deklaracją tablicy trójwymiarowej? Public NowaTablica(3) As Double Public NowaTablica{3} As Double Public NowaTablica{9,3,3} As Double Public NowaTablica(9,3,3) As Double

15. Zamieszczona lista kroków przedstawia algorytm sortowania

szybkiego. przez wybór. bąbelkowego. przez wstawienie.

16. Po wykonaniu podanego ciągu instrukcji zmienna z przyjmie wartość

7

5 3 2 0

17. Instrukcje oznaczone literami X i Y w algorytmie znajdowania wartości średniej dodatnich elementów 10-cio elementowej tablicy liczb T[ ] to

8

X: i=i+1, Y: n=n+1 X: n=n+1, Y: i=i+1 X: n=n-1, Y: i=i+1 X: i=i+1, Y: n=n-1

18. Ile razy w podanym programie wykona się pętla dla n=0?

9

Ani razu. i + 1razy. silnia razy. Nleskończoną ilość razy.

19. Wynikiem wykonania wyrażenia ( ( a 10)) AND ( S q r ( a ) > 0.5) w języku programowania Pascal dla zmiennej a = 2.5 jest True False 5 0

20. Fragment kodu FOR N := 0 To 800 Do M := M - 2; jest instrukcją iteracyjną. prostą.

10

złożoną. wiązącą.

21. Do zapisu algorytmu w postaci schematu blokowego używa się różnych figur geometrycznych. Jak nazywa się blok przedstawiony na rysunku?

Decyzyjny. Wejściowy. Operacyjny. Warunkowy.

22. Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzonych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11, 8, -6, 0, 4 ?

11

8 10 12 14

23. Metoda zstępująca programowania strukturalnego polega na opracowaniu ogólnego planu rozwiązania problemu, który w każdym kolejnym etapie jest uściślany. tworzeniu prostych procedur bibliotecznych. zdefiniowaniu najprostszych procedur i stworzeniu na ich podstawie ogólnego rozwiązania. programowaniu od szczegółu do ogółu.

24. Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?

12

A B C D

25. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?

A

13

B C D

26. Zapis warunku (x > 0) lub (x < 100), przedstawionego w skrzynce decyzyjnej, będzie miał w języku Pascal postać:

If (x > 0) AND (x < 100) Then If (x>0) NOT (x< 100) Then If (x > 0) MOD (x < 100) Then lf(x>0)OR(x< 100) Then

27. Przedstawiony symbol graficzny, jest stosowany w zapisie algorytmów do

14

obliczania długości wejściowego łańcucha znaków. podjęcia decyzji, czy program ma zakończyć działanie. wprowadzania wartości określonych zmiennych z klawiatury. wywołania funkcji właściwej, zdefiniowanej przez programistę.

28. Dla u:=SQRT(4) -1 w notacji języka Pascal wyrażenie (u<1) and (u>=0) przyjmie wartość 0 2 TRUE FALSE

29. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja nie ma parametru i zwraca wartość na zewnątrz. nie ma parametru i nie zwraca wartości na zewnątrz. ma parametr o nazwie void i zwraca wartość na zewnątrz. ma parametr o nazwie void i nie zwraca wartości na zewnątrz.

30. Indeksowanie tablic w C++ zaczyna się od zera. końca.

15

dwóch. jedynki.

31. Schemat blokowy algorytmu został podzielony poziomymi liniami kreskowymi na 3 obszary. Błąd polegający na niezgodności symbolu graficznego z przypisana mu czynnością

występuje w I obszarze. występuje w II obszarze. występuje w III obszarze. nie występuje na schemacie.

32. Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiany jest procedurą Graph InitGraph RunGraph

16

StartGraph

33. Wykonanie komend spowoduje zapamiętanie w zmiennej WYNIK wartości

0 10 100 101

34. Do lokalizacji błędu wykonania, który wystąpił w programie komputerowym, stosuje się konsolidator. kompilator. debugger. edytor.

35. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu, na którym liczba bloków decyzyjnych wynosi

17

1 2 3 8

36. Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe? Pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie. Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy. Klasa jest częścią składową obiektu. Obiekt jest reprezentantem klasy.

37. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania

18

sumy. średniej arytmetycznej. pola kwadratu. pola prostokąta.

38. Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonania? Konwertera. Debuggera.

19

Kompilatora. Linkera.

39. W wyniku wykonania zamieszczonego programu, na ekranie monitora wyświetlone zostaną następujące liczby:

0, 2, 4, 6 2, 3, 4, 5 0, 1, 2, 3 3, 4, 5, 6

40. Algorytm przedstawiony na rysunku można zapisać w języku programowania C++ jako:

20

if ((a != 0) || (a < 0)) printf (''a0''); else printf(''a=0''); if ((a != 0) && (a < 0)) printf (''a0''); else printf(''a=0''); if ((a != 0) Not (a < 0)) printf (''a0''); else printf(''a=0''); if ((a != 0) Or (a < 0)) printf (''a0''); else printf(''a=0'');

41. Funkcja test wyznacza

liczbę znaków zmiennej s. ilość znaków 0 w zmiennej s. częstość wystąpień znaku i. ilość liczb większych od zera.

42. Wypisanie na ekranie zawartości zmiennej char s = ”To jest tylko test” zostanie wykonane w języku C++ za pomocą instrukcji cins couts

43. W schematach blokowych, symbol graficzny przedstawiony na rysunku, oznacza

łącznik stronicowy. początek algorytmu. wprowadzanie danych. wyprowadzanie danych.

44. Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?

Pętli. Wyboru. Warunkową. Skoku.

45. Który z algorytmów przedstawionych w postaci listy kroków odpowiada schematowi blokowemu?

22

A B C D

46. Na zamieszczonym fragmencie kodu programu napisanego w języku C++ ustawianie elementów tablicy odbywa się za pomocą sortowania

23

przez wstawianie. bąbelkowego. przez wybór. szybkiego.

47. Ile gwiazdek wydrukuje się po użyciu następującej sekwencji instrukcji w języku Turbo Pascal?

1 4 7 25

48. Program w języku C/C++ składa się z kilkunastu różnych funkcji. Która z funkcji pełni

24

rolę programu głównego? Znajdująca się jako pierwsza w programie. Znajdująca się jako ostatnia w programie. Nosząca nazwę main. Typu void.

49. W języku programowania C++ błędną nazwą zmiennej jest zapis _7liczb Archiwum_nr_321 12Liczb lnt_

50. Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wyprowadzania łańcucha s? s > cout; cout > s;

51. W języku programowania C/C++ warunek instrukcji if (x2) x++; jest spełniony dla wartości zmiennej x równej 3 2

25

-1 -4

52. W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona

zbiorem warunków, które mogą być spełnione. warunkiem zawsze spełnionym. konkretnym warunkiem złożonym. wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcją Case.

53. W języku Pascal różnica między funkcją a procedurą polega na tym, że funkcja zwraca wartość, a procedura nie. do funkcji jako parametr można przekazywać zmienną, a do procedur tylko wartość. do procedury jako parametr można przekazywać zmienną, a do funkcji tylko wartość. funkcja może być zdefiniowana z tylko jednym parametrem, a procedura z wieloma.

54. Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku

26

zakończenia. operacyjnym. warunkowym. wejścia-wyjścia.

55. Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb

11 i 8 12 i 7 12 i 8 13 i 8

27

56. Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?

30 31 32 34

57. Który z symboli, stosowany w schematach blokowych, oznacza operacje wejścia/wyjścia?

A B C D

28

58. Jaka wartość zmiennej programu egzamin?

10 28 57 114

59. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy sortowaniu zbioru metodą bąbelkową. scalaniu dwóch ciągów uporządkowanych. znajdowaniu elementu w zbiorze nieuporządkowanym. znajdowaniu elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziału.

60. Komentarze umieszczone w tekście programu komputerowego służą na przykład do

29

podziału programu na strony. dołączania innych programów. uruchamiania fragmentów programu. wyjaśnienia działania fragmentów programu.

61. Warunek A nie jest równe B i Cjest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako AB AND C>D A!=B AND C>D AB && C>D A!=B && C>D

62. Przedstawiony algorytm posortuje liczby

na parzyste i nieparzyste. na dodatnie i ujemne. malejąco. rosnąco.

30

63. Który z interfejsów jest interfejsem równoległym? USB LPT PS/2 RS232

64. Która z wymienionych procedur Turbo Pascala tworzy nowy plik o nazwie skojarzonej ze „zmienną-plikową" i udostępnia go do zapisu w nim danych? Reset. Assign. Append. Rewrite.

65. Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości

2, 4

31

4, 6 6, 8 5, 10

66. Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby

0 3 4 13

67. Przedstawiony program realizuje algorytm

iteracyjny. podstawieniowy.

32

rekurencyjny. sortujący.

68. Symbol przedstawia blok

operacji obliczeń na danych wejściowych. komentarza Wejścia/Wyjścia. wywołania podprogramu. instrukcji Wejścia/Wyjścia.

69. Przedstawiony algorytm w postaci listy kroków porządkuje ciąg n liczb od największej do najmniejszej metodą ,przez wybór. Ilu porównań Wymaga, w najgorszym Wypadku, porządkowanie tą metodą ciągu 4 liczb?

33

3 porownań. 4 porownań. 6 porownań. 8 porownań.

70. Jaki algorytm przedstawiono na rysunku ?

Szukania największego elementu w zbiorze. Szukania najmniejszego elementu w zbiorze. Sortowania liczb w porządku od największego do najmniejszego. Sortowania liczb w porządku od najmniejszego do największego.

71. Przedstawiony fragment kodu źródłowego

definiuje funkcję main(), która nie ma argumentów i nie ma zadań do wykonania. definiuje najprostszą postać deklaracji funkcji bibliotecznych programu w C++

34

deklaruje początek programu procedurą main() deklaruje koniec programu procedurą main()

72. Dziedziczenie w programowaniu zorientowanym obiektowo (ang. OOP) polega na dzieleniu aplikacji na moduły programowe. hierarchicznym dzieleniu kodu programu na bloki. braku bezpośredniego związku między strukturami a funkcjami. definiowaniu nowej klasy przy wykorzystaniu jednej lub kilku klas już istniejących.

73. Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na łączenie obiektów. kopiowanie cech jednego obiektu do innego. usunięcie z istniejącej klasy zbędnych elementów. tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku już istniejących klas.

74. Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja

wyboru. interacyjna.

35

warunkowa. rekurencyjna.

75. Program tłumaczący kod źródłowy na instrukcje maszynowe umieszczane w pliku pośrednim OBJ, to konsolidator. kompilator. debugger. linker.

76. Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?

1 2 3 4

77. Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników?

36

A B C D

78. W przedstawionym fragmencie programu znajduje się

instrukcja warunkowa. pętla licznikowa. pętla warunkowa, która wykona zawsze co najmniej jeden przebieg. pętla warunkowa, która może nie wykonać się ani razu, jeżeli jej warunek będzie od początku nieprawdziwy.

79. 37

Ile razy będzie wykonana operacja mnożenia, zgodnie z przedstawioną instrukcją pętli?

3 5 6 10

80. Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego struct type_struct nazwa_struct type_nazwa_struct

81. Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?

38

A B C D

82. Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wykorzystać operację sortowania bazy. przeglądania bazy. filtrowaniarekordów porządkowania rekordów.

83. W języku ANSI C łańcuch wprowadza się za pomocą specyfikatora %d %l %c %s

84. Instrukcję case t of … w przedstawionym fragmencie programu można zastąpić

39

instrukcją repeat ...until pętlą sterującą for ... do pętlą sterującą while ... do trzema instrukcjami warunkowymi.

85. Fragment programu jest

tablicą. unitem. strukturą. procedurą.

40

86. Przekazywanie parametrów funkcji przez tzw. referencję, pozwala tej funkcji na komunikowanie się z drukarką. usuwanie zmiennych dynamicznych. przypisanie parametrom wartości typu rzeczywistego. modyfikowanie wartości zmiennych znajdujących się poza tą funkcją.

87. Schemat blokowy przedstawia algorytm

rekurencyjny. warunkowy. iteracyjny. liniowy.

88. Przedstawiony schemat blokowy zawiera

41

jeden blok decyzyjny. jeden blok operacyjny. dwa bloki warunkowe. jeden blok wejścia - wyjścia.

89. Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera

dwie operacje wyprowadzenia wyniku i jedną operację warunkową. trzy operacje wprowadzenia danych i dwie operacje warunkowe.

42

trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe. dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową.

90. Fragment programu w języku Pascal zawiera deklarację

1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu całkowitego. 1 zmiennej i 1 wskaźnika do typu znakowego. 2 zmiennych do typu znakowego. 2 zmiennych do typu całkowitego.

91. Automatyczne tłumaczenie kodu napisanego w języku programowania na kod maszynowy, to enkapsulacja. kompilacja. konsolidacja. weryfikacja.

92. Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?

43

Jeden. Dwa niezależne. Jeden, a w nim zagnieżdżony drugi. Ilość jest uzależniona od wprowadzanych wartości zmiennej a.

93. Przeanalizuj zamieszczony schemat blokowy i wskaż, które polecenie w języku C++ zostało na nim przedstawione.

if… for… while… do…while…

44

94. W wyniku realizacji algorytmu otrzyma się

liczbę elementów tablicy. wartość minimalną tablicy. wartość maksymalną tablicy. wartość średnią elementów tablicy.

95. Wywołanie procedury Test(X,Y) polega na

zapisaniu w zmiennych X i Y ich zamienionych wzajemnie wartości. znalezieniu mniejszej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej Pom znalezieniu większej z liczb i zapisaniu jej w zmiennej X. zapisaniu w zmiennych X i Y ich podwojonych wartości.

96. Przedstawiona poniżej procedura rekurencyjna druk(n:integer), wywołana z 45

parametrem 5, spowoduje wpisanie na ekranie komputera

liczby 0. liczby 5. ciągu liczb 1,2,3,4,5. ciągu liczb 5,4,3,2,1.

97. W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby

parzyste 0 - 98 parzyste 0 - 100 nieparzyste 1 - 99 nieparzyste 1 - 101

98. W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji if ……. then ……..else 46

repeat ………. until goto for

99. W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do 100 255 1000 1024

100. W kodzie źródłowym programu zastosowano procedurę z parametrami formalnymi. W momencie wywołania procedury następuje przekazywanie parametrów przez

wartość. zmienną. wartość i zmienną. parametr zaktualizowany.

101. Którą z instrukcji języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram algorytmu?

47

IF …. THEN …. ELSE …. REPEAT …. UNTIL …. WHILE …. DO …. CASE …. OF ….

102. Tablica WYNIKI jest zadeklarowana w następujący sposób: var WYNIKI : array[A..F, 1..3] of byte; Ilość elementów, które można zapisać w tablicy WYNIKI wynosi: 3 15 18 45

103. Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje

48

wartość 0 wszystkim elementom macierzy. wartość 1 wszystkim elementom macierzy. wartość 0 elementom na przekątnej macierzy. wartość 1 elementom na przekątnej macierzy.

104. Linia programu o treści a:- random(10)-5; napisana w języku Pascal pozwala wylosować liczby z przedziału <-5;4> <5;15> <5;10> <0;5>

105. Destruktor w języku C++ to metoda wywoływana w momencie usuwania obiektu. wywoływana w momencie tworzenia obiektu. zwalniająca pamięć przydzieloną dynamicznie w obiekcie. porządkująca pamięć operacyjną po usuniętych obiektach.

106. W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout

125. Algorytm przedstawiony w postaci schematu blokowego, to algorytm

sortowania bąbelkowego. porządkowania przez wstawianie. wyszukiwania elementu największego (maksimum). wyszukiwania elementu najmniejszego (minimum). Źródło: www.technikinformatyk.pl

58
Egzamin zawodowy - programowanie

Related documents

58 Pages • 2,905 Words • PDF • 1.7 MB

6 Pages • 797 Words • PDF • 1.7 MB

6 Pages • 957 Words • PDF • 2.3 MB

11 Pages • 224 Words • PDF • 3.7 MB

9 Pages • 54 Words • PDF • 4.1 MB

13 Pages • 2,001 Words • PDF • 958.1 KB

13 Pages • 1,607 Words • PDF • 1.3 MB

14 Pages • 1,398 Words • PDF • 1.6 MB