Klucz odpowiedzi 2020

8 Pages • 826 Words • PDF • 251.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:16

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Próbna matura z chemii 2020 (klucz odpowiedzi)

www.maturalnychemik.pl www.facebook.com/matura.chemia.100 www.instagram.com/maturalnychemik

Autor zadań: Grzegorz Świątko

Zadanie 1. Pierwiastek X – symbol N, grupa 15, okres 2, blok p Pierwiastek Y – symbol I, grupa 17, okres 5, blok p Zadanie 2A.

5s

5p

Zadanie 2B. Kształt – piramida trygonalna (spłaszczony tetraedr) Hybrydyzacja – sp3 Zadanie 3. MN2H4 = 32 g/mol nN2H4 = 22 / 32 = 0,69 mol Stechiometria reakcji drugiej 1:1, czyli potrzeba 0,69 mola amoniaku. Stechiometria reakcji pierwszej również 1:1, czyli potrzeba kolejne 0,69 mola amoniaku (aby otrzymać 0,69 mola chloroaminy). nNH3 = 0,69 + 0,69 = 1,38 VNH3 = 1,38 * 22,4 = 30,9 dm3 Zadanie 4. • Amfoteryczne, Cl2, utleniacza • Szybkości • Bertolidami Zadanie 5. Ubytek masy stanowi ulatniający się tlen, liczymy zatem jego masę: mO2 = 10 * 0,083 = 0,83 g Następnie układamy proporcję na podstawie przedstawionego w tekście równania reakcji:

4 * [55 + 16 * (2 – x)] → 32 * (1 – 2x) 10

→ 0,83

Wymnażamy na krzyż i rozwiązujemy równanie: 288,84 – 53,12x = 320 – 640x 586,88x = 31,16 x = 0,053 Wzór: MnO1,947 Zadanie 6A. Mg2C3 + 2 H2O → HC≡C–CH3 + 2 MgO W produktach zamiast tlenku może być również wodorotlenek Mg(OH)2 Zadanie 6B. W węgliku wapnia → (– I) W węgliku glinu → (– IV) Nie ulega zmianie Zadanie 7. ms = 200 * 0,055 = 11 g x – liczba moli soli jednowodnej y – liczba moli soli dziesięciowodnej MNa2CO3 * H2O = 124 g/mol MNa2CO3 * 10 H2O = 286 g/mol MNa2CO3 = 106 g/mol Układ równań: 124x + 286y = 20 106x + 106y = 11 x = 0,060 mola, y = 0,044 mola mNa2CO3 * H2O = 0,06 * 124 = 7,44 g

%Na2CO3 * H2O = 7,44 / 20 * 100% = 37,2% %Na2CO3 * 10 H2O = 100% – 37,2% = 62,8% Zadanie 8. • Egzotermicznym, niższe niż • Wyższe • Mniej niż Zadanie 9. Rozpuszczalność: 0,141 g / 100 g H2O nCa(OH)2 = 0,141 / 74 = 0,0019 mola nOH- = 0,0019 * 2 = 0,0038 mola mr = 100 + 0,141 = 100,141 g Vr = 100,141 cm3 (bo gęstość 1 g/cm3) = 0,1 dm3 [OH-] = 0,0038 / 0,1 = 0,038 mol/dm3 pOH = -log(0,038) = 1,42 pH = 14 – 1,42 = 12,58 Zadanie 10. Równanie procesu redukcji: P4 + 12 H2O + 12e → 4 PH3 + 12 OHRównanie procesu utleniania: P4 + 8 OH- → 4 H2PO2- + 4e Zadanie 11. chlorooctowy < dichlorooctowy < trichlorooctowy Im więcej atomów chloru obecnych w cząsteczce kwasu, tym większą wartość ma jego stała dysocjacji. Zadanie 12. C0 = 0,005 * 150 = 0,75 mol/dm3 Na początku liczymy wartość stałej na podstawie danych z tabeli:

K = 0,4062 * 0,005 / (1 – 0,406) = 0,0014 Sprawdzamy nowy stosunek C0 / K: C0 / K = 0,75 / 0,0014 = 535,7 > 400 (stopień dysocjacji < 5%) K = α2 * C0 𝐾

α = √ = 0,043 = 4,3% 𝐶

Zadanie 13A. Od 2,8 do 6,4 FeCl3, C6H5OH, (H3PO4) Uwaga: Kwas fosforowy jest kwasem o średniej mocy, zatem jego 0,1-molowy roztwór będzie miał pH < 2,8. Uczeń może to oszacować na podstawie wartości Ka1 znajdującej się w tablicach (pominięcie drugiego i trzeciego stopnia dysocjacji jest w tym wypadku jak najbardziej zasadne). Wyliczona wartość wynosi wówczas 1,64. Mimo wszystko uznaję również odpowiedzi zawierające H3PO4. Zadanie 13B. Nie, ponieważ zakres zmiany barwy oranżu metylowego pokrywa się z zakresem wartości pH opisanego roztworu – może być ono zarówno mniejsze niż 3,1 jak i większe niż 4,4. Zadanie 14A. Czerwona, czerwona, czerwona, czerwona Zadanie 14B. OH- + H+ → H2O Zadanie 15.

Zadanie 16. Węglowodór A – CxHy Węglowodór B – CyHx MA / MB = (12x + y) / (12y + x) = 1,41 16,92y + 1,41x = 12x + y x = 1,5y (C3H2)n oraz (C2H3)n Zadanie 17. CH3-CH2-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH(Cl)-CH2-CH3 + HCl (nad strzałką hν) CH3-CH(Cl)-CH2-CH3 + KOH → CH3-CH(OH)-CH2-CH3 + KCl (nad strzałką H2O) Zadanie 18. Reakcja 1 – substytucja rodnikowa Reakcja 2 – substytucja nukleofilowa Reakcja 3 – eliminacja Zadanie 19. 12 Zadanie 20. Największy SN – C9H8 Najmniejszy SN – C4H8 Zadanie 21. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę czy macie dobrą wersję arkusza! Wzór sumaryczny powinien być C4H8O A – 2-metylopropanal B – butanon C – but-3-en-2-ol D – 2-metyloprop-2-en-1-ol

Zadanie 22.

Lub jego enancjomer (pierwsza grupa -OH po prawej, a druga po lewej stronie) Zadanie 23A.

2-metyloprop-2-enian metylu Zadanie 23B. Nie, ponieważ polimer ten nie zawiera wiązania estrowego w łańcuchu głównym. Zadanie 24A. O2N-OCH2-CH2O-NO2 Zadanie 24B. Nie, ponieważ jest to ester kwasu azotowego(V) (czyli azotan), a nie związek nitrowy, w którym to grupa -NO2 jest przyłączona bezpośrednio do atomu węgla. Zadanie 25. (CH2ONO2)2 → 2 CO2 + 2 H2O + N2 Zadanie 26. P, P, F, F Zadanie 27A. Obserwacja: powstaje fioletowe (różowofioletowe) zabarwienie

Wytłumaczenie: W cząsteczce glicyny nie występują wiązania peptydowe. Zadanie 27B.

Zadanie 28.

3-metylofenol

4-metylofenol
Klucz odpowiedzi 2020

Related documents

8 Pages • 826 Words • PDF • 251.8 KB

3 Pages • 925 Words • PDF • 2.2 MB

6 Pages • 2,363 Words • PDF • 254.5 KB

4 Pages • 790 Words • PDF • 321.9 KB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

11 Pages • 2,367 Words • PDF • 561.1 KB

2 Pages • 789 Words • PDF • 417.8 KB

5 Pages • PDF • 994.8 KB

18 Pages • 6,292 Words • PDF • 579.9 KB

8 Pages • 2,910 Words • PDF • 271.4 KB

3 Pages • 567 Words • PDF • 614.6 KB

1 Pages • 150 Words • PDF • 1.4 MB