Klucz odpowiedzi - wersja B

4 Pages • 790 Words • PDF • 321.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 09:22

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


owner id: 147323

owner id: 147323

H8/0B KLUCZ ODPOWIEDZI I KARTOTEKA TESTU H8/0B – Test na wejście Wersja B Punktacja

Wymagania ogólne

D

0–1

II. Analiza i interpretacja historyczna. 2. Lokalizacja w przestrzeni procesów, zjawisk i faktów historycznych przy wykorzystaniu map i planów w różnych skalach.

XVIII.3) opisuje powstanie Księstwa Warszawskiego, jego ustrój i terytorium XX.1) wskazuje na mapie podział polityczny ziem polskich po kongresie wiedeńskim XXVIII.2) przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje a fenomen Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich (zachód) – federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat (wschód)

2.1.

4

0–1

2.2.

2

0–1

II. Analiza i interpretacja historyczna. 1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków.

2.3.

1

0–1

XX.3) przedstawia przyczyny wybuchu powstania listopadowego XXII.1) omawia pośrednie i bezpośrednie przyczyny powstania styczniowego XXVIII.2) przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje a fenomen Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich (zachód) – federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat (wschód)

3.

PP

0–1

II. Analiza i interpretacja historyczna. 1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków.

XXI.1) wymienia wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim, charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie

4.

C

0–1

II. Analiza i interpretacja historyczna. XXI.1) wymienia wydarzenia związane z walką 2. Lokalizacja w przestrzeni procesów, zjawisk i faktów z porządkiem wiedeńskim, charakteryzuje przebieg historycznych przy wykorzystaniu map i planów Wiosny Ludów w Europie w różnych skalach.

Numer zadania 1.

2.

Poprawna odpowiedź

147323

1

Wymagania szczegółowe Uczeń:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

owner id: 147323

owner id: 147323

II. Analiza i interpretacja historyczna. 4. Objaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie zjawisk i procesów historycznych.

XXI.1) wymienia wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim, charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie

II. Analiza i interpretacja historyczna. 4. Objaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie zjawisk i procesów historycznych.

XXI.1) wymienia wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim, charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie

I. Chronologia historyczna. 4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych.

XIX.2) charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej XXI.1) wymienia wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim XXIII.1) opisuje procesy zjednoczeniowe Niemiec XXIII.2) prezentuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych

0–1

I. Chronologia historyczna. 4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych.

XXIV.6) charakteryzuje spór orientacyjny w latach 1908–1914

FP

0–1

I. Chronologia historyczna. 5. Dostrzeganie zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym.

XXIV.6) charakteryzuje spór orientacyjny w latach 1908–1914

B

0–1

II. Analiza i interpretacja historyczna. 1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków.

XXV.4) charakteryzuje postęp techniczny w okresie I wojny światowej

2

0–1

5.2.

3

0–1

6.1.

C

0–1

6.2.

B

0–1

6.3.

A

0–1

7.1.

D

0–1

7.2.

C

0–1

8.

C

9.

10.

6.

7.

147323

5.1.

5.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

owner id: 147323

owner id: 147323

15.

II. Analiza i interpretacja historyczna. 1. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków.

XXVIII.1) omawia formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej – od październikowej deklaracji Rady Regencyjnej do „Małej Konstytucji” XXIX.2) charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 r. XXIX.4) opisuje polski autorytaryzm – rządy sanacji, zmiany ustrojowe (konstytucja kwietniowa z 1935 r.)

0–1

I. Chronologia historyczna. 3. Obliczanie upływu czasu między wydarzeniami historycznymi.

XXVIII.2) przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje a fenomen Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich (zachód) – federacyjny dylemat a inkorporacyjny rezultat (wschód)

A

0–1

I. Chronologia historyczna. 4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych.

XXIX.2) charakteryzuje ustrój polityczny Polski na podstawie konstytucji marcowej z 1921 r.

C

0–1

I. Chronologia historyczna. 4. Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych.

XXXI.3) opisuje politykę hitlerowskich Niemiec – rozbijanie systemu wersalsko-lokarneńskiego: od remilitaryzacji Nadrenii do układu w Monachium

15.1.

B

0–1

II. Analiza i interpretacja historyczna. 4. Objaśnianie związków przyczynowo-skutkowych, analizowanie zjawisk i procesów historycznych.

XXVII.3) charakteryzuje oblicza totalitaryzmu (niemieckiego narodowego socjalizmu, systemu sowieckiego): ideologię i praktykę

15.2.

C

0–1

15.3.

A

0–1

Maksymalna liczba punktów za cały test

25

11.1.

A

0–1

11.2.

B

0–1

11.3.

C

0–1

12.

A3

13.

14.

147323

11.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

owner id: 147323

owner id: 147323

Wpisywanie wyników testu na stronie internetowej Lepszej Szkoły Jeżeli uczeń w ogóle nie podjął próby rozwiązania zadania, w tabeli wpisują Państwo znak X. Wyniki testu prosimy wpisywać na stronie internetowej Lepszej Szkoły: www.LS.gwo.pl.

Ocenianie Wynik punktowy przeliczają Państwo na oceny zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

147323

Propozycje ocen celująca 24–25 p. bardzo dobra 21–23 p. dobra 17–20 p. dostateczna 13–16 p. dopuszczająca 10–12 p. niedostateczna 0–5 p.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Klucz odpowiedzi - wersja B

Related documents

4 Pages • 790 Words • PDF • 321.9 KB

2 Pages • 601 Words • PDF • 74.9 KB

3 Pages • 925 Words • PDF • 2.2 MB

6 Pages • 2,363 Words • PDF • 254.5 KB

8 Pages • 826 Words • PDF • 251.8 KB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB

11 Pages • 2,367 Words • PDF • 561.1 KB

2 Pages • 789 Words • PDF • 417.8 KB

5 Pages • PDF • 994.8 KB

18 Pages • 6,292 Words • PDF • 579.9 KB

8 Pages • 2,910 Words • PDF • 271.4 KB

3 Pages • 567 Words • PDF • 614.6 KB