Majzelis I. - Szachy - podstawy teorii cz. I

69 Pages • 19,474 Words • PDF • 378.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:22

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

1

Majzelis I. S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I. Wydawnictwo Literatury Dziecięcej. Moskwa. 1960 r. j. ros. str. 392. DuŜy format. Szachy są rodzajem intelektualnej aktywności; w nich zawarty jest swoisty czar. Intelektualna aktywność to jedna z największych rozkoszy, jeśli nie największa, bytu ludzkiego. Zawsze współczułem męŜczyźnie, który nie zaznał w Ŝyciu miłości. Szachy, podobnie jak miłość, jak muzyka, mogą uczynić człowieka szczęśliwym. Siegbert Tarrasch (1862-1934)

I. Z A S A D Y

G R Y

S Z A C H O W E J

1. SZACHOWNICA I FIGURY. CEL GRY Szachownicę kładzie się w ten sposób, aby naroŜne pole z prawej strony kaŜdego z przeciwników było białe. „Armia” kaŜdego z przeciwników składa się z ośmiu pionów i ośmiu figur (króla, hetmana, pary wieŜ, par gońców i pary skoczków). Jaśniejsze figury nazywamy „białymi” - ciemniejsze „czarnymi”. W druku figury i piony mają postać: Białe

Czarne

¢

Król

£

Hetman

skrót K „

H

7 4

¦

WieŜa

„ W

/

¤

GoniecG

+

¥

SkoczekS

'

§

Pionp

#

Na początku partii figury i piony ustawia się jak na poniŜszym diagramie. Trzy kolumny: a, b i c nazywamy skrzydłem hetmańskim, trzy: f, g i h królewskim. Czarne

Hetmańskie skrzydło

Królewskie skrzydło

MKKKKKKKKN I/(+47,'0J I$#$#$#$#J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I!"!"!"!"J I.%*16)&-J PLLLLLLLLO

Hetmańskie Królewskie skrzydło skrzydło Białe Ustawienie figur w pozycji początkowej naleŜy zapamiętać. W rogach stają wieŜe, obok skoczki i gońce, po środku króle i hetmany; przy czym: biały hetman staje na białym polu, czarny - na czarnym. Piona często wyróŜnia się figurą przed którą on stoi, np. pion wieŜowy, skoczkowy, gońcowy, hetmański, królewski. Figury nazywają się róŜnie i mają rozmaite ruchy. Figury moŜna przemieszczać na szachownicy we wszystkie strony, a piony zawsze idą tylko do przodu. Dalej, kiedy będziemy mówili o figurach i pionach razem nazwiemy je krótko „figury”

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

2

2. OZNACZENIE PÓŁ. ZAPIS POZYCJI Na szachownicy wyróŜniamy linie pionowe (kolumny) i linie poziome (rzędy). Linie pionowe oznaczamy literami a - h; a poziome cyframi 1 - 8, jak widać na diagramie. KaŜde pole szachownicy oznaczamy literą kolumny i cyrfą rzędu, na których to pole się znajduje.   ++++ ++++ ++++! "++++# $%%%%%%%%& '()*Q,-* )(. /012345678 Dzięki czemu moŜemy zapisać pozycję początkową: Białe: Ke1, Hd1, Wa1,h1 Gc1,f1 Sb1,g1 pp. a2, b2, c2, d2, e2, f2, g2, h2; Czarne: Ke8, Hd8, Wa8,h8 Gc8,f8 Sb8,g8 pp. a7, b7, c7, d7, e7, f7, g7, h7.

NaleŜy przestrzegać tej kolelności zapisu figur i pionów.

3. P O R Z Ą D E K G R Y. R U C H Y. B I C I E Partię szachową rozgrywa się robiąc, na szachownicy ruchy, to znaczy przestawiając figury z jadnego pola na inne. Przeciwnicy robią ruchy na przemian. Grę zawsze zaczynają białe. O tym kto będzie grał białymi decyduje losowanie. Po 1-szym ruchu białych robią swój 1-szy ruch czarne, potem następuje 2-gi ruch białych itd. KaŜdym ruchem przestawiamy jedną figurę. Nie wolno postawić figury na pole zajęte przez naszą figurę. Wolno przestawić figurę na pole zajęte przez figurę przeciwnika, wtedy naleŜy zdjąć figurę przeciw-nika z szachownicy - na tym polega „bicie”. Aby zapisać ruch, trzeba wskazać jaka figura się ruszyła, z jakiego pola, na jakie. Przykład: Sg1-f3.

4. RUCHY FIGUR. ATAK I OBRONA. WYMIANA WIEśA WieŜa chodzi po rzędach i kolumnach we wszystkie strony i na dowolny dystans.

MKKKKKKKKN I?@?@#@[email protected] I@?@?$?@?J I?@?@#@[email protected] I@?@?$?@?J I#$#$-$#$J I@?@?$?@?J I?@?@#@[email protected] I@?@?$?@?J PLLLLLLLLO

WieŜa e4 moŜe pójść na dowolne z zazna-czonych czternastu pól. Ruchliwość wieŜy, jak i kaŜdej innej figury, zmniejsza się przy istnieniu na drodze jej ruchów innych figur.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?$?@?J I?@?@?@[email protected] I@%@?.?@!J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

3

W tej pozycji wieŜa ma tylko dziesięć dostępnych pól, gdyŜ moŜe zabić piona e7.

Istnieją 92 sposoby ustawienia na szachownicy 8-miu hetmanów, tak Ŝeby się wzajemnie nie atakowały.

GONIEC

SKOCZEK

Goniec chodzi po przekątnych (ukośnych liniach) w dowolną stronę i na dowolny dystans.

Skoczek dysponuje bardzie wymyślnym ruchem niŜ inne figury. Z miejsca gdzie stoi moŜe pójść w dowolną stronę przez pole, na pole przeciwnego koloru.

MKKKKKKKKN I#@?@?@[email protected] I@#@?@?@#J I?@#@?@#@J I@?@#@#@?J I?@?@)@[email protected] I@?@#@#@?J I?@#@?@#@J I@#@?@?@#J PLLLLLLLLO

Największą liczbę ruchów - 13 ma goniec stojący w centrum (na polach d4,e4,d5,e5). Najmniej ruchów - 7 ma goniec stojący w rogach szachnicy (pola: a1,h1,a8,h8). Ponadto goniec chodzi tylko po polach jednego koloru.

HETMAN Hetman - figura najsilniejsza, chodzi jak wieŜa i jak goniec. W zaleŜności od pozycji ma od 21 do 27 ruchów.

MKKKKKKKKN I?@?$?@?$J I$?@#@?$?J [email protected] I@?$#$?@?J I#$#2#$#$J I@?$#$?@?J [email protected] I$?@#@?$?J PLLLLLLLLO Starodawna łamigłówka

MKKKKKKKKN I?@[email protected]@[email protected] I@?4?@?@?J I3@?@?@[email protected] I@?@?@?4?J I?4?@?@[email protected] I@?@?@[email protected] I?@?@[email protected] I@[email protected]@?@?J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@#@#@[email protected] I@#@?@#@?J I?@?&?@[email protected] I@#@?@#@?J I?@#@#@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Najczęściej skoczek ma 8 ruchów, w rogu - 2, na brzegu - 4, na 2-j linii - 6. W odróŜnieniu od innych figur, skoczek ma prawo przeskakiwać przez figury, cudze i własne. Ma teŜ duŜe moŜliwości robienia podwójnych ataków, zwanych widełkami.

MKKKKKKKKN I?@+@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?$?@#@[email protected] I@#&?@?@?J I!@?@?@[email protected] I@?@?@)@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

W tej pozycji skoczek moŜe pójść na kaŜde z pól a6, b3, b7, d3, d7, e4; na a4 on pójść nie moŜe, gdyŜ to pole zajmuje biały pion. Przy ruchu na a6 skoczek przeskakuje przez czarne piony. Skoczek moŜe zabić piona e6, ale sam naraŜa się na zabicie. Pion e6 jest broniony przez gońca. Po ruchu na b7 skoczek będzie broniony przez gońca f3. JeŜeli czarny goniec zabije skoczka b7, to jego weźmie goniec f3. Nazywamy to „wymianą” figur.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

4

Goniec w przybliŜeniu jest równie silny jak skoczek, dlatego obaj partnerzy mogą nie bać się wymiany

Największa liczba moŜliwych ruchów króla to 8. Zgodnie z regułami gry, król nigdy nie moŜe pójść na atakowane pole. Dlatego król nie moŜe bić bronionych figur.

KRÓL

MKKKKKKKKN I?@[email protected]([email protected] I@?@?@?6#J I?@?@?@?0J I@[email protected]@?@?J

Król kaŜdy ruch robi na sąsiednie pole.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?$#$?J I?@?@#6#@J I@?@?$#$?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

W tej pozycji biały król moŜ pobić nie bronioną wieŜę h6, którą atakuje z pola g7, albo pójść na g8 lub h8. Ruchy na f6, f7 i g6 są białemu królowi zakazane, on nie ma teŜ prawa zabić skoczka f8, ani piona h7, gdyŜ są one bronione przez inne figury. Czarny król ma w tej pozycji tylko jeden ruch - na e7.

5. RUCHY PIONA. BICIE „PRZELOCIE". PRZEMIANA PIONÓW. Pion jest słabszy od kaŜdej figury, gdyŜ chodzi tylko do przodu i tylko o jedno pole. JeŜeli pion wykonuje swój pierwszy ruch to moŜe pójść o 2 pola. Pion bije nie tak jak chodzi, a mianowicie na jedno pole po przekątnej do przodu, po zabiciu figury staje na jej miejscu.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@#@?@?@#J I?$?@?@?"J I"?@?@?@?J I?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?"?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Piony w tej pozycji mają róŜne określenia, zaleŜne od ich sytuacj: piony b2 i g2 nazywamy „odstałymi”; piony f4 i h7 nazywamy „izolowanymi”; a b6 i b7 „izolowanymi zdwojonymi”; Po biciu na a5, czarne rozdwajają swoje piony i one stają się „związane”, gdyŜ mogą się wzajemnie bronić. Białe mogą zabić piona b6 pionem a5, który moŜe teŜ pójść na a6. W tym przypadku, stanie on pod biciem piona b7.

Biały pion b2 moŜe pójść na b3 i na b4. Po ruchu b2-b4 białe obroniły piona a5, znajdującego się pod biciem. Piony h6 i h7 zupełnie nie mają ruchów: one „blokują się” wzajemnie. Pion f4 atakuje pola e3 i g3. JeŜeli pion g2 pójdzie na g3, to moŜe go pobić pion f4; a jeśli przeskoczy przez atakowane pole, to pion f4 nie traci prawa bicia; on moŜe zabrać piona, po czym staje na g3. Takie bicie nazywa się biciem „w przelocie”. Bić piona w przelocie moŜna tylko od razu po ruchu g2-g4. Kiedy pion dochodzi do ostatniej linii, naleŜy go zdjąć z szachownicy, i na jego miejscu postawić dowolną własną figurę (za wyjątkiem króla) wybraną przez gracza. MoŜna postawić drugiego hetmana, albo wieŜę albo gońca albo skoczka. Przemianę piona w figurę uwaŜa się za jeden ruch.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKKKKKKN I?(?@?@[email protected] I"?@?@?$?J I?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@%@J I,?@?@[email protected] I?@#@%@[email protected] I@?@?@[email protected] PLLLLLLLLO

5

W pozycji na diagramie czarne mogą po c2-c1 postawić hetmana; jego moŜe zabić skoczek e2; a skoczka - goniec a3. Białe mogą zabić pionem a7 skoczka b8 i (usuwając skoczka i piona) postawić na b8 hetmana lub inną figurę. Dla białych lepsza jest jednak przemiana a7-a8¤ z matem w jenym ruchu. Piony a7, c2 i f6 nazywamy „wolnymi” pionami, gdyŜ Ŝaden inny pion nie stanie na drodze do ich przemiany.

6. S Z A C H i M A T Celem gry jest zamatowanie króla (danie mata). To określa role wszystkich figur na szachownicy: ostatecznie to one atakują wrogiego króla i bronią własnego. Pojmanie króla oznacza przegranie partii. Król nie ma prawa stawać na zaatakowanym polu. JeŜeli jeden zgrających pomyłko-wo podstawi swojego króla pod bicie, to króla się nie bije (zabronione regułami gry). Robiącemu miepoprawny ruch wskazuje się jego błąd, i on robi inny ruch królem. Zgodnie z regułami gry, figura dotknięta musi wykonać ruch. Tego prawa przestrzega się ściśle. JeŜeli dotknięta figura nie moŜe wykonać Ŝadnego ruchu, wolno zrobić ruch inną figurą. Przy chęci poprawienia ustawienia figury na polu, uprzedza się o tym przeciwnika słowem „poprawiam”. Poprawić ustawienie moŜna tylko na swoim ruchu. JeŜeli jakaś figura zaatakuje króla, to króla nazywamy takie zagroŜenie „szachem”. Nie musi się tego mówić przeciwnikowi, i zwykle się tego nie robi. Po szachu król musi być obroniony: są trzy moŜliwości 1) zabicie figury szachującej; 2) przegrodzenie swoją figurą linii po której nastąpił szach; 3) odejście królem na sąsiednie pole nie atakowane przez wroga. JeŜeli wszystkie sposoby obrony przed szachem są nieskuteczne, to znaczy Ŝe król dostał mata oznaczenie # lub X.

MKKKKKKKKN I?@?@?@?,J I@?@?@?@?J I?@?@[email protected]@J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@[email protected] I3@?@?@?$J I@?@?@[email protected] PLLLLLLLLO

W tej pozycji czarne mogą dać szacha ruchem 1.Ha1 lub 1.Hb1. W odpowiedzi na Ha1 nastąpi G:a1; w odpowiedzi na Hb1 czarne zagrają Wg1 (zasłona) 2.H:g1#. Hetman moŜe teŜ dać szacha 1.Ha8 (lub 1.Hd5), po 1...Wg2 nastąpi 2.H:g2#. Niekiedy zdarza się, Ŝe ruch jakiejś figury otwiera linię innej figurze, która stała z tyłu, i król dostaje szacha. Jest to „szach z odsłony”; JeŜeli przy tym odchodząca figura teŜ dała szacha, to powstał „podwój-ny szach”. Oto przykład:

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I.?@)@[email protected] I?@?@?@[email protected] I@?@?6?@'J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I KaŜdy ruch gońca powoduje szacha z odsłony wieŜą a7. JeŜeli goniec odejdzie na pole f5, powstanie podwójny szach. Przed podwójnym szachem moŜna obronić się tylko przez odejście króla. Po odejściu gońca np. na e8, moŜna króła zasłonić na g7 skoczkiem z h5. (Po tym skoczek nie będzie miał ruchów, gdyŜ nie wolno odsłonić króla; skoczek jest „związany” i pozbawiony ruchliwości). JeŜeli podczas gry zauwaŜy się nagle, Ŝe jesden z króli stoi pod szachem, partia musi być cofnięta do pozycji, w której dano szacha, i dopiero wtedy moŜe być kontynuowana. Tak samo postępuje się i przy innych mieprawidłowościach, np. przy błądnym ustawieniu początkowym, przy nieprawidłowym ruchu figury.

6

MKKKKKKKKN I?(?@+@[email protected] I"?@!@!@!J I?@?@[email protected]@J I@?2)8%.?J I?@?@[email protected] I@?@!@?"?J I?.?@?@[email protected] I*?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Mat w jednym ruchu na 47 sposobów. W praktycznej grze takie pozycje się nie zdarzają. Przy rozwiązaniu zadania trzeba pamiętać o moŜliwości przemiany pionów w róŜne figury. Król wobec jego szczególnej roli w grze jest naraŜony na stałe groźby, dlatego on nie moŜe na początku i w środku partii brać aktywnego udziału w grze. Natomiast w końcówce partii jego rola się zwiększa.

Zadanie - Ŝart

7. R E M I S. W I E C Z N Y S Z A C H. P A T Nie w kaŜdej partii szachowej moŜna dać mata jednemu z króli. W wielu przypadkach Ŝadna ze stron nie moŜe, albo nie chce wygrać. Wówczas jest remis. Przypadki remisu: 1. Jeden z króli dostaje „wiecznego szacha”, to znaczy szereg szachów, przed którymi nie moŜe się ukryć. 2. Jeden z przeciwników powinien, a nie moŜe wykonać Ŝadnego ruchu, i nie dostał mata. Taki przypadek nazywamy „pat”.

I1@?@ I"!@? [email protected]@ I@?@? PLLLL

?@?4J @?@?J ?@!6J @?@?J LLLLO

Lewy diagram: Czarny hetman daje wiecznego szacha z pól c1 i c2. Prawy diagram: Czarny hetman daje wiecznego szacha z pól e1 i h4. 3. Kiedy Ŝadna ze stron nie ma dość sił do dania mata.

KKKKN [email protected]@J @?@?J [email protected]@J @?@?J

Tu na szachownicy pozostały same króle, remis jest oczywisty. Ostatnim ruchem (Kg6) białe postawiły swojego króla naprzeciw króla czarnych. Takie ustawienie królów nazywamy „opozycją”: białe swoim ruchem „zajęły opozycję”. W poniŜszych pozycjach białe mają lekką figurę (gońca lub skoczka) więcej, a czarny król jest zapędzony do rogu, ale nie ma kto dać mata. Dlatego remis.

MKKKK I7@?@ I@?@? I?2?* I@?@?

KKKKN ?@?8J @?@?J [email protected] @?@?J

W poniŜszych pozycjach czarne mają równy materiał ale dostały mata.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKK [email protected]@ I,?@? I?@?@ I@?@)

KKKKN ?@'8J @?*?J [email protected]@J @?@?J

Wytłumaczenie jest proste. Czarne figury zajmują wyjątkowo złe pozycje, one ścieśniają własnego króla, zabierając mu pole odejścia.

MKKKK I?8+. I@?@? I?6?@ I@?@?

7

KKKKN -@+8J @?@?J [email protected]@J @?@?J

Lewy diagram: białe matują ruchami 1.We8 Ka8 2.Wc8#. Prawy diagram: białe nie mogą wygrać. 4. Przeciwnicy zgadzają się na remis. 5. Trzykrotnie powtarza się ta sama pozycja. 6. W ciągu 50 ruchów, nie było bicia, ani ruchu pionem.

8. R O S Z A D A Tak nazywa się jeszcze jeden ruch moŜliwy w grze szachowej: jednoczesny ruch króla i jednaj z wieŜ. Jest to jedyny przypadek, kiedy ruch robi się dwiema figurami. Roszadę moŜe zrobić kaŜdy gracz najwyŜej raz w partii. warunkiem koniecz-nym jest aby pola między królem a wieŜą były wolne. Roszadę robi się tak: króla przestawia się przez jedno pole w stronę wieŜy, a wieŜę stawia się po drugiej stronie króla. Roszadę moŜna zrobić w stronę wieŜy królewskiej, albo hetmańskiej. W pierwszym przypadku roszada nazywa się „krótka”, w drugim „długa”.

I@?@?@?@?J I!"!@?"!"J I.?@[email protected] PLLLLLLLLO Pozycja przed roszadą.

I@?@?@?@?J I!"!@?"!"J I.?@[email protected]?J PLLLLLLLLO

Pozycja po krótkiej roszadzie.

I@?@?@?@?J I!"!@?"!"J I@?6-@[email protected] PLLLLLLLLO

Pozycja po długiej roszadzie. Warunki umoŜliwiające roszadę: 1) król i wieŜa nie robiły jeszcze ruchu; 2) pola pomiądzy królem i wieŜą są wolne; 3) król nie znajduje się pod szachem, przed i po roszadzie; 4. pole które mija król nie jest atakowane.

MKKKKKKKKN I/@[email protected]@?0J I&#$?@#$#J I?"?@?,[email protected] I"?@?@?@?J I?@)@?@[email protected] I*?@?@?"?J I?@?"?"?"J I.?@?6?(-J PLLLLLLLLO

W tej pozycji roszadę mogą robić tylko białe, i tylko z wieŜą a1 (długą). Sens roszady jest taki, Ŝe ona umoŜliwia znaczną zmianę pozycji króla (kiedy grozi niebezpieczeństwo), a takŜe pozwala szybko wprowadzić do gry silną figurę - wieŜę. Bardzo korzystne jest niekiedy pozbawienie przeciwnika prawa do roszady.

9. ZAPIS RUCHÓW. UMOWNE OZNACZENIA

8

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

hetmana; e7:d8S+ - pion e7 po biciu na d8 przemienia się w skoczka, który szachuje króla; Ge2-h5++ - Goniec e2 idzie na h5, i czarny król dostał podwójnego szacha. Obok tej pełnej notacji, istnieje notacja skrócona, w której zapisuje się tylko pole na które poszła figura. Poprzednio podane przykłady zapisu wyglądają w skróconej notacji tak: e4; W:d6; b8H, d8S+, Gh5++, ruch e4:d5 moŜna zapisać e:d lub ed, to znaczy pion z linii e bije piona na linii d. Gdy na jakieś pole mogą pójść dwie takie same figury, to trzeba podać, która z nich zrobiła ruch. Na przykład: jeŜeli jedna wieŜa stoi na a1, a druga na f1, my zaoiszemy: Wad1 lub Wfd1; jeŜeli jeden skoczek stoi na a2, a drugi na a4, zapiszemy S4c3 lub S2c3. Skrócona notacja wymaga mniej miejsca i mniej czasu do zapisu. Ruchy moŜna zaoisywać w kolumnie lub w wierszu. Na przykład: 1. e2-e4 e7-e5 2. Sg1-f3 Sb8-c6 3. Gf1-c4 Sg8-f6 W wierszu te ruchy będą zapisane tak: 1.e2-e4 e7-e5 2.Sg1-f3 Sb8-c6 3.Gf1-c4 Sg8-f6, a przy skróconej notacji: 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Sf6.

Przy zapisywaniu partii stosuje się tak zwaną „notacją algebraiczną”: podając oznaczenie figury, pole na którym stała i pole na które figura poszła. W literaturze szachowej przyjęto, oprócz tego, następujące oznaczenia. - idzie : × bije + szach ++ podwójny szach #, X mat 0-0 krótka roszada 0-0-0 długa roszada › dowolny ruch ! dobry ruch !! bardzo dobry ruch ? błąd ?? duŜy błąd ?! podejrzany ruch !? ruch zasługuje na uwagę = gra jest równa ² białe mają małą przewagę ± białe mają przewagę 4 pozycja białych jest wygrana ³ czarne mają małą przewagę µ czarne mają przewagę ° pozycja czarnych jest wygrana Tak więc e2-e4 oznacza, Ŝe pion e2 idzie na e4; Wd1:d6 - Wd1 bije na d6; a7:b8H pion a7 bije na b8 i przemienia się w

ZAJMUJĄCE STRONICE KRÓTKIE PARTIE Nr 1.

Nr. 2

1. f2-f4 e7-e5 2. g2-g3? e5:f4 3. g3:f4?? £d8-h4# Przez błędną grę białe otworzyły przekątną e1h4. Rekordowo krótka była taka partia: 1. f2-f3 e7-e5 2. g2-g4 £d8-h4#

1. e2-e4 e7-e5 2. ¤f1-c4 ¤f8-c5 3. £d1-h5 Wypad typowy dla początkujących. 3. ... d7-d6?? Czarne obroniły piona e5, ale nie zauwaŜyły, Ŝe grozi im mat. Konieczne było 3...He7.

4. £h5:f7#

Nr. 3 1. e2-e4 e7-e5 2. ¤f1-c4 ¤f8-c5 3. £d1-f3 ¥g8-h6? Nieudana obrona punktu f7. Lepsze było 3...Sf6. 4. d2-d4! ¤c5:d4

9

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I 5. ¤c1:h6 Teraz, jeŜeli czarne zabiorą gońca to dostaną mata.

Nr. 4 1. e2-e4 b7-b6 2. ¤f1-c4 ¤c8-b7 3. £d1-f3 ¥g8-f6 4. ¥g1-h3 ¤b7:e4? Lepsze było 4...e6. 5. ¥h3-g5? Białe mogły wygrać piona: 5.Gf7 Kf7 6.Sg5+ i 7.Se4. 5. ... ¤e4:f3?? Konieczne było 5...d5. 6. ¤c4:f7#

Nr. 5 1. e2-e4 e7-e5 2. ¥g1-f3 d7-d6 3. ¤f1-c4 ¤c8-g4 Na 3...Sf6 następowało 4.Sg5. 4. c2-c3 ¥b8-c6 5. £d1-b3 ¤g4:f3?? Konieczne było 5...Sa5. 6. ¤c4:f7 ¢e8-e7 7. £b3-e6#

Nr. 6 1. e2-e4 e7-e5 2. ¤f1-c4 ¥g8-f6 3. ¥g1-f3 ¥f6:e4 4. ¥b1-c3 ¥e4:c3 5. d2:c3 d7-d6 6. 0-0 ¤c8-g4

Lepsze było 6...Ge7 i następnie roszada. 7. ¥f3:e5! ¤g4:d1 Po 7...de 8.Gf7 Ke7 9.Gg5 Kf7 10.Hd8 białe wygrywały hetmana. Teraz białe dają mata w dwóch ruchach.

Nr. 7 1. e2-e4 c7-c5 2. ¥g1-f3 ¥b8-c6 3. d2-d4 c5:d4 4. ¥f3:d4 e7-e5 5. ¥d4-f5 ¥g8-e7?? NaleŜało grać 5...d6, albo 5...d5. 6. ¥f5-d6# Takiego mata nazyway „zduszonym”.

Nr. 8 1. e2-e4 e7-e5 2. f2-f4 e5:f4 3. ¥g1-f3 d7-d5 4. ¥b1-c3 d5:e4 5. ¥c3:e4 ¤c8-g4 6. £d1-e2 ¤g4:f3?? NaleŜało zasłonić króla przez 6...He7. 7. ¥e4-f6# Mat w wyniku podwójnego szacha.

Nr. 9 1. d2-d4 f7-f5 2. ¤c1-g5 h7-h6 3. ¤g5-h4

Białe próbują osłabić przekątną e8-h5. 3. ... g7-g5 4. ¤h4-g3 f5-f4? Poprawne było 4...Sf6. 5. e2-e3 h6-h5 Czarne bronią się przed Hh5#. 6. ¤f1-d3 ¦h8-h6?? NaleŜało grać 6...Gg7. 7. £d1:h5! ¦h6:h5 8. ¤d3-g6#

Nr. 10 1. e2-e4 b7-b6 2. d2-d4 Gc8-b7 3. ¤f1-d3 f7-f5 Czarne planują zabranie wieŜy. 4. e4:f5 Lepsze było 4.Sc3. 4. ... ¤b7:g2 5. £d1-h5 g7-g6 6. f5:g6 ¥g8-f6?? Poprawne było 6...Gg7. 7. g6:h7! ¥f6:h5 8. ¤d3-g6#. Nr. 11 1. e2-e4 e7-e5 2. ¥g1-f3 d7-d5 3. e4:d5 £d8:d5 4. ¥b1-c3 £d5-a5 5. £d1-e2 ¥b8-c6 6. d2-d3 ¤c8-g4 7.¤c1-d2 ¥c6-d4 8. £e2:e5? £a5:e5 9. ¥f3:e5 ¥d4:c2#

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

10

Z A D A N I A ś A R T Y 1. Rozwiązanie jest gwarantowane

MKKKKKKKKN I?@?@?@)&J I@[email protected]@!J I?@!$7@%.J I$?@#@?"!J I#@?"?@[email protected] I"?6!@?@?J I/0?@?@[email protected] I,?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Mat w 1 ruchu. Ja jeszcze nie umiem rozwiązywać zadań, mówi niedouczony czytelnik. Mimo to spróbuj. To zadanie napewno rozwiąŜesz. Ponadto, tobie nie uda się go nie rozwiązać. A to ciekawe! A kto zaczyna? Ogólnie białe. Tu, jako wyjątek, i białe i czarne dają mata w jednym ruchu.

2. Czy ty znasz przepisy gry?

I@?@?@?@?J I?.?@?@[email protected] I.?6?@[email protected] PLLLLLLLLO Mat w ½ ruchu. 3. Usuń błąd!

MKKKKKKKKN I?@[email protected]@J I$#@?@#@?J I?@?6?@#@J I@?@?@?@?J I?@#8?@[email protected] I@?@#$?@#J I?@?"?$)@J [email protected]@?@?*-J PLLLLLLLLO

Na tym diagramie jest błąd. Znajdź na czym on polega. Wówczas okaŜe się, Ŝe białe mogą dać mata w jednym ruchu, bez względu na na sposób usunięcia błędu.

4. Czy juŜ znasz wszystkie reguły gry?

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J [email protected]@?@[email protected] I@3,#"?@?J I?@%@?@[email protected] I@?@?@?@)J I?@?@?@?6J I@?@?@[email protected] PLLLLLLLLO

Białe dają mata w 1 ruchu. 5. W jaki sposób powstała ta pozycja?

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@[email protected]@?@?J I?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I*?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Podaj wcześniejsze ruchy? 6. Zamatuj jednym ruchem 10 króli.

MKKKKKKKKN I?@?@?@?2J I@[email protected]$7@?J I%@78#@[email protected] I@?@[email protected]@?J [email protected]@?"[email protected] [email protected]@%87"?J I5@?.?@[email protected] I@)@?*?@?J PLLLLLLLLO

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I 7. Nie dosłyszałeś - zapytaj

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@#@[email protected] I@?@!@)"?J I?@?@?"-"J I@?@[email protected]"%J I?@?@?"-"J I@?@?@?*5J PLLLLLLLLO

Samuel Lloyd podał zadanie do tej pozycji w gwarze rozmów trochę niewyraźnie „... zaczynają i dają mata w 4 ruchach”. Szachiści długo usiłowali dać mata w 4 ruchach czarnemu królowi, ale to nie udało się. Powiedzieli „białe nie mogą dać mata!”. Dlaczego białe, zdziwił się Lloyd przecieŜ wyraźnie powiedziałem: czarne dają mata w czterech ruchach. Spróbujcie rozwiązać to zadanie. 8. Działaj prosto! MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I2?&?$?@?J [email protected]@%@[email protected] I@?@?"?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?"?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO Mat w 5 ruchach. 9. Trzy pytania I?@?@[email protected]@J I@?6?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?*?J PLLLLLLLLO Gdzie trzeba postawić czarnego króla: 1) aby był on zamatowany, 2) aby był on zapatowany, 3) aby białe mogły dać mata w 1 ruchu? (Ustawcie figury na szachownicy, przy

11

rozwiązywaniu trzeba widzieć całą szachownicę.) 10. „Wojują nie liczbą, lecz sprytem”

MKKKKKKKKN I?@/@?@[email protected] I@+@?$3@?J I?@?@?$?6J I,?$?$?@?J I?@?@[email protected] I(?0?$?@?J I?(?@?@#$J I.?@?@)@7J PLLLLLLLLO

Białe wygrywają (mat nie później niŜ w 10 ruchu). 11. Koń, to poŜyteczne stworzenie

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@'4?@?@?J I+$#$?@[email protected] I@#@[email protected]@%J I?0/$?@?,J I@?$#@?$?J I?@?@?@[email protected] I(?@?@?@?J PLLLLLLLLO Mat w 12 ruchach.

12. Wszyscy na jednego

MKKKKKKKKN I?*[email protected]@[email protected] I@?@?@?2?J I?"?"!"[email protected] I@?@?@?@?J I!&?8?@[email protected] I"?@!@?@%J I?@)@!@[email protected] [email protected]@[email protected]@?J PLLLLLLLLO

Ile ruchów potrzeba białym dla mata? Jeden ruch, to aŜ za duŜo! - odpowiecie. Naprawdę mata daje się w dwóch ruchach, jednym, trudnym do znalezienia sposobem.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I śARTOBLIWE 13. Jaką nawiększą liczbę skoczków moŜna rozstawić na szachownicy w ten sposób, aby Ŝaden nie mógł bić drugiego?

12

PYTANIA

15. Jakimi matami moŜna pokonać Tartakowera?

14. Jak trzeba grać w dowolnej pozycji, aby „z gwarancją” zostać mistrzem? ROZWIĄZANIA ZADAŃ-śARTÓW 1. Dowcip polega na tym, Ŝe kaŜdy ruch białych lub czarnych daje mata. Jest więc 30 matów: 16 - białymi i 14 - czarnymi. 2. Białe kończą długą roszadę. One juŜ przestawiły króla z e1 na c1, pozostaje przestawić wieŜę z a1 na d1. 3. Na szachownicy znajduje się 9 czarnych pionów. Zdejmijcie dowolnego i sprawdźcie, Ŝe moŜliwy jest mat w 1 ruchu. 4. 1.e5:d6 bijąc piona d5 w „przelocie”. 5. Nie jest trudno rozwiązać to zadanie znając poprzednie. Pion e6 stał na d4, czarne miały piona na e7. Nastąpiło 1.d4d5 e7-e5 2.d5:e6. 6. 1.Sd3-e5#. 1.Sd3-e5# (Dowcipnisie mowią Ŝe jest to najsilniejszy ruch w historii szachów) Sprawdź czy kaŜdy król dostał mata. 7. Trzeba grać 1...ef itd. Oczywiscie taka pozycja nie moŜe powstać w praktycznej grze (zwróć uwagę na gońca g1 i piona h4). Normalnie zadanie jest niepoprawne, ale czego nie robi się dla Ŝartów. 8. Pion po 5 ruchach staje się trzecim skoczkiem. 9. 1) na e3, 2) na h1 3) na a8 (Hc8#). 10. 1.Ga6+! Sb1 2.Wb1+ Wc1 3.Wc1+ Sd1 4.Wd1+ Ge1 5.We1+ g1H 6.Gb7+ Wc6 7.Gc6+ Hd5 8.Gd5+ e4 9.Ge4+ f3 10.Gf3#. 11. 1.Sf4+ 2.Se6+ 3.Sc7+ 4.Sa6+ 5.Sc7+ 6.Se6+ 7.Sf4+ Kc5 8.Ke4! d5+ 9.Ke5 Gf6+ 10.Ke6! Sd8+ 11.Kd7 i 12.Sd3#. 12. 1.¦d1! Tak zwany cichy ruch (bez szacha, bicia i gróźb), najsubtelniejszy.

13. Maksimum 32, na wszystkich białych, albo na wszystkich czarnych polach 14. Dobrze. 15. Armatami.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I II. C E L Wiemy juŜ ze wstępnych objaśnień, Ŝe zwykłym finałem (końcem) partii jest mat albo remis.

13

G R Y Obecnie spróbujemy pogłębić, te wstępne wiadomości i w pierwszej klejności poznamy niektóre prostsze zakończenia partii.

1. M A T Ostateczny cel gry, to danie mata królowi przeciwnika. Rozpatrzymy najczęściej spotykane pozycje matowe. W tych wszyst-kich przykładach mat następuje na 8-linii. W praktyce prawie zawsze daje się mata na brzegu szachownicy, gdzie ruchliwość króla jest bardzo ograniczona.

MKKKK I7@?. I@?.? I?@?@

KKKKN [email protected]@J @#$#J ?@[email protected]

MKKKK I?8?. I@?@? I?6?@

KKKKN [email protected]@J @?$?J ?@[email protected]

MKKKK I7@?. I@?@? I!"?@

KKKKN ?.?8J @?@/J ?@?"J

MKKKK I?8/@ I.-@? I?@?@

KKKKN [email protected] @#@?J ?*[email protected]

MKKKK I7@?@ I.?@? I?@%@

KKKKN [email protected] @?@?J [email protected]

Mat wieŜą

Mat wieŜą

Mat wieŜą

Mat wieŜą

Mat wieŜą

MKKKK I?8?2 I@?@? I5@?@

KKKKN ?@?8J @?2?J [email protected]

MKKKK I?8?@ I$1$? I?@?@ I@?@)

KKKKN [email protected] @#$1J ?@[email protected] @?&?J

MKKKK I7@?@ I@?@? I?6?* I@?@)

KKKKN ?@?8J @?@?J [email protected]&J *?@?J

Mat hetmanem

Mat hetmanem

Mat gońcem

MKKKK I?8/@ I$?@? I%@?@ I@?@)

KKKKN ?@/8J @%$#J ?@[email protected] @?@?J

MKKKK [email protected]@ I@?"? I?"1@ I$?@?

MKKKK [email protected]@ I@!"? [email protected]@ I$?@?

Mat skoczkiem

Mat pionem: b6-b7# Dobrze jet zapamiętać przytoczone pozycje, gdyŜ one często występują w grze praktycznej.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

14

2. MAT W NAJPROSTSZYCH ZAKOŃCZENIACH PARTII Aby zamatować czarnego króla, trzeba go zepchnąć nabrzeg szachownicy, gdzie jego ruchliwość będzie bardzo ograniczona

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?8?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?6?@[email protected] I@?@?@?@?J I-@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

1.¦e2 ¢c6 2.¢c4 ¢d6 3.¦e3 ¢c6 4.¦d3 ¢b6 Albo 4...Ka5 5.Wc6 Ka4 6.Wa6#. 5.¦d6 ¢c7 Albo 5...Ka6 5.Wc7 Ka5 6.Wa7#. 6.¢c5 ¢b7 7.¦d7 ¢c8 8.¢c6 ¢b8 9.¦d8 ¢a7 10.¦c8 ¢a6 11.¦a8#. Jeszcze łatwiej jest dać mata hetmanem.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?8?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?2?@[email protected] I@?@?6?@?J PLLLLLLLLO

1.£d7 ¢e4 2.¢f2 ¢e5 3.¢f3 ¢f6 4.¢f4 ¢g6 5.£e7 ¢h6 Potrebna jest ostroŜność: 6.Hf7? pat. 6.¢f5 ¢h5 7.£h7# lub 7.£g5#.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@[email protected] [email protected]@?@?@?J I-@?@?@[email protected] I@?@?@[email protected] PLLLLLLLLO

Mat dwoma wieŜami lub hetmanem i wieŜą nie wymaga udziału króla. 1.¦a4 ¢e5 2.¦b5 ¢d6 3.¦a6 ¢c7 4.¦h5 ¢b7 Albo 4...Kd7 5.Wh7 i 6.Wa8#. 5.¦g6 ¢c7 6.¦h7 i 7.¦g8#.

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?8?@?0?$J I@#.?@?$!J I?@[email protected]@[email protected] I2?.?@[email protected] PLLLLLLLLO

Białe dają mata w 7 ruchach 1.¦b3! ¢b3 2.¦c3 ¢b4 3.£a3 ¢b5 4.¦c5 ¢b6 5.£a5 ¢b7 6.¦c7 ¢b8 7.£a7#. Dwa gońce lub goniec i skoczek teŜ mogą dać mata przy pomocy swojego króla. Potrzebna jest zgodna gra figur.

MKKKKKKKKN I?*?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@)J I?@?8?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

1.¤f3 Gońce zajmują przekątne a8-h1 i b8-h2, zabierając królowi pół szachownicy 1...¢d3 2.¤e5 ¢d2 3.¤e4 Teraz czarny król ma niewiele pól. 3...¢c1 Licząc na 4.Ke2?? pat. 4.¢e3 ¢d1 Białe zaczynają spychać króla do białego rogu. 5.¤b2 ¢e1 6.¤c2 ¢f1 7.¢f3 ¢g1 8.¤f5 ¢f1 9.¤c3 ¢g1 10.¢g3 ¢f1 11.¤d3 ¢g1 12.¤d4 ¢h1 13.¤e4#. Mat gońcem i skoczkiem jest trudniejszy i rozpatrzymy go później

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

15

3. R E M I S JeŜeli gra źle się układa dla nas, i przewaga sił jest po stronie przeciwnika, powinniśmy dąŜyć do uratowania partii przez remis. MoŜna to uzyskać w formie pata.

MKKKK I?6?@ I@?@? I3@?8

KKKKN ?@?6J @3@?J ?@[email protected]

Czarne zrobiły błąd, odbierając wszyskie pola białemu królowi. Jest pat = remis.

MKKKK I5@?@ I@/@? [email protected]@ I@?@?

KKKKN ?@?6J 0?@?J ?@[email protected] @?0?J

Przy próbia dania mata królem i wieŜą lub dwiema wieŜami, trzeba grać ostroŜnie, bo moŜna dać pata. Dwa skoczki nie dają mata jeśli przeciwnik gra poprawnie:

KKKKN [email protected]@J @?@?J [email protected](J (?@?J

KKKKN [email protected] @?@?J [email protected](J (?@?J

Krytyczny moment: Białe odeszły czarne dały szacha na h6. królem dobrze

Niekiedy król sam aktywnie walczy o remis i sam patuje przeciwnika; albo przynajmniej jego króla.

I?@?@ I@?@? I#@5@ I8?@? PLLLL

?([email protected] @?@?J ?6?$J @[email protected] LLLLO

I?@?@ I$7@+ I?@?@ I6?@? PLLLL

7@[email protected] ,?$?J ?@[email protected] @5@?J LLLLO

JeŜeli w pozycji na prawym diagramie ruch mają, czarne to ich król jest patowany. W następnych pozycjach, goniec i pion nie mogą wygrać, przeszkadza im w tym pato-wanie białego króla.

Zapatować króla moŜna teŜ królem i pionem:

MKK I7@ I"? I?6

KKK ?8? @!@ ?6?

KKKN @?8J 5@?J @[email protected]

Ruch czarnych. Pat.

4. D O P R O W A D Z E N I E P I O N A D O P R Z E M I A N Y Pionek przewagi w końcówce często daje moŜliwość wygrania partii, gdyŜ po doprowadzenia do przemiany staje się hetmanem. Bywają jednak takie pozycje, w których jeden pionek nie wystarcza do zwycięstwa, gdyŜ nie daje się go doprowadzić do końca.

MKKKK [email protected]@ I@?@? [email protected]" I@?@?

KKKKN [email protected] @?@?J ?"[email protected] @?@?J

MKKKK I?@?@ I@?8? I?@!@ I@?6?

KKKKN [email protected] @?@?J ?"[email protected] @5@?J

Ruch białych. Remis. Ruch białych. Wygrana 1.d7 Kd8 2.Kd6 pat. 1.f7 Ke7 2.Kg74.

Ruch czarnych. Ich ratu- Czarne zrobiły jedyny

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I nek zaleŜy od tego, na poprawny ruch, i mają które pole odejdą królem. zapewniony remis.

MKKKK I?8?@ I@?@? I!6?@ I@?@?

KKKKN ?@?8J @?@?J [email protected] @?@?J

Remis, ruch obojętny. Ruch białych. Remis.

MKKKKKKKKN I?@?8?@[email protected] I@?@?@?@?J I?"?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@[email protected]@[email protected] Białe wygrywają.

1.¢d5 ¢d7 2.¢c5 ¢d8 3.¢d6! ¢c8 4.¢c6 ¢b8 5.b74; Bardzo waŜne jest dla początkującego, aby on przyswoił sobie te pozycje. JeŜeli pion nie jest wieŜowy i znajduje się na 5-j linii, to zawsze wygrywa, gdy król znajduje się przed swoim pionem.

MKKKK [email protected]@ I@?@? [email protected]@ I@?"?

KKKKN 7@[email protected] @?@?J [email protected] @!@?J

Białe wygrywją takŜe przy ruchu czarnych. Lewy diagram: 1.¢d6 ¢d8 2.c6 ¢c8 3.c74; Przy ruchu czarnych: 1...¢b8 2.¢d74;

16

Prawy diagram: 1.¢g74; Przy ruchu czarnych: 1...¢f8 2.¢e6 ¢e8 3.f6 ¢e8 4.f74.

MKKKK [email protected]@ I@?@? I?@?6 I@?"?

KKKKN 7@[email protected] @?@?J 5@[email protected] @!@?J

MKKKK I?@?@ I8?@? [email protected]@ I@!@?

KKKKN ?@?8J @5@?J ?@[email protected] @?"?J

Białe wygrywją takŜe przy ruchu czarnych. Lewy diagram: 1.¢c6 ¢b8 2.¢d74; Lub przy ruchu czarnych: 1...¢d8 2.c6 ¢c8 3.c74; Prawy diagram: 1.f6 ¢f8 2.f74; Lub przy ruchu czarnych: 1...¢f8 2.¢f6 ¢e8 3.¢g74;

Białe wygrywją takŜe przy ruchu czarnych. Lewy diagram: 1.¢c7 ¢a8 2.¢b6 ¢b8 3.¢a6 ¢a8 4.b6 ¢b8 5.b74; Lub przy ruchu czarnych: 1...¢b8 2.¢b6 ¢a8 3.¢c7 ¢a7 4.b64; Prawy diagram: 1.¢g6 ¢g8 2.¢a6 ¢a8 3.g6 ¢g8 4.g74; Lub przy ruchu czarnych: 1...¢h7 2.g6 ¢a8 3.g74;

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

17

ZAJMUJĄCE STRONICE K R Ó T K I E Nr. 1 1. e2-e4 e7-e5 2.¥g1-f3 ¥b8-c6 3.¤f1-c4 ¥g8-f6 4. d2-d4 e5:d4 5. 0-0 d7-d6 6.¥f3:d4 ¤f8-e7 7.¥b1-c3 0-0 8. h2-h3 ¦f8-e8 9.¦f1-e1 ¥f6-d7? NaleŜało grać 9...Sd4. 10.¤c4:f7! ¢g8:f7 11.¥d4-e6!! Czarne poddały partię gdyŜ tracą hetmana (11... Ke6 12.Hd5 13.Hf5#.) Nr. 2 1. e2-e4 d7-d6 2. d2-d4 ¥b8-d7 3.¤f1-c4 g7-g6 4.¥g1-f3 ¤f8-g7? 5.¤c4:f7! Poprawna ofiara. 5. ... ¢e8:f7 6.¥f3-g5+ Czarne poddały partię, gdyŜ po 6...Ke8 lub 6... Kf8 tracą hetmna, a po 6...Kf6 dostają mata. Nr. 3 1. e2-e4 e7-e5 2.¥g1-f3 ¥b8-c6 3.¤f1-c4 ¥c6-d4?! Ten ruch jest pułapką, na którą najlepiej zagrać 4.S:d4. 4.¥f3:e5? £d8-g5! 5.¥e5:f7?? Szybko przegrywa. Po 5.Gf7 Kd8! gra byłaby obosieczna. 5. .... £g5:g2 6.¦h1-f1 £g2:e4

P A R T I E

7.¤c4-e2 Albo 7...He2 8.S:e2. 7. ... ¥d4-f3# Nr. 4 1. e2-e4 e7-e6 2. d2-d4 d7-d5 3.¥b1-c3 ¤f8-b4 4.¤f1-d3 ¤b4:c3 Lepsze jest 4...c5 z atakiem na centrum. 5. b2:c3 h7-h6? Lepsze było 5...Se7. 6.¤c1-a3! ¥b8-d7? 7.£d1-e2 d5:e4 Białe groziły e4:d5. 8.¤d3:e4 ¥g8-f6 9.¤e4-d3 b7-b6? 10.£e2:e6! f7:e6 11.¤d3-g6# Nr. 5 1. e2-e4 e7-e5 2. d2-d4 d7-d6 3. c2-c3 ¤c8-d7? 4.¤f1-c4 ¥g8-f6? 5.£d1-b3! £d8-e7 6.£b3:b7 ¤d7-c6 7.£b7-c8 £e7-d8 8.¤c4:f7! ¢e8-e7?? Lepsze było 8...Kf7 9.Hd8 Sa6! 10.Ha8 Ga8±. 9.£c8-e6# Nr. 6 1. e2-e4 d7-d5 2. e4:d5 £d8:d5 3.¥b1-c3 £d8-a5 4. d2-d4 c7-c6 5.¥g1-f3 ¤c8-g4 6.¤c1-f4 e7-e6 7. h2-h3 ¤g4:f3 Lepsze było 7...Gh5. 8.£d1:f3 ¤f8-b4

9.¤f1-e2 ¥b8-d7 10. a2-a3 0-0-0? Czarne nie widzą niebezpieczeństwa. 11. a3:b4! £a5:a1 12.¢e1-d2 £a1:h1 13.£f3:c6! b7:c6 14.¤e2-a6# Nr. 7 1. e2-e4 e7-e5 2.¥g1-f3 d7-d6 3.¤f1-c4 ¤c8-g4 4. h2-h3 ¤g4:f3 Wymiana jest stratą czasu. 5.£f1:f3 £d8-f6 Obliczone na 6.H:f6 S:f6. 6.£f3-b3 b7-b6 7.¥b1-c3 ¥g8-e7? Po tym czarne nie mają obrony. Lepsze jest 7...c6. 8.¥c3-b5 ¥b8-a6 9.£b3-a4 ¥a6-c5 Ratując skoczka, czarne wpadają pod zgubnego podwójnego szacha. 10.¥b5:d6 ¢e8-d8 11.£a4-e8# Nr. 8 1. e2-e4 e7-e5 2.¥g1-f3 ¥b8-c6 3.¥b1-c3 ¤f8-c5 Pozwala białym na kombinacyjną wymianę. 4.¥f3:e5 ¥c6:e5 5. d2-d4 ¤c5:d4 6.£d1:d4 £d8-f6 Z groźbą 7...Sf3+. 7.¥c3-b5! Obrona hetmana d4 i Groźba Sc7+. 7. ... ¢e8-d8 8.£d4-c5! ¥e5-c6? 9.£c5-f8#

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Nr. 9 1. e2-e4 e7-e5 2.¥g1-f3 ¥b8-c6 3.¤f1-c4 ¤f8-c5 4. d2-d3 ¥g8-e7? Skoczek przeszkadza tu innym figurom. Lepsze było 4...Sf6. 5.¥f3-g5 0-0 6.£d1-h5 h7-h6 7.¥g5:f7 £d8-e8? NaleŜało oddać jakość: atak białych jest bardzo mocny. 8.¥f7:h6 ¢g8-h8 9.¥h6-f7 ¢h8-g8 10.£h5-h8#

Nr. 11 1. e2-e4 e7-e5 2. d2-d4 ¥g8-f6? Wątpliwy ruch. Lepsze było 2...ed 3.Hd4 Sc6. 3. d4:e5 ¥f6:e4 4.¥g1-f3 ¤f8-c5 5.£d1-d5 ¥e4-f2 6.¤f1-c4 0-0 7.¥f3-g5 ¥f2:h1 8.¥g5:f7 c7-c6? 9.¥f7-h6 ¢g8-h8 10.£d5-g8! ¦f8:g8 11.¥h6-f7#

Nr. 10 1. f2-f4 e7-e5 2. f4:e5 d7-d6 3. e5:d6 ¤f8:d6 Teraz grozi Hh4+ i mat na g3. 4.¥g1-f3 g7-g5 5.e2-e4? Dobre było 5.d4 g4 6.Se5. 5. ... g5-g4 6. e4-e5 g4:f3 7. e5:d6 £d8-h4+ 8. g2-g3 £h4-e4 9.¢e1-f2 £e4-d4!+ Teraz po 10.K:f3 Gg4+, czarne wygrają hetmana. 10.¢f2-e1 f3-f2+ 11.¢e1-e2 ¤c8-g4#

Nr. 12 1. e2-e4 e7-e5 2.¥g1-f3 d7-d6 3.¤f1-c4 f7-f5 Ryzykowny ruch otwierający przeciwnikowi linie. 4. d2-d4 ¥g8-f6 5.¥b1-c3 e5:d4 6.£d1:d4 ¤c8-d7? Konieczne było 6...Sc6. 7.¥f3-g5 ¥b8-c6 8.¤c4-f7 ¢e8-e7 9.£d4:f6!! ¢e7:f6 10.¥c3-d5 ¥f6-e5 11.¥g5-f3 ¢e5:e4 12.¥d5-c3#

18

Nr. 13 1. e2-e4 e7-e6 2. d2-d4 d7-d5 3. e4-e5 ¥b8-c6? Ten skoczek ogranicza ruchy piona c7. 4. f2-f4 ¥g8-e7 5.c2-c3 ¥e7-f5 Teraz białe powinny grać 6.Sf3. 6.¤f1-d3? £d8-h4+ Aby na 7.g3 odpowiedzieć 7...Sg3! 7.¢e1-d2 £h4:f4+ 8.¢d2-c2? ¥c6:d4!+ 9. c3:d4 ¥f5:d4+ 10.¢c2-c3 ¤f8-b4!!+ 11.¢c3:b4 ¥d4-c6+ 12.¢b4-c3 £f4-b4 13.¢c3-c2 ¥c6-d4# Nr. 14 1. d2-d4 g7-g6 2. e2-e4 ¤f8-g7 3.¥g1-f3 d7-d6 4.¥b1-c3 ¥b8-d7 5.¤f1-c4 ¥g8-f6? Lepsze było 5...e5. 6. e4-e5 d6:e5 7. d4:e5 ¥f6-h5 8.¤c4:f7! ¢e8:f7 9.¥f3-g5 ¢f7-g8 10.£d1-d5 ¢g8-f8 11.£d5-f7#

19

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I D a j

m a t a

1

2

KKKKN ?@?8J @?@?J )@5*J @?@?J

KKKKN ?@?8J .?@?J [email protected] @[email protected] D a j

5 KKKKN '@+8J &?@?J ?@!6J @?@?J ?@[email protected] 6 KKKKN [email protected]@J @[email protected] [email protected]@J @?@?J ?@[email protected]

m a t a 7 MKKKN 5@?8J 2?@?J ?@[email protected] @?@?J ?@[email protected] 8 KKKKKN @?0?8J ?@?@#J @?@[email protected] ?&?@?J *?@?6J

w

1

r u c h u

3

4

KKKKN ?([email protected] 6'8#J ?.#@J *?0!J w

2

KKKKN [email protected]@J @?@?J [email protected] @?@?J

r u c h a c h 9 KKKKN /@'8J @?$#J [email protected]@J @?&?J ?6?2J

11 KKKKN ?6+8J @?$#J ?@[email protected] @?@?J ?@?.J

10 KKKKN 30?8J @?@)J [email protected] @[email protected] ?@?6J

12 KKKKKN @5@?8J ?@?$#J @?@?&J ?@!@?J *?@[email protected]

W pozycji Nr. 12 bez piona f5 jest mat 3#, a bez pionów f5 i h7 - mat 4#

Z A D A N I A ś A R T Y 15 Nie w „cztery” i nie w „sześć” 13 14 Manewry jednakowe, a cele róŜne

MKKKKK I5@?@? I@!@?@ I?@?@? I@?@?, I?@?@? I@[email protected]@ I)@#@? I@?@?@ PLLLLL

KKKN @[email protected] ?@?J ,[email protected] 7@?J @#$J ?@?J @[email protected] )6?J LLLO

Białe remisują

MKKKKKKKKN I?@?@?@?8J I@+@?@?@?J I?@?@?&?"J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?$?J I?@?@?@[email protected] I*?@?@?6?J PLLLLLLLLO

- W ilu ruchach moŜna dać tu mata? - Chyba w cztery: 1.Gb2 2.Ga3 3.Gf8 4. Gg7#. Czarne nie mogą temu przeszkodzić. - Czy naprawdę są one takie bezsilne. Po 1.Gb2 Gh1! 2.Ga3 g2, czarne dostały pata.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I - To prawda. Zeby je uwolnić, potrzebne są jeszcze dwa ruchy: 3.Kh2 g1H 4.Kg1. Czyli mat jest w sześciu ruchach! - To zbytnio śpieszysz się, to zwlekasz. Mat jest w pięciu ruchach! spróbuj go dać. 16 Niezwykły przypadek

MKKKKKKKKN I7@/@?@[email protected] I@?*?@?@?J I#2#6?@[email protected] I@+"?@?@?J I?"?@?@[email protected] I@?@#@?@?J I?@?@#@[email protected] [email protected]@?@?@?J PLLLLLLLLO

- Myślę, Ŝe wygram - powiedział grający czarnymi - mam wieŜę więcej i dorabiam drugiego hetmana. A jednak wygrały białe. 17 Dość prosto

MKKKKKKKKN I7@?@?@[email protected] I@?@[email protected]?J I?@?([email protected] [email protected]@#@/@?J I?@?@?[email protected] I@?@?@?@?J I?$?@?@[email protected] I@?@?.?@?J PLLLLLLLLO Mat w 2 ruchach

20

Mat w 6 ruchach Wystarczy nacisnąć przycisk i wszystko pójdzie gładko. 19 Zjazd po schodach

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I*#@?@?@?J I?@!@?@[email protected] I@#@!@?@?J I?"?@!@[email protected] I@?@?@!$#J I?@?@)@70J I@?@?6?@+J PLLLLLLLLO

Mat w 5 ruchch Choć schody są ruchome, trzeba unikać zatrzymań (pata!) i powoli przechodzić ze schodka na schodek 20 Przez wszystkie przegrody

MKKKKKKKKN I?@?@?@?8J I,?.?@?@?J I#@?@?@[email protected] I(?$)@?@?J I'@?@?@[email protected] I$?@?@?@?J I#@?@?@?$J I.?@?@[email protected] PLLLLLLLLO

Mat w 4 ruchach MoŜe się to wydać niemoŜliwe, ale wieŜa a1 daje w czwartym ruchu mata na a8. Oczywiście czarne muszą temu sprzyjać, gdyŜ inaczej dostaną mata szybciej.

18 Jazda windą

21 W najmocniej bronionym punkcie

MKKKKKKKKN I7@?@?@[email protected] I@#@?@?@?J I?$?@?@[email protected] I@#@?@)@?J I?$?@[email protected] I@#@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I.?@?@?@?J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN I'@5@?@[email protected] I*?@?@[email protected] I-$7@?@#@J I,?@?@?@?J I'@!@%[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@/@?@?@?J PLLLLLLLLO

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Mat w 5 ruchach Zadziwiające i zabawne jest, Ŝe białe kończą matowanie ruchem W:b6, chociaŜ punkt b6 jest broniony pięciokrotnie. 22 Akuratna pomoc

MKKKKKKKKN I?@?*?@[email protected] I@?@?@?@#J I#@?@?@?"J I$?@?@?$?J I?@?@?@?8J I@?@?@?@?J I!@?@?@[email protected] I6?@)@?@%J PLLLLLLLLO

Mat w 7 ruchach Biały król decyduje: „trzeba pomóc lekkim figurom”. One same w 7 ruchach nie poradzą sobie. Choć droga daleka, moŜe zdąŜę. 23 Pracowity hetman

MKKKKKKKKN I?@?@?@'@J I@?$?@?@?J I/@?@?@?$J I@[email protected]@+@#J [email protected]@?@[email protected] I$?,?$?$?J I7$?@[email protected] I4?@?@/@'J PLLLLLLLLO

Mat w ... (?) ruchach Białe mają tylko jednego hetmana przeciwko całej nieprzyjacielskiej armii. Mimo ODPOWIEDZI -R O Z W I Ą Z A N I A Mat w jednym lub w dwóch ruchach 1. 1.¤g7#, 2. 1.¦h7# 3. 1.¦g6#. 4. 1.£g7# lub 1.£d8#. 5. 1.g7# ¥g7 2.¥g6#. 6. 1.¦f7! ¢h8 2.¦f8#. 7. 1.¢f7! ¢h7 2.£h4#. 8. 1.¥f7 ¢g8 2.¥h6# 9. 1.£h7! £h7 2.¥f7#. 10. 1.¤g7! ¢g7 2.£h7# 11. 1.¦h6! gh 2.g7#. 12. I. 1.f6 II. (bez piona f5) 1.¤f6! 2.¢f8. III. (bez pionów f5 i h7) 1.¢f7 2.¥h8 3.¤g7 (lub ¤f7+). Znajdźcie rozwiązanie

21

to one wygrywają. Jakim sposobem i w ilu ruchach? 24 Chytre zadanie

MKKKKKKKKN I/(+47,?0J I$#$?$#$#J I?@?@?@[email protected] I@?@#@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I!"!"!"!"J I.%*16)@-J PLLLLLLLLO

Ta pozycja powstała po czterech ruchach z kaŜdej strony (nie były to dobre ruchy, ale zgodne z przepisami). Jakie to były ruchy?

25 Podobnie jak wyŜej

MKKKKKKKKN I/@+47,?0J I$#$?$#$#J I?@?@?@[email protected] I@?@#@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I!"!"!"!"J I.?*16)@-J PLLLLLLLLO

W tej pozycji zniknęły nie dwa, lecz cztery skoczki. Tą pozycję moŜna uzyskać (w inny sposób) po pięciu ruchach. Podaj te ruchy. 13. 1.¤h3!! 14. 1.b8£! ¤b8 2.¤b1!! dc£ (¦), pat. 15. 1.¤e5! ¤h1 2.¤g3! 3.¤d6 itd. 16. 1.¤b8! ¦b8 2.¢c7!! ¦b6 mat 2#. 17. 1.¦e4 Z a d a n ia Ŝ a r t y 18. 1.¤b1! b2 2.¦a2 b3 3.¦a3 b4 4.¦a4 b5 5.¦a5 b6 6.¤e4#. 19. 1.¤b6! bc 2.¤c5 cd 3.¤d4 de 4.¤e3 ef 5.¤f1#. 20. 1.¦a2! ¥b2 2.¦a3 ¥b3 3.¦a6 ¤b6 4.¦a8#. 21. 1.¦g7 ¦g1 2.¦f7 ¤e3 3.¦e7 ¥c5 4.¦c7 ¥c7 5.¦b6#.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I 22. 1.¢b2 a4 2.¢c3 a3 3.¢d4 a5 4.¢e5 a4 5.¢f7 g4 6.¢g7 ¢h6 7.¥g3#. 23. Białe dają ma ta w 64 ruchach, niszcząc z szachami i ruchami wyczekującymi, wszystkie czarne figury oprócz hetmana i pionów a3 i b2.

22

24. 1.¥f3 d5 2.¥c5 ¥f6 3.¥c6 ¥fd7 4.¥b8 ¥b8. 25. 1.¥f3 ¥f6 2. ¥c3 ¥c6 3.¥d4 ¥d5 4.¥c6 dc 5.¥d5 cd.

III T A K T Y K A I S T R A T E G I A 1. P O J Ę C I E P L A N U GRY Na ograniczonej przestrzeni szachownicy działają figury dwóch nieprzyjacielskich „armii”. One poruszają się w róŜnych kierunkach, atakują, biją, bronią się, innymi słowy, znajdują się w stałym wzajemnym kontakcie. Rozmaitość moŜliwości wpro-wadza początkującego w zakłopotanie. Czy moŜna się zorientować w tym wszystkim? Całkowicie! PrzecieŜ wszystkie zmiany na szachownicy są wynikiem ruchów graczy. Te ruchy nie są przypadkowe. Mają one ogólny cel wygrać, dać mata królowi, nie przegrać. KaŜdy ruch słuŜy do osiągnięcia celu.

Z takich celowych ruchów powstają często całe manewry, plany gry. Plany powinny być nakreślone wcześniej i stanowią to co nazywa się strategią szachową; wykonanie planów jest zadaniem taktyki szachowej. Strategia objaśnia, co powinniśmy zrobić, jakie zadania rozwiązać, aby osiągnąć cel; taktyka - jak to zrobić. Przykładem realizacji znanego planu jest np matowania króla królem i wieŜą. Rozpatrzmy inny plan. Em. Lasker 1926

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@[email protected]@?@?J I?@?$?@?.J I@?,5$?@?J I?@?@[email protected] I@?@?@!@?J

I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO Białe wygrywają.

Po 1.¦h7 ¢d8 2.¢e6 czarne nie mogą przeszkodzić białym zrealizować plan: 3.¦d7 i 4.¦:d6, dzięki któremu białe wygrywają wszystkie czarne piony, odając wieŜę za gońca. Zobaczmy jaki plan znalazły białe aby rozwiązać studium: B. Horvitz 1857

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@#@?J I?@?@?@[email protected] I@?*[email protected]@?J I?@?@?@?8J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO Białe wygrywają.

1.¤f2 ¢h5 2.g4 ¢h6 3.¢f6! ¢h7! Zapędzamy króla do rogu. Na 3...Gh7 nastąpi 4.Ge3#.

4.g5 ¢h8 5.¤d4! Goniec zastawia pułapkę: 5...Gh7 6.Kf7#. 5...¢h7 6.¤a1 Ruch wyczekujący, czarne są w zugzwangu.

6....¢h8 7.g6 fg 8.¢g6#

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Tarrasch - Scheve 1894

MKKKKKKKKN I/@[email protected] I$#@'@#$#J I?@#@#@[email protected] I@?@?@?@?J I?@!"#*[email protected] I"?@?"?@!J I?"?2?"[email protected] I.?@?6)@-J PLLLLLLLLO

Pozycja czarnych jest gorsza z powodu zdwojonych pionów. Kiedy czarne obronią piona e4 ruchem f7-f5, białe zaatakują centrum f2-f3. I to jest strategiczny plan. 12.£c2! f5 Albo 12...Sf6 13.g4 i 13.Gg2. 13.¤d6 ¦e8 Lepsze było 13...Wf7. 14.O-O-O! Pora na roszadę, król nie będzie przeszkadzał figurom w ataku na czarnego króla. 14...¥f6 15.¤e5 ¤d7 16.f3! ef

23

Wymuszone, inaczej nastąpi 17.Gf6 i 18.fe. 17.gf Otwarta linia „g” posłuŜy do ataku na króla. 17...b5 18.¦g1 ¦f8 Aby na Hg2 odpowiedzieć Wf7. 19.¦d2! ¦f7 20.¦dg2 a5 20...bc tylko rozwijało gońca f1 21.£f2 ¥e8 Przeciwko Hh4. 22.¦g5! £e7 Albo 22...h6 23.Wg6 Kh7 24.Hg3 He7 25.Wh6!4. 23.£h4 ¥f6 24.£h6 ¦a7 Atak białych jest nieodparty. 24...g6 25.Wg6. 25.¤d6! £d6 26.¦g7 ¢f8 Albo 26...Kh8 27.Hh7 i 28.Wg8#. 27.¦h7! ¢e7 28.¦f7 ¢f7 29.¦g7 ¢f8 30.£f6 1:0. Wykorzystanie słabości piona e4 stopniowo zamieniło się w druzgocący atak. Wygrana białych w rozpatrywanych przykładach, jest efektem przemyślanej, planowej i poprawnej technicznie gry.

2. P O R Ó W N Y W A L N A S I Ł A F I G U R Siła szachowej figury jest określona jej ruchliwością na pustej szachownicy, innymi słowy, stopniem jej wpływu na pola (lub linie) szachownicy - jest to stała wartość figur.

Ale podczas gry szachownica nie bywa pusta. Na ruchliwość figury wpływa rozstawieie na szachownicy innych figur. TakŜe pozycja figury moŜe być dobra lub niedobra, dla osiągnięcia celów, które sobie stawiamy. Dlatego dla nas jest waŜna tylko zmienna wartość figury zaleŜna od pozycji na szachownicy. Na podstawie doświadczenia z ogromnej liczby partii, określono średnią wartość figur, o której naleŜy zawsze pamiętać:

Za jednostkę siły przyjęto piona. Mamy zatem: ¥ = §§§ ¤ = §§§ 3 piony; ¦ = §§§§§ 5 pionów; £ = §§§§§ 9 p. ¢ = §§§§ (w koñcówce) Średnia wartość figur pomaga przy ocenie wymiany, jednak czasem musimy uŜyć zmiennej wartości: Np. w pozycji: MKKKKKKKKN I?@?@[email protected] I@?@?@#$#J I?@?@?@[email protected] I@?@)@?&?J zwykle nie opłaca się wymiana gońca i skoczka za wieŜę i piona f7 w grze środkowej.

3. W P Ł Y W P O Z Y C J I N A S T O S U N E K S I L

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I I@?@?@?6?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?$7@[email protected] I@?@?@?2?J PLLLLLLLLO Hetman z reguły wygrywa przeciwko kilku pionom. Ale bywa, Ŝe jeden pion radzi sobie z hetmanem. Hetman wygrywa w podanej pozycji:

MKKKK I?@?@ I@?@? I?@?@ I@?@? I?@?@ I@?6? I70?@ I@[email protected] PLLLL

1.£g2 ¢e1 2.£e4 ¢f2 3.£d3! ¢e1 4.£e3 ¢d1 5.¢f4 ¢c2 6.£e2 ¢c1 7.£c4 ¢b2 8.£d3! ¢c1 9.£c3 ¢d1 10.¢e3 ¢e1 11.£d2 ¢f1 12.£f2#

MKKKK I?@?@ I@?"? I?@?@ I@?@? I7@?@ I@?@? I?@?6 I@/@? PLLLL

Jednak w natępnych przykładach hetman nie moŜe wygrać: MKKKK KKKKN I?@?@ ?@[email protected] [email protected]@? 6?@?J I?@?@ ?@[email protected] I@?@? @?@?J I1@?@ ?@?2J I@?@? @?@?J I?8#@ [email protected]$J I@?@? @?@?J PLLLL LLLLO Białe nie mogą wygrać

MKKKKKKKKN I?@?0?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?8?@?J I?@?0?@[email protected] I@?*?6?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Czarne nie mogą wygrać

4

24

KKKKN [email protected] @?0?J 1@[email protected] @?@?J ?@[email protected] @?@?J ?@[email protected] @[email protected] LLLLO

Ruch czarnych remis

KKKKN [email protected] @?@?J -,[email protected] @[email protected] ?@[email protected] @?@?J ?@[email protected] @7@?J LLLLO

Czarne nie mogą Białe zaczynają uniknąć poraŜki i wygrywają WieŜa jest bezspornie silniejsza od piona, ale w pozycji na lewym diagramie, wygrywają białe: 1...¦b2 2.¢c14; Prawy diagram: 1.¦f6! ¦f6 2.¢g54; Białe łatwo wygrywają po dorobieniu hetmana. Rozpatrzone przykłady pokazują, Ŝe rzeczywisty stosunek sił określa nie tylko materiał, ale teŜ pozycja. Jednak nie moŜna zapominać, Ŝe te przykłady są tylko rzadkimi wyjątkami, które nie mogą naruszać wiedzy o średniej względnej sile figur. Na zakończenie zatrzymany się na porównywalnej wartości gońca i skoczka. Początkujący często dąŜa wszystkimi sposobami do wymiany skoczków przeciw-nika, czując obawę prze nagłymi atakami. Jest to zupełnie niepoprawne. Trzeba tylko uwaŜnie śledzić, na które pola moŜe pójść wrogi skoczek, jakie groźby moŜe stworzyć, stając na tych polach, i jakie będą nasze odpowiedzi. Mówiąc ogólnie, goniec i skoczek są równocenne. Goniec jest bardziej ruchliwy niŜ skoczek, za to gra tylko na polach

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I jednego koloru, a skoczek zmienia kolor pola przy kaŜdym ruchu. JeŜeli pozycja ma zamknięty charakter to dalekosięŜność gońców się zmniejsza, i skoczek moŜe się okazać lepszy. JeŜeli linie są otwarte i trzeba walczyć z ruchem pionów, to przewagę ma goniec. Para gońców często jest lepsza niŜ od dwóch skoczków lub gońca i skoczka. ZaleŜnie od pozycjii silniejsza okazuje się to jedna, to druga figura. Patrz przykłady.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@'@?@#@J I@7@#@#"?J I?@?"?"[email protected] [email protected]@?*?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Czarne wygrywają, spychając białego króla, a dla swojego zdobywając pole c4. 1...¥a5 2.¢c3 ¢a4 3.¤f2 ¥c6 4.¤e3 ¥a7 5.¤f2 ¥b5 6.¢d3 ¢b3

MKKKKKKKKN I?@?@?@)@J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@7@?@?@!J I#@?@[email protected]@J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?(?@?J PLLLLLLLLO

W tej pozycji wygrywają białe gdyŜ goniec jest lepszy od skoczka. Np,: 1...¥d3 2.¢f5 itd.

M

25

KKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I#@?@?@[email protected] I8?@%@?@?J I!@?@#@[email protected] I@?@?@?@?J I?@[email protected]@[email protected] I@?@?@?,?J PLLLLLLLLO

Czarne zaczynają i wygrywają. Czarne najpierw wymieniają piony a i e. 1...¢a4 2.¥c3 ¢b3 3.¥e4 ¢c2! Białe próbują zatrzymać piona a skoczkiem 4.¥d6 a5 5.¥b5 a4 6.¢e1 ¤e3! 7.¢e2 ¤c5 Czarne oddają ruch aby biały król wrócił na e1. 8.¢e1 ¢b3 9.¢d2 ¢c4 0-1. Schlechter - Walbrodt 1898

MKKKKKKKKN I?@+@?@[email protected] I@#@?@?@?J I#"#@[email protected] I"?"#&?@#J I?@?"?6?"J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

W tej pozycji goniec przeciwko skoczkowi nie ma Ŝadnych szans. Np. 1... ¤e6 2.¥c6 bc 3.b74; Zukertort - Winawer 1883

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@#@?@?@?J I?"#@7@[email protected] I$?"#"#@?J I!@?"?@#@J I@%,?6?"?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

W tej pozycji goniec teŜ jest słabszy. Wygrywa 1.¥c1 ¤b4 2.¥d3 ¤c3 3.¥f4 ¢e7 4.¥d54.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

26

4. R U C H Y F I G U R I I C H S Z C Z E G Ó L NE C E C H Y KaŜdy ruch wywołuje takie lub inne zmiany w pozycji. Uwzględniając zmiany, spowodowane przez przeciwnika, my obmyślamy dalsze ruchy, czyli tworzymy plan gry. Ten plan wpływa na wybór ruchów i ich kolejność. Dlatego w celu opanowania podstaw strategii i taktyki musimy poznać wszystkie moŜliwe ruchy, ich szczególne cechy, i działanie w rozmaitych pozycjach.

Cele i cechy niektórych ruchów (atak, obrona, kontratak itp.) juŜ w pewnym stopniu znamy. Przejdźmy do rozpatrzenia innych. F. Sakman1919

MKKKKKKKKN I?@[email protected]@[email protected] I*?6#@?@#J I!@#@?@[email protected] I@?@?@?@!J I?@#@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@!@?@?0J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO Białe wygrywają.

Jedyna moŜliwość wygrania białymi, to przemiana piona a6 w hetmana. Ale przed pionem stoi goniec i przeszkadza pionowi w marszu. ZauwaŜmy pierwszą cechę figury; ona często jest przegrodą, przeszkadzającą innym figurom wykonywać ruchy. Aby pion mógł się ruszyć, goniec musi odejść. A jak będą się broniły czarne po odejściu gońca? WieŜa h2 pobije piona c2, a następnie ruchem Wc2-a2 czarne

zatrzymają piona a i zaczną awansować piona c. W takim razie, czy nie moŜna wykorzystać gońca, aby przegrodzić wieŜy dostęp na a2? No to pierwszy ruch jest jasny: 1.¤f2!, 1.¤f2! stwarzając wieŜy drugą przegrodę na 2-j linii. Teraz czarne grają 1...¦h5 z groŜbą pójścia na a5. A białe 2.¤b6 przeciwdziałając temu (odbierając pole a5). Odkry-liśmy następną cechę figury: odbieranie pól. Dalsza gra jest jasna: 2...¦h3 3.¤c5 ¦h1 4.¤d4 ¦h3 5.¤b2 ¦h5 6.¤c3, i białe wygrywają ruchami

piona, gdyŜ wieŜa nie zdąŜy na linię „a”. Trzy linie poziome są zagrodzone, a na dwóch pozostałych są odebrane pola a1 i a5. Białe wygrały dzięki moŜliwości udanego półączenia zagradzania i odbierania. Bardzo często moŜemy widzieć, Ŝe ruch ma dobre i złe strony. Uzyskując moŜliwość działania z nowego pola, figura traci te moŜliwości, które miała na poprzednim polu. NaleŜy uwaŜnie śledzić cechy ruchów, powodujących zmiany pozycji, zdając sobie dokładnie sprawę, jaki cel ma kaŜdy ruch i jaki wywiera wpływ.

5. OGRANICZENIE RUCHLIWOŚCI FIGUR I PIONÓW Figura powinna być aktywna, powinna działać: napadać, ograniczać wrogie figury,

zdobywać je. Powinna ona być ruchliwa. KaŜde zmniejszenie ruchliwości zmniejsza

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I jej siłę, czyni ją słabą, w efekcie czego niekiedy staje się ona celem ataku. Zobaczmy w jakich przypadkach bywa ograniczona ruchliwość figur. Przyczyn jest wiele, i wszystkie trzeba dokładnie poznać.

ZAGRODZENIE Ruchliwość figur jest ograniczana przez inne figury, które przegradzają linie lub zajmują pola. Dobrym przykładem, w jakim stopniu mogą być figury zagrodzone jest pozycja wyściowa, w której linie dla hetmana, wieŜ, gońców i króla są całkowicie zamknięte. WaŜną rolę odgrywają zagrodzenia takŜe w dalszej grze. Oto przykłady: Alechin - Colle 1925

MKKKKKKKKN I?@[email protected]@J I$?@/@#$?J I?$1@?@#@J I@?@!@?4?J I!@?@?@[email protected] I@?@?@?"?J I?@?@?"?"J I@?.?.?6?J PLLLLLLLLO

Nastąpiło tu 1.£d7!! ¦d7 2.¦e8 ¢h7 3.¦c8, i czarne poddały partię. Pozycja jest tragikomiczna: nic nie daje 3...Kh6, gdyŜ pole g5 blokuje własny hetman; z tego samego powodu nie moŜna zagrać 3...g6-g5. Zagrodzenia powodują ścieśnienie pozycji, w których siła figur, z reguły, nie moŜe być wykorzystana ani do ataku, ani do obrony. Dlatego trzeba się trodzczyć o otwarte linie, zapewniające figurom swobodę. Ograniczenie ruchliwości nieprzyjacielskiego króla często stwarza strona atakująca w celu dania mata.

27

MKKKKKKKKN I/@?4?0?8J I@?$?,?$#J I#@'@?@[email protected] I@#@1@+&?J I?@?@'@[email protected] I@)"?*?@?J I!"?@?"!"J I.?@[email protected]?J PLLLLLLLLO

1.£g8! ¦g8 2.¥f7# JaŜeli w tej pozycji zdjąć z szachownicy gońca b3, a wieŜe przestawić na e8, to moŜna dać mata w czterech ruchach: 1.Sf7 Kg8 2. Sh6 Kh8 (2...Kf8 3.Hf7#) 3.Hg8! Wg8 4.Sf7#. RóŜnego rodzaju zagrodzenia, a takŜe moŜliwości otwarcia dla siebie linii wykorzystały białe w następnej partii. Czygorin - Davydov 1874

MKKKKKKKKN I/@+8/@[email protected] I$#$?(#@#J I?@[email protected] I@?@?(?@?J I?@)@?2!4J I@?@!@?@?J I!"!@?@[email protected] I@?@?.-6?J PLLLLLLLLO

Czarny król jest bardzo ścieśnony, ale białe muszą jeszcze otworzyć linie, aby stworzyć niebezpieczne groźby. Po poświęceniu jakości 20.¦e5 de 21.£e5 grozi 22.Hd4#. Czarne zagrały 21...¤g4. Nastąpiło teraz 22.£d4 ¢c8 23.¤e6!! ¢b8 24.¥d7 ¢c8 25.¥c5 ¢b8 26.¥a6! ba 27.£b4#.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Flohr - Tolush 1945

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected] I@?@?@#,#J I?@?0?@#@J I@?@?@?@?J I?@[email protected]@[email protected] I@!$?@!@?J I#@?@?"5"J I@?.?@?@?J PLLLLLLLLO

Czarne realizują wolnego piona: 34...c2 35.¦c2 Z groźbą mata po Wc8. 35...¤b2!! 0-1. Zwolnienie dla króla pola g7 i zagrodzenie piona a2, który teraz kosztuje wieŜę. Znaczenie zagrodzenia pokazuje zabawnie Ŝartobliwe zadanie:

MKKKKKKKKN I?@?*?@[email protected] I@/@?$?@?J I/@[email protected] I,7$?"?$?J I?$?"?"!$J I$?"?@?@!J I!"?6?@[email protected] I@?@)@?@?J PLLLLLLLLO

1.¤a4 ¢a4 Albo 1...Kc4 2.Gb3 i król wraca na b5. 2.b3 ¢b5 3.c4 ¢c6 4.d5 ¢d7 5.e6 ¢d8 6.f5. Budowa nieprzenikalnego dla czarnych muru została zakończona.

ODBIERANIE PÓL Ruchiwość figury jest ograniczona, kiedy pola na które ona moŜe chodzić są pod biciem. Starodawne zadanie

28

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@?,J I@?@?@?@?J I?&#&?@[email protected] I@?$?$?@?J I?@#@!@[email protected] I8+6?@?@?J PLLLLLLLLO

Czarne są bardzo ścieśnione: królowi odebrano wszystkie pola, nie wono Gb1-a2 wobec Sc2#, piony są zablokowane. Pewną ruchliwość ma goniec h6. Białe grają 1.¥e6, 1.¥e6 zabierając gońcowi wszystkie pola. Gdziekolwiek on pójdzie białe go zabiją, i następnie:2...Ga2 2...Ga2 3.Sc2#.

MKKKKKKKKN I?(?@?@?(J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@)@?@?@)J W tej pozycji gońce zabierają wszystkie pola skoczkom. To zdarza się często. Ograniczenie ruchliwości figur z powodu niedostępności pól i zagrodzenia linii gra waŜną rolę w kaŜdej szachowej partii. Niekiedy prowadzi to do katastofy. Keres - Kotov 1947

MKKKKKKKKN I?@[email protected],?0J I@+@?@#@#J I#@3$?(#@J I*?(?$?@?J I?@%@!@[email protected] I@!&?@?")J I?@!@?"?"J I@[email protected].?6?J PLLLLLLLLO

Tutaj czarny hetman ginie po ruchu 20.¥e5!, gdyŜ nie ma odejścia, a jeśli 20..de to Hd8#.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I BRZEG SZACHOWNICY Znaczny wpływ na ruchliowość figury ma oddalenie od centrum, ustawienie figury na brzegu szachownicy lub w pobliŜu. Na przykład, w pozycji początkowej, nawet po kilku ruchach pionami ruchliwość figur jest jeszcze bardzo mała. Aby mogły one działać, wyprowadzamy je w pobliŜe centrum, czyli „rozwijamy”. Figury ustawiona na brzegu szachownicy, odcięte od swojej bazy, częto giną.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I$?@?8?@#J I?@?@?@#@J I@#@?@#@?J I?@?@[email protected] I")@!@?@!J I?"!@?@?(J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Po 1.¢g3 ¥f1 2.¢f2 ¥d2 Albo 2...Sh2 3.Kg44. 3.¤a2 i 4.¢e24; skoczek ginie. Mata dajemy królowi prawie zawsze na skrajnych liniach, gdyŜ tam ruchliwość króla jest minimalna. Dlatego podstawowa metoda matowania w najprostszych końcówkach, to stopniowe zepchnięcie króla na brzeg, a niekiedy do rogu szachownicy. Ograniczenie ruchliwości powodowane bliskością brzegu szachownicy, często łączy się z innymi motywami: odebraniem pól zagradzaniu prez figury. W następnym przykładzie mamy ograniczenie ruchliwości czarnego króla przez czarne figury.

MKKK I/8/ I@?@ I?2? I@?@ I?,? I@?@ I?"? [email protected]@ PLLL

29

KKKKKN [email protected] ?@?@?J $?@#2J ?@?@?J "!@[email protected] [email protected]@?J @?@[email protected] [email protected]?J LLLLLO

W pozycji na prawo białe grają: 1.¦f8 £e8 2.¦f8 ¦f8 3.£g6#. Końcową pozycję pokazuje lewy diagram. Jest to tak zwany „mat z epoletami”.

BRONIĄCA FIGURA Ruchliwość figury jest ograniczona, kiedy broni ona innej figury, albo jakiś waŜny punkt. W takiej sytuacji odciągnięcie lub zabicie broniącej figury często wygrywa.

MKKKK I?@+@ I6?@? I?"?@ I@?@? I)@?8 I@?@? I?@?@ I@?@? PLLLL

KKKKN ?@[email protected] @?@?J [email protected]@J @?@+J ?@[email protected] @/@?J 5@?.J @?@?J LLLLO

Goniec c8 broni punktu b7, przeciwdziałając ruchowi piona b6. Białe wygrywają ruchem 1.¤e7, odciągając obronę. Na prawym diagramie białe grają 1.¦:h54. 1.¦:h54 Alatortsev - Konstantynopolsky 1937

MKKKKKKKKN I/@[email protected]@J I@?@[email protected]$#J I?@?@?@[email protected] I@?@+$?@?J I!@)@?@[email protected] I@?2?"?"?J I?@?@?@?"J I.?.?@?6?J PLLLLLLLLO

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Przez wymianę 1...¤c4 2.£c4 czarne zaciągnęły białego hetmana pod bicie. Tego hetmana broni wieŜa c1. Nastąpiło 2...¦d1, i białe poddały partię, gdyŜ na 3.Wd1 nastąpi 3...Hc4; a jeśli 3.Kg2 to 3...Hc4 4.Wc4 Wa1. Ragozin - Panov 1940

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected] I@#4?@#@#J I?@?@#@#@J I@-@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I"!@[email protected]"?J I?@?@?"?"J I@?0-@?6?J PLLLLLLLLO

Tutaj nastąpiło 1...£c6!, i białe nie mają obrony przed stratą wieŜy. JeŜeli 2.H:c6 to nastąpi 2...W:d1 i 3.bc. Nie ratuje i 2.He2 albo Hd3, nastąpi 2...Wd1 3 Hd1 Hb54. Keres - Fine 1946

MKKKKKKKKN I?@/@[email protected] I@?@?@#,#J I?@?@?(#@J I@3$!@?&?J I?@?@?*[email protected] I@?@?@[email protected] I?@?@?"!"J I@[email protected]@-6?J PLLLLLLLLO

Białe zagrały 1.¥:f7!, 1.¥:f7! i nie wolno ani 1...K:f7 2.He6#; ani 1...Wf7 (odciągnięcie broniącej figury) 2.H:c8 z wygraniem jakości. Levenfish - Chekhover 1935 MKKKKKKKKN I?@?@[email protected]@J I$?@#@/(#J I?$?"#@?4J I@?@?@?@?J I?"!2?@?"J I@?@?@?@?J I!*?@?"?6J I@?@?@?.?J PLLLLLLLLO

30

Hetman d4 broni jednocześnie pionów h4 i f2. Wystarczy mały ruch 1...e5! i białe przegrywają.

ZWIĄZANIE Figura ma ograniczoną ruchliwość, kiedy jest związana, to znaczy zakrywa coś waŜnego, na przykład cenną figurę lub krytyczny punkt,

MKKKK [email protected]@ I@?(? I?@?@ I@?@? [email protected]@

KKKKN ?@[email protected] @[email protected] ?@'@J @?@?J )@[email protected]

MKKKK I7@?4 I@#@? I#@?@ I@?@) I1@?@

KKKKN [email protected]@J @#,?J ?@?$J @!@?J [email protected]@J

MKKKK I?@+0 I8#.? I?.#@ I@?"? I?&/@ I@?@? I!"?@ [email protected]@? PLLLL

KKKKN ?@/@J @[email protected] ?@[email protected] @?@?J )@?"J 6?@?J ?@[email protected] @?.?J LLLLO

Na lewym diagramie skoczek jest całkowicie pozbawiony ruchliwości; na prawym, jeśli skoczek zrobi ruch, to zginie hetman.

Pion b7 jast związany przez gońca, dlatego białe matują 1.£:a6 ¢b8 2.£:b7#. 2.£:b7# Na prawym diagramie białe ruchem f5-f6 atakują gońca g7 i wygrywają go.

Na lewym diagramie białe grają: 1.¥c6 ¢a8 2.¦a6 ba 3.¦a7#. Na prawym diagramie białe tworzą związanie i wygrywają figurę: 1.¦:g6 ¦:g6 2.h5. W grze praktycznej niekiedy moŜna odejść związaną figurą, ale w tym przypad-

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I ku ona powinna stwarzać jakieś niebezpieczne groźby, np. groźbę mata. Przykład: 1.e4 e5 2.¤c4 d6 3.¥f3 ¥c6 4.¥c3 ¤g4 5.¥:e5? ¤d1?? 6.¤:f7 ¢e7 7.¥d5#. Mat Legala. Smyslov - Kasparian 1947

MKKKKKKKKN I?0+@?@[email protected] I@?@?@#@#J I#"7@?@#@J I@?@#@?"?J I?@?"#"[email protected] [email protected]@?"?@?J I?"?@?6?"J I@?@?@)@?J PLLLLLLLLO

1.b7! ¤e6 Albo 1...Gb7 2.Ga64; z wymianą wszystkich figur; lub 1...Wb7 2.Wc3 Kd7 3.Gh34. 2.¤a6 ¢c7 3.¦c3 1-0. 3...Kb6 4.Wc8! Ka74. Ciekawe przypadki związania występują w następnych partiach. Bykova - Bane 1952

MKKKKKKKKN I/@?@?@?8J I$+@?@?@#J I?$?(3@?"J I@?$#@?2?J I?@?@?@[email protected] I@?&!@?@?J I!"!@?@)@J I@[email protected]@?J PLLLLLLLLO

1...¦g8 2.¦f8! ¥f5 Albo 2...Se8 3.We8! He8 4.Hf64. 3.¦g8 £g8 4.£f5 £g2 5.£f8 1-0.

31

Euwe - Keres 1948

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?$7J I?@?@?@?$J I@?0?@#@?J I?@?@?"3(J I@!@?@?@?J I!@?2?@!"J I@?*[email protected]?J PLLLLLLLLO

1...¦c1! Teraz złe jest 2.Wc1 Sf34. 2.h3 ¥f3! 0-1. Teraz z powodu podwójnego związania nie jest moŜliwe ani 3.gf, ani 3.Wf3; a na jedyny ruch 3.Kf2 nastąpi 3...Wf1°. Klaman - Lisicyn 1937

MKKKKKKKKN [email protected][email protected] I$?@?@?@#J I?@?@?"#@J I@?$!@?@?J I?4#@?2?"J I@?@?@[email protected] I!"?@?@[email protected] [email protected].?@?@?J PLLLLLLLLO

Związanie zdwojonych pionów na linii „c” (poziome i pionowe) jast charakterystyczną cechą tej pozycji. Białe wygrały z miejsca ruchem: 1.¦b3! 1-0. Złe jest 1...cb wobec 2.Hb4, a po odejściu hetmana nastąpi 2.Hb8 i 3.Wb74.

BRAK CZASU Wielką rolę odgrywa w szachach czas. Jednostką czasu jest ruch, powodujący takie lub inne zmiany w ustawieniu figur na szachownicy. Poza roszadą, kaŜdym ruchem moŜna przesunąć tylko jedną figurę; pozostałe figury w momencie wykonywania ruchu pozostają nieruchome. Dlatego w grze szachowej jest moŜliwe ograniczenie ruchliwości figur z powodu braku czasu na przemieszczanie figur. Przykład:

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKKKKKKN I/,?@?@?8J I@+@%@?$?J I#@?@?(?$J I(#@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I"?"1@?"3J I)"?*?"?"J I@?@?.?6?J PLLLLLLLLO

Białe remisują. Czarne mają figurę więcej i mocną pozycję: grozi mat na g2; skoczek d7 jest pod biciem. NaleŜy przeszkodzić normalne-mu działaniu czarnych figur, uczynić je nie-ruchomymi, inaczej nastąpi mat. 1.¦e8! ¥e8 2.£h7! ¢h7 Teraz czarne mają moŜliwość dania wiecznego szacha. 3.¥f8 ¢h8 4.¥g6 ¢h7 5.¥f8 itd. Remis.

32

często bezczynne, na początku partii unika się wykonywania kilku ruchów pod rząd jedną, tą samą figurą. NaleŜy osczędzć czas (ruchy) i wprowadzać do gry jak najwięcej figur w minimalnej liczbie ruchów. JeŜeli lekcewaŜy się tą regułę, wiele figur zostanie niewyprowadzonych i stłoczonych. W decydującym momencie nie wystarczy czasu, aby je uczynić aktywnymi, zdolnymi do odparcia nacisku przeciwnika. Brak czasu daje się odczuć takŜe w sytuacji, gdy pod biciem znajdują się jednocześnie dwie figury. W większości przypadków udaje się wycofać lub obronić tylko jedną figurę, druga staje się ofiarą ataku. Mówiąc o kłopotach, związannych z niedostatkiem czasu, my w istocie, przechodzimy do wzmocnionego działania figur, powstającego w wyniku tak zwanych „forsownych” ruchów, stwarzających rozmaite groźby.

Wobec tego, Ŝe przy dowolnym ruchu figurą pozostałe figury są nieruchome i

6. R U C H Y F O R S O W N E Forsownymi nazywamy ruchy szczególnie silne, z którymi trzeba się liczyć przede wszystkim wobec niebezpieczeństw (gróźb) jakie one powodują. Groźbą jest np. atak na króla (szach, groźba mata). MoŜna teŜ grozić wygraniem materiału lub zajęciem waŜnego pola. Przy tym często bywa, Ŝe powstające dla przeciwnika zagroŜenia, nie mogą być odparte byle jakim ruchem. W większości przypadków przy forsownych ruchach moŜliwe są tylko określone, nieliczne, nie rzadko jedyne odpowiedzi.

S Z A C H JeŜeli król dostał szacha to wybór ruchów jest niewielki: odejście króla na inne pole,

zasłona przez jakąś figurę lub zabicie figury szachującej. Obrona przed szachem często powoduje niekorzystne skutki. Na przykład po odejściu król traci prawo do roszady, po zasłonie figura jast związana. Wyczuwając podświadomie siłę tego ruchu, początkujący dają szacha przy kaŜdej okazji. Ale szach nie związany z dalszym rozwojem gry, często bywa pustym ruchem. Niekiedy moŜe on okazać się szkodliwym, np. jeśli szach wypędza króla na lepsze pole, albo nasza figura po szachu znajdzie się w złej pozycji. S z a c h - jest silnym taktycznym środkiem walki, jeŜeli stanowi część poprawnego manewru.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKK I?8?@ I@?@? I)6?@ I@?*? I?@?@ I@?@? I?@?@ I@?@? PLLLL

KKKKN %@[email protected] @?@?J [email protected]*J 0?@?J ?@[email protected] @?@?J ?@[email protected] @?@?J LLLLO

Dwa maty w dwóch posunięciach. Białe dają szacha, spychając króla do rogu i odbierając mu moŜliwość odejścia, a następnie dają mata gońcem. Tolush - Randviir 1947

MKKKKKKKKN I?0?@?@[email protected] I@?@?@?$#J I?@?@[email protected] I@?@?.?&?J I!0?@?([email protected] I@!@?@!@?J I?@?@?@!"J I@[email protected]@?6?J PLLLLLLLLO

Serią szachów białe dały oryginalnego mata:. 1.¦d6! ¢e5 2.¥f7 ¢f5 3.g4#.

MKKKK [email protected]@ I@?@? I?@?@ I@?@? I?@)@ I"?0? I?@%@ I6?@? PLLLL

KKKKN 30?8J @?$?J [email protected] @?@?J ?@[email protected] @?6?J ?@[email protected] 2?.?J LLLLO

W lewej pozycji białe ratują dwie figury grając Ga6+ i odchodząc skoczkiem. W pozycji prawej białe dają mata „Dilaram” w czterech ruchach (4.#): 1.¦h1 ¢g8 2.¦h8! ¢h8 3.£h1 ¢g8 4.£h7#

33

MKKKKKKKKN I?@?2?@[email protected] I@?@?@#@7J I?@?@?@#$J I@?@?@?@?J I?@[email protected]@?6J I@?.?@?@!J I?@?@[email protected] [email protected]@?@?4?J PLLLLLLLLO

Biały król znajduje się w niebezpieczeństwie, gdyŜ nie ma osłony pionowej. Jednak białe uratowały się typowym zagraniem: 1.£h8! ¢h8 2.¦c8 ¢g7 3.£e5 ¦f6 4.¦g8! ¢g8 5.£e8 ¢g7 6.£h8 ¢h8‡ Pat. Białe oddały wszystkie swoje figury przy nieustannych szachach. Bardzo często celem serii szachów jest zajęcie figurą decydującego pola bez dania przeciwnikowi czasu na jakiekolwiek obronne ruchy. A. Troicky 1930

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected]@J I"?@?@?@?J I?@#@[email protected]@J I@?@?@?@#J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@[email protected]@?J PLLLLLLLLO

Wygrana. 1.a8£ £f8 2.£a2 ¢h8 Białe „schodkowym ruchem” prowadzą hetmana na d4 3.£b2 ¢g8 4.£b3 ¢h8 5.£c3 ¢g8 6.£c4 ¢h8 7.£d4 ¢g8 8.£d7 I mat jest nieunikniony. Jeszcze silniejszy jest p o d w ó j n y szach, odmiana szacha z odsłony. Jedyną obroną przed podwójnym szachem jest odejście króla. Jedyną obroną przed Podwójnym szahem jest ucieczka króla.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Zadanie - Ŝart

MKKKKKKKKN [email protected]@?@[email protected] I@?$#@?@?J I?@?$/@[email protected] I@?@?$+@?J I5@#@?$'@J I@?,'@7$?J I?@?$/@[email protected] I@?@?@?*)J PLLLLLLLLO

Wygrana To zadanie (White 1919) ilustruje ogromną siłę podwójnego szacha. Schodkowym ruchem (przez f2, f3, e4 itd) wieŜa serią podwójnych szachów zapędza króla na a7. Po 10.Wb7 czarny król ma wybór: 10...Ka6 11.Wa7# lub 10...Ka8 11.Wa7 i 12.Wa8#. Niezgrabna wieŜa bardzo śmiesznie przeszła (jakby po przekątnej) na pole a8.

MKKKKKKKKN I/([email protected] I$#$?@#8?J I?@?@?(?$J I@?@!@?@?J I?@!@?@[email protected] I@!@)@-@?J I!*?@?@!"J [email protected]@?6?J PLLLLLLLLO

Wygrana. 1.¦f6 ¤d1 2.¦h6 ¢h7 3.¦g7 ¢h8 4.¦h7 ¢g8 5.¦h8#. Podwójny szach nie jest jedynym niebezpiecznym rodzajem szacha z odsłony. Odchodząca figura moŜe napaść nie na króla, a na inną figurę.

PODWÓJNE U D E R Z E N I E (A T A K) Jednoczesny atak na kilka figur, w większości przypadków na d w i e figury, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych ruchów, które wygrały nie jedną partię.

34

Podwójne uderzenie moŜe być wykonane we właściwej pozycji przez dowolną figurę. Oto typowe przykłady rozmaitych podwójnych uderzeń róŜnych figur.

MKKKK I?@?@ [email protected],? I?@'@ I@?@? MKKK I?,? [email protected]@ I'@? I@?@

KKKKN ?@?8J @%@?J ?@[email protected] 4?@?J

KKKKKN 4?@?0J ?@%@?J @?@[email protected] ?@?@?J

MKKKK I/@?@ I@?@? I?@)@ I@?@/

KKKKN ?@[email protected] $-@#J ?@[email protected] @?@?J

MKKKK I?@?@ I@?@? I/@'@ I@!@?

KKKKN ?@?8J @?@?J ?@[email protected] 2?@#J

Oto charakterystyczny przykład wygrania figury za pomocą „widełek”:

MKKKKKKKKN I/@?@/@[email protected] I@#$?@#@#J I#@?$'[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@!@[email protected] I@%&?@?@!J I!"!@?"[email protected] I@?@?.-6?J PLLLLLLLLO

1.f4 f5 2.g4! I figura ginie.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKKKKKKN [email protected]@?@[email protected] I@[email protected],?8?J I#@?@?@?0J I@#@?$!@?J I?@?$!@'4J I@?@?@?@?J I!@?@[email protected]"J I@?@?@?6?J PLLLLLLLLO

1.f6 ¢f6 2.£f5 ¢g7 3.¦g44. Jednoczesny atak występuje w najróŜniejszych formach. Do nich naleŜą i takie przypadki, w których atakowane figury znajdują się na jednej linii lub przekątnej.

MKKK KKK I?@ [email protected]@ I@ @ ?4? I?@? @?@ I@?0 ?@? I?0? @?@ I*?@ ?@% I?@? @?@ I@?@ ?.? PLLL LLL

KKN ?8J @?J [email protected] @'J [email protected] @?J [email protected] @1J LLO

NiŜej mamy typowy przykład wygrania wieŜy na siódmej linii.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I0?@[email protected]@-J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J Chekhover - Kasparian 1938

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected]@J I@?@?@?@#J I#@?$?([email protected] I@?@!$?@+J I!@)[email protected] I@?@?@[email protected] I?"[email protected]@[email protected] [email protected]@?&?@?J PLLLLLLLLO

Ruchem 1...¥:e4 czarne wygrały piona i rozerwały łańcuch białych pionów, gdyŜ na 2.He4 nastąpi 2...Gg6.

35

Chygorin - Janowski 1900

MKKKKKKKKN I?@?.?@[email protected] I$#@?@#8#J I?@#@/[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?"[email protected] I@?2?@?&?J I!"!@?@!"J I@?@?@?6?J PLLLLLLLLO

Tutaj nastąpią dwa podwójne ataki, jeden za drugim. 1.f5 ¤f5 2.£c5 1-0.

MKKKKKKKKN I-@?@?@[email protected] I"?@[email protected]@?J I?@?@?@[email protected] I0?@?@?@?J I?@?@[email protected]@J

Wygrana WieŜa a8 blokuje piona a7; jeśli ona odejdzie pion zginie. Ale moŜna wygrać podwójnym atakiem: 1.¦h8! ¦a7 2.¦h74; Jeśli ruch miałyby czarne, to po 1...Kg7! białe nie mogłyby juŜ wygrać. Petrosian - Simagin 1956

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected] I$?@?@/@#J I?@?4?@[email protected] I@?$?$?&?J I!@!@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@[email protected]*J I@?@?@[email protected] PLLLLLLLLO

Wygrana. Nie daje wygranej 1.Sf7? Hd1 z wiecznym szachem. Nastąpiło: 1.£a8 ¢g7 I grę zakończyła piękna seria podwójnych ataków. 2.¤e5 £e5 3.£h8!! ¢h8 4.¥f74; Teraz podwójny atak dwiema figurami

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKK I?@?@ I@?@? I?@?@ I,[email protected] I?@?@ I@!@? I)@?@ I@?@? PLLLL

KKKKN ?@[email protected] @?(?J ?@[email protected] @?@?J +@[email protected] @#@?J ?@[email protected] @?.?J LLLLO

1.b44; 1.gf4; Lewa pozycja: czarny goniec ginie. Prawa pozycja: ginie czarny goniec lub skoczek Ljublinsky - Baturinsky 1945

MKKKKKKKKN I?@?0/@[email protected] I$?@?@#$#J I?$?@[email protected] I@!@?(?@?J I?@?.'@[email protected] I*?@?"?@?J I)@1@?"!"J I@?@[email protected]?J PLLLLLLLLO

1...¥f3! 2.gf £g6 3.¢h1 ¥g3 4.hg £c2. Szach z odsłony jest szczególnie groźną bronią, kiedy moŜe być powtórzony wielokrotnie, jak w poniŜszym przykładzie. „Młynek”

MKKKKKKKKN I?@?@?([email protected] I$#$+.?@?J I?(?@?@[email protected] I@?@?@#@?J I?@?@?@[email protected] I@!@?@!@?J I!*?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

1.¦g7 ¢h8 2.¦d7 ¢g8 3.¦g7 ¢h8 4.¦c74; Siła podwójnych uderzeń jest tak duŜa, Ŝe obrona przed nimi jest bardzo trudna; ona

36

powinna polegać na równie silnych ruchach Ilin-Gen. - Levenfish 1936

MKKKKKKKKN I/@[email protected]@?0J I$#$3$?@#J I?@'@#@#@J I@)"?"?@?J I?@[email protected]@[email protected] I@?@?(?@?J I!"?&?@!"J I.?*[email protected] PLLLLLLLLO

Biały hetman atakuje skoczka e3 i gońca g4. Potrzebna są silne środki obrony. 1...£d4! 2.¤c6 bc 3.£d4 ¥c2 I dzięki podwójnemu atakowi czarne odegrały hetmana.

BICIE Bicie figury teŜ jest forsownym ruchem, gdyŜ w większości przypadków wymusza tylko jedną odpowiedź - odbicie. Niekiedy moŜna na bicie odpowiedzieć podwójnym atakiem lub innym forsownym ruchem, ale przewaŜnie w tym samym celu: odbicia figury. Inaczej partia moŜe być przegrana. Jeśli przy biciu oddajemy figurę za słabszą, nazywamy to ofiarą lub poświęceniem, tak jak i w przypadku, kiedy poprostu oddajemy figurę. W obydwu przypadkach my specjalnie tracimy materiał aby uzyskać lepszą pozycję. Cele, które osiąga się przez ofiary, są bardzo róznorodne; z niektórymi zapoznamy się w tym rozdziale. Jeśli przy biciu oddajemy figurę równie cenną, następuje wymiana. Co osiągamy przez wymianę, jaki moŜe być jej cel? Wymianę w celu zmniejszenia materiału lub, jak mówią, uproszczenia pozycji, spotkaliśmy na początku rozdziału. takie uproszczenie jest, z reguły, korzystne dla silniejszej strony. Bardzo waŜne jest Ŝeby przy wymianie nie pogorszyć swojej pozycji, w szczególności ustawienia pionów, gdyŜ defekty w ich ustawieniu są zwykle nienaprawialne.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I KKKKN [email protected]@J @#$#J ?([email protected] @?*?J

KKKKN [email protected]@J @#@#J [email protected] @?@?J

Bicie gońcem skoczka spowoduje pogorszenie pozycji czarnych. Obrona izolowanych pionów jest trudna, a otwarcie linii „g” moŜe być groźne dla króla. Nimcowicz - Amator 1923

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@/@?@#@#J I?@?8+@#@J I@?.?@?@!J I?@?&?@[email protected] I@#6?"!@?J I?"?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Sprytną wymianą białe całkowicie rozbiły pionową pozycję przeciwnika: 1.¦c6! ¢d7 2.hg! hg 3.¥e6! fe [3...Kc6 4.Sd84] 4.¦c5 i dalej ¦g5 itd.

MKKKK I74?@ I$#@+ I?@?@ I*'@? I?@?@ I@?@) I!"!@ [email protected]@PLLLL

KKKKN ?@/@J @?@?J #@[email protected] "#@#J ?"'"J &)"?J ?@[email protected] @?@?J LLLLO

Lewy diagram: 1.¤b5 ¤b5 2.¦d8. Prawy diagram: 1.¤g4 hg i pion g3 jest bezpieczny.

MKKKK [email protected]@ I@#,? I#@?( I(?@? I?@?@ I@?*? I!"!@ I@?6PLLLL

KKKKN [email protected] @#$#J [email protected] $?@?J )@?2J @?"?J [email protected]@J @[email protected] LLLLO

37

Lewy diagram: wymiana 1.¤:a5 odciąga gońca c7 od obrony skoczka d6. Prawy diagram: czarne po 1...£:h4 niszczą najbardziej groźną figurę białych. Celem wymiany jest często zniszczenie szczególnie ruchliwych lub niebezpiecznych figur przeciwnika. Szczególne miejsce zajmują wymiany, których celem jest wygranie czasu.

MKKKK I?@?@ I8?@? I'@?@ I@?@! I?")@ I"?0? I?@%@ I6?@? PLLLL

KKKKN [email protected]@J @#$#J ?@[email protected] @'@?J )@[email protected] @?@?J ?"!"J .?6?J LLLLO

Lewy diagram: białe ratują się przed stratą figury biciem 1.¤:a6. 1.¤:a6 Prawy diagram: białe grają 1.¤:f5 z groźbą mata, i czarne nie odbiorą figury. W obu przypadkach białe wygrały czas.

MKKKKKKKKN I?,?@'@[email protected] I$/[email protected]$?J I?@?@#@[email protected] I@-@?@#@?J I?@?@?@[email protected] I@!@)@!&?J I?@!@?2!"J I@?@?@?6?J PLLLLLLLLO

Czarne mają ruch i chcą związać białego hetmana gońcem z a7. Czy to się uda? 1....a6 2.¦:b7 £:b7 i białe się obronią; Albo 1...¦:b5 2.¤:b5 a6 3.¤e:8 i białe się obronią. Wygranie czasu jako cel wymiany wstępuje w praktycznej partii niekiedy juŜ od pierwszych ruchów: Na przykład: 1.e4 d5 2.ed £:d5 3.¥c3 z atakiem na hetmana, co wymusza jego ruch;; albo

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I 1.e4 e5 2.d4 d6 3.de de 4.£:d8 ¢:d8; pozbawiając czarne roszady, białe uzyskają przewagę w rozwoju. W rezultacie, białe szybciej, niŜ czarne wprowadzą do walki swoje figury (szczególnie wieŜe). W innych przypadkach dąŜymy przy pomocy wymian do nadania pozycji określonego charakteru (otwarty lub zamknięty), osiągnięcia upragnionego stosunku walczących sił (np. skoczka przeciwko gońcowi lub odwrotnie), opnowania pól. PRZEMIANA PIONÓW Przemiana piona w figurę (najczęściej w hetmana) jest szczególną postacią wygrania materiału, i zwykle na tyle zmienia stosunek sił, Ŝe przeciwnok często poddaje partię, uznając bezcelowość dalszej walki, kiedy się przekona, Ŝe w Ŝaden sposób nie moŜe powstrzymać marszu wolnego piona. Dlatego ruch wolnego piona, a niekiedy nawet tylko groźba wyrobienia wolnego piona, jest ostrą, forsowną kotynuacją. Chekhover - Rabinovich 1934

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?8?@#J I?$?@?@[email protected] I@?(?@!"?J I#@?@[email protected] I@!@#@?@?J I!@?&?@?"J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

W tej pozycji czarne wygrały piona nieoczekiwanym ruchem 1...¥:b3!. 1...¥:b3! Skoczek jest nietykalny: 2.ab a3 i jeden z czarnych pionów zostaje hetmanem. Nie wolno teŜ 2.Sb3 ab 3.ab d2; wolny pion „d”, do wymiany zablokowany skoczkiem uzyskuje swobodę. Wobec tego białe zagrały 2.¢e3 godząc się za stratą piona. Szczególnie mocno działa groźba przemia-ny piona, w płączeniu z innymi groźbami.

38

Lisycyn - Riumin 1934

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] [email protected]@?@?J I?@?@[email protected] I"?,?@/@?J I?@?$-@#@J I@?@?$?"?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?6?J PLLLLLLLLO

1...d3 2.¦:d3 Nie było nic lepszego. 2...e2+ 3.¢g2 ¦f2 4.¢g1 ¦f1 Czarne opanowały pole przemiany piona. 5.¢g2 e1£°; Zdarzają się teŜ przypdki kiedy przemiana piona następuje nie w hetmana, lecz w inną figurę. Tak jest w następnych diagramach:

MKKKK I?@?@ I8?"? [email protected]@ I@?@?

KKKKN [email protected]@J @'@?J ?@!"J @[email protected]

Piona trzeba koniecznie przemienić w wieŜę. Lewy diagram: 1.c8¦!, 1.c8¦! po 1.c8H był pat. Prawy diagram: 1.h7 ¢g7 2.gf ¢h7 3.f8¦! itd. W następnym przykładzie pion stanie się skoczkiem: Laburdonnais - Amator 1837

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?"?8?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@[email protected]@?J I?@?@?@[email protected] I@?@#$?@?J I?@?@/[email protected] I@[email protected]@?@?J PLLLLLLLLO

Czarne groŜą 1...We1#, a po 1.Hd3 f1H#. 1.c8¥! ¢e8 Na 1...Kd8 nastąpi 2.Hd3+ i Ke24. 2.£g6! ¢f8 3.£f6 ¢g8 Inaczej białe dają mata na e7.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I 4.¥e7 ¢h7 5.£g6 ¢h8 6.£g8#.

GROŹBA RównieŜ stworzenie groźby bicia moŜe być forsownym posunięciem.

39

L. Kubbel 1922

MKKKKKKKKN I?&?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I5@?@?@[email protected] I@[email protected]@?@?J I?@?$?@?*J I$?@?@?@?J I?@!"?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Wygrana. Czarny pion grozi, Ŝe stanie się hetmanem. Białe, aby wygrać stwarzają całą serię gróźb: 1.¥c6! ¢:c6 2.¤f6 ¢d5 3.d3! a2 4.c4 ¢c5 5.¢b7! Na 5...a1H nastąpi 6.Ge7#. Czarny król musi odejść. 6.¤:d44; Ten ruch zatrzymuje piona i białe łatwo wygrywają.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

40

7. SERIA RUCHÓW, POŁĄCZONYCH WSPÓLNĄ IDEĄ Do tej pory zaznajamialiśmy się głównie z celami i działaniami oddzielnych ruchów. Teraz przejdziemy do rozpatrzenia połączeń lub zespołów oddzielnych ruchów, innymi słowy, do rozpatrzenia serii ruchów o wspólnym celu. W jedną całość seria ruchów jest łączona wspólną ideą: planem. Szereg kolejnych ruchów białych i czarnych nazywamy wariantem. JeŜeli jedna ze stron stosuje forsowne ruchy, wywołujące określone, nieliczne lub pojedyncze odpowiedzi, to powstaje forsowny wariant. Takie forsowne warianty z ofiarami (ofiarą), nazywamy kombinacją, jeŜeli grający liczy na uzyskanie w efekcie jakiejś przewagi. NiezaleŜnie od tego, czy wariant jest forsowny czy nie i czy moŜliwa jest kombinacja, ruchy zawsze są połączone wspólną ideą: p l a n e m. Zawartość tych planów, bez względu na ich ogromną rozmaitość, spro-wadza się ostatecznie do dwóch podstawowych grup: 1) albo chcemy osiągnąć ostateczny cel partii szachowej zamatować króla przeciwnika prostą drogą (to znaczy koncntrując przeciwko niemu swoje figury, atakując go i stwarzając groźby matowe). 2) albo próbujemy osiągnąć nasz cel drogą pośrednią, uzyskując najpierw osłabienie przeciwnika przez wygra-nie materiału, albo przez uzyskanie korzyści

pozycyjnych, to znaczy lepszego ustawienia figur. Istnieje jeszcze jedna grupa planów, kiedy my wpadamy w kłopoty i myślimy bardziej o obronie niŜ o ataku, i o tym, Ŝeby uniknąć poraŜki. Do tego co napisano wyŜej sprowadzają się (oczywiście w najbardziej ogólnym sensie) wszystkie plany strategiczne. Jednak w praktycznej partii szachowej takie szerokie i ogólne plany nie wystarczają Zwykle musimy przez cały czas rozwiązywać szereg prostszych strategicznych zadań i dąŜyć do końcowego celu stopniowo, krok za krokiem. Tych cząstkowych strategicznych idei i planów istnieje bardzo duŜo, a jeszcze więcej jest taktycznych idei i manewrów, przy pomocy których osiąga się rozwiązanie częściowego i całkowitego strategicznego zadania. Dlatego, Ŝeby nauczyć się dobrze grać w szachy, trzeba zapoznać się z waŜniejszymi zasadami i manewrami szachowymi. WSPÓŁDZIAŁANIE FIGUR Wiele rozpatrzonych do tej pory pozycji daje pouczające przykłady połączonej gry figur, bez czego nie moŜe być dobrych wyników. Jest to jedna z waŜniejszych zasad gry szachowej. Kiedy początkujący przestaje grać tylko jakimiś oddzielnymi figurmi i w swoich manewrach łączy działania chćby dwóch trzech figur, jest to najlepsza oznaka tego, Ŝe czyni on postępy. Zgodna gra figur jest w niektórych przypadkach bardzo trudna. Nawet w

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I prostych końcówkach partii, na przykład przy matowaniu króla, gdy trzeba połączony siłami zepchnąć go na brzeg szchownicy lub do rogu, mogą wystąpić trudności. Przykładem takich trudnosci moŜe być m a t g o ń c e m i s k o c zk i e m. Tutaj ograniczymy się tylko do tego specjalnego przykładu, gdyŜ przykładów zgodnej gry figur jest w ksiąŜce wiele, a naprawdę nie obchodzi się bez nich ani jedna partia szachowa. Mat gońcem i skoczkiem jest dość trudny nawet dla doświadczonych szachistów. Bywają pozycje w których zamatowanie wymaga nie mniej niŜ 34 ruchy. Trudność polega na umiejętnym zgraniu działania wszystkich trzech białych figur, przy zapędzaniu czarnego króla do rogu, który moŜe atakować goniec. Prześladowany król próbuje przez cały czas pozostać w centrum, a zmuszony do odejścia, idzie do rogu niedostępnego dla gońca. Wtedy zaczyna się przepędzanie króla do drugiego rogu, w którym dostanie mata. Aby przyswoić sobie tą sztukę, trzeba najpierw nauczyć się rozwiązywać proste zadania następującego rodzaju:

MKKKK I?8?@ I@?@) I?6?@ I@?&?

KKKKN ?@?8J @?@%J [email protected]*J @?@?J

Mat w 2 ruchach 1.¥a6 2.¤c6# 1.¤g7 2.¥f6#

MKKKK I7@?@ I@?@) I?2?@ I@?&?

KKKKN ?*[email protected] @?@?J [email protected]@J @%@?J

MKKKK I?8?@ I@%@) I?6?@ I@?@?

KKKKN [email protected]@J @%@?J [email protected]*J @?@?J

Mat w 3 ruchach 1.¤e6 2.¥a4 1.¤h6 2.¤g7 3.¤d5# 3.¥h6#

Mat w 4 ruchach

41

1.¥c5 2.¤e6 1.¥e5 2.¥d7 3.¥a6 4.¤d5# 3.¥f6 4.¤g7# Teraz rozpatrzymy przepędanie król do rogu który moŜe atakować goniec Pozycja wyjściowa.

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected] I@?@?@%@?J I?@?@[email protected] I@?@?@)@?J Zapędzenie króla do rogu a8. 1.¤h7 ¢e8 2.¥e5! ¢d8 Po 2...Kf8 zadanie się upraszcza: 3.Sd7 Ke8 4.Ke6 Kd8 5.Kd6 Kc8 (albo 5...Ke8 6.Gg6) 6.Sc5 Kd8 7.Gg6 Kc8 8.Gf7 Kb8 9.Kc6 Kc8 10.Sb7 albo 9...Ka7 10Ge64. 3.¢e6 ¢c7 Wydaje się, Ŝe król ucieka z sieci, ale nic z tego. 4.¥d7! ¢c6 5.¤d3! Sieć dookoła króla ściąga się, i pozostaje tylko oczekiwanie mata: 5...Kc7 6.Ge4 Kc8 7.Kd6 Kd8 8.Gg6 Kc8 9.Sc5 Kd8 10.Sb7 Kc8 11.Kc6 Kb8 12.Kb6 i mat w czterech ruchach. 5...Kb7 6.Kd6 Kc8 7.Sc5 Kb8 (albo Kd8 8.Gb5 i 9.Gd7) 8.Kd7 Ka7 9.Kc7 Ka8 10. Kb6 Kb8 11.Ga6 i mat w dwóch ruchach. Zobaczmy teraz jak czarnego króla zapędza się do pozycji wyjściowej. Wstępnie zobaczmy jak czarnego króla odcina się po linii pionowej i poziomej.

MKKKK I?@?@ I8?*? I?@?& I@?@?

KKKKN [email protected]@J @?@?J ?@[email protected] *?&?J

Teraz przejdziemy do przykładu, pokazującego typowe chwyty zapędzania:

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@)@?@?J I?@?&?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

1.¥f3 ¢f7 2.¢e5 ¢g7 3.¥g5 Teraz są trzy warianty: 3...¢g8 4.¢f6 ¢f8 5.¥f7 ¢e8 6. ¤f5 ¢f8; powstała pozycja wyjściowa. 3...¢f8 4.¢e6! ¢g7 [4...Ke8 5.Sf7] 5.¢e7 ¢g8 6.¢f6 ¢f8 7.¥f7 ¢e8 8.¤f5 ¢f8; powstała pozycja wyjściowa. 3...¢h6 4.¢f6 ¢h5 5.¤e2 ¢h4 6.¥e4! ¢h3 7.¢g5 ¢g2 8.¢g4 ¢h2 9.¤f1 ¢g1 10.¤h3 ¢h2 11. ¥g5 ¢g1 12.¢g3; i mat w 2 ruchach.

ATAK NA BEZBRONNEGO KRÓLA Niedostatecznie broniony król staje się łatwą zdobyczą działających zgodnie fugur przeciwnika. Ostatnią obronę często niszczy ofiara. Botvinnik - Chekhover 1935

MKKKKKKKKN [email protected]@J I0+@?,?$?J I#$?@?([email protected] I@?@?@?@?J I?@!"?@[email protected] I@?@?@[email protected] I!*?@?@!"J I.?@[email protected]?J PLLLLLLLLO

Białe juŜ poświęciły dwie figury w celu osłabienia pozycji czarnego króla. Kolejną ofiarą one usuwają jeszcze jedną broniącą figurę i forsownie wygrywają. 32.¦f6! ¤f6 33.£h7 ¢f8 34.¦e1 Z groźbą Hh8#. 34...¤e5 35.£h8 ¢e7 36.£g7 ¢d6 37.£e5 ¢d7 38.£f5 ¢c6 39.d5 ¢c5

42

40.¤a3 ¢c4 41.£e4 ¢c3 42.¤b4 ¢b2 43.£b1# Przypadek przeprowadzenia podobnego ataku na niedostatecznie bronionego króla, zdarza się bardzo często. Nie rzadkie są teŜ ofiary figur niszczące ostatnie przeszkody. Te ofiary nie tylko nie tylko nie osłabiają ataku, lecz odwrotnie, wzmacniają go. Ale ofiarowując figurę, naleŜy dokładnie obliczać wszystkie moŜliwe następstwa.

CENTRALIZACJA Większa ruchliwość figur w centrum szachownicy i ograniczona ich ruchliwość na skrajnych liniach, zmuszają do uznania szczególnego znaczenia w grze centralnych pól i wagę ich zajęcia naszymi figurami. Zajęcie centrum, jak wkrótce się przekonamy na licznych przykładach, pozwala stosować róŜnostronne groźby zarówno na skrzydle królewskim, jak i na hetmańskim. W grze końcowej, kiedy na szachownicy pozostaje mało figur i królowi nie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, okazuje on znaczny wpływ na dalszy przebieg partii, i jak najszybsze jego premieszczenie do centrum ma znaczenie dacydujące. Rubinstein - Nimzowitsch 1907

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected] I@?@?@#$#J I?@?@?@[email protected] I$?@?@?@?J I?@+@?@[email protected] I@?&?@?"?J I?@?@?"[email protected] I@?@?@?6?J PLLLLLLLLO

Przewaga czarnych zawarta jest nie tylko w dodatkowym wolnym i oddalonym pionie a, ale teŜ w sprawnym zajęciu przez króla centrum. To zmusza białe do szybkiej kapitulacji. 1.f4 ¢e7 2.¢f2 ¢d6 3.¢e3 ¢c5 Białym nie udało się osiągnąć pola d4.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Co przy ustawieniu czarnego króla na d6, jeszcze pozostawiało nadzieję. 4.g4 ¢b4 5.¢d4 ¤b3 6.g5 a4°; Marsz tego piona rozstzyga partię. Centralizacja jest jedną z czołowych zasad gry. Zawsze naleŜy dąŜyć do panowania w centrum i zajęcia go swoimi pionami i figurami, gdyŜ tylko to zapewnia trwałą przewagę pozycyjną.

OPANOWANIE 7-j (8-j) LINII JeŜeli geometria szachownicy określa szczególną rolę centralnych pól w grze, to początkowe ustawienie figur białych na 1-j i 2-j linii, oraz czarnycxh na 7-j i 8-j linii podpowiada nam niezwykłą słabość tych linii przy wtargnięciu na nie w procesie gry nieprzyjacielskich cięŜkich figur: szczególnie wieŜ. Na 7-j linii zwykle pozostają jeszcze jakieś piony, które padają łupem wieŜ. Na 8-j znajduje się nieprzyjacielski król, takŜe wdzięczny obiekt ataku, ale broniony zwykle przez swoje wieŜe. Dlatego bardziej popularnym strategicznym celem jest zwykle wtargnięcie na 7-mą (lub 2-gą) linię. Szkoleniowa pozycja Tarrascha 1931

MKKKKKKKKN I/@?4?@?0J I@+@',7@?J I#@?@#@#@J I@#@#"#@#J I?"?&?"[email protected] I"%@!*?@?J I?@[email protected]@!"J I.?@[email protected]?J PLLLLLLLLO

Na szachownicy jest tylko jedna otwarta linia. Kto ją opanuje, ten wygra. 1.¦ac1 ¦c8 Czarne próbują walczyć o linię „c”. 2.¥a5 ¤a8 Teraz białe zajmą linię „c” drugą wieŜą i hetmanem. 3.¦c8 £c8 4.¦c1 £b8 5.£c2 Ostateczne opanowanie linii „c”.

43

5...¤d8 Nie pozwala białym zająć pola c7. Ale to da się naprawić. 6.¥ac6 £b7 7.¥d8 ¦d8 8.£c7 Cel został osiągnięty. 8...£b8 Czaerne się śpieszą się z wymianą, gdyŜ na miejscu hetmana pojawi się wieŜa. Teraz białe wprowadzają do gry bezczynnego gońca e3. 9.¤f2 £b6 Białe upraszczają grę wymianą hetmabów. 10.¥f3 £c7 11.¦c7 ¢e8 Wobec groźby Gh4 czarne bronią skoczka. 12.¤h4 ¦b8 13.¥g5 ¥f8 14.¥f7 Teraz grozi mat na dwa sposoby: Wc7:e7#; i Sf7-d6#. 14...¥d7 15.¥d64; Ginie figura. Z wyjątkową siłą zademonstrował Botwinnik groźne znaczenie zającia 7-linii. Botvinnik - Euwe 1948

MKKKKKKKKN I?@[email protected]@?0J I@+@?@?@#J I?4?@#[email protected] I@#@?&?@?J I?@?$?@[email protected] I@[email protected]@?@?J I!"?@?"!"J I@?.?@?6?J PLLLLLLLLO

Czarne liczyły po 21...f6, na 22...e5, z falangą pionową w centrum. Ale ... 22.£g3!! Piękna ofiara którą czarne muszą przyjąć. 22...fe 23.£g7 ¦f8 24.¦c7! £c7 Albo 24...Hd6 25.Wb7 d3 26.Wa7 Hd8 27.Hh74. 25.£c7 ¤d5 26.£e54. Euwe poddał partię w 36 ruchu. Następna partia pokazuje wykorzystanie osłabienia dwóch skrajnych linii.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Goglidze - Botvinnik 1935

MKKKKKKKKN I/@/@[email protected]@J I@?@?@#@#J I#2?@?@#@J I&?@+@?@?J I?@?"#@[email protected] I.?@?"?@?J I?@[email protected]"!"J I@?@[email protected]?J PLLLLLLLLO

26...¦ab8 27.£d6 £f1 28.¢f1 ¦b1 29.¢e2 ¦c2# Liczbę podobnych przykładów łatwo moŜna powiększyć, ale juŜ przytoczone pokazują korzyści z opanowania 7-j i 8-j linii.

KONCENTRACJA SIŁ przeciwko WAśNEMU PUNKTOWI Korzystnym manewrem jest koncentracja sił przeciwko nieruchomym obiektom nieprzyjaciela: figurom, pionom, otwartym liniom i przekątnym, oraz waŜnym polom.

MKKKKKKKKN I?@?@/@[email protected] I@?@[email protected]$#J I?@?@/[email protected] I$?*?@?@?J I!$#"!@[email protected] I@?@?.5@?J I?"?@?@!"J I.?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Czarne korzystają z moŜliwości związania po wymianie wieŜ, i koncenrują siły przeciwko związanej figurze. 1...¦e4 2.¦e4 ¤c6 3.¦e1 f5°; Niekiedy koncentrację przeprowadza się nie przeciwko pionowi, a dla opanowania linii, co widzieliśmy w poprzednim temacie.

ZACIĄGANIE I ODCIĄGANIE FIGUR

44

Idea odciągania i zaciągania figur jest tak stara, jak gra szachowa. Damiano 1512

MKKKK I?@?@ I@!@? I?@'@ I@%@? I?@?@ I6?@? [email protected]@ I@?@? PLLLL

Lolli 1763

KKKKN ?@[email protected] @?@?J ?@!8J 6-@?J ?@[email protected] @?@?J ?@#@J @?@?J LLLLO

Lewy diagram: 1.¥d4 ¥d4 2.b8£. 2.b8£ Prawy diagram: 1.¦g5 ¢g5 2.b7 b1£ 3.b8£4. Połączenie obydwóch motywów moŜna zobaczyć w dwóch następnych przykładach

MKKKKKKKKN I7@?@?@[email protected] I"?@?@?@?J I?"?$?@[email protected] I@?@?@?@#J I?@!@?@#@J I@?@?@?6?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Wygrana. Normalnie biały król nie moŜe opuścić takich pionów jak g4 i h5. Ale tutaj znalazła się silniejsza groźba. 1.¢f4 ¢b7 2.c5! Czarne muszą zabić piona np. 2...d5 3.c6 Ka8 4.c7 Kb7 5.a8H Ka8 6.c8H#. 2...dc 3.¢e5 g3 4.¢d6 g2 Biały król jest na tyle blisko, Ŝe moŜliwa jest kombinacja: 5.a8£ ¢a8 6.¢c7 g1£ 7.b7 ¢a7 8.b8£ ¢a6 9.£b6#

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKKKKKKN I?@)@[email protected]@J I@!8?@?"?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@/@?J PLLLLLLLLO

Wygrana. 1.¢h7 ¦h1 2.¢g6 ¦g1 3.¢f7 ¦f1 4.¤f5! ¦f5 5.¢g6 ¦f1 6.b8£ ¢b8 7.g8£4; Napadanie na broniące figury, zadanie podwójnego uderzenia, otwieranie i zamykanie linii, ograniczenie ruchliwości figur, to wszystko doć często jest celem typowych w grze szachowej manewrów odciągnięcia i zaciągnięcia figury.

MKKKKKKKKN I?4?@[email protected] I@[email protected]@#$#J I?@?@'@[email protected] I@?@)@?2?J Ruchem 1.¤e6 białe wygrywają figurę, gdyŜ odciągnięcie 1...fe prowadzi do mata 2.£g7#.

STOSOWANIE RÓśNOSTRONNYCH GRÓŹB Wiele prostych gróźb, np. ataków na figurę, często niczym nie grozi, gdyŜ przeciwnik ma zwykle tak samo proste obrony. Dlatego plan jakiegoś manewru budujemy niekiedy na połączeniu róŜnych gróźb, w ten sposób by przeciwnik nie miał obrony przed dwiema groźbami w jednym ruchem. RóŜnostronna groźba powoduje znacznie większe szkody i często przynosi zwycięstwo.

45

Levitsky - Freiman 1912

MKKKKKKKKN I?@[email protected]@J I@?@+@#$#J I#@?"?,[email protected] I0#@1@?@?J I?@?@?@[email protected] I4!@?@%.?J I?@?*?"!"J I@?@[email protected]?J PLLLLLLLLO

Białe mogły wziąć jakość, ale zagrały: 1.¥g5! Groziło obok Hf7, b3-b4 z podwójnym atakiem. Dlatego białe zagrały: 1...b4 Zakrycie wieŜy a5, blokada piona g3 i podwójny atak na hetmana i skoczka. 2.£f7 ¢h8 3.£f6!! 1-0. Znowu jest wiele gróźb: mat na d8 ; Sf7 i mat na g7; a po 3...gf 4.Sf7#. Levenfish - Riumin 1936

MKKKKKKKKN I/@+@[email protected] I$?@?@#$#J I?$?2#@[email protected] I@?@?"?@%J I?"?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I!@[email protected]"!"J I@[email protected]@-6?J PLLLLLLLLO

Białe mogły wygrać partię po: 1.¥f6! gf 2.ef, one mogą stworzyć podwójną groźbę: 3.¤g3 z matem na g7 lub 3.£f8 i 30.¦d8#. 30.¦d8# Uratować się jednocześnie od obydwóch gróźb jednym ruchem nie moŜna. OTWIERANIE I ZAMYKANIE LINII Otwieranie linii dla swoich figur w celu powiększenia zakresu ich działania jest jednym z częstych zagrań. RównieŜ nie rzadko zdarza się zamykanie linii figurom przeciwnika dla ograniczenia ich działania.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Chigorin - Pollock 1889

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I$#@?"7$#J I?$/$?$'@J I@?4?@%@?J I!@/@!"[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@!"J I@[email protected]@[email protected] PLLLLLLLLO

Białe mają piona mniej; ponadto ich piony na 4-j linii są atakowane przez wieŜę c4. JeŜeli białe nie wykorzystają silnego ustawienia swoich figur, przeciwnik moŜe uzyskać przewagę. Podstawowym działaniem białych jest zwiększenie siły działnia wieŜ (pozostałe figury stoją doskonale). Dlatego białe atakują przeciwnika w nieprzystępnym, na pozór punkcie e5, uzyskując rozstrzygające otwarcie linii. 1.e5!! Czarne muszą bić piona, gdyŜ grozi 2.ed. 1...fe Albo 1...de 2.Wd8 Se7 3.Hg7 Ke6 4.Se7 z groźbą f4-f5#. 2.¥d6 ¦d6 3.fe ¦f6 4.e8£! ¢e8 5.£d7 ¢f8 6.ef 1:0. Ratner - Konstantyno. 1933

MKKKKKKKKN I/@?@?,'@J I@?$?@#@7J I?@?$?"#@J I@+@?4?"#J I?$?(!@?2J I@?@%*?@!J I!")@?@[email protected] [email protected]@%@[email protected] PLLLLLLLLO

Czarne wymuszają rozstzygające otwarcie linii w pozycji rozady białych: 1...b3! 2.ab Z miejsca przegrywało 2.Se5 ba 3.Kc1 a1H i 4...de. 2...¦a1! Czarne wykorzystuję idee zaciągnięcia i zniszczenia broniącej figury. 3.¢a1 ¥c2 4.¢a2 ¤d3°;

46

I czarne szybko wygrały. Keres - Mikenas 1946

MKKKKKKKKN I?@?@?@?0J I8?$/@3@?J I%$1$?$?(J I$?@?@!$?J I?@?@!@!$J I@?@[email protected]@!J I!"!@?@[email protected] [email protected]@-@?@?J PLLLLLLLLO

1.¥c5! 1-0.

Rudenko - Ignateva 1947

MKKKKKKKKN [email protected]@?0?0J I$#4?@?$?J I?@+@#@'@J I"?@#"'@?J I?@#"?@[email protected] I@?"?@?"?J I?2!*)@[email protected] I.-@?@?&?J PLLLLLLLLO

Czarne energicznie otwierają linie do ataku na króla, i odciągają lub niszczą broniące go figury. 1...¥e5! Aby po 2.de zagrać 2...He5 3.Gf4 d44. 2.¤f4 g5! Teraz złe jest 3.Ge5 Se3#. 3.¤g5 ¥d3! 4.¤f4 ¥f4 5.gf £f4 6.¥f3 £g3 7.¢f1 ¥e3#. Rubtsova - Keller-Herman 1952

MKKKKKKKKN I?@?07@?0J I@?@?,?@#J I#@?4!@#*J I@#@?@#@?J I?@?@[email protected]@J I"?@#@?@?J I?"?@?@!"J I@[email protected]@[email protected] PLLLLLLLLO

1.¦f5! Teraz przegrywa 1...gf 2.Hh5#; i 1...He6 2.Wf8 Kd7 3.Wd3 Gd6 4.Wf74.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I 1...£d4 2.£f3! ¦c8 3.¦f7 £d6 4.£b7 £e6 5.¦e7!4; Teraz podamy przykłady zamykania linii. Kopaev - Ragozin 1945

MKKKKKKKKN I?0?@?@[email protected] I@?@?@#8?J I?@?$?@#@J I@?$!$?4#J I1@?@?,[email protected] I@?*+@?@!J I?@?@?"[email protected] I.?@[email protected] PLLLLLLLLO

Czarne chciałyby zagrać 1...Hg2, ale na to nastąpi 2.Hf4!, trzeba zamknąć 4-tą linię. 1...¦b4! 2.¤b4 Teraz goniec f4 jest bezpieczny. 2...£g2 3.¢d1 £f3 i 4...£e2#. Levenfish - Kan 1934

MKKKKKKKKN I+@?@[email protected] I@?@?@?$?J I#@#&?@?$J I@?@?.?(?J I!$?@?@)@J I@!@?@?@?J I?@?@?"!6J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

1.f4! ¦f4 2.¤f5! WieŜa traci moŜliwość powrotu. 2...¦f5 3.¥f5 ¢f7 4.¥d6 1-0.

PRZEŁAMANIE ŁAŃCUCHA PIONOWEGO JeŜeli naprzciwko siebie stoją dwa równej długości, ciągłe łańcuchy, to moŜna wyrobić wolnego piona tylko w efekcie przełomu. Rozpatrzmy przykłady:

MKKKK I?@?@ I$?@? I!$?@ I@!$? I?@!, [email protected]@7 I?@?* I@?@? PLLLL

47

KKKKN ?@[email protected] @#$#J ?@[email protected] @!"!J ?@[email protected] @?@?J ?@[email protected] @?@?J LLLLO

Diagram lewy: 1.¤a5! ba 2.b6 ab 3.a74; Diagram prawy:1.g6! 1.g6! fg 2.h6! gh 3.f64; lub 1...hg 2.f6! itd. Horwitz i Kling 1851

MKKKKKKKKN I7@?@?@[email protected] I@?$?$#@?J I?@!@?@#@J I@?@?"?"?J I?@?@?"[email protected] I$?@?@?@?J I5$?@?"[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

1.f5 e6! Albo 1...gf 2.e64. 2.fg fg 3.f4 Drugi pion na linii „f” umoŜliwia przełom. 3...¢b8 4.f5 ef 5.e6 ¢c8 6.e74; Patrz nastêpny diagram 1.b4! ab 2.¤c5! bc 3.a5 b3 4.¢d34; MoŜliwe są i inne cele przełomu, ale o tym póŜniej. Smyslov - NN 1937

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@#@#J I?$?@#"[email protected] I$?$?"?@?J I!@[email protected]@?,J I@?@?*?@?J I?"?@?@?"J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I WYGRANIE TEMPA I ZUGZWANG Ruch jest to prawo do przesunięcia jakiejkolwiek figury dla osiągnięcia zamierzonego celu. Jeśli ruch nie odpowiada temu wymaganiu, to jest zły lub nieprzydatny i oznacza tylko stratę tempa. MoŜna wygrać tempo, robiąc celowy ruch w odpowiedzi na bzcelowy ruch przeciwnika.

MKKKK [email protected]@ I@?"? I?6?@ I@?@?

KKKKN ?@?8J 6?$#J ?@?,J *?@?J

Ruch czarnych. Ruch białych. Lewy diagram: czarne muszą oddać pole b7 i przwegrać. Prawy diagram: Po 1.Kf7 G› 2.Gg7#. Taką pozycję, w której obowiązek zrobienia ruchu jest niekorzystny, nazywamy „zugzwang”. Przekazanie ruchu przeciwnikowi w celu wygrania tempa odbywa się właśnie w pozycji zugzwangu.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@#@7@?@?J I?"?@?@[email protected] I@?"5@?@?J

Ruch białych. Nie wygrywa ruch 1.c6? Kc8! 2.Kd6 Kb8! i ruchy 3.cb i 3.c7 tylko remisują. Inna sprawa gdyby ruch miały czarne. Wygranie tempa (przekazanie ruchu) osiąga się przy pomocy manewru „po trójkącie” d5-d4 e5. 1.¢e5 ¢c6 Albo 1...Ke7 2.c6 bc 3.b74. 2.¢d4 ¢d7 3.¢d5 Białe przekazały ruch. Dalej następuje walka o opozycję. 3...¢c8 4.¢e6! Albo 4.Kd6 Kd8! 4...¢d8 5.¢d6 ¢c8 6.¢e7 ¢b8 7.¢d7 ¢a8

48

Teraz trzeba uwolnić piona c6. 8.c6! bc Albo 8...Kb8 9.c7 i mat. 9.¢c7 c54; Białe matują w trzech ruchach.

MKKKKKKKKN I?.?@?@[email protected] I$?@?8?$?J I?@?@?@?$J I@?,?$!@?J I!@/@?@[email protected] I*?@?@?@?J I?@?@?@?"J I@?@?@[email protected] PLLLLLLLLO

Ruch białych. 1.¦c8! ¢d6 2.¦c5! ¦c5 Teraz nie będzie dobre 3.Ge5? 3.h4!! Wygranie decyduącego tempa. Czarne są zmuszone do bezcelowego ruchu. 3...¢d5 4.¤c5 ¢c5 5.g5 hg 6.f6!! gf 7.h5!4; I pion dochodzi do przemiany.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@#@?@#8#J I#@?0?0#@J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?*?@?@?J I!"?@?@?"J I@?@[email protected]?J PLLLLLLLLO

Ruch białych. 1.¦f6 ¦f6 2.h4!!4; Teraz na na 2...h6 3.Kg2 g5 nastąpi 4.h5! i czarne tracą wieŜę.

PRZECIWDZIAŁANIE PLANOM PRZECIWNIKA Zawsze trzeba pamiętać, Ŝe gra szachowa, to przede wszystkim walka. My staramy się zrealizować swoje plany, ale przy tym walczymy z ruchami przeciwnika i z jego planami. Przeciwdziałanie planom przeciw-nika jest podstawową zasadą strategii.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I I. Majzelis 1921

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I$?@[email protected]@?J I!@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?8?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Ta pozycja pochodzi z partii turniejowej, w której grano: 1.Ke6 Kc3 2.Kc6 Ke5 4.Kb7 Kd6 5.Ka7 Kc7, i przeciwnicy zgodzili się na remis.

49

Białe nie wygrały bo nie szukały wygranej. Nawet w tak prostej pozycji naleŜało walczyć z królem przeciwnika: 1.¢e6! ¢c3 2.¢d5!!. Czarne tracą tempo i muszą przegrać. Gdzie by nie poszedł czarny król, białe zagrają 3.Kc6, następnie 4.Kb7 itd. Ten marsz króla, który jakby po drodze odpycha nieprzyjacielskiego króla od potrzebnego mu pola, jast stosowany w wielu końcówkach (głównie pionowych), w którch rozstrzygają manewry królem.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

50

ZAJMUJACE STRONICE KRÓTKIE PARTIE Partia Nr. 1 1.e4 e5 2.¥f3 £f6? Zbyt wczesne wejście hetmana do gry. 3.¤c4 £g6 PionoŜerstwo kosztem rozwoju. 4.O-O £e4 5.¤f7! ¢e7 Albo 5...Kf7 6.Sg5 z wygraniem hetmana; lub 5...Kd8 6.We1±. 6.¦e1 £f4 7.¦e5! ¢f7 8.d4 £f6 To juŜ piąty ruch hetmana. 9.¥g5 ¢g6 10.£d3 ¢h5 11.g44;

Partia Nr. 2 1.e4 e5 2.f4 £h4? Przykład niepotrzebnego szacha. 3.g3 £h6 Lepsze było 3...Hd8. Na h6 hetman stoi źle. 4.¥c3 ef 5.d4 £f6 6.¥d5 £c6 7.¤b5 £d6 Albo 7...Hb5 8.Sc7#. 8.¤f4 £g6 Czarne robią niepotrzebne ruchy hetmanem, a białe rozwijają figury. 9.¥c7 ¢d8 10.¥a8 £e4 11.£e2 £h1 12.¤c7#.

ROZWIĄś ZADANIA MKKKK I?@?@ I@?@? I?@?@ I@#@% I?@?@ I$?@? [email protected]@ I@?@? PLLLL

KKKKN [email protected]@J 8?@?J ?@?"J &+@?J ?@[email protected] @?@?J ?@[email protected] @?@/J LLLLO

MKKKK I?@?@ I@?@? I?@?@ I@#@? I?*?@ [email protected]@? I?&?@ [email protected]@? PLLLL

KKKKN ?@[email protected] @[email protected] ?@#@J @?@#J [email protected] @?@?J ?@?6J @?@?J LLLLO

1. 3#.

3. 4#

2. Dlaczego po 1.h7 błędny jest ruch 1...Wh7?

4. Wygrana.

MKKKK I?8?@ I@%@? I?6?@ I@)@? I?$?@ I@?@? I?@?@ I@?@? PLLLL 5. 4#

KKKKN ?@[email protected] @?@?J ?@[email protected] @5@#J ?$?8J @-@?J ?@?0J @?.?J LLLLO 6. 3#

I?@?@?@[email protected] I2?@?@?@?J I?@?@#@[email protected] I@?@[email protected]@5J PLLLLLLLLO 7. 5#

I@?@?@?2?J I?@[email protected]@[email protected] I@?6?@#@?J I?@?@[email protected] I@?@?@+@?J PLLLLLLLLO 8. 2#

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKKKKKKN I?@?2?@[email protected] I@?@?@#@7J I?@?@?"#@J I$)@?@[email protected] I!0?@?@[email protected] I@?@?@?"?J I?@?@[email protected]"J I@[email protected]@?@?J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN I7@?@?@[email protected] I@?@?$?@?J I?@?@#@?$J I$!@?@?@?J I!@?@#@[email protected] I@?@?@#@?J I?6?"?"[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?0?@?@?$J I@?@?@?$?J I?@[email protected]@[email protected] I@?@?@?@?J I#@5@?@[email protected] I8?@?@?@?J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?$#$?@[email protected] I@?@?@?@?J I?"!"?@[email protected] I@?6?@?@?J I?@?@[email protected]@J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN I/@?@?@[email protected] I$?@?@#8#J I?@?@[email protected] I@?(?@?@?J I?@?@?@%6J I@?@?@?@!J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?.?J PLLLLLLLLO

Rozwiązania zadań.

9. Jak po 1...Wb2 2.Wd2 czarne wygrały?

10. 7#

11. Remis.

MKKKKKKKKN I?@+@?@/8J I$?@[email protected]@?J I?@#@?"?$J I@[email protected] I?@?@!,?"J I@!$?@?@?J I?"!@?@[email protected] I@[email protected]@[email protected] PLLLLLLLLO 12. Wygrana

51

13. Wygrana

14. Wygrana

1. 1.¥d4 ¢a1 2.¢c1! a2 3.¥c2#. 2. Z powodu 2.¥g6!! i remis. 3. 1.¥e3! 2.¢f2! 3.¥f1 4.¤f3#. 4. 1.£e7 £g5 2.£e4 £g4 3.£e3!! 5. 1.¤e7 2.¥f5 3.¥h6 4.¤f6#. 6. 1.¦g5 ¦h1 [W› 2.Wh5] 2.¦g2. 7. 1.£f8 2.£d6 3.£f4 4.£d4 5.£g1 8. 1.¦e1! 9. 2...£d1!! 10. 1.¦e1 ¦b1 2.¦c1!! ¦c1 3.¢c1 h5 4.gh g4 5.h64; 11. 1.¥h6! ¢h6 2.¦h8! ¦g8‡ pat. 12. 1.¦d8! ¦d8 2.¦h7 ¢h7 3.£f7 i 4.£g7#. 13. 1.¢c3! e5 2.¢c4 e6 3.¢c5 h5 4.¢d6! ¢b7 5.¢e54; 14. 1.¢d2!! ¢f3 2.c5 bc 3.d5 cd 4.b5 c4 5.b6 c3 6.¢c3 ¢e3 7.b7 d4 8.¢b24; albo 1...c5 2.bc bc 3.dc dc 4.¢e34.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

52

ZADANIA - śARTY Epizody z polowania na gońce

MKKKKKKKKN I?@?@?*?.J I@?@?@?@?J I?@?@?@?&J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?,?@?@?J I#@5@?@[email protected] I8?@?@?@?J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN I?@?@?6?8J I@?@[email protected].#J I?@?@?@#,J I@?@?@#@?J I?@?@#@[email protected] I$?@?@?(?J I?@?@[email protected] I2?@?@+4/J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?,?@?.?J I?@?@%@?$J I@?@[email protected]@7J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN [email protected]@5@?(J I@#*?"#$?J I?"?@?@#@J I@!@#@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@!@)[email protected] I@?@?,-@?J PLLLLLLLLO

1. 3#

3. 13#

2. 3#

4. 4#

ROZWIAZANIA 1. 1.¥f5! ¤h8 2.¥g7 ¤g7 3.¤g7#. 2. 1.¦h8! 3.¥g3#.

¤h8!

2.¦g7!

¤g7

3. 1.¢e7! ¤g5 2.¢d6 ¤f4 3.¢c5 ¤e3 4.¢b4 ¤d2 5.¢a3 ¤c1 6.¢b4

¤d2 7.¢c5 ¤e3 8.¢d6 ¤f4 9.¢e7 ¤g5 10.¢f8 ¤h6 11.£a8 ¤g7 12.¢e7! ¤f8 13.£f8#. 4. 1.c3! ¤c3 2.¦a1! ¤a1 3.¢f8 ¤f6 4.¤g4#.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

53

IV. T E C H N I K A L I C Z E N I A Na licznych przykładach poprzedniego rozdziału mogliśmy stwierdzić, jak waŜna jest umiejętność obliczać z góry ruchy, odgadnąć dalszy przebieg i prawdopodobny wynik gry. Ale dalekie i dokładne liczenie jest moŜliwe nie we wszystkich przypdkach, i nie zawsze jest potrzebne. W jakiejkolwiek spokojnej pozycji, gdzie wszystko jest bronione, gdzie figury nasze i przeciwnika jeszcze nie walczą ze sobą i brak jest bezpośrednich gróźb, grający mają zwykle wybór spośród kilku równie cennych ruchów, na które bez uszczerbku moŜna odpowiedzieć teŜ w róŜny sposób. Próba liczenia w takiej pozycji daleko do przodu byłaby bezcelowa. Wyboru ruchu dokonuje się według planu. Inaczej wygląda sprawa w pozycjach, w których są moŜliwe ostre, forsowne ataki. Dopuszczają one tylko niewielką liczbę odpowiedzi, i jeśli kontynuować nowymi forsownymi ruchami, powstaje szereg kolejnych ruchów, moŜliwych do przewidzenia. Właśnie tak buduje się kombinacje. Taki rachunek wymaga nawyku, umiejętności wyobraŜania sobie i oceny powstających pozycji. Ten nawyk i umiejętność poprawnej oceny zdobywa się stopniowo. Jedyne co moŜna tutaj poradzić kaŜdemu szachiście, to poprawnie kształcić i trenować umiejętność liczenia. Od samego początku trzeba nauczyć się liczyć oszczędnie. Rozpatrując, np. dwie kontynuacje, trzeba prześledzić jedną z nich do końca i ocenić ją, a następnie zająć się drugą kontynuacją nie wracając do pierwszej. Wybrawszy jedną z kontynuacji, trzeba ją sprawdzić (policzyć jeszcze raz), ale nie naleŜy liczyć jeszcze raz wszystko od początku. JeŜeli nauczymy się zawsze obliczać ruchy w podobny sposób, to ten trening bardzo przyda się nam w przyszłości

podczas gry z zegarami szachowymi, które ograniczają czas na obmyślanie ruchów. Ta metoda ochroni nas teŜ przed niepotrzebnym zmęczeniem, które często powoduje błędne ruchy. Ocena pozycji jest trudną sprawą. Właśnie w niej zawarta jest, w istocie, umiejętność szachowej gry. Przy ocenie skomplikowa-nych pozycji potrzebne jest duŜe doświad-czenie. Ale dla wielu typowych pozycji istnieją metody pozwalające łatwo obliczać te pozycje, to znaczy ocenić je, i znaleźć swoją grę. Rozpatrzymy kilka takich metod

REGUŁA KWADRATU MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?8?@?@!J I?@?@?@[email protected] I@[email protected]@?@?J PLLLLLLLLO

Ruch białych. Czy czarny król zatrzyma piona idącego samotnie do przemiany? MoŜna policzyć ruchy piona i króla. Pion osiągnie pole h7 w cztery ruchy, tyle samo ruchów potrzebuje hetman by trafić na pole g7. Jasne jest, Ŝe król złapie piona. Drugi sposób jest geometryczny. Piona h3 dzieli od pola h8 pięć pól. Budujemy w myśli kwadrat o boku 5 pól - nazywamy go kwadratem piona. Reguła kwadratu: JeŜeli król znajduje się w kwadracia piona, lub ma ruch i moŜe wejść do kwadratu, to dogoni piona. Kwadrat dla pionów 2-j (7) linii jest taki sam jak dla 3-j (6) linii, ze wzgledu na moŜliwość podwójnego ruchu. Reguła kwadratu pozostaje bezwarunkowo słuszna, jeŜeli w walce jest tylko pion i król. JeŜeli do walki moŜe się włączyć drugi król lub inne figury i piony, reguła kwatratu moŜe stracić sens. Jeśli na

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I powyŜszym diagramie dodamy na f6 czarnego piona, to białe wygrywają! Z uwzględnieniem podobnych przeszkód, reguła kwadratu jest aktualna we wszystkich przypadkach kiedy król walczy przeciwko pionom.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@[email protected]"J I@?@?@?"?J I?@?$?@[email protected] I@#@5@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Remis. Białe nie mogą bić piona d4, gdyŜ król wyjdzie poza kwadrat piona b3. Z tego samego powodu czarne nie mogą bić piona g5. W obydwu przypadkach piony dobrze się bronią wzajemnie, a króle mogą tylko przeszkodzić w ich marszu naprzód. 1.¢d2 ¢h7 2.¢d3 ¢g6=; Często w praktyce zdarza się pozycja:

I@?@[email protected]@?J I?@?@?@[email protected] I$?@?"?"?J [email protected]@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Wygrana. Czarny pion a3 zginie, a białe piony bronią się wzajemnie. JeŜeli czarny król napadnie którgoś z nich, to drugi idzie krok naprzód, gasząc zapał bojowy króla.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I#@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@[email protected] I@?@?@!@?J I?@?@?6?"J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Wygrana przy ruchu białych.

54

Znając poprzednie pozycje, łatwo moŜemy stwierdzić, Ŝe przy swoim ruchu białe wygrywają ruchem 1.h44; Piony bronią się same, dopóki biały król zabije piona a6, i przyjdzie im na pomoc. Przy ruchu czarnych, po 1...a5, 1...a5 biały król musi wejść do nowego kwadratu piona 2.¢e2 a4 3.¢d2 ¢f3 i remis. Reguła kwadratu działa niekiedy w pozycjach, w których się wydaje, Ŝe do końca gry jest daleko.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] [email protected]@?@?@?J [email protected] I@!@?@?25J I?@?4?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

JeŜeli białe przejdą do końcówki po ruchach: 1.¦b6 £b6 2.£f6 ¢c5, to będzie remis. A jeŜeli białe wybiorą poprawną drogę: 1.£f6 £f6 2.¦b6 ¢e5 3.¦f6 ¢f6 4.b64. to wygrają gdyŜ pion dochodzi do przemiany. Znajomość kwadratu piona podpowiada nam, kedy trzeba się śpieszyć z awansowaniem piona, a kiedy lepiej zrobić inny ruch. D. Ponziani 1782

MKKKKKKKKN I?@?@?@?8J I@?@#@?$#J I?@[email protected]@[email protected] I@?@?@?@?J I?@[email protected]@[email protected] I@?@[email protected]$?J I!@?@?@?,J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Ruch białych. Po 1.£e6 de nie naleŜy impulsywnie grać 2.a4. Czarny król nie wejdzie do kwadratu piona nawet przy swim ruchu, dlatego białe mogą najpierw wyłączyć z

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I gry gońca h2 grając 2.¢g2!, 2.¢g2! a następnie ruszać pionem. Dalej są dwa warianty: 2...h5 3.a4 h4 4.a5 h3 5.Kh1!4; albo 2...e5 3.a4 e4 4.a5 ¤g1 5.¢g1 e3 6.¢f14. Przy istnieniu na szachownicy własnych pionów, którym moŜna okazać pomoc, walka o kwadrat niekiedy przyjmuje ciekawe formy ja np. w studium. R. Reti 1921

MKKKKKKKKN I?@?@?@?6J I@?@?@?@?J I7@!@?@[email protected] I@?@?@?@#J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Ruch białych remis. Biały król znajduje się daleko od kwadratu piona h5, i nie moŜe go dogonić. Własny pion c6 jak gdyby nie odgrywa Ŝadnej roli, gdyŜ czarny król stoi blisko. Nie mniej, istnienie pion c6 zapewnia białym remis. Rzeczywiście: 1.¢g7 h4 2.¢f6 h3 3.¢e7! h2 4.c7 ¢b7 5.¢d7, i przeciwnicy dorabiają hetmany jednocześnie. Albo 1.¢g7 ¢b6 2.¢f6 h4 3.¢e5 h3 4.¢d6! h2 5.c7. Remis. Pomysłowa obrona białych opiera się na tym, Ŝe ich król porusza się po polach g7 i f6 z podwójnym celem: dogonić piona h5 lub pomóc pionowi c6. Czarne nie mają siły przeszkodzić naraz obydwu planom. R. Reti 1921

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?$?J I7@!@?$?$J I@?@?@[email protected] I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

55

Ruch białych remis. Tutaj moŜliwość remisu wydaje się jeszcze bardziej nieprawdopodobna. Ale białe grają 1.¢g6, i 2.¢g7. 2.¢g7 Dalej jest łatwo. Sami rozpatrzcie warianty.

OBLICZENIE RUCHÓW (PÓL) Nie mniejsze znaczenie, niŜ reguła kwadratu, ma zwykłe arytmetyczne obliczanie ilośći ruchów albo pól.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I#@?@?@[email protected] I"?@?@?$?J I?@?@?@[email protected] [email protected]@[email protected]@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Ruch białych. Białe potrzebują trzy ruchy na zabicie piona g5, 1 ruch na zejście z linii piona i 4 ruchy na doprowadzenie piona, razem 8 ruchów. Czarne dla doprowadzenia piona a6, teź potrzebują 8 ruchów. hetmana Obie strony dorobią jednocześnie: najpierw białe, potem czarne. To obliczenie pokazuje, Ŝe partia zakończy się remisem.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I6#@?@?@?J I?"?@?@?$J I@?@?@?8!J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Ruch białych. Dla przemiany piona białym potrzeba 6 ruchów, czarnym tylko 5. Ale białe zaczynają i dlatego dorobią hetmana zaraz po czarnych, uzyskując remis. WaŜne jest podkreślenie następującego: Po. 1.¢b5 ¢h3 białe muszą zejść z drogi

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

56

piona. Odchodzić trzeba ostroŜnie, Ŝeby nie trafić pod szacha nowego hetmna, albo nie stracić swojego hetmana w wyniku złej pozycji króla. Na przykład: 2.¢c6? ¢g4 3.b5 h3 4.b6 h2 5.b7 h1£, i białe z powodu szacha nie dostaną hetmana. Albo 2.¢a4? ¢g4 3.b5 h3 4.b6 h2 5.b7 h1£ 6.b8£, i teraz czarne za pomocą 6...£a1 7.¢› £b1 wygrają hetmana. Inne odejścia królem z linii b są bezpieczne.

Salwe - Flamberg 1914

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?$?@?@[email protected] I@[email protected]@?$?J I?"?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@[email protected]@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Ruch czarnych. Czarne wygrywają efektownym 1...¥h4!

Ruch białych. Tutaj białe mogą wygrać piona b6 lub g5. JeŜeli pójdą po piona b6, to potrzebują 7 ruchów dla uzyskania hetmana. W tym czasie czarne doprowadzą piona g5 (teŜ w 7 ruchów). W efekcie remis. JeŜeli białe promują piona g4 (8 ruchów), to czarne potrzebują 9 ruchów na promocję piona b6. W tym przypadku białe wygrają.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] [email protected]@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I$?@?@?@?J I?@?@?@?"J I@?@?@?@?J I?@?@[email protected]@J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Kto zaczyna, ten wygrywa. Nowy hetman przeszkadza w pojawieniu się hetmana przeciwnika.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I#@?@?@[email protected] I8?@?@?@?J I?@?@[email protected]@J I@?@?@'@!J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I#6?@?@[email protected] I"?@?@?@?J I?@?@?@?$J I@?@?@[email protected] I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Ruch białych. Remis 1.¢a6 ¢g3 2.¢b7=; Przegrywało 2.Kb6?

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?6?@?8J I@!@?@?@?J I?@?@?@#@J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Kto zaczyna, ten wygrywa. Zatem, w rozpatrywanych końcówkach liczenie ruchów łatwo określa szanse dorobienia hetmanów. Ale następnie trzeba w głowie wyobrazić sobie powstającą sytuację, aby cenić moŜliwe ataki i ich skutki. PODLICZENIE LICZBY ATAKÓW DuŜe znaczenie w grze ma często obliczenie liczby ataków i obron. Dobrze

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I to ilustrują następujące przykłady Edwarda Laskera.

szkoleniowe

MKKKKKKKKN I?@?@/@?8J I$#4'0?$?J I?@',#@?$J I@?@?@?@?J I?@?@?"[email protected] I@!@%@%@?J I!*?2-@!"J I@?@[email protected] PLLLLLLLLO

Początkujący zamierza zagrać e6-e5. Powinien on liczyć tak: kiedy pion stanie na e5, wtedy będzie atakowany przez sześć białych figur, ale obroni go teŜ sześć figur, przy tym wartość atakujących i broniących figur jest taka sama; zatem naprzód. Trzeba jednak wyobrazić sobie pozycję po zbiorowej wymianie, i rozwaŜyć jakie mogą być kontynuacje gry: korzystna jest ona dla nas czy nie. PoniewaŜ energia umysłowa nie została stracona na liczenie wymian i uwaga się nie stępiła, o wiele łatwiej jest to zrobić. Wyobraźmy sobie, Ŝe pion h6 stoi jeszcze na h7. Wówczas okaŜe się, Ŝe ruch e6-e5 nie jest moŜliwy. Rzeczywiście, po wymia-nach znikną z szchownicy wszystkie lekkie figury i wieŜe, pozostaną tylko hetmany: biały na d2, czarny na e5. Białe grają £d8+ i £e8#. Dobrze jest teŜ przed takim ruchem jak e6-e5, który pzwala białym ozpocząć serię forsownych ruchów (bicie!) i, co jest bardzo waŜne, przerwać tą serię w dowolnym miejścu dla innej operacji, przedstawić sobie w myśli znikanie z szachownicy to jednej, to drugiej figury i skutki tego. Przypuśćmy, Ŝe w powyŜszej pozycji biały hetman stoi na c2 (zamiast d2). Wówczas nasze obliczenie będzie skomplikowane związaniem skoczka c6. Na Sc6:e5 białe mogą odpowiedzieć Hc2:c7, niszcząc jedną z broniących figur i naruszając równowagę.

57

MKKKKKKKKN I?@?@/@[email protected] I@?$?0?$#J I?$?([email protected] I@?@?@?@?J I?@?@!@[email protected] I@?"?@?&?J I!")@?@!"J I@[email protected]@5@?J PLLLLLLLLO

Błądem byłoby tutaj na tej podstawie, Ŝe pion jest atakowny trzy razy, o broniony tylko dwa razy, zagrać Sd6:e4. Wartość atakujących i broniących figur jest róŜna, i czarne przegrają jakość.

MKKKKKKKKN I?@/@[email protected] I$?@?@#$#J I?$+.?([email protected] I@?$?@?@?J I?@?@!@[email protected] I@)"?@%@?J I?"?@?"!"J I@?@?.?6?J PLLLLLLLLO

W tym przykładzie figury, atakujące na e4, same znajdują się pod biciem. Dlatego nie wolno grać Sf6:e4 wobec Wd6:c6 i białe wygrywają dwie figury za wieŜę i piona. Nie wolno teŜ grać 1...G:e4 wobec 2.W:f6 G:f3 3.W:f3 i czarne przegrały figurę.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I$7$'@?$#J I?$?@?@[email protected] I@%@?@?@?J I?@?@?*[email protected] I"?"?@!"?J I+@?@?@?"J I@?@?@?6?J PLLLLLLLLO

W przypadku Gf4:c7 czarne odpowiedzą a7-a6 z wygraniem jednej z figur. Tak samo niestabilna okaŜe się pozycja białych figur w przypadku 1.Sc7 g5! 2.Gd6 Kc6 3.Se8 Gf7, i czarne wygrywają figurę.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Liczbę moŜliwych ataków i obron zawsze rzeba przewidzieć zawczasu. Rozpatrzmy np. następną pozycję.

MKKKKKKKKN I?@?@/,[email protected] I$#@/@?(#J I?@?@?@#@J I@?@#@?@?J I?"?@?@[email protected] I"%@?@!*?J [email protected]@?@!"J I@?.?@?6?J PLLLLLLLLO

JeŜeli czarne chcą zagrać d5-d4, one muszą najpierw zrobić następujący rachunek. Na polu d4 pion będzie raz atakowany i raz broniony. Ale trzema najbliŜszymi uchami białe podciągną jeszcze trzy figury (Wd1, Wd2, Gf2). Przez ten czas czarne zmobilizują trzy figury do obrony (Se6, Ge7, Wd8). Zatem nie będzie bezpośredniego zagroŜenia dla piona; nie widać takŜe, aby białe mogły w najbliŜszym czasie wzmocnić swój atak, albo napaść na jedną z broniących figur.

BŁĄDZĄCY KWADRAT Rozdzielone piony mogą niekiedy bronić się same. Ale rónieŜ ich siła atakująca jest niekiedy duŜa i mogą samodzielnie, bez pomocy króla, podąŜać do przemiany.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I!8?@?@[email protected] I@!@?@?@?J I?@?@#@?$J I@?@?@?@?J I?@?@[email protected]@J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Czarne wygrywają. Obojętnie czyj jest ruch, jeden z czarnych pionów dochodzi do przemiany. Wskazówka praktyczna: za kaŜdym razem ruszamy tego piona, który jest dalej

58

od króla. Reguła kwadratu dla pary pionów: Dwa rozdzielone piony, np. e6 i h6, mają wspólny kwadrat: e6-h6-h3-e3. W miarę przesuwania pionów, zmienia się połoŜenie kwadratu. Kiedy ten ruchomy kwadrat dojdzie do brzegu szachownicy, lub go przekroczy, to król jest bezsilny. JeŜeli kwadrat nie nie dosięgnął brzegu, to piony nie mogą dojść do promocji.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?8!J I?@?@?@[email protected] I$?@#@?@?J I?@?@?@[email protected] [email protected]@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Tutaj piony zginą. Np. 1...d4 2.¢c44; 2.¢c44 lub przy ruchu białych nastąpi: 1.¢a4 d4 2.¢b3!4. 2.¢b3!4

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@#@?J I?@?@?8?"J I@?$?@?@!J I#@5@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Czarne przegrywają po ruchu 1.¢c3, gdyŜ ich król nie moŜe wykonać ruchu.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@#@?@?$J I@?@[email protected]@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

W tej pozycji czarne wygrywają.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I JeŜeli przesunąć pozycję o linię wyŜej, to czarne teŜ wygrywają, gdyŜ piony c7 i h7 mają prawo podwójnego ruchu.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@#@?@#J I?@?@?@[email protected] I@?@[email protected]@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Tutaj piony same nie dochodzą. Np. 1.¢f6 d6 2.¢f5 h6! 3.¢f6 lub ¢f4, ¢f4 i biały król musi trzymać się na tych polach, nie mając moŜliwości atakowania czarnych poionów. Ale i czarne nie mogą ruszyć piona na 5tą linię, gdyŜ on zginie, a po nim drugi. Reguła „błądzącego kwadratu” wymaga pwnego uściślenia, gdyŜ nic nie mówi o pozycji nieprzyjcielskiego króla i o tych przypadkach, kiedy jeden z pionów jest wysunięty do przodu, a takŜe nie uwzględnia pozycji, w których ma znaczenie, czyj jest ruch.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@#@?J I?@?@?8?"J I@?@?@?@!J I?@?@?@[email protected] I$?$?@?@?J I?@?@?@[email protected] [email protected]@?@?@?J PLLLLLLLLO

Wzajemny zugzwang. Kto zaczyna ten przegrywa. Rozpatrzmy jeszcze przypadek, w którym obaj przeciwnicy mają rozdzielone piony.

59

Stoltz - Nimcowicz 1927

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@!@?8#@?J I!@?$?@#@J I@?@?@?"?J I?@?6?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Ruch czarnych. Czarne wygrywają: 1...f4 2.gf ¢d6! Nieoczekiwany ruch wyjaśniający z miejsca pozycję. Czarny pion dojdzie do hetmana a dowolny biały pion zostanie powstrzymany jednym ruchem (na c7 lub e7) . Złe było 2...Kf4 gdyŜ pion b5 dochodził z szachem.

KRYTYCZNE POLA WOLNEGO PIONA Pod koniec gry bywa konieczność doprowadzenia swojego piona do przemiany przy pomocy króla. Jest jasne, Ŝe aby wygrać trzeba iść królem przed pionem, aby opanować pola, po których pójdzie pion. Ale gdzie dokładnie iść? I czy wygramy? Obliczenia mocno się ułatwiają, jeŜeli wie-my, Ŝe idea wszystkich takich końcówek polega na opanowaniu krytycznych pól.

MKKKKKKKKN I?@[email protected]@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?$#[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@!@[email protected] I@?@?6?@?J PLLLLLLLLO

Ruch białych - wygrana. Ruch czarnych - remis. Dla piona e2 takimi „krytycznymi” polami są d4,e4 f4, zaznaczone czrnymi pionami, usytuowane przed pionem o jadną linię.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Reguła: JeŜeli białe mogą zająć królem jedno z trzech krytycznych pól (obojętnie które). to one łatwo wygrywają, gdzie by nie stał czarny król i czyj by nie był ruch. JeŜeli białe nie mogą zjąć pola krytycznego, to jest remis, gdyŜ niemoŜliwe jest doprowadzenie piona. Po ruchu piona, pola krytyczne teŜ się przesuwają. Jak wygrywają białe? 1.¢d2 ¢e7 2.¢d3 ¢d6 3.¢e4 ¢e6 4.e3 ¢f6 5.¢d5 ¢f7 6.¢d6 ¢f8 7.e4 ¢f7 8.e54.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@#$#J I?@?@?$#$J I$#$?@?"?J I?@?@?@[email protected] I@!@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Krytycznymi polami piona b3 są a5, b5 i c5, b4 - a6, b6 ,c6. Kiedy pion przekroczy linię środkową to ma pola krytyczne bezpośrednio przed sobą: b5 - a6, b6, c6.

MKKKK [email protected]@ I@?@? I?6!@ I@?@? I?@?@

KKKKN [email protected]@J @?@?J [email protected]@J @?"?J ?@[email protected]

Wygrana tylko Wygrana, bez względu przy ruchu białych. na kolejność ruchu.

MKKKK KKKKN I?@?@ ?@[email protected] I@#@? @?@?J I?@?@ ?@?8J I@?@? @?@?J I?@?@ ?@[email protected] I"?@ ?@?@?J I?@?@ ?"[email protected] I@?@? @?@?J PLLLL LLLLO

Kluczowe pole na b7. Wygrana. Pionek wieŜowy ma tylko jedno pole kluczowe, i moŜliwość jego zajęcia rozstrzyga

60

grę. JeŜeli czarnemu królowi uda się zająć pole a8, to remis jest nieunikniony. W pozycji na prawym diagramie, białe wygrywają: 1.¢f3 ¢› 2.¢e4 i biały król zajął pole kluczowe e4.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@[email protected]@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?"[email protected]@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

W tej pozycji jest remis bez względu na kolejność ruchu. Przy ruchu czarnych remisuje tylko 1...¢d6! aby na 2.Kd3 był ruch Kd5; a na 2.Kd2 Kc6! 3.Kc3 Kc5. Pionowe końcówki wymagają subtelnej gry, ale jest łatwiej gdy rozumie się idęę.

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?"?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@[email protected]@?@?J PLLLLLLLLO

Wygrana przy ruchu białych (takŜe przy pionie na b4). Polami krytycznymi są tutaj b5, c5 i d5. 1.¢c2! ¢e7 2.¢b3 ¢d6 3.¢b4! ¢c6 4.¢c44. Z praktycznej partii 1884 r.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I#@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?"5@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Wydaje się, Ŝe tu wygrana jest prosta. Ale czarne mają w zapasie chytrą obronę a4-a3. 1.¢b1! a3! 2.b3! ¢e5 3.¢a2 ¢d5 4.¢a3 ¢c5 5.¢a4 ¢b6 6.¢b44;

MKKKK I?@?@ I@?$? I7$?@ I@?@! I!6?@ I@?@?

KKKKN [email protected] @?@?J [email protected] @?@?J ?@[email protected] @?@?J

Ruch białych. Remis. Wygrana. Lewy diagram: 1.¢b3! ¢a5 2.¢a3 b5 3.ab ¢b5 4.d6! cd 5.¢b3!=. Prawy diagram: 1.g7 ¢g8 2.g5 ¢a7 3.g8£! ¢g8 4.¢g64. N. Grigoriev 1923

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@[email protected]@[email protected] I@?@?$?$?J I?@[email protected]@[email protected] I@?@!@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

1.g7 ¢f7 2.¢f5! Tylko remisowało 2.Ke5 kg7 3.Kf5 Kf7 4.Kg5 Ke6. 2...¢g8! 3.¢g4! Remisowało 3.Kg5 e4! 4.de Kg7. 3...¢f7 4.¢g5! e4 5.¢h6!4; Oto jaka była potrzebna subtelna gra, Ŝeby wygrać tę, na oko prostą, końcówkę.

POLA KRYTYCZNE BLOKOWANEGO PIONA Przy blokowanych pionach, pozbawionych ruchliwości, system pól krytycznych jest inny. Dla czarnego piona d5 krytyczne są pola a5, b5, c5 i e5, f5, g5; dla białego piona d4 - a4, b4, c4, e4, f4, g4.

61

MKKKKKKKKN I?@[email protected]@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@#@?@?J I?@?"?@?6J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Po 1.¢g5 (opanowanie jednego z kluczowych pól) los piona d5 jest przesądzony 1...¢e7 2.¢f5 ¢d6 3.¢f6 ¢d7 4.¢e5 ¢c6 5.¢e6 Uwzględniając nieuniknioną stratę piona d5, czarne powinny grać tak, aby nie pozwolić białemu królowi zająć pola kluczowego piona d4: c6, d6 lub e6. 5...¢c7! 6.¢d5 ¢d7! remis. Białe wygrały piona d5, ale nie wygrały partii.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I8?@?@?@?J I?$?@?@[email protected] I@!@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?6?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Tutaj białe wygrywają piona b6, a tym samym partię gdyŜ ich pion stoi na 5-j linii. 1.¢c3 ¢c3 ¢b7 2.¢d4 ¢c7 3.¢e5 GroŜąc zajęciem pola e6. 3...¢d7 Czarne chwilowo obroniły wszystkie trzy krytyczne pola, ale po: 4.¢d54; musiały wpuścić króla na 6-tą linię i przegrać.

MKKKKKKKKN I7@%@?@[email protected] I@?$?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@!@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@?6J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Wygrana. Czarne groŜą: Ka8-b7 i c7-c6 z wymianą piona, po czym białym zostanie tylko skoczek. Nic nie daje teŜ 1.Se7 Kb7 2.Sc6 (Sd5 c6!) Kb6 3.Sd4 Kc5 i ginie pion b4; Do wyrranej prowadzi tylko 1.¥b6! ¢b7 2.¥c4 c6 3.b64; albo 1...cb 2.¢g34.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?8?@?@?J I?$!@?@[email protected] I@[email protected]@?@?J Wygrana. Próba promocji piona c6 jest beznadziejna: 1.Ke6 Kc8! 2.Kd6 Kd8 3.c7 pat. Aby wygrać białe muszą odać piona c6 i zdobyć piona b6. Przy ruchu białych: 1.¢e6 ¢c8! 2.c7! ¢c7 3.¢e7 ¢› 4.¢d64; Przy ruchu czarnych: 1...¢c8! 2.c7 ¢c7 3.¢e64; albo 2...¢d7 3.c8£ ¢c8 4.¢c64.

MKKKK I?@?@ [email protected]@? I?@?@ I@?@? I?$?@ I@!@? I!@?@ [email protected]@? PLLLL

KKKKN ?@[email protected] @?@?J ?@[email protected] 8?@?J ?@#@J 6?"?J ?@?"J @?@?J LLLLO

Remis. Remis. Lewy diagram: białe nie mogą wygrać, gdyŜ nie są w stanie opanować pól krytycznych piona b4. A po wymianie piona a za piona b4, czarne zajmą opozycję. Prawy diagram: Czarne utrzymują opozycję: 1.¢c2 ¢c6 2.¢d3 ¢d5 3.¢e3 ¢e5 remis. Jeśli białe zagrają 3.Ke3? to po 3...Ke5, przegrają.

62

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?8?@?J I!$?@?@[email protected] I@!@[email protected]@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Przy ruchu białych wygrana. Przy ruchu czarnych remis. Manewrowanie czarnego króla jest ograniczone przez wolnego piona a4: on nie moŜe wyjść z jego kwadratu; jednocześnie mui bronić krytyczne pola swojego piona b4. Przy swoim ruchu białe wygrywają: 1.¢e3! ¢d5 2.¢d3 ¢c5 3.¢e44. Przy ruchu czarnych jest remis: 1...¢d5! 2.¢f4 ¢d4 3.¢f5 ¢d5! 4.¢f6 ¢d6 itd. albo 2.¢g4 ¢e4 3.¢h4 ¢d4 4.¢h5 ¢d5 5.¢g6 ¢e6 6.¢h6 ¢d6 7.¢g5 ¢e5 8.¢h4 ¢d4 9.¢g3 ¢e5! itd.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] [email protected]@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I"#@?@?@?J I?"?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] [email protected]@?@?@?J PLLLLLLLLO

Wygrana. Najbardziej oddalone pole krytyczne e5 leŜy poza kwadratem piona a5, dlatego czarne nie mogą skutecznie się bronić. Rzeczywiście, po ruchu białego króla na d4 czarne mogą jeszcze odpowiedziwć Kd6, ale po Kd4-e4 nie wolno zagrać Kd6e6, gdyŜ pion a dochodzi do przemiany. Po Kd6-c6 Ke4-e5 białe wygrywają.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@#@?@?J I?6?"[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Tutaj naleŜy zwrócić uwagę, w jaki sposób wykonuje się atak na piona. Złe jest 1...Ke4? 2.Kc5 i czarne przegrywają. Poprawne jest 1...¢e3! i jeśli 2.Kc5 to Ke4 z wygraną. Z tego przykładu widać jak waŜne jest uwzględnienie krytycznych pól. Białe widzą, Ŝe nie utrzymają piona i grają: 2.¢c3! ¢e4 3.¢c2!= z remisem.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?6?$?@?J I?@?@[email protected]@J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Kto zaczyna, ten piona wygrywa.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?8?@?@?J I?@#@?@[email protected] I@?6#@?@#J I?@?"?@?"J I@?@?@?@?J I?"?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Marsz piona b likwiduje obronę piona d5.. 1.b4 ¢d7 2.b5 cb 3.¢b5 Teraz pion d5 zginie. 3...¢d6 4.¢b6 ¢d7 5.¢c5 ¢e6 6.¢c6 I białe wygrywają we wszystkich wariantach.

63

6...¢f5 7.¢d54; albo 6...¢e7 7.¢d5 ¢d7 8.¢e54. Bernstein - Maroczy 1911

MKKKKKKKKN I?@?@+@[email protected] I$?@?@?@?J I?@#@?"[email protected] I"?"?6?@?J I?@?@[email protected] I@?@?@?8#J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Do wygranej prowadzi następująca droga: 1.¥h3! ¢h3 2.¢d6! ¢g4 3.¢c7! ¢f5 4.¢b7 ¢f6 5.¢a7 ¤f7 6.¢b7 ¤c4 7.a6 ¤a6 8.¢a6 1-0.

POLA ODPOWIADAJĄCE Niekiedy zachodzi potrzeba dość skomplikowanego znajdowania pól „odpowiadających”. Pewne pojęcieo o tym daje prosty przykład szkoleniowy Grigorieva.

MKKKKKKKKN I?8?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I!$?@?@#@J I@?@?@?"?J I5@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Kto pierwszy napadnie na piona, ten przegra: na 1.¢b5? nastąpi 1...¢a7. Dlatego króle manewrują w ten sposób, aby na odpowiadające pola b5 i a7 mogły one stanąć po ruchu przeciwnika: 1.¢b4! ¢a8! 2.¢c4 ¢b8 3.¢b4! ¢a8! Biały król nie moŜe oddalić się od pola b5, a czarny od pola a7. Manewry są swobodne, króle pilnują tylko po jesdnym polu, dlatego jest remis.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKKKKKKN [email protected]@?@[email protected] I@?@?@?@?J I#@!@?@[email protected] I"[email protected]@?@?J Wygrana.

W tej pozycji na ruch Kd6 czarne muszą odpowiedzieć Kd8, inaczej pion awansuje. Dlatego pola d6 i d8 odpowiadają sobie. Białe mogą teŜ zagrać Kc5 z groźbą wgrania piona a6. Na Kc5 czarne muszą odpowiedzieć Kc7, Zatem pola c5 i c7 teŜ są odpowiadające. Widać, Ŝe kiedy biały król stoi na d5, to czarny musi stanąć na c8. Pola d5 i c8 teŜ sobie odpowiedają. Rozwązanie jest następujące: 1.¢d4 ¢b8 2.¢c4! ¢c8 3.¢d54; Białe przekazały czarnym, „metodą trójkąta”, ruch w pozycji wyjściowej i łatwo wygrywają. Biały król wykorzystał „trójkąt” d5, d4, c4.

I. Majzelis 1957 MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?$7@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?6!$?@#J I?@?@!@?"J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Wygrana. Tutaj odpowiadają sobie pary pól: c5 i d7; b5 i d6 oraz c4 i e7. Białe powinny zdobyć dla króla pole d6, trzeba przekazać ruch czarnym. 1.¢b5 ¢d6 2.¢b4! ¢e7 3.¢c4 ¢e8 4.¢b5 ¢d7 5.¢c5 ¢e7 6.¢c6 ¢d8 7.d6 ¢c8 8.¢d54.

INNE FORMY UPROSZCZONEGO LICZENIA Rozpatrując przytoczone do tej pory formy obliczeń, moŜna się było przekonać, Ŝe one mają zastosowanie nie do wszystkich przypadków, które mogą występować

64

na szachownicy, a tylko dla pozycji określonego typu. Co prawda, te pozycje występują bardzo często, i właśnie na tym polega wartość pokazanych uproszczonych metod. Ale jeŜeli pozycje, bez względu na róŜne rozstawienie figur, wyróŜniają się duŜym podobieństwem, jeśli są, jak mówią, typowe, to w większości przypadków dla nich istnieją własne typowe formy, których znajomość ułatwia liczenie, czyli pozwala szybko i poprawnie ocenić pozycję i wybrać sposób dalszej gry. Widać stąd, jakie duŜe znaczenie ma doświadczenie w grze. Doświadczony szachista tym róŜni się od nowicjusza, Ŝe zna cały szereg typowych pozycji. Wie on, jak przebiega w takich pozycjach gra, do czego dąŜyć i w jaki sposób. Technika liczenia, ocena pozycji, wybór planu w takich sytuacjach organicznie zlewa się w jedną całość, nazywaną „techniką gry”. Podamy teraz kilka waŜnych przykładów.

MKKKK I?@?@ I$#@? I?@?@ I@?@? I?@?@ I@?@? I!"!@ I@?@? PLLLL

KKKKN ?@[email protected] @#@#J ?@[email protected] @?@?J ?@[email protected] @?@?J ?"!"J @?@?J LLLLO

Białe mają przewagę pionową na skrzydle. Przez wymianę one mogą uzyskać wolnego piona. Jak trzeba to rozegrać? Na to pytanie odpowiada „reguła o kadydacie”. Aby wyrobić wolnego piona z przewagi pionowej, naleŜy rozpocząć od ruchu pionem który nie ma oponenta. Lewy diagram: 1.c4! 2.b4 3.c5 4.b5 i 5.c6. JeŜeli czarne zagrają 1...a5, 1...a5 to nie naleŜy grać 2.a3? wobec 2...a4; tylko 2.b3, 3a3 i 4.b4.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I Prawy diagram: 1.g4! 2.g5 3.f4 4.h4 5.f5 6.h5 i 7.g6.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@#J [email protected]@?@#@J I@?$?@?"?J [email protected]@?@?"J I@?@?@?@?J I!@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

Wygrana dzięki oddalonemu wolnemu pionowi. 1.a4 ¢b6 2.a5 ¢a5 3.¢c54. Biały król zje wszystkie czarne piony.

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?$?J I#@?8?@[email protected] I"?@?$?@?J I?@[email protected]@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@?"J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

65

Tutaj oddalonym wolnym pionem jest c4, ale nie moŜna go oddać za wcześnie. Wygrywa: 1.h4! ¢c5 2.¢e54; 1...g6 2.c5 ¢c5 3.¢e54.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

66

ZAJMUJACE STRONICE Zapytano raz Reschewskiego, jak daleko liczy on warianty, i prawdopodobnie Ŝartem, ale ściśle zgodnie z wymaganiami amerykańskiej autoreklamy, on odpowiedział: „na jeden ruch dalej od mojego przeciwnika”. Reti na analogiczne pytanie odpowiedział bez wykrętów, Ŝe zwykle nie trzeba liczyć ruchów daleko, ale jeŜeli jest mało kontynuacji i są one forsowne, to prawdopodobnie moŜna liczyć warianty do 20 ruchów i więcej. Kiedyś napisano, Ŝe w jednej partii zapowiedziano mata w 30 ruchach, ale była to partia korespondencyjna. Wybitny XIXwieczny arcymistrz Blackburne, dając kiedyś seans gry w ciemno, zapowiedział w jednej partii mata w 16 ruchach. Sprawdzenie pokazało, Ŝe miał rację.

KRÓTKIE PARTIE Schlechter - Wolf 1894 1.e4 e6 2.d4 d5 3.¥c3 ¥f6 4.¤g5 ¤e7 5.¤f6 ¤f6 6.¥f3 0-0 7.e5 ¤e7 8.¤d3 ¤d7? Zamiast tego słabego ruchu lepsze było 8...c5. 9.h4! f6? Groziło 10.Gh7 z dalszym Sg5 i Hh5. Czarne myślały, Ŝe swoim ruchem odparły groźbę. Naprawdę powinny grać 9...h6.

MKKKKKKKKN I/([email protected] I$#$+,?$#J I?@?@#[email protected] I@?@#"?@?J I?@?"?@?"J I@?&)@%@?J I!"!@?"[email protected] [email protected][email protected] PLLLLLLLLO

10.¥g5!! fg Lepiej było nie przyjmować ofiary piona. 11.¤h7 ¢h7 12.hg ¢g8 13.¦h8!! ¢f7 Czarnych nie pociąga perspektywa

13...Kh8 14.Hh5 Kg8 15.g6!, ale i ucieczka króla nie ratuje. 14.£h5! g6 15.£h7 ¢e8 16.£g6#. Alechin - Amator 1936 1.e4 e5 2.d4 f6 3.de fe?? Lepsze było 3...He7. 4.£h5 ¢e7 5.£e5 ¢f7 6.¤c4 d5 Złe było 6...Kg6 7.Hf5#. 7.¤d5 ¢g6

MKKKKKKKKN I/(+4?,'0J I$#$?@?$#J I?@?@[email protected]@J I@?@)2?@?J I?@?@!@[email protected] I@?@?@?@?J I!"!@?"!"J I.%*?6?&-J PLLLLLLLLO

Czarny król stanął sam przeciw wrogom. 8.£g3 ¢h5 9.¤f7 g6 10.h3! Z groźbą 11.Hg4!! Gg4 12.hg i 13.Ge6#. 10...£f6 11.¥f3 Traz grozi mat w 4 ruchach (jak przedtem, tylko na Ge6 He6 nastąpi Wh4#). 11...¤e7

MKKKKKKKKN I/(+@?@'0J I$#$?,)@#J I?@?@?4#@J I@?@?@[email protected] I?@?@!@[email protected] I@?@?@%2!J I!"!@?"[email protected] I.%*[email protected] PLLLLLLLLO

Białe zapowiedziały mata w 6-ciu ruchach. 12.£g4! ¤g4 13.hg ¢g4 14.¥h2 ¢h5 15.¥f1! ¢g4 Albo 15...Hh4 16.Sg3 i 17.e6#. 16.¤e6 £e6 17.f3!#.

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I

67

ZNAJDŹ ROZWIĄZANIE MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] MKKKKKKKKN I@#@?@#$?J I?@?6?@[email protected] I?$?@#@[email protected] I@?@?@?@#J I8!@?"?@?J I?@?8?@[email protected] I!@?@!@[email protected] I"?@?@?@?J I@!@?@!$?J I?@?@?@[email protected] I?@!@?@[email protected] I@?@?@?@?J [email protected]@?@?@?J I?@?@?@[email protected] PLLLLLLLLO I@?@?@?@?J 5. Wygrana PLLLLLLLLO 1. Remis MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] MKKKKKKKKN I@?@?@?@#J I?@?@?@[email protected] I?@?@?"?8J I@#@?@[email protected] I@#@?@?@!J I?@?@#"[email protected] I?@?@[email protected] I@?@?@?*?J I@?$?$?@?J I?@?@?@[email protected] I!@!@!@[email protected] I@!@?@?@?J [email protected]@?@%,?J I?@?@?@[email protected] PLLLLLLLLO 6. Wygrana I@'@?@?6?J PLLLLLLLLO 2. Wygrana

MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@!8?@?@?J I!@?$?@?$J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@[email protected]@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO 3. Wygrana

MKKKKKKKKN I?@?.1@[email protected] I@?@?@#@#J I?@[email protected]@#8J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I"?@?@?@?J I?"5@?@[email protected] I0?@?@?@?J PLLLLLLLLO 4. Wygrana

7.

MKKK I7@? I@?@ I?@? I@?@ I?@? I@?@ I?@? I6?. PLLL

8.

KKKKKN @?@[email protected] ?@?@?J [email protected]@J ?@#@?J @?"[email protected] ?"?@?J @5@[email protected] -@?@?J LLLLLO

7. Daj mata robiąc tylko jeden ruch wieŜą. 8. Czy dobra jast dla czarnych wymiana wieŜ?

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@!.?@[email protected] I@?@?@[email protected] PLLLLLLLLO 9. Wygrana

S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I MKKKKKKKKN I?@?@?@[email protected] I@?@?@?6?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?8?@?J I?@?@?@'@J I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

68

MKKKKKKKKN I?@?@?@?6J I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@#@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I!"!@?@[email protected] I@?@?8?@?J PLLLLLLLLO

10. Wygrana

13. Czy białe mogą wygrać?

MKKKKKKKKN I7@?@?@[email protected] I"?@?@?@?J I?"!6?@[email protected] I(?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN I?@?@/[email protected] I*?$#@3$#J I?@+@'@[email protected] I@?@%2?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I!@!@?"!"J [email protected]@?6?J PLLLLLLLLO

11. Wygrana

14. Po 1...d6 białe nie mają obrony. Rozpatrz wszystkie odejścia hetmana d5.

MKKKKKKKKN I?@?@[email protected] I@?@?@#@?J I?@?@!@[email protected] I@?@?"?@?J I?@?@[email protected] I@?@?@?@?J I?@?@?@[email protected] I@?@?@?@?J PLLLLLLLLO

MKKKKKKKKN [email protected]/@'@J I@?@[email protected]$?J I?@#*#@?$J I@#@?"!@?J I#@?"?@[email protected] I@)"?@?@?J I!@[email protected]@!"J I@?@?.-6?J PLLLLLLLLO

12. Wygrana

15. 10# (mat w 10-ciu ruchach).

Majzelis S Z A C H Y PODSTAWY TEORII CZ. I.

69

ROZWIĄZANIA ZADAŃ 1. 1.¢c8! ¢c6 2.¢b8 ¢b5 3.¢b7!! ¢a5 4.¢c6=; biały król znalazł się w kwadracie piona h7. Remis. 2. 1.f7! ¢g7 2.¤e7! ¢f7 3.¤b4! Skoczkowi b1 odcięto odwrót, i białe wygrywają go po K-f2-e3-d3 itd. ale nie ruchem króla po pierwszej linii, gdyŜ czarne zdąŜą zagrać e6-e5-e4-e3 i Sd2. 3. 1.¢f4 ¢b8 2.¢f5 ¢c7 3.¢f6 ¢b8 4.¢g6! d5 5.¢f5 h5 6.¢e5 ¢c7 7.¢d54; albo 6...d4 7.¢d64. 4. 1.£e6 fe 2.¦d1! ¦d1 3.¢d14. 5. Co zrobić przeciwko strasznej groźbie g2-g3? 1.¢b2 ¢b4 2.c3 ¢c5 3.¢c2 f6 4.¢d3 fe 5.¢e24. 6. Przede wszystkim trzeba przeszkodzić w uwolnieniu się gońca (G-f2-h4 itd.) 1.¥g3!! fg 2.a3 ¤f2 3.¢a2 ¤e1 4.¢a1!! ¤d2 5.¢b1! ¤e1 6.¢c1 ¤f2 7.¢d1 ¤g1 8.¢e1 ¤h2 9.¢f14. 7. 1.¢a2! ¢b8! 2.¢b2! ¢a8 3.¢c3! ¢b7 4.¢b3! ¢a7 5.¢c4 ¢b8 6.¢b4

¢a8 7.¢c5 ¢b7 8.¢b5 ¢a7 9.¢c6 ¢b8 10.¢b6 ¢a8 11.¦c8#. 8. Nie! 1...¦d1? 2.¢d1 ¢f6 3.¢d2 ¢e6 4.¢c3! ¢d5 5.¢d3 ¢d6 6.¢d44; albo 5...¢c5 6.e4!4. 9. 1.¦h2 £h7 2.¢g2!!4. 10. Wygrywa tylko 1.¢h8! 11. 1.b7! ¥b7 2.¢d54. 12. 1.¢e4! fe 2.¢d4 ¢f7 3.¢c5 ¢g6 4.¢c6!4. 13. Tylko jednym ruchem 1.a3!! 14. a) 2.£c3 (b2) ¤d5 3.¦d5 c5! z groźbą Hf2 i Ha7; b) 2.£e4 ¤d5 3.£d5 c6 4.£a5 ¦a8; c) 2.£e3 (e2, e1) ¤d5 3.¦d5 ¥f4; d) 2.£g3 ¤d5 3.¦d5 ¥f4 4.¦d2 ¥e2 itd. 15. 1.£h5!! ¥h5 2.fe ¢g6 3.¤c2 ¢g5 4.¦f5 ¢g6! 5.¦f6 ¢g5 6.¦g6 ¢h4 7.¦e4 ¥f4 8.¦f4 ¢h5 9.g3! i 10.¦h4#.
Majzelis I. - Szachy - podstawy teorii cz. I

Related documents

69 Pages • 19,474 Words • PDF • 378.8 KB

239 Pages • 60 Words • PDF • 79.3 MB

2 Pages • 875 Words • PDF • 256.8 KB

3 Pages • 322 Words • PDF • 39.5 KB

406 Pages • 94,111 Words • PDF • 5.5 MB

5 Pages • 857 Words • PDF • 476.3 KB

45 Pages • 7,090 Words • PDF • 2.3 MB