Otrzymywanie obrazów w zwierciadłach

20 Pages • 335 Words • PDF • 165.5 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:39

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Otrzymywanie obrazów w zwierciadłach

ZWIERCIADŁA Zwierciadłem nazywamy powierzchnię dobrze odbijającą światło. Ze względu na kształt tej powierzchni można zwierciadła podzielić na: - płaskie i - kuliste.

Zwierciadła płaskie • Światło padające na powierzchnię zwierciadlaną ulega odbiciu.

Cechy obrazu powstającego w zwierciadle płaskim: • Obraz jest pozorny ( bo powstał w miejscu przecięcia przedłużeń promieni odbitych). • Obraz jest obrazem symetrycznym względem płaszczyzny zwierciadła (Oznacza to, że przedmiot i jego obraz są w tej samej odległości od zwierciadła).

• Obraz jest tej samej wielkości.

Aby przeprowadzić konstrukcję obrazu w zwierciadle należy z każdego punktu poprowadzić co najmniej 2 promienie.

Zwierciadła kuliste • WYPUKŁE Powierzchnią zwierciadlaną jest zewnętrzna część czaszy kulistej • WKLĘSŁE Powierzchnią zwierciadlaną jest wewnętrzna część czaszy kulistej

Zwierciadło wypukłe • WYPUKŁE Powierzchnią zwierciadlaną jest zewnętrzna część czaszy kulistej •

Zwierciadło wklęsłe • WKLĘSŁE Powierzchnia zwierciadlana znajduje się w wewnętrznej części czaszy kulistej

Ogniskiem zwierciadła nazywamy punkt w którym skupia się po odbiciu od zwierciadła wiązka promieni początkowo do siebie równoległych.

• Ognisko leżące na osi głównej zwierciadła nazywamy OGNISKIEM GŁÓWNYM

f-OGNISKOWA. • Jest to odległość ogniska od środka zwierciadła mierzona na osi głównej.

f~ r/2

Aby otrzymać obraz za pomocą zwierciadeł kulistych, należy przeprowadzić co najmniej dwa z trzech promieni, których bieg znamy.

• 1) PROMIEŃ RÓWNOLEGŁY DO OSI OPTYCZNEJM - PO ODBICIU PRZECHODZI PRZEZ OGNISKO.

2) PROMIEŃ PRZECHZODZĄCY PRZEZ OGNISKO - PO ODBICIU BIEGNIE RÓWNOLEGLE DO OSI GŁÓWNEJ

3)PRZECHODZĄCY PRZEZ ŚRODEK KRZYWIZNY PO ODBICIU WRACA TĄ SAMĄ DROGĄ

Konstrukcje obrazu w zwierciadle wypukłym przeprowadzamy podobnie jak w wklęsłym. Uwzględniamy jednak PRZEDŁUŻENIA promieni odbitych.

Każdy obraz otrzymany w zwierciadłach kulistych wklęsłych ma 3 cechy: • Jest rzeczywisty lub pozorny, • Jest prosty lub odwrócony, • Jest pomniejszony, powiększony lub tej samej wielkości.

Konstrukcja obrazu w zwierciadle kulistym wklęsłymprzedmiot umiejscowiony w odległości 2f > x> f

Cechy otrzymanego obrazu: • rzeczywisty • odwrócony • powiększony

Konstrukcja obrazu w zwierciadle kulistym wypukłym.

Cechy otrzymanego obrazu: • pozorny • prosty • powiększony Ginmazjum nr 119 Wa-wa Wesoła

Bibliografia

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierciad%C5%82o_ • http://www.fizyka.edu.pl/optyka_praca.php

Ginmazjum nr 119 Wa-wa Wesoła
Otrzymywanie obrazów w zwierciadłach

Related documents

20 Pages • 335 Words • PDF • 165.5 KB

42 Pages • 6,102 Words • PDF • 405.2 KB

1 Pages • 282 Words • PDF • 131.7 KB

12 Pages • 950 Words • PDF • 1.6 MB

125 Pages • 7 Words • PDF • 16.6 MB

17 Pages • 1,127 Words • PDF • 12 MB

3 Pages • 895 Words • PDF • 69.9 KB

66 Pages • 12,583 Words • PDF • 2.5 MB

193 Pages • 105,754 Words • PDF • 1 MB