Próbny egzamin ósmoklasisty. Zestaw 2 - Klucz odpowiedzi

3 Pages • 567 Words • PDF • 614.6 KB
Uploaded at 2021-09-24 13:58

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Próbny egzamin ósmoklasisty z Oxford University Press 2019 - Język angielski

KLUCZ ODPOWIEDZI Wymagania ogólne

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, […] w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Zadanie

Wymagania szczegółowe

Poprawna odpowiedź

1.1.

II.5) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.

C

1.2.

II.5) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.

B

1.3.

II.4) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.

A

1.4.

II.3) Uczeń określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi.

C

1.5.

II.2) Uczeń określa główną myśl wypowiedzi.

A

2.1.

II.5) Uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje.

D

2.2.

II.2) Uczeń określa główną myśl wypowiedzi.

E

2.3.

II.5) Uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje.

A

2.4.

II.5) Uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje.

B

3.1.

next / on Monday

3.2.

(the) library

3.3.

II.5) Uczeń znajduje w wypowiedzi określone informacje.

elementary (£) twelve / 12 (pounds)

3.4.

1 © Copyright Oxford University Press

Próbny egzamin ósmoklasisty z Oxford University Press 2019 - Język angielski

Znajomość funkcji językowych Wymagania ogólne

Zadanie

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

4.1.

VI.1) Uczeń […] przedstawia […] inne osoby / VII.3) Uczeń […] przekazuje informacje […].

D

4.2.

VI.8) Uczeń […] odrzuca propozycje […].

E

4.3.

VI.13) Uczeń […]wyraża […] emocje.

A

4.4.

VI.4) Uczeń […] wyraża swoje opinie […].

C

5.1.

VI.4) Uczeń […] pyta o opinie […]

B

5.2.

VI.10) Uczeń […] pyta o pozwolenie […]

C

5.3.

VI.3) Uczeń […] uzyskuje informacje […]

B

5.4.

VI.8) Uczeń […] proponuje […]

A

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

6.1.

Wymagania szczegółowe

VI.6) Uczeń […] składa gratulacje […]

Poprawna odpowiedź

congratulations / I’m happy for you / Good for you!

6.2.

VI.3) Uczeń […]uzyskuje informacje […]

where is / where can I find / How can / do I get to

6.3.

VI.14) Uczeń […] stosuje zwroty grzecznościowe

Here you are / Sure / Yes, sure / Yes, of course

Wymagania szczegółowe

Poprawna odpowiedź

Rozumienie tekstów pisanych Wymagania ogólne

Zadanie

II. Rozumienie wypowiedzi.

7.1.

III.4) Uczeń znajduje w tekście określone informacje

B

7.2.

III.3) Uczeń określa kontekst wypowiedzi.

C

7.3.

III.2) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu.

A

7.4.

III.1) Uczeń określa główna myśl tekstu […].

C

Uczeń rozumie […] proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach

2 © Copyright Oxford University Press

Próbny egzamin ósmoklasisty z Oxford University Press 2019 - Język angielski szczegółowych.

8.1. 8.2. 8.3.

B III.5) Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

E D

8.4.

A

9.1.

A

9.2. 9.3.

III.4) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.

C B

9.4.

A

10.1.

nastolatków / młodzieży / młodych ludzi

10.2.

III.4) Uczeń znajduje w tekście określone informacje.

10.3.

mikroskopów szpitalach

Znajomość środków językowych Wymagania ogólne

Zadanie

I. Znajomość środków językowych.

11.1.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych..

11.2.

Wymagania szczegółowe

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

Poprawna odpowiedź F C

11.3.

E

12.1.

A

12.1. 12.3.

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

C B

12.4.

A

13.1.

will go / are going

13.2. 13.3.

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych […]).

13.4.

did you buy / get for lunch / dinner how many

3 © Copyright Oxford University Press
Próbny egzamin ósmoklasisty. Zestaw 2 - Klucz odpowiedzi

Related documents

3 Pages • 567 Words • PDF • 614.6 KB

11 Pages • 2,367 Words • PDF • 561.1 KB

1 Pages • 150 Words • PDF • 1.4 MB

3 Pages • 925 Words • PDF • 2.2 MB

4 Pages • 854 Words • PDF • 85.2 KB

1 Pages • 145 Words • PDF • 52.9 KB

0 Pages • 1,671 Words • PDF • 619.1 KB

6 Pages • 2,363 Words • PDF • 254.5 KB

4 Pages • 790 Words • PDF • 321.9 KB

8 Pages • 826 Words • PDF • 251.8 KB

4 Pages • 686 Words • PDF • 332.7 KB