Program strzelań WOT - część I - tymczasowy

63 Pages • 13,099 Words • PDF • 1.7 MB
Uploaded at 2021-09-24 09:35

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ PION SZKOLENIA

PROGRAM STRZELAŃ WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ CZĘŚĆ I (tymczasowy)

WARSZAWA 2017

str. 1/63

str. 2/63

Spis treści WSTĘP ....................................................................................................................... 5 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ..................................................................... 6 ROZDZIAŁ I WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE ...................... 6 ROZDZIAŁ II OCENA STOPNIA WYSZKOLENIA ........................................... 10 2.1. Założenia ogólne. .................................................................... 10 2.2. Ocena wyszkolenia indywidualna. ........................................... 11 2.3. Ocena wyszkolenia zespołowa. ............................................... 11 2.4. System dopuszczania do kolejnych poziomów strzelań. ......... 12 ROZDZIAŁ III PORZĄDEK PODCZAS STRZELAŃ ......................................... 14 3.1. Założenia ogólne. .................................................................... 14 3.2. Porządek strzelań. ................................................................... 15 ROZDZIAŁ IV OSOBY FUNKCYJNE I ICH OBOWIĄZKI ................................. 19 ROZDZIAŁ V ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ................................................... 24 5.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa. ............................................. 24 5.2. Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy podczas zajęć. ............. 25 CZĘŚĆ II ĆWICZENIA I STRZELANIA PRZYGOTOWAWCZE............................... 28 ROZDZIAŁ I ZASADY OPRACOWYWANIA ĆWICZEŃ I STRZELAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH ........................................................... 28 ROZDZIAŁ II ĆWICZENIA W OBSERWACJI ................................................... 30 ROZDZIAŁ III ĆWICZENIA W ZAPAMIĘTYWANIU ......................................... 32 ROZDZIAŁ IV CZYNNOŚCI MANUALNE ......................................................... 34 ROZDZIAŁ V ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ SZKOLNOTRENINGOWYCH ....................................................................... 36 CZĘŚĆ III ZESTAWY STRZELAŃ ........................................................................... 37 ROZDZIAŁ I STRZELANIA INDYWIDUALNE................................................... 37 1.1. Strzelania z karabinka różnymi sposobami. ............................ 38 1.1.1.

Strzelanie indywidualne nr 1 – na celność i skupienie.38

1.1.2.

Strzelanie indywidualne nr 2 – w postawie leżącej do celu ukazującego się. ............................................ 39

1.1.3.

Strzelanie indywidualne nr 3 – do dwóch celów ze zmianą magazynka. .................................................... 40

str. 3/63

1.1.4.

Strzelanie indywidualne nr 4 – podwójny strzał, jeden cel. .................................................................... 41

1.1.5.

Strzelanie indywidualne nr 5 – podwójny strzał, dwa cele. .................................................................... 42

1.1.6.

Strzelanie indywidualne nr 6 – do trzech celów na różnych odległościach. ............................................... 43

1.1.7.

Strzelanie indywidualne nr 7 – z różnych postaw strzeleckich ze zmianą magazynka. ........................... 44

1.1.8.

Strzelanie indywidualne nr 8 – na zmęczeniu do celu stałego............................................................ 45

1.1.9.

Strzelanie indywidualne nr 9 – na komendę/sygnał. ... 46

1.1.10. Strzelanie indywidualne nr 10 – do dwóch tarcz z przenoszeniem celów na komendę............................. 47 1.1.11. Strzelanie indywidualne nr 11 – zza zasłony do jednego celu ze zmianą postaw i magazynka. ....... 48 1.1.12. Strzelanie indywidualne nr 12 – z zaburzeniem błędnika, w ruchu w kierunku celu. ............................ 49 1.1.13. Strzelanie indywidualne nr 13 – zza zasłony do dwóch celów, ze zmianą postaw i wymianą. .......... 50 ZAŁĄCZNIKI............................................................................................................. 51

str. 4/63

WSTĘP Współczesne pole walki wymaga posiadania umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami uzbrojenia. Wnioski i spostrzeżenia z ostatnio prowadzonych konfliktów zbrojnych wskazują, że połączenie ognia broni pokładowej i strzeleckiej daje wymierny i skuteczny wynik w starciu z przeciwnikiem. Broń strzelecka – podstawowy środek rażenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej – pozostaje jednym z najważniejszych elementów oddziaływania na przeciwnika w bliskiej styczności. Wyszkolenie strzeleckie jest procesem długotrwałym, wymagającym realizacji szeregu przedsięwzięć nie tylko związanych z realizacją strzelań praktycznych, ale też odwołujących się do teorii i zasad strzelania, budowy i użytkowania sprzętu uzbrojenia czy chociażby różnorodnych ćwiczeń np. w obserwacji, manualnych z bronią itp. Zadaniem całego procesu szkolenia strzeleckiego jest osiągnięcie stanu, w którym żołnierz instynktownie i nawykowo wykonuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem się do oddania celnego strzału. Tylko maksymalnie szybkie i nawykowe wykonanie powyższego pozostawia czas na myślenie – nacisnąć język spustowy czy też nie – a czasami ratuje życie strzelca. Rozwiązania organizacyjno-metodyczne przyjęte w niniejszym „Programie” mają na celu uproszczenie wszelkich procedur związanych przygotowaniem i realizacją strzelań bez ingerencji w przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Opracowując scenariusze strzelań autorzy projektu starali się maksymalnie dostosować je do sytuacji występujących na współczesnym polu walki dążąc do jak największego zbliżenia warunków szkolenia do działań bojowych: 1. „Wojna to wysiłek – fizjologia człowieka działa w powiązaniu z jego percepcją, naucz się współpracy”; 2. „Działanie w stresie – nie wiesz, jak się zachowasz dlatego przygotuj się do tego najlepiej jak potrafisz”; 3. „Logiczne myślenie – zachowanie przeciwnika może okazać się zupełnie inne od planowanego. Obserwuj, myśl i reaguj na zmieniającą sytuacje”; 4. „Nie zawsze trzeba trafiać, by wygrać. Umiejętne kierowanie ogniem to klucz do zwycięstwa”; 5. „Ogień na ogień – nawykowa reakcja na kontakt, naucz się odpowiadać strzałem na strzał”; 6. „Świadomość walki – podejmuj walkę a nie zajmuj się czymś innym”. Tylko opanowanie właściwych nawyków i prawidłowej reakcji na działanie przeciwnika jak również umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu szkolenia bojowego, umożliwiających realizację zadań w ramach przyszłych działań pozwoli na osiągnięcie pełnego sukcesu przy minimalizacji strat własnych.

str. 5/63

CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE 1.

2.

3.

4.

„Program strzelań Wojsk Obrony Terytorialnej” zwany dalej „Programem” jest przeznaczony do: 1) nauki, doskonalenia i utrwalenia umiejętności sprawnej obsługi broni strzeleckiej; 2) organizacji i prowadzenia strzelań; 3) sprawdzania umiejętności prowadzenia ognia z broni strzeleckiej do różnych celów w różnorodnych warunkach. „Program” stanowi podstawę do opracowania „Zbioru ćwiczeń 1 przygotowawczych i strzelań dla oddziału / pododdziału na rok ....” zwanego dalej „Zbiorem ćwiczeń”. Dowódca jednostki jest uprawniony do: 1) wprowadzenia strzelań nie ujętych w przedmiotowym „Programie” ani w „Zbiorze ćwiczeń” – warunki wprowadzonego strzelania obowiązany jest podać w Rozkazie Dziennym; 2) wprowadzenia dodatkowych tarcz i figur bojowych – ich formę, w tym kształty i kolory obowiązany jest określić we wzorze stanowiącym załącznik do „Zbioru ćwiczeń”; 3) wprowadzania zmian do opracowanego „Zbioru ćwiczeń”. Właściwą realizację postanowień „Programu” zapewniają: 1) znajomość teorii i zasad strzelania; 2) umiejętność posługiwania się etatowym uzbrojeniem; 3) prawidłowa organizacja zajęć ze szkolenia strzeleckiego; 4) systematyczne prowadzenie ćwiczeń przygotowawczych i strzelań; 5) efektywne wykorzystanie obiektów i bazy szkoleniowej, urządzeń szkolno-treningowych (trenażerów, symulatorów); 6) utrzymanie uzbrojenia w stałej sprawności technicznej. PRZED STRZELANIEM KIEROWNIK STRZELANIA JEST ZOBOWIĄZANY DO KONTAKTU Z KIEROWNIKIEM OBIEKTU (STRZELNICY) CELEM USTALENIA WSZYSTKICH UWARUNKOWAŃ DOTYCZACYCH PRZEPROWADZENIA STRZELANIA.

5.

1

Podczas prowadzenia strzelań należy przestrzegać następujących zasad: 1) przed przystąpieniem do strzelania kierownik strzelania może, w początkowym okresie szkolenia zapoznać szkolonych z rozmieszczeniem celów w terenie;

Szczegóły dotyczące opracowania „Zbioru ćwiczeń” przedstawiono w Części II Ćwiczenia i strzelania przygotowawcze.

str. 6/63

2) 3) 4) 5)

6)

zabrania się upraszczania (ułatwiania) strzelań, a także używania większej liczby amunicji niż przewidziano w warunkach strzelań; podczas strzelania kierownik strzelania może podawać uchylenia pocisków względem celu (np. w prawo, w lewo, krótki, długi, w celu); w przypadku wyposażenia karabinka w celownik holograficzny strzelania są realizowane z jego wykorzystaniem; strzelanie można powtórzyć w następujących przypadkach: a) na skutek zaistnienia niesprawności urządzeń strzelnicy podczas strzelania; b) w przypadku wystąpienia niesprawności broni lub amunicji, których nie można było wykryć przed i w trakcie strzelania; c) naruszeniu zasad bezpieczeństwa skutkującego przerwaniem strzelania przez zmianę; d) jeżeli do figury (celu) strzelającego ogień prowadził inny strzelający2; e) na skutek nagłej zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających obserwację celów (prowadzenie ognia). w czasie jednych zajęć ze szkolenia strzeleckiego istnieje możliwość wielokrotnego wykonania danego strzelania. Ewidencjonuje się wyniki wszystkich strzelań;

DECYZJĘ O POWTÓRZENIU LUB KOLEJNYM WYKONANIU STRZELANIA PODEJMUJE KIEROWNIK STRZELANIA. 7)

8)

2

podczas wykonywania strzelań w masce, w nocy lub w trudnych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, intensywne opady deszczu, śniegu) czas ukazywania się celów wydłuża się o 50%; podczas strzelań w nocy: a) do celów oświetlonych i demaskujących się błyskami strzałów prowadzi się ogień wykorzystując podświetlenie podziałek celownika (nasadek samoświecących), mechaniczne przyrządy celownicze lub celowniki holograficzne; b) do celów niedemaskujących się prowadzi się ogień wykorzystując celowniki optoelektroniczne a cele demaskuje się promiennikami podczerwieni i ciepła. Podczas strzelań w pomieszczeniach zezwala się na używanie oświetlenia taktycznego; c) jeżeli strzela się do celów oświetlonych, których oświetlenie umożliwia ocenę odległości do celu sposobem „na oko” oraz wycelowanie broni w cel, to do ich oświetlenia stosuje się naboje (pociski) oświetlające lub światło elektryczne (umieszczone na ziemi przed celem); d) cele oświetla się tylko na czas ich ukazywania, określony warunkami strzelania.

Jeżeli wskazówki warunków strzelania nie stanowią inaczej.

str. 7/63

w strzelaniach, podczas których rodzaj ognia określa strzelający oraz do prowadzenia ognia seryjnego wykorzystuje się naboje z pociskami zwykłymi i smugowymi w stosunku 3:1 (trzy „zwykłe” i jeden „smugowy” – nie dotyczy amunicji pakowanej fabrycznie). Jeżeli obowiązuje zakaz strzelania amunicją smugową, to za jeden nabój smugowy nalicza się dwa naboje zwykłe; 10) kierownik strzelania oraz pozostałe osoby funkcyjne mogą wykonać strzelania osobiście realizując czynności określone w warunkach strzelania, zachowując zasady bezpieczeństwa. Zasady przekazania obowiązków na czas wykonywania strzelania określa kierownik strzelania (zajęć). Strzelań nie prowadzi się w sytuacji: 1) gdy warunki atmosferyczne (mgła, zamieć, itp.) ograniczają widoczność – nie widać celu z odległości określonych dla danych warunków strzelań; 2) jeżeli mimo oświetlenia celu w nocy, użycia promiennika podczerwieni lub ciepła cel jest niewidoczny. 9)

6.

DECYZJĘ O ZANIECHANIU LUB PRZERWANIU STRZELANIA PODEJMUJE KIEROWNIK STRZELANIA PO KONSULTACJI Z KIEROWNIKIEM STRZELNICY (OBIEKTU). 7.

8.

Na strzelnicach (pasach taktycznych) obowiązują następujące zasady dotyczące oznaczenia linii (rubieży): 1) linia wyjściowa (LW) – określająca miejsce strzelającego przed rozpoczęciem strzelania – oznacza się wyraźnie widocznymi znakami (w nocy światłami) w kolorze białymi; 2) linia otwarcia ognia (LOO) – określająca miejsce, od którego można rozpocząć prowadzenie ognia – oznacza się wyraźnie widocznymi znakami (w nocy światłami) w kolorze czerwonym; 3) linia przerwania ognia (LPO) – miejsce w którym należy bezwzględnie przerwać ogień – oznacza się wyraźnie widocznymi znakami (w nocy światłami) w kolorze zielonym; 4) podczas strzelań z broni strzeleckiej LW wyznacza się w odległości 10 m od LOO. Natomiast podczas strzelań z granatników LW wyznacza się w odległości 30 m.; 5) w sytuacji korzystania z obiektu, na którym nie wyznaczono linii (rubieży) oraz w strzelaniach specjalnych (sytuacyjnych) LW, LOO, LPO określa kierownik strzelania w porozumieniu z kierownikiem obiektu. Podczas przygotowania strzelnicy (sytuacji tarczowej) do strzelania należy przestrzegać następujących zasad: 1) figury bojowe ustawia się bez prześwitu, z wyjątkiem ustawionych na płozach. Dopuszcza się prześwit równy wysokości płóz (nie więcej niż

str. 8/63

2)

3) 4)

5)

6)

7)

8)

9)

3

50 cm). Ponadto, ustawia się je w sektorze nie szerszym niż 01-00 (sto tysięcznych) mierzone od LOO – nie dotyczy strzelań specjalnych (sytuacyjnych); figury bojowe muszą odpowiadać kształtom i kolorom określonym we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego programu (nie mogą kontrastować z terenem) lub być zgodne ze wzorami określonymi w „Zbiorze ćwiczeń”; odległość do celów mierzy się od LOO, a w przypadku celów ruchomych do najdalszego ich położenia; prędkość poruszania się celów ruchomych imitujących pojazdy powinna wynosić: 12-16 km/h (na PCO nie mniej niż 25-30 cm/s), a celów imitujących piechotę 7-10 km/h. Cele ruchome imitujące pojazdy ustawia się na ogół po jednym na każdym torze (drodze). Jeżeli na jednym torze poprzecznym lub skośnym umieszcza się dwa cele, to odstęp między nimi – mierzony z LOO – powinien wynosić co najmniej dziesięć tysięcznych (00-10). Do celów ruchomych, poruszających się ruchem poprzecznym stosować figury bojowe o projekcji bocznej, w ruchu skośnym płaszczyznę figury bojowej ustawia się równolegle do LOO; jeżeli warunki strzelania nie określają inaczej to cele przewidziane do niszczenia w pierwszej kolejności ukazują się po 30 sekundach od komendy „Naprzód” („Ognia”). Pozostałe czasy ukazywania się celów ustawia się zgodnie z warunkami strzelania. czas strzelania liczy się od komendy kierownika strzelania, a kończy się po trafieniu celu (ukryciu się, zakończeniu ruchu lub upływie czasu określonego w warunkach strzelania), który w warunkach strzelania określa się jako ostatni w kolejności; podczas przygotowywania strzelań w nocy na każdej strzelnicy w głębi pola tarczowego ustawia się główny dozór świetlny, wyraźnie wskazujący ogólny kierunek strzelania oraz dozory świetlne wskazujące granicę lewego i prawego pasa ognia, różniące się od świateł urządzeń strzelnicy (dopuszcza się wykorzystywanie światła chemicznego); strzelnice, teren i sytuację tarczową przygotowuje: a) na obiektach szkoleniowych pozostających w dyspozycji Resortu Obrony Narodowej (RON) – kierownik strzelnicy lub obiektu szkoleniowego zgodnie z warunkami strzelania (ćwiczenia); b) na innych obiektach3 – kierownik strzelania w porozumieniu z kierownikiem obiektu. wszystkie prace związane z przygotowaniem strzelnicy powinny być zakończone w czasie określonym przez kierownika strzelania.

Obiekty, miejsca nie będące w zarządzie RON.

str. 9/63

ROZDZIAŁ II OCENA STOPNIA WYSZKOLENIA 2.1. Założenia ogólne. 1. Ocena poziomu wyszkolenia strzeleckiego ma na celu: 1) weryfikację nabytych umiejętności oraz określenia stopnia przygotowania żołnierza do wykonywania zadań bojowych; 2) śledzenie postępów umiejętności strzeleckich w celu przejścia do kolejnego etapu, jakim są strzelania specjalne (sytuacyjne) oraz w składzie sekcji lub też pododdziału; 3) podejmowanie działań, mających na celu doskonalenie skuteczności strzeleckiej żołnierzy. 2. Strzelanie ocenia się na podstawie trafień w cel pociskami poprzez: 1) rejestrację trafień figur bojowych; 2) bezpośrednie oględziny figur bojowych; 3) obserwacje figur bojowych. 3. Oceniając strzelania: 1) trafienia pociskami odbitymi zalicza się na równi z trafieniami bezpośrednimi; 2) do figur bojowych z pierścieniami, zalicza się bezpośrednie trafienie (trafienie w pierścień liczy się na korzyść strzelającego). 4. Ocenę poziomu wyszkolenia strzeleckiego realizuje się na różnych poziomach, do których zaliczyć można: 1) wyszkolenie indywidualne, w ramach której wystawia się: a) ocenę indywidualną; b) ogólną ocenę indywidualną. 2) wyszkolenie zespołowe, w ramach którego wystawia się: a) ocenę ogólną pododdziału ze strzelania; b) ocena poziomu wyszkolenia pododdziału / oddziału. 5. Do oceny poziomu wyszkolenia stosuje się następujące pojęcia: 1) zaliczył / nie zaliczył; 2) zdolny / zdolny z ograniczeniami / niezdolny; 3) procent wykonania4. 6. Podczas oceny poziomu wyszkolenia (ogólna ocena indywidualna, ocena poziomu wyszkolenia pododdziału / oddziału) normy i zagadnienia szkoleniowe, dla których przyjęto kryteria 5, 4, 3, 2 ujednolica się według założeń: 1) oceny 5, 4 i 3 – zaliczył; 2) oceny 2 – nie zaliczył. 7. Do oceny gotowości do realizacji zadań (indywidualnej, zespołowej) stosuje się następujące kryteria: 1) zdolny – uzyskanie co najmniej 90% ocen statusu zaliczył; 4

Wielkość matematyczna określająca stosunek ilości ocen cząstkowych statusu zaliczył do ilości wszystkich ocen.

str. 10/63

zdolny z ograniczeniami – uzyskanie co najmniej 70% i nie więcej jak 89% ocen statusu zaliczył; 3) niezdolny – uzyskanie poniżej 70% ocen statusu zaliczył. 8. Ewidencję ocen prowadzi się na „Listach wyników” oraz w dokumentacji szkoleniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Kontrola wyszkolenia strzeleckiego obejmuje strzelania i ćwiczenia zrealizowane w danym etapie (okresie) szkolenia. W trakcie prowadzenia kontroli zabrania się powtarzania strzelania celem uzyskania wyższej oceny. 2.2. Ocena wyszkolenia indywidualna. 1. Ocenę indywidualną za strzelania wystawia się na podstawie warunków określonych dla danego strzelania. 2)

OCENĘ INDYWIDUALNĄ WYSTAWIA SIĘ STOSUJĄC POJECIA ZALICZYŁ LUB NIE ZALICZYŁ. 2.

3.

Ocenę nie zaliczył wystawia się obligatoryjnie, jeżeli strzelający podczas strzelania: 1) naruszył zasady bezpieczeństwa; 2) prowadzi ogień do nie swojego celu5; 3) nie posiada dostatecznej umiejętności obsługi etatowej jednostki broni; 4) nie stosowania zasad taktycznego zachowania np. podczas strzelania zza zasłony; 5) nie przestrzega założeń określonych we wskazówkach warunków strzelań np. rodzaj ognia, postawa strzelecka, kolejność niszczenia celów itp. Ogólną ocenę indywidualną ustala się na podstawie ocen indywidualnych: 1) ze wszystkich strzelań zrealizowanych w toku szkolenia programowego; 2) z wykonywania norm szkoleniowych; 3) ze znajomości broni i zasad strzelania.

OGÓLNĄ OCENĘ INDYWIDUALNĄ WYSTAWIA SIĘ STOSUJĄC POJECIA ZDOLNY, ZDOLNY Z OGRANICZENIAMI LUB NIEZDOLNY. 2.3. Ocena wyszkolenia zespołowa. 1. Ocenę ogólną pododdziału ze strzelania ustala się na podstawie ocen indywidualnych stosując kryterium procent wykonania i pojęcia zaliczył/nie zaliczył. 2. W przypadku, gdy ocenie podlega:

5

Jeżeli wskazówki warunków strzelania nie stanowią inaczej.

str. 11/63

dwóch strzelających, to ogólna ocena jest zaliczył jeżeli co najmniej jedna z ocen jest zaliczył; 2) trzech strzelających, to ogólna ocena jest zaliczył pod warunkiem, że co najmniej dwie oceny są zaliczył. W przypadku, gdy z danego rodzaju uzbrojenia (np. broń wyborowa) strzelał jeden żołnierz, jego ocenę – podczas kontroli – dodaje się do oceny tego rodzaju uzbrojenia, z którego strzelała największa liczba żołnierzy (np. karabinek), wystawiając wspólną ocenę. 1)

3.

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZE STRZELANIA OCENY ZALICZYŁ JEST UZYSKANIE PROCENTU WYKONANIA CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE 70%. 4.

5.

6.

7.

Ocena poziomu wyszkolenia pododdziału / oddziału jest sprawdzeniem osiągnięcia wymaganych zdolności do realizacji zadań zgodnie z ustalonymi wymogami w tym zakresie. Ogólną ocenę pododdziału ustala się na podstawie ocen uzyskanych za: 1) wszystkie strzelania zrealizowane w toku szkolenia programowego; 2) ćwiczenia w rzucaniu granatami ręcznymi; 3) wykonywanie norm szkoleniowych; 4) znajomość budowy broni i zasad strzelania. Ogólną ocenę oddziału (samodzielnego pododdziału) za wyszkolenie strzeleckie podczas kontroli ustala się na podstawie ocen uzyskanych ze strzelań ze wszystkich rodzajów broni (zgodnie z obowiązującym programem strzelań) oraz znajomości budowy broni i zasad strzelania lub tylko na podstawie części z nich. Ocenę strzelania z określonego rodzaju broni (jednego lub kilku) ustala się na podstawie ogólnych ocen ze wszystkich strzelań stosując kryterium procent wykonania dla oceny zaliczył co najmniej na poziomie 70%.

DO OCENY POZIOMU WYSZKOLENIA ZESPOŁOWEGO STOSUJE SIĘ POJĘCIA ZDOLNY, ZDOLNY Z OGRANICZENIAMI LUB NIEZDOLNY. Podczas kontroli wyszkolenia strzeleckiego oddziału (samodzielnego pododdziału) sporządza się zestawienie ocen6 za poszczególne strzelania objęte kontrolą – zgodnie z obowiązującym programem strzelań. W analogiczny sposób ocenia się realizację zamierzeń szkoleniowych przez pododdziały i oddziały w roku szkoleniowym lub innym okresie, a także określenia postępów w nauczaniu. 2.4. System dopuszczania do kolejnych poziomów strzelań. 1. System dopuszczania do kolejnych poziomów strzelań, poprzez kompleksowe i metodyczne podejście do procesu nauczania umiejętności prowadzenia celnego ognia i wykonywania zadań bojowych, ma na celu: 8.

6

Zestawienie przykładowo wypełnione ocenami przedstawiono w załącznikach.

str. 12/63

wypracowanie rozwiązań pozwalających na efektywne zdobywanie wiedzy oraz nabywanie umiejętności i nawyków przydatnych do samodzielnego i zespołowego wykonywania zadań ogniowych na polu walki; 2) osiągnięcie zakładanych celów i uzyskanie optymalnych efektów szkoleniowych. W szkoleniu strzeleckim można wyodrębnić trzy zasadnicze działy: 1) teoria i zasady strzelania; 2) budowa i użytkowanie sprzętu uzbrojenia w tym ćwiczenia przygotowawcze; 3) strzelania praktyczne, którą można podzielić na cztery poziomy: a) poziom I – strzelania przygotowawcze; b) poziom II – strzelania indywidualne; c) poziom III – strzelania specjalne (sytuacyjne); d) poziom IV – strzelania zespołowe (zgrywające), w tym kierowanie ogniem. Dwa pierwsze działy mogą być realizowane sekwencyjnie lub równolegle, a do realizacji trzeciego – strzelania praktycznego – można przystąpić dopiero wówczas, gdy szkoleni w wymaganym stopniu opanują wiedzę dotyczącą określonych zasad strzelania i umiejętności posługiwania się uzbrojeniem będącym na ich wyposażeniu. 1)

2.

3.

WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DO DOPUSZCZENIA ŻOŁNIERZA (PODODDZIAŁU) DO REALIZACJI KOLEJNEGO POZIOMU STRZELAŃ (ETAPU SZKOLENIA) JEST UZYSKANIE STATUSU ZALICZYŁ Z POSZCZEGÓLNYCH ZAGADNIEŃ ORAZ RODZAJÓW STRZELAŃ NIŻSZEGO POZIOMU. 4.

5. 6.

7.

W sytuacji uzyskania oceny nie zaliczył – indywidualnej, zespołowej – ze strzelania należy dążyć do osiągniecia zakładanych efektów szkoleniowych umożliwiających zaliczenie danego strzelania (zagadnienia), poprzez planowanie zagadnień doskonalących (przyjmowanie postaw strzeleckich, składanie się do strzału, praca językiem spustowym itp. oraz z wykorzystaniem urządzeń szkolno-treningowych). Osiągnięcie oceny zdolny stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia poziomu wyższego. Osiągnięcie oceny zdolny z ograniczeniami umożliwia przejście do kolejnego etapu szkolenia z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych ograniczeń w procesie szkolenia. Osiągnięcie oceny niezdolny stanowi podstawę do powtórzenia niezaliczonego zakresu szkolenia i powtórnej oceny poziomu wyszkolenia.

str. 13/63

ROZDZIAŁ III PORZĄDEK PODCZAS STRZELAŃ 3.1. Założenia ogólne. 1. Porządek strzelań jest to logicznie usystematyzowany, zgodnie z warunkami strzelań, zespół czynności mających na celu wykonanie strzelania (zadania ogniowego) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 2. Podczas strzelań i ćwiczeń, w ramach których prowadzi się ogień, wszystkie czynności porządkowe i organizacyjne wykonuje się na komendę kierownika strzelania (ćwiczenia) a czynności wynikające z opisu strzelania strzelający wykonują samodzielnie. Komendy i sygnały podaje się głosem, przez techniczne środki łączności i inne urządzenia (znaki umowne np. gwizdek, środki pozoracji pola walki). 3. W przypadku strzelań specjalnych (sytuacyjnych) i zespołowych (zgrywających) kierownik strzelania podaje komendę do rozpoczęcia strzelania. W dalszej części sekcją (drużyną, grupą) kieruje jej dowódca. 4. Jeżeli warunki strzelania przewidują: 1) wykonywanie czynności przez strzelających/zmianę służących np. zmęczeniu, zaburzeniu błędnika to miejsce (rejon) wykonywania danej czynności powinno być oznaczone (np. chorągiewka, taśma) i znane wszystkim uczestnikom strzelania; 2) strzelanie do kilku figur bojowych (tarcz) bez zmiany stanowiska ogniowego, to kolejność niszczenia celów/ukazywania się celów i prowadzenia do nich ognia może być zmienna – decyzję w tej kwestii podejmuje kierownik strzelania; 3) wydawanie komend przez kierownika strzelania za pomocą sygnałów np. gwizdka, środków pozoracji pola walki, to decyzje o użyciu odpowiedniego sygnału pozostawia się w gestii kierownik strzelania; 4) zmianę stanowiska ogniowego, postawy strzeleckiej lub magazynka (wymuszają załadowanie amunicji do dwóch lub więcej magazynków), to strzelający: a) dąży do wykonania zadania ogniowego samodzielnie wykonując wszystkie czynności (zmiana stanowiska, postawy, magazynka) zgodnie z warunkami zawartymi we wskazówkach strzelań i kontynuuje prowadzenie ognia do celu; b) wykonując powyższe stosuje przy tym wszelkie zasady bezpieczeństwa, tj.:  zabezpieczenie broni podczas zmiany stanowiska, postawy lub wymiany magazynka;  skierowanie lufy w kierunku pola tarczowego lub w miejsce bezpieczne;  pozostawienie palca poza językiem spustowym – jeżeli nie prowadzi ognia.

str. 14/63

5.

6.

7.

Podczas strzelań w ruchu, w zależności od potrzeb, do nadzorowania strzelających należy wyznaczyć rozjemcę lub rozjemców ogniowych. Kierownik strzelania obserwuje przebieg strzelania z LOO lub ze stanowiska dowodzenia i ewentualnie koryguje sterowanie polem tarczowym. Jeżeli podczas strzelania nastąpi uszkodzenie (niesprawność) broni lub amunicji, strzelający samodzielnie je usuwa i prowadzi dalej ogień. W razie niemożliwości usunięcia – podnosi rękę i melduje „zacięcie”. Ubiór i wyposażenie podczas strzelań i ćwiczeń (zajęć) ustala kierownik strzelania (ćwiczenia, zajęć) mając na względzie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jak i zasady działania na polu walki. Minimalne, obowiązkowe wyposażenie powinno obejmować: 1) ubiór polowy (ćwiczebny, specjalny); 2) broń; 3) środki ochrony – hełm, ochronniki słuchu, ochronniki wzroku (jeżeli są na wyposażeniu); 4) wyposażenie indywidualne – kamizelki taktyczne lub torby na magazynki.

W CZASIE STRZELAŃ NA OBIEKTACH GARNIZONOWYCH I POLIGONOWYCH W OZNACZONYCH STREFACH (NIEBEZPIECZNEGO HAŁASU) WSZYSCY OBOWIĄZKOWO WYSTĘPUJĄ W OCHRONNIKACH SŁUCHU. W czasie strzelania w maskach przeciwgazowych komendy „Maski włóż”, „Maski zdejmij” podaje się na LW przed rozpoczęciem / po ukończeniu strzelania. 9. Łuski zbiera się i przekazuje kierownikowi punktu amunicyjnego po zakończeniu strzelania przez pododdział. 10. Porządek strzelań, przed ich wykonaniem powinien być znany wszystkim uczestnikom strzelania. Przed rozpoczęciem strzelania (zajęć) kierownik strzelania (zajęć) lub wyznaczony żołnierz może sprawdzić znajomość porządku przez żołnierzy. 8.

ŻOŁNIERZY, KTÓRZY NIE ZNAJĄ PORZĄDKU STRZELAŃ NIE DOPUSZCZA SIĘ DO ICH WYKONANIA I WYSTAWIA SIĘ IM OCENĘ NIE ZALICZYŁ. 3.2. Porządek strzelań. 1. Podczas strzelań z broni strzeleckiej z wykorzystaniem amunicji obowiązuje następująca procedura działania7:

7

W ramach przygotowania do wykonania zadania ogniowego obowiązkowo realizować trening bezstrzałowy „na sucho”.

str. 15/63

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ROZPOCZĘCIE STRZELANIA

PRZYGOTOWANIE DO WYKONANIA ZADANIA OGNIOWEGO – OSIĄGNIĘCIE GOTOWOŚCI

WYKONYWANIE ZADANIA OGNIOWEGO ZGODNIE Z WARUNKAMI STRZELAŃ

SPRAWDZENIE BRONI

ZAKOŃCZENIE STRZELANIA

Schemat 1 – Procedura działania podczas strzelań z broni strzeleckiej. 2.

Powyższa procedura w rozbiciu na poszczególne czynności stanowi porządek strzelań. Jest on stały w zakresie kolejności i przedstawia się następująco: 1) “Uwaga – strzelanie!” Po osiągnięciu gotowości do strzelania przez obsługę strzelnicy, sprawdzeniu ubezpieczeń i otrzymaniu zgody na strzelanie, kierownik strzelania podaje komendę do rozpoczęcia strzelania. Wszyscy strzelający i osoby funkcyjne znajdujące się w strefie zagrożenia hałasem zakładają ochronniki słuchu.

str. 16/63

2)

„Przygotować się do strzelania”/„Amunicyjny wydać zmianie po…., Zmiana pobrać amunicję” Kierownik strzelania podaje komendę do wydania/pobrania amunicji. Zmiana (strzelający) ustawiają się przed punktem amunicyjnym (rejonem wyczekiwania): a) pobierają nakazaną ilość amunicji; b) ładują amunicję do magazynków; c) wkładają załadowane magazynki do toreb/kamizelki; d) amunicję do karabinków-granatników i granatników ładuje się do toreb i noszaków; e) skrzynki z amunicją podłącza się do karabinu.

W DALSZYM ETAPIE SZKOLENIA AMUNICJA MOŻE BYĆ WYDANA W MAGAZYNKACH (TAŚMACH). 3)

„Wydałem zmianie.. nabojów”/„Melduje wykonanie..” Kierownik strzelania przyjmuje meldunek od kierownika punktu amunicyjnego o wydaniu zmianie amunicji podając sumę wydanej amunicji.

4)

„Zmiana (strzelający) – zbiórka”/„Gotów”

na

linii

wyjściowej

Kierownik strzelania podaje komendę do zajęcia LW. Zmiana (strzelający) ustawia się na LW na wprost stanowisk ogniowych i meldują gotowość do wykonania strzelania (zadania ogniowego). PRZED ZAJĘCIEM STANOWISKA NA LW BROŃ MUSI BYĆ ZABEZPIECZONA A MAGAZYNEK BEZ NABOJÓW DOŁĄCZONY DO NIEJ. W PRZYPADKU ŁADOWANIA AMUNICJI DO WSZYSTKICH MAGAZYNKÓW – MAGAZYNKU ZAŁADOWANEGO NIE PODŁĄCZA SIĘ.

8

5)

Np. „Naprzód”/sygnał8

6)

Kierownik strzelania podaje komendę (sygnał) do rozpoczęcia strzelania. Zmiana (strzelający) zajmuje stanowiska ogniowe i przygotowuje się do wykonania strzelania (zadania ogniowego) – ładuje broń, prowadzi obserwację w wyznaczonym sektorze. Podczas wykonywania strzelania (zadania ogniowego) kierownik strzelania nadzoruje przestrzeganie ustalonego porządku, zasad bezpieczeństwa oraz warunków strzelania. Zmiana (strzelający) po wykryciu celu samodzielnie go ostrzeliwuje postępując zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi strzelania (zadania ogniowego).

7)

„Przerwij ogień” – „Rozładuj” – „Przejrzeć broń”

Np. gwizdek, pojedynczy strzał (strzały) itp.

str. 17/63

Po zakończeniu strzelania (zadania ogniowego) kierownik strzelania podaje komendy do zakończenia strzelania przez zmianę i nadzoruje przegląd broni. Zmiana (strzelający) po zakończeniu strzelania samodzielnie przegląda i zabezpiecza broń. W POCZĄTKOWYM OKRESIE SZKOLENIA SPRAWDZENIA BRONI POWINIEN DOKONYWAC KIEROWNIK STRZELANIA. 8)

„Na linię wyjściową – marsz”, „Rozliczyć amunicję” Po przejrzeniu broni kierownik strzelania podaje komendy do rozliczenia amunicji, zmiana (strzelający) niewystrzeloną amunicję zdaje kierownikowi punktu amunicyjnego.

9)

„Koniec strzelania” Po zakończeniu strzelania przez pododdział, kierownik strzelania podaje komendę, strzelający i osoby funkcyjne zdejmują ochronniki słuchu.

POWYŻSZE KOMENDY STANOWIĄ PRZYKŁAD. KIEROWNIK STRZELANIA, W ZALEŻNOŚCI OD SCENARIUSZA STRZELANIA, MOŻE UŻYWAĆ INNYCH KOMEND ZGODNYCH NP. Z PROCEDURAMI DZIAŁANIA NA POLU WALKI. MUSZĄ BYĆ ONE ZNANE WSZYTSKIM BIORACYM UDZIAŁ W STRZELANIU.

str. 18/63

ROZDZIAŁ IV OSOBY FUNKCYJNE I ICH OBOWIĄZKI 1.

Do kierowania strzelaniem (ćwiczeniem), wykonywania czynności pomocniczych i zapewnienia bezpieczeństwa podczas strzelania wyznacza się rozkazem dowódcy jednostki – co najmniej dzień przed zajęciami – następujące osoby funkcyjne: 1) obowiązkowo: a) kierownik strzelania; b) kierownik zabezpieczenia medycznego; c) kierownik punktu amunicyjnego (amunicyjni); d) obserwatorzy. 2) ponadto podczas strzelań w ruchu – w zależności od potrzeb – rozjemcę lub rozjemców ogniowych; 3) dodatkowo, jeżeli wymagają tego warunki lokalne lub potrzeby wyznacza się inne osoby funkcyjne np. dowódcę i pododdział ubezpieczenia, drużyna przeciwpożarowa, technik uzbrojenia itp. Wówczas w punkcie do rozkazu dziennego dowódcy jednostki wojskowej dotyczącym organizacji i przeprowadzenia zajęć należy określić ich zadania, skład i wyposażenie.

OSOBY WYZNACZONE DO PEŁNIENIA OKREŚLONYCH FUNKCJI PODCZAS STRZELANIA MUSZĄ ZNAĆ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS STRZELANIA ORAZ ZAKRES SWOICH OBOWIĄZKÓW. 2.

9

Kierownik strzelania9 – żołnierz lub osoba wyznaczona rozkazem dowódcy JW. wyszkolona do prowadzenia zajęć z użyciem broni i amunicji bojowej. Podlegają mu wszystkie osoby uczestniczące w strzelaniu. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalonego porządku, zasad bezpieczeństwa oraz warunków strzelania. 1) do jego obowiązków należy: a) w okresie poprzedzającym strzelanie:  nawiązać kontakt z kierownikiem strzelnicy (obiektu) celem ustalenia wszystkich uwarunkowań, dotyczących przeprowadzenia strzelania;  zapoznać się z rozkazem dziennym w części dotyczącej strzelania;  udzielić instruktażu osobom funkcyjnym (o ile to możliwe w miejscu prowadzenia zajęć);  zapoznać się z Planem zabezpieczenia medycznego strzelań;

Na kierownika zajęć ze strzelaniem wyznacza się co najmniej dowódcę strzelającego pododdziału. Może pełnić on jednocześnie obowiązki kierownika strzelania. Na kierownika ćwiczenia ze strzelaniem wyznacza się dowódcę co najmniej o jeden poziom wyżej od dowódcy strzelającego pododdziału. Pełni on jednocześnie obowiązki kierownika strzelania. Podczas ćwiczeń taktycznych z wojskami Zastępcę Kierownika ćwiczenia ds. działań taktycznych i ogniowych (lub innego wyznaczonego przez Kierownika Ćwiczenia oficera) wyznacza się na kierownika strzelania.

str. 19/632)

10

opracować dokumentację szkoleniową niezbędną do przeprowadzenia zajęć. b) bezpośrednio przed strzelaniem:  przyjąć meldunek od kierownika obiektu o gotowości obsługi i obiektu do strzelania;  sprawdzić zgodność ustawienia pola tarczowego z warunkami strzelania oraz sprawność jego urządzeń;  sprawdzić wyposażenie strzelającego pododdziału (grupy szkoleniowej);  sprawdzić rozładowanie broni (dokonać przeglądu broni),  sprawdzić, czy strzelający znają warunki strzelania,  podać warunki bezpieczeństwa,  przedstawić organizację strzelania;  sprawdzić zrozumienie komend przez żołnierzy wykorzystujących środki ochrony słuchu. c) w czasie strzelania:  kierować osobiście strzelaniem;  prowadzić na bieżąco / nadzorować10 ewidencję wyników strzelań;  w razie naruszenia zasad bezpieczeństwa przerwać strzelanie i usunąć przyczynę. d) po zakończeniu strzelania:  sprawdzić rozładowanie broni (dopilnować przeglądu broni);  omówić przebieg strzelania i podać jego wynik;  nadzorować rozliczenie amunicji. e) w razie wystąpienia wypadku na strzelnicy:  przerwać strzelanie;  zorganizować działania w celu udzielenia pierwszej pomocy;  w tym samym czasie wezwać kierownika zabezpieczenia medycznego, postępować zgodnie z jego poleceniami oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. jeżeli korzysta się jednocześnie z dwóch lub większej liczby strzelnic (kierunków strzelań), które są pod względem bezpieczeństwa od siebie zależne i mogą być wykorzystywane tylko równolegle, to wyznacza się kierownika zajęć (głównego kierownika strzelania), który odpowiada za bezpieczeństwo na wszystkich strzelnicach. Podlegają mu poszczególni kierownicy strzelań. W takim przypadku, sygnały i komendy podaje się w odpowiednim czasie – najpierw kierownik zajęć, a następnie kierownicy strzelań przekazują je do wykonywania na poszczególnych strzelnicach (kierunkach strzelań).

W sytuacji ewidencji elektronicznej.

str. 20/63

3.

Kierownik zabezpieczenia medycznego – wyznaczony lekarz, pielęgniarz11 (pielęgniarka), ratownik medyczny. Podlega on bezpośrednio kierownikowi strzelania i wykonuje jego polecenia. Kierownikowi zabezpieczenia medycznego podlega bezpośrednio kierowca pojazdu sanitarnego oraz personel medyczny wyznaczony do zabezpieczenia strzelania. 1) do jego obowiązków należy: a) medyczne zabezpieczenie strzelania; b) współpraca z kierownikiem strzelania w zakresie organizacji, bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w czasie strzelania; c) zapoznanie się i postępowanie zgodnie z zatwierdzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, któremu podlegają obiekty szkoleniowe „Rocznym planem zabezpieczenia medycznego strzelań na danej strzelnicy (obiekcie)12”, który zawiera:  procedurę udzielania pomocy i ewakuacji medycznej w razie wystąpienia wypadku;  opis środków i sposobów łączności w razie wystąpienia wypadku;  drogi dojazdu i rozmieszczenie szpitali w rejonie obiektu szkoleniowego. 2) kierownik zabezpieczenia medycznego wyposażony jest w: a) środki łączności do zabezpieczenia łączności w relacjach z:  kierownikiem strzelania;  dyspozytorem najbliższej jednostki Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. b) wyposażenie indywidualne – minimum – plecak ratownika medycznego (PRM)/torba ratownika medycznego. 3) na każdym obiekcie szkoleniowym na którym odbywa się strzelanie, wyznacza się: a) kierownika zabezpieczenia medycznego wraz z kierowcą i pojazdem sanitarnym. Kierownik zabezpieczenia medycznego w czasie prowadzenia czynności ratunkowych kieruje akcją ratowniczą. Żołnierze biorący udział w strzelaniu w czasie prowadzenia czynności ratunkowych wykonują jego polecenia; b) punkt medyczny oznaczony napisem „PUNKT MEDYCZNY” lub znakiem taktycznym punktu opatrunkowego. Punkt medyczny jest miejscem gdzie w czasie strzelania przebywa kierownik zabezpieczenia medycznego, kierowca i pojazd sanitarny. 4) jeżeli odległość między strzelnicami (obiektami szkoleniowymi), na których odbywa się strzelanie nie przekracza 5 min. dojazdu, można wyznaczyć jednego kierownika zabezpieczenia medycznego dla wszystkich strzelań

Minimum po ukończonym kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii. 12 „Roczny plan zabezpieczenia medycznego strzelań na danej strzelnicy (obiekcie)” podlega bieżącej aktualizacji. 11

str. 21/63

4.

5.

13

odbywających się jednocześnie na w/w strzelnicach. W tym przypadku dopuszcza się wyznaczenie do zabezpieczenia medycznego strzelania ratownika medycznego, wyposażonego w plecak ratownika medycznego (PRM) oraz środki łączności. Kierownik punktu amunicyjnego oraz jeżeli zachodzi taka konieczność, amunicyjni (kierownicy podpunktów amunicyjnych na poszczególnych kierunkach strzelania) – wyznacza się spośród przeszkolonych w tym zakresie żołnierzy. Podlega on bezpośrednio kierownikowi strzelania i wykonuje jego polecenia. 1) do jego obowiązków należy: a) znać zasady obchodzenia się z amunicją; b) sprawdzić zgodność liczby i rodzajów amunicji przewidzianej do strzelania oraz jej stan techniczny; c) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w punkcie (podpunkcie) amunicyjnym; d) wydawać (na rozkaz kierownika strzelania) amunicję strzelającym, w ilościach określonych przez kierownika strzelania i odbierać od nich nie wystrzelone naboje; e) znać stan posiadanej i wydanej amunicji; f) utrzymywać i zapewnić ochronę, porządek i dyscyplinę w punkcie (podpunkcie) amunicyjnym; g) rozliczyć się z amunicji w nakazanym terminie13 i złożyć meldunek kierownikowi strzelania. 2) w przypadku prowadzenia ćwiczeń (zajęć taktycznych) ze strzelaniem amunicją bojową punkt (podpunkt) amunicyjny do strzelania urządza się przed LW lub w rejonie wyjściowym; 3) kierownik punktu amunicyjnego, na czas przewozu środków bojowych, może być również wyznaczony rozkazem dziennym dowódcy jednostki wojskowej na dowódcę konwoju. W przypadku konwoju składającego się z więcej niż trzech konwojentów, wyznacza się dodatkowo zastępcę dowódcy konwoju. Obowiązki i zadania służby konwojowej określa „Regulamin Ogólny SZ RP” oraz „Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych”. Obserwator (obserwatorzy) – w czasie strzelań (ćwiczeń) prowadzi się obserwację w sektorach określonych w instrukcji dotyczącej zasad bezpieczeństwa na poligonie (strzelnicy), a ponadto podczas strzelań z granatników (pocisków kierowanych) obserwację niewybuchów. Obserwację organizuje kierownik strzelania, a obserwację niewybuchów kierownik strzelnicy (obiektu). W przypadku, gdy na strzelnicy (obiekcie, poligonie) nie ma etatowej obsługi, kierownik strzelania (ćwiczenia) wyznacza obserwatora (obserwatorów) niewybuchów. Obserwator podlega bezpośrednio kierownikowi strzelania i wykonuje jego polecenia. Zgodnie z rozkazem dziennym w części dotyczącej organizacji i przeprowadzenia zajęć.

str. 22/63

obserwator (obserwatorzy) – do jego obowiązków należy: a) prowadzić obserwację w wyznaczonym sektorze; b) meldować kierownikowi strzelania o:  naruszeniu zasad bezpieczeństwa;  pojawieniu się ludzi, sprzętu lub zwierząt w wyznaczonym sektorze obserwacji;  zauważeniu sygnałów nakazujących przerwanie ognia;  powstaniu pożaru. Obserwator nie może bez rozkazu przełożonego opuścić wyznaczonego punktu obserwacyjnego. 2) obserwator (obserwatorzy) niewybuchów – do jego obowiązków należy: a) prowadzenie dziennika obserwacji zaznaczając w nim miejsca upadku niewybuchów podczas prowadzenia ognia z granatników oraz przeciwpancernych pocisków kierowanych; b) po zakończeniu strzelania (ćwiczenia) obserwator dostarcza dziennik obserwacji kierownikowi strzelnicy. 3) wyposażenie obserwatorów stanowi: a) środki łączności do zapewnienia łączności w relacji z kierownikiem strzelania; b) przyrządy obserwacyjne do prowadzenia obserwacji w warunkach dzień lub noc – zgodnych z warunkami strzelania14. Rozjemca (rozjemcy) ogniowy – żołnierz lub osoba podlegająca bezpośrednio kierownikowi strzelania, wykonująca jego polecenia. Do jego obowiązków należy: 1) sprawdzenie znajomości warunków bezpieczeństwa przez stany osobowe pododdziału; 2) znajomość rozmieszczenia celów i kolejności ich pokazywania, LW, LOO, LPO, minimalnych odległości strzelań do poszczególnych celów, przewidywanych sposobów strzelania i manewrów ogniem, granic bezpieczeństwa strzelania, ustalonych sygnałów, ilości wydanej amunicji; 3) niedopuszczanie do prowadzenia ognia do celów z odległości mniejszych niż podane w zasadach bezpieczeństwa; 4) przerwanie prowadzenia ognia w razie nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i warunków strzelania, o ich naruszeniu meldować natychmiast kierownikowi strzelania; 5) dopilnowanie rozładowania broni po zakończeniu strzelania. Inne osoby funkcyjne strzelania (strzelań) – podlegają bezpośrednio kierownikowi strzelania, wykonują czynności zgodnie z zadaniami określonymi w rozkazie dowódcy JW oraz postawionymi przez kierownika strzelania i zapisami obowiązujących dokumentów normatywnych. 1)

6.

7.

14

Na strzelnicach pistoletowych i broni małokalibrowej wyposażenie obserwatora ustala kierownik strzelania, według potrzeb.

str. 23/63

ROZDZIAŁ V ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 5.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa. 1. Bezpieczeństwo zapewnia się przez właściwą organizację strzelań, ścisłe przestrzeganie postanowień programu i zasad bezpieczeństwa ustalonych w instrukcjach dla ośrodków szkolenia poligonowego (pasów taktycznych i strzelnic garnizonowych). ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SĄ NADRZĘDNE W STOSUNKU DO WYMOGÓW TAKTYKI I ZASAD PROWADZENIA OGNIA. 2.

3.

Dla każdego obiektu szkoleniowego opracowuje się instrukcję określającą obowiązujące zasady bezpieczeństwa, dostosowaną do warunków miejscowych, uwzględniającą zasady zawarte w programie strzelań. Instrukcja znajduje się u kierownika obiektu. Jej postanowienia ściśle obowiązują wszystkich żołnierzy biorących udział w strzelaniu – ćwiczeniu (również osoby kontrolujące). Ponadto na obiekcie szkoleniowym znajduje się zatwierdzony „Roczny plan zabezpieczenia medycznego”15. Wszystkie osoby funkcyjne i ćwiczący żołnierze są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. KAŻDY ŻOŁNIERZ ODPOWIADA ZA SWOJE POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

4.

15

Posługując się bronią, należy przestrzegać następujących, podstawowych zasad: 1) zawsze traktuj każdą broń palną jako załadowaną, sprawną i gotową do oddania strzału; 2) zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce i tam oddawaj strzał kontrolny; 3) nigdy nie kieruj broni palnej tam, gdzie nie chcesz strzelić; 4) nigdy nie kładź palca na języku spustowym, jeżeli nie chcesz strzelać; 5) zawsze noś broń palną zabezpieczoną(nawet jeśli jesteś pewny, że nie jest załadowana),bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej, jeżeli sytuacja tego nie wymaga; 6) trenuj na sucho tylko w bezpiecznym miejscu i z rozładowaną bronią palną; 7) nigdy nie pozostawiaj broni palnej bez nadzoru; 8) nigdy nie przekazuj załadowanej broni palnej. Po przyjęciu broni dokonaj jej sprawdzenia;

Dla obiektów, miejsc nie będących w zarządzie RON opracowuje się dokumenty wymagane stosownymi aktami normatywnymi.

str. 24/63

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

zawsze utrzymuj broń palną w czystości i dobrym stanie technicznym; zawsze uważaj, czym ładujesz broń palną; zawsze noś na strzelnicy ochraniacze słuchu i wzroku16; nigdy nie powstrzymuj się przed upominaniem osób nie przestrzegających zasad bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią palną; stale doskonal swoje umiejętności strzeleckie; ucz się udzielania pomocy przedmedycznej, zwłaszcza w zakresie ran postrzałowych; zawsze zapoznaj się i postępuj zgodnie z instrukcja opisu i użytkowania danej broni palnej, z której chcesz strzelać; nigdy nie dokonuj we własnym zakresie napraw bądź przeróbek broni palnej.

ŻOŁNIERZY NIE ZNAJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NIE DOPUSZCZA SIĘ DO STRZELAŃ Z WYKORZYSTANIEM AMUNICJI BOJOWEJ. 5.2. Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy podczas zajęć. 1. Przed rozpoczęciem strzelania (zajęć) należy: 1) sprawdzić teren strzelnicy (obiektu) pod względem wymogów programu strzelań i usunąć z niego osoby postronne, zwierzęta hodowlane oraz zbędny sprzęt; 2) zapoznać żołnierzy (szkolonych): a) ze szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym obiekcie szkoleniowym; b) z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia (wykrycia) niewypałów i niewybuchów amunicji bojowej i ćwiczebnej (pocisków, granatów, materiału wybuchowego, spłonek, zapalników, środków trujących itp.); c) ze sposobem poruszania się po strzelnicy (obiekcie); d) ze sposobem postępowania w sytuacji konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej; e) wskazać miejsce (rejon) przebywania ratownika medycznego (lekarz, sanitarka). 3) zorganizować obserwację podczas strzelania w celu uzyskania informacji o pojawieniu się ludzi, sprzętu i zwierząt w rejonie strzelania (ćwiczeń) lub powstania pożaru, a także w celu określenia miejsc upadku niewybuchów. 2. W czasie strzelania (zajęć): 1) amunicja w punkcie amunicyjnym znajduje się pod nadzorem kierownika punktu amunicyjnego / amunicyjnego, a także chroniona

16

Jeżeli są na wyposażeniu.

str. 25/63

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

jest przez niego przed działaniem czynników atmosferycznych, a zwłaszcza kurzu, wilgoci i promieni słonecznych; zezwolenie na prowadzenie strzelania amunicją bojową na obiektach poligonowych wydaje komendant ośrodka poligonowego lub jego zastępca. Praktyczna realizacja strzelań prowadzona jest wyłącznie za zgodą kierownika (komendanta) obiektu (strzelnicy); strzelanie rozpoczyna się po podniesieniu czerwonej chorągwi na stanowisku dowodzenia kierownika strzelania, a w nocy – po zapaleniu czerwonego światła; podczas prowadzenia ognia w nocy, zabrania się jakiegokolwiek przemieszczania sprzętu i ludzi w rejonie strzelnicy, pasa taktycznego, obiektu (z wyjątkiem sprzętu ćwiczących) oraz używania otwartego ognia itp.; wszyscy żołnierze znajdujący się na przedpolu powinni być ukryci w schronach zapewniających bezpieczeństwo. Zmienianie chorągwi (świateł) na schronie odbywa się bez wychodzenia z niego. Żołnierze, którzy na komendę kierownika strzelania wychodzą ze schronów w celu sprawdzenia wyników, ustawienia nowych figur bojowych w miejsce zniszczonych lub usunięcia niesprawności urządzeń (strzelnicy) powinni być ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe w kolorze żółtym lub pomarańczowym; żołnierze przebywający w strefie wzmożonego hałasu mają obowiązek postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa o ochronie słuchu; podczas ćwiczeń z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań (LSS) należy przestrzegać następujących zasad: a) sprawdzić oznakowanie klasy bezpieczeństwa (musi być I kl.); b) nie wolno rozkręcać nadajnika (we wnętrzu obudowy występuje niebezpieczne napięcie i promieniowanie laserowe); c) nie należy patrzeć przez optyczne przyrządy powiększające na „strzelający” nadajnik laserowy z odległości mniejszej niż 10 m (lornetki, lunety, celowniki, okulary, lupy itp.); d) w przypadku ćwiczeń dwustronnych należy używać filtrów ochronnych (okularów ochronnych); e) strefy bezpieczeństwa dla stosowanych laserów, a także wejścia (wjazdy) oznakowuje się tabliczkami – patrz załączniki; f) cele i dozory wykonuje się z materiałów o powierzchni nieodbijającej; g) zabrania się kierowania urządzeń laserowych na świecące (połyskujące) powierzchnie, a ponadto, podczas użytkowania LSS przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach urządzenia. zabrania się strzelać: a) z broni technicznie niesprawnej;

str. 26/63

amunicją niesprawną, której użycie jest zabronione, niezgodną z typem użytej broni; c) poza wyznaczone pasy ognia (strzelnicy, pasa ćwiczeń taktycznych); d) do obiektów i urządzeń nie będących celem (schrony, wieże, dozory, itp.); e) jeżeli jest podniesiona biała chorągiew lub zapalone białe światło na stanowisku dowodzenia kierownika strzelania oraz na schronach, w których przebywają ludzie; f) w przypadku braku łączności między kierownikiem strzelania a schronami. 9) strzelanie przerywa się na komendę (sygnał) kierownika strzelania lub samodzielnie, w razie: a) pojawienia się przed strzelającymi ludzi, sprzętu i zwierząt; b) padania pocisków poza wyznaczone pasy ognia (strzelnicy, pasa ćwiczeń taktycznych); c) utraty łączności z kierownikiem strzelania; d) utraty łączności ze schronami, w których znajdują się ludzie; e) utraty orientacji w terenie przez strzelającego; f) powstania pożaru; g) podniesienia białej chorągwi lub zapalenia białego światła na stanowisku dowodzenia kierownika strzelania lub na schronie; h) otrzymania meldunku (sygnału) o naruszeniu bezpieczeństwa. 10) w celu natychmiastowego przerwania ognia przez wszystkich strzelających: a) kierownik strzelania podaje komendę „Przerwij ogień” – przez urządzenia techniczne lub głosem; b) następnie rozkazuje opuścić czerwoną chorągiew (zgasić czerwone światło) i podnieść białą chorągiew (zapalić białe światło) na stanowisku dowodzenia i na schronach; c) w przypadku utraty łączności, uszkodzenia urządzeń technicznych, itp. sygnał natychmiastowego przerwania ognia podaje się nabojem sygnałowym „Czerwony ogień”. Nabojów tych zabrania się stosować we wszystkich innych sytuacjach podczas ćwiczeń i strzelań. Po strzelaniu (zajęciach) należy; 1) rozliczyć amunicję i środki pozoracji pola walki. W sytuacji braku możliwości bezpośrednio po zajęciach (popołudnie, noc itp.) – określić sposób postępowania i terminy w punkcie do rozkazu dziennego dotyczącym organizacji i przeprowadzenia zajęć; 2) po zagubieniu łusek podczas strzelania sporządzić protokół zagubienia łusek; 3) dokonać przeglądu i sprawdzenia broni u wszystkich żołnierzy. b)

3.

str. 27/63

CZĘŚĆ II ĆWICZENIA I STRZELANIA PRZYGOTOWAWCZE ROZDZIAŁ I ZASADY OPRACOWYWANIA ĆWICZEŃ I STRZELAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 1.

2.

Ćwiczenia przygotowawcze oraz doskonalenie zasad strzelania i znajomości budowy oraz umiejętności posługiwania się uzbrojeniem mają na celu: 1) przygotowanie żołnierzy do prowadzenia skutecznego ognia poprzez nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania broni; 2) nauczanie prawidłowych nawyków poprzez ćwiczenie i doskonalenie czynności manualnych w posługiwaniu się etatową bronią; 3) wyrabianie tzw. pamięci mięśniowej w zakresie posługiwania się uzbrojeniem w różnych sytuacjach oraz warunkach; 4) doskonalenie nabytych umiejętności poprzez wykonywanie zadań ogniowych przygotowujących do działania zgodnie z przeznaczeniem. Ćwiczenia przygotowawcze winny umożliwić płynne przejście od teorii strzelania do praktycznego rozwiązywania zadań metodami bezogniowymi i ogniowymi, na odległościach zmniejszonych i rzeczywistych oraz służyć przygotowaniu żołnierzy (pododdziałów) do wykonywania strzelań wyższego poziomu zgodnie z zasadami określonymi w systemie dopuszczenia do kolejnych strzelań.

ĆWICZENIE I DOSKONALENIE CZYNNOŚCI MANUALNYCH ORAZ RESPEKTOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA WINNO BYĆ EKSPONOWANE OD SAMEGO POCZATKU REALIZACJI SZKOLENIA STRZELECKIEGO. 3.

4. 5. 6.

17

Na podstawie niniejszego „Programu”, na dany rok szkoleniowy dla JW/batalionu/samodzielnej kompanii (równorzędny) opracowuje się „Zbiór ćwiczeń przygotowawczych i strzelań dla oddziału / pododdziału na rok …17”. Opracowany „Zbiór ćwiczeń” należy wprowadzić Rozkazem Dziennym dowódcy jednostki wojskowej. Decyzję o opracowaniu „Zbioru ćwiczeń” pozostawia się w gestii dowódcy od szczebla batalionu / samodzielnej kompanii (równorzędny) wzwyż. „Zbiór ćwiczeń” powinien zawierać: 1) ćwiczenia przygotowawcze – przygotowujące do realizacji strzelań amunicją bojową (ćwiczenia w obserwacji, ćwiczenia w zapamiętywaniu, ćwiczenia manualne, ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń szkolno– treningowych); 2) strzelania przygotowawcze – przygotowujące do wykonywania zadań ogniowych określonego poziomu (strzelań indywidualnych, strzelań specjalnych, strzelań zgrywających).

Wzór „Zbioru ćwiczeń” przedstawiono w załącznikach.

str. 28/63

7.

Powyższe powinny obejmować każdy rodzaj broni, będący na wyposażeniu pododdziału/oddziału. Podczas opracowywania ćwiczeń i strzelań przygotowawczych należy uwzględnić następujące uwarunkowania: 1) postanowienia zawarte w „Programie”, instrukcjach poszczególnych rodzajów broni i urządzeń szkoleniowych oraz obowiązujących regulaminach obiektów szkoleniowych; 2) przeznaczenie bojowe pododdziału, oddziału; 3) rola i zadania jednostki wojskowej na kolejny cykl (Etap) szkoleniowy; 4) przydzielone limity szkoleniowe oraz dostępność i możliwości bazy szkoleniowej; 5) liczbę dni przeznaczonych na szkolenie, termin i miejsce realizacji zasadniczych przedsięwzięć szkoleniowych; 6) możliwości zabezpieczenia osobowego oraz stopień wyszkolenia żołnierzy; 7) stosowanie zasad szkolenia wojskowego w tym m.in.: a) wiązanie teorii z praktyką – wszystkie umiejętności praktyczne winny być powiązane i wynikać z uprzednio zdobytej wiedzy teoretycznej; b) stopniowanie trudności – najpierw zagadnienia łatwe. Opierając się na tej wiedzy kontynuować i wprowadzać trudniejsze tak, by bazą do nowych zagadnień był materiał już opanowany; c) przystępność – dobór treści szkolenia musi być dostosowany do poziomu absorbcji i wyszkolenia żołnierzy; d) realizm – scenariusze strzelań oraz zagadnienia szkoleniowe planowane do realizacji powinny przygotowywać żołnierzy do działania zgodnie z przeznaczeniem. 8) zakres tematyczny oraz treści powinny obejmować całe spektrum przedmiotu przy wykorzystaniu urządzeń szkolno-treningowych i symulatorów oraz etatowego uzbrojenia, w dzień i w nocy oraz przy użyciu przyrządów celowniczych mechanicznych i optycznych; 9) do oceny stosować pojęcia zaliczył (pozytywnie) lub nie zaliczył (negatywnie) oraz w ocenie końcowej kierować się zasadą zaliczenia ćwiczenia po wykonaniu np. minimum 70% przewidzianych zadań; REALIZACJĘ ĆWICZEŃ PRZYGOTOWAWCZYCH NALEŻY PLANOWAĆ NIE TYLKO W CZASIE ZAJĘC ZE SZKOLENIA STRZELECKIEGO ALE TAKŻE PODCZAS INNYCH ZAJĘĆ. 10) opracowane ćwiczenia i strzelania przygotowawcze powinny dawać możliwość wariantowania i dostosowania do obiektu szkoleniowego czy czasu szkoleniowego poprzez np. zmniejszenie odległości, zmianę czasu itp.

str. 29/63

ROZDZIAŁ II ĆWICZENIA W OBSERWACJI PROWADZENIE CIĄGŁEJ OBSERWACJI W CZASIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH JEST OBOWIĄZKIEM (ZADANIEM) KAŻDEGO ŻOŁNIERZA. 1. 2.

3.

4.

5.

Ćwiczenia w obserwacji przygotowują żołnierzy do prowadzenia obserwacji pola walki. Szkoleni w czasie tych ćwiczeń powinni opanować umiejętności: 1) wykrywania, rozpoznawania i wskazywania celów; 2) określania odległości, prędkości i kierunku ruchu celów; 3) obserwacji wyników prowadzonego ognia; 4) określania ważności celów i kolejności ich niszczenia. Opracowane w „Zbiorze ćwiczeń” ćwiczenia powinny spełniać następujące warunki: 1) obiektami obserwacji powinny być figury bojowe, makiety, sprzęt bojowy, żołnierze, osoby cywilne, obiekty stacjonarne (budynki), elementy infrastruktury, formy rzeźby i pokrycia terenu itp.; 2) schemat rozmieszczenia celów przewidzianych do wykorzystania w czasie ćwiczeń powinien umożliwiać wariantowość, stosownie do warunków terenowych i możliwości obiektów szkoleniowych; 3) we wskazówkach do ćwiczeń dokładnie określić procedurę działania szkolonych podczas realizacji ćwiczeń. Realizację ćwiczeń należy poprzedzić szkoleniem z zakresu: 1) wiadomości teoretycznych (tysięczna, sposoby pomiaru kątów w tysięcznych, wymiary podstawowych środków ogniowych i figur bojowych); 2) zasad prowadzenia obserwacji; 3) wskazywania celów różnymi sposobami; 4) określania odległości i prędkości ruchu celów różnymi środkami i sposobami; 5) posługiwania się przyrządami obserwacyjnymi (dziennymi i nocnymi); 6) zasad rozpoznawania charakterystycznych cech sprzętu bojowego. Poziom znajomości oraz stopień opanowania powyższych treści przez żołnierzy stanowi podstawę do określenia stopnia trudności ćwiczeń realizowanych w określonych cyklach (etapach) szkolenia. Podczas realizacji ćwiczeń w obserwacji należy kierować się następującymi wskazówkami: 1) ćwiczenia należy realizować w terenie o urozmaiconym pokryciu i rzeźbie, w różnych porach doby i warunkach atmosferycznych, z punktów,

str. 30/63

2)

3)

4)

5)

6)

18

posterunków obserwacyjnych (stanowisk ogniowych) z wykorzystaniem różnych metod i sposobów oraz za pomocą różnorodnych środków18; przed rozpoczęciem szkolenia kierownik zajęć (instruktor) powinien: a) wprowadzić szkolonych w sytuację taktyczną; b) określić dobrze widoczne przedmioty terenowe jako dozory, sektory prowadzenia obserwacji i rejony rozmieszczenia celów; c) ustalić sygnały do kierowania polem tarczowym i pozorowaniem; d) zmierzyć rzeczywiste odległości do przedmiotów terenowych i celów oraz ustalić dopuszczalny błąd w określaniu do nich odległości; e) opracować szkic pola tarczowego oraz ustalić kolejność i czas ukazywania się poszczególnych celów. w czasie realizacji ćwiczeń: a) na rozkaz kierownika zajęć (instruktora) żołnierze zajmują wskazany punkt obserwacyjny i przygotowują się do ćwiczenia; b) na komendę „Obserwować” przystępują do prowadzenia obserwacji w nakazanym sektorze opracowując „Szkic terenu” lub wypełniając „Listę wyników obserwacji”; c) po upływie wskazanego czasu kierownik zajęć (instruktor) podaje komendę „Przerwać obserwację”, zbiera wyniki obserwacji, sprawdza, a następnie omawia i ocenia. w miarę nabywania umiejętności przez żołnierzy, ćwiczenia powtarza się, stopniując trudność przez: a) skrócenie czasu obserwacji i ukazywania się celów; b) zmniejszanie dopuszczalnego błędu; c) prowadzenie obserwacji w nocy i w maskach przeciwgazowych wraz z pozorowaniem zjawisk pola walki (huk, ogień, kurz, maskowanie obiektów itp.). w nocy obiekty obserwacji demaskuje się poprzez oświetlenie ich światłem punktowym lub rozproszonym, promiennikami podczerwieni, wystrzałami, błyskami latarek i reflektorów itp. Należy także uczyć rozpoznawania i wskazywania celów powietrznych, pozorowanych np. przez zdalnie sterowane imitatory (modele); dopuszczalny błąd w ocenie odległości w zależności od sposobu jej określania może wynosić: a) „na oko” – w dzień 20%, w nocy 25%; b) za pomocą przyrządów optycznych – w dzień 15%, w nocy 20%. Podczas określania odległości w ruchu każdą wartość dopuszczalnych błędów powiększa się o 5%. Powyższe ustalenia nie dotyczą ćwiczeń, w których do pomiaru odległości używa się przyrządów optoelektronicznych, optycznych (celowników) z urządzeniami dalmierczymi.

Podczas wykorzystywania przyrządów laserowych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych w instrukcjach użytkowania danego sprzętu.

str. 31/63

ROZDZIAŁ III ĆWICZENIA W ZAPAMIĘTYWANIU 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ćwiczenia w zapamiętywaniu rozwijają i wzmacniają zdolności percepcji wzrokowej żołnierzy w prowadzeniu obserwacji pola walki. W zależności od potrzeb (celów) szkoleniowych oraz możliwości zabezpieczenia, ćwiczenia w zapamiętywaniu mogą być prowadzone w różnych formach: 1) teoretycznej, jako odrębne zajęcia przygotowawcze, prowadzone w sali wykładowej; 2) praktycznej, w terenie jako punkty nauczania podczas innych zajęć. Niezależnie od formy i miejsca prowadzenia oraz możliwości zabezpieczenia w czasie tych ćwiczeń szkoleni powinni opanować, rozwinąć lub doskonalić umiejętności niezbędne do prawidłowego postrzegania oraz zapamiętywania obrazu terenu oraz celów różnego typu i ich cech charakterystycznych. Ćwiczenia powinny być ukierunkowane na wyrabianie następujących elementów percepcji wzrokowej: 1) analizy wzrokowej rozumianej jako umiejętność wyodrębniania pojedynczego elementu z całości; 2) syntezy wzrokowej rozumianej jako umiejętność konsolidacji obserwowanych elementów lub ich fragmentów w całość; 3) spostrzegawczości wzrokowej rozumianej jako umiejętność wyszukiwania różnic lub ich braków; 4) pamięci wzrokowej rozumianej jako zdolność do zapamiętywania obserwowanego terenu, celu lub ich elementów. Zajęcia w terenie należy poprzedzać szkoleniem przygotowawczym (teoretycznym) z ćwiczeniami w zakresie: 1) elementów percepcji wzrokowej; 2) posługiwania się przyrządami obserwacyjnymi (dziennymi i nocnymi); 3) zasad prowadzenia obserwacji, rozpoznawania charakterystycznych cech sprzętu bojowego oraz innych czynności związanych z prowadzeniem obserwacji. Opracowane w „Zbiorze ćwiczeń” ćwiczenia powinny spełniać następujące warunki: 1) obiektami obserwacji mogą być figury bojowe, makiety, sprzęt bojowy, żołnierze, osoby cywilne, obiekty stacjonarne (budynki), elementy infrastruktury, formy rzeźby i pokrycia terenu itp.; 2) rozmieszczenie obiektów, przewidzianych do wykorzystania w czasie ćwiczeń powinien umożliwiać wariantowość, stosownie do warunków terenowych i możliwości obiektów szkoleniowych; 3) we wskazówkach do ćwiczeń dokładnie określić procedurę działania szkolonych podczas realizacji ćwiczeń. Podczas realizacji ćwiczeń w zapamiętywaniu należy kierować się następującymi wskazówkami:

str. 32/63

1) 2)

3)

4)

5)

6)

ćwiczenia terenowe z zakresu percepcji wzrokowej realizować zarówno w terenie przygodnym lub na obiektach szkoleniowych; obserwację prowadzić z doraźnych punktów (stanowisk obserwacyjnych), posterunków obserwacyjnych, stanowisk ogniowych za pomocą przyrządów optycznych i optoelektronicznych (celowników, lornetek) lub gołym okiem bez ich wykorzystania; przed rozpoczęciem szkolenia kierownik zajęć (instruktor) powinien: a) wprowadzić szkolonych w sytuację taktyczną; b) wskazać miejsce i przedmiot prowadzenia obserwacji, sektory (pasy), rejony lub obiekty; c) określić widoczne obszary i dozory, zasięgi obserwacji oraz listę celów (obiektów) wskazanych do przeprowadzenia ćwiczeń. w czasie pierwszych ćwiczeń: a) szkoleni zapoznają się z terenem na stanowiskach (posterunkach); b) następnie nakazać obrócić się szkolonym tyłem do kierunku obserwacji i opisać zapamiętane szczegóły (pokrycie terenu, charakterystyczne przedmioty itp.). W tym czasie należy dokonać zmian w poprzednim przedpolu (wstawić nowe przedmioty, cele itd.); c) po zrealizowaniu powyższego polecić szkolonym ponowne prowadzenie obserwacji. Ten, kto zauważy zmiany w terenie, podaje określony sygnał do instruktora, np. podnosi rękę, a po podejściu do niego instruktora melduje swoje spostrzeżenia. w czasie kolejnych ćwiczeń: a) kierownik ćwiczenia (instruktor) powinien nakazać żołnierzom zająć wskazany punkt obserwacyjny i przygotować się do ćwiczenia; b) na komendę „Obserwować” żołnierze przystępują do prowadzenia obserwacji w nakazanym sektorze, wykrywając i zapamiętując położenie nakazanych przedmiotów obserwacji oraz ich cechy; c) po upływie określonego czasu kierownik ćwiczenia podaje komendę „Przerwać obserwację”, następnie żołnierze odtwarzają z pamięci wyniki obserwacji np. wskazując położenie lub charakterystykę wskazanych przez kierownika ćwiczenia obiektów; po przeprowadzeniu ćwiczenia kierownik może dokonać jego ewaluacji. W miarę nabywania umiejętności przez żołnierzy, ćwiczenia powtarza się zwiększając stopień jego trudności np. poprzez konieczność obserwacji unikalnych cech wskazanych obiektów.

str. 33/63

ROZDZIAŁ IV CZYNNOŚCI MANUALNE 1.

2.

3.

4.

5.

Ćwiczenia w posługiwaniu się bronią mają na celu rozwinięcie i utrwalenie czynności manualnych niezbędnych do bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Ćwiczenia manualne swoim zakresem obejmują zbiory czynności niezbędnych do efektywnej obsługi etatowej broni, które w wymiarze minimalnym powinny obejmować: 1) sprawdzenie, ładowanie i rozładowanie broni; 2) wymianę magazynka – standardową i wymuszoną; 3) usuwanie zacięć – niesprawności broni; 4) przyjmowanie postaw strzeleckich; 5) składanie się do strzału. Szkoleni w czasie ćwiczeń powinni opanować, rozwinąć lub doskonalić umiejętności sprawnej obsługi broni strzeleckiej zarówno w warunkach standardowych jak również niestandardowych. Opracowane w „Zbiorze ćwiczeń” ćwiczenia powinny spełniać następujące warunki: 1) przygotowywać szkolonych do bezpiecznego i efektywnego wykorzystania broni; 2) wyrabiać tzw. pamięć mięśniową w zakresie posługiwania się uzbrojeniem w różnych sytuacjach oraz warunkach; 3) we wskazówkach do ćwiczeń dokładnie określić procedurę działania szkolonych podczas realizacji ćwiczeń. Podczas realizacji ćwiczeń należy kierować się następującymi wskazówkami: 1) ćwiczenia realizować metodą treningu bezstrzałowego, w uzasadnionych przypadkach np. nauki usuwania zacięć, możliwe jest wykorzystanie amunicji szkolnej lub ćwiczebnej; EKSPONOWAĆ I UWYPUKLAĆ NA KAŻDYM KROKU ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ STAŁĄ, ŚWIADOMĄ KONTROLĘ STANU ZAŁADOWANIA BRONI. 2)

3)

przed rozpoczęciem szkolenia kierownik zajęć (instruktor) powinien: a) dokonać sprawdzenia stanu rozładowania broni; b) omówić zasady bezpieczeństwa; c) przedstawić najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje. w czasie pierwszych ćwiczeń: a) wykorzystywać podstawowy model instruowania do zapoznania i rozwinięcia umiejętności sprawnej obsługi broni; b) podczas ćwiczenia na tempa (etapami) bezwzględnie stosować zasadę „stopniowania trudności” dążąc do optymalizacji szkolenia poprzez realizację czynności „krok po kroku” do pełnego ich

str. 34/63

4)

5)

opanowania. Powyższe stanowić powinno przepustkę do realizacji zagadnień na kolejnym poziomie trudności; c) zwracać uwagę na prawidłowość wykonywania poszczególnych czynności. W sytuacji wystąpienia błędu – reagować poprzez zwrócenie uwagi i nie tylko pokazanie prawidłowego działania ale przede wszystkim uwypuklenie negatywnych skutków dotychczasowego postępowania; d) bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szczególności dotyczących kierowania broni w miejsce bezpieczne. w czasie kolejnych ćwiczeń: a) ćwiczenia realizować praktycznie aż do ich pełnego opanowania; b) bezwzględnie przestrzegać zasady bezpieczeństwa w szczególności dotyczących kierowania broni w miejsce bezpieczne. w miarę nabywania umiejętności przez żołnierzy ćwiczenia powtarza się, stopniując trudność poprzez np.: a) wykorzystanie amunicji „ślepej” i środków pozoracji pola walki; b) prowadzenie ćwiczeń na tle scenariusza walki; c) prowadzenie ćwiczeń w maskach przeciwgazowych, w nocy itp.

TYLKO PERMANENTNE ĆWICZENIE I DOSKONALENIE CZYNNOŚCI MANUALNYCH W POSŁUGIWANIU SIĘ BRONIĄ STRZELECKĄ POZWALA NA NAWYKOWY I ODRUCHOWY A PRZY TYM BEZPIECZNY SPOSÓB DZIAŁANIA ORAZ WYRABIA WŚRÓD SZKOLONYCH INSTYNKT SAMOKONTROLI, PEWNOŚCI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI PODCZAS DZIAŁANIA ZESPOŁOWEGO.

str. 35/63

ROZDZIAŁ V ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ SZKOLNO-TRENINGOWYCH 1.

2.

3.

Urządzenia szkolno-treningowe (UST) to wszystkie przedmioty i urządzenia, które dostarczają szkolonym bodźców oddziaływujących na wzrok, słuch, dotyk lub zmuszających do działania w określonych warunkach. Ułatwiają one nauczanie, utrwalanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią. Spełniają w metodyce szkolenia funkcje poznawcze, aktywizujące, doskonalące i kontrolne. Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń szkolno-treningowych (UST) wspomagają proces szkolenia i umożliwiają efektywne szkolenie z ograniczeniem stosowania broni. Ćwiczenia z wykorzystaniem UST mają na celu: 1) uczyć prawidłowych nawyków w zakresie sprawnego i efektywnego posługiwania się etatowym uzbrojeniem; 2) eliminować i korygować błędy; 3) doskonalić umiejętności manualne niezbędne do prawidłowej i bezpiecznej realizacji zadań ogniowych; 4) kontrolować (sprawdzać) wiadomości, umiejętności i nawyki nabyte w procesie szkolenia; 5) monitorować, rejestrować i oceniać postępy w zakresie przyswajania przekazywanych treści; 6) podtrzymywać kondycję strzelecką.

W PROCESIE SZKOLENIA WYKORZYSTYWAĆ ĆWICZENIA JUŻ ISTNIEJĄCE JAK RÓWNIEŻ – W ZALEŹNOŚCI OD POTRZEB – OPRACOWYWAĆ WŁASNE. 4.

5.

6.

7.

Strzelania i ćwiczenia z wykorzystaniem amunicji bojowej poprzedzać ćwiczeniami na trenażerach i symulatorach a urządzenia szkolno-treningowe traktować jako podstawowe narzędzia doskonalenia umiejętności. W celu umożliwienia śledzenia postępów w szkoleniu wszystkie oceny za zdobyte zadania i ćwiczenia na UST należy ewidencjonować w dokumentach szkoleniowych. Na podstawie analizy indywidualnych wyników uzyskanych w szkoleniu na UST, dowódca pododdziału podejmuje decyzję o dopuszczeniu szkolonych do strzelań z wykorzystaniem amunicji bojowej lub powtórzenia ćwiczeń. W dalszym etapie szkolenia ćwiczenia z wykorzystaniem UST planować do: 1) podtrzymywania i utrwalenia kondycji strzeleckiej w tym doskonalenia nabytych umiejętności; 2) korygowania błędów i podnoszenia efektywności wykorzystania etatowego uzbrojenia.

str. 36/63

CZĘŚĆ III ZESTAWY STRZELAŃ ROZDZIAŁ I STRZELANIA INDYWIDUALNE 1.

2. 3.

4.

Strzelania indywidualne z broni strzeleckiej służą do nauki prowadzenia celnego ognia różnymi sposobami, w dzień i w nocy oraz w maskach przeciwgazowych, jak również umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań ogniowych. Przygotowują żołnierzy do realizacji strzelań kolejnego poziomu – specjalnych (sytuacyjnych), zespołowych (zgrywających) w tym kierowania ogniem. Strzelania indywidualne prowadzi się na: 1) obiektach szkoleniowych pozostających w zarządzie RON – placach ćwiczeń ogniowych, pasach taktycznych, strzelnicach garnizonowych i poligonowych, kierunkach strzelań dla broni strzeleckiej, strzelnicach kontenerowych itp.; 2) innych obiektach – po dokonaniu stosownych uzgodnień przez właściwy oddział gospodarczy (przy współudziale JW., instytucjach realizujących szkolenie na obiekcie) a właścicielem obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady realizacji strzelań indywidualnych: 1) realizację strzelań indywidualnych poprzedzić prowadzeniem ćwiczeń i strzelań przygotowawczych, w tym obowiązkowo ćwiczeniami manualnymi i treningiem bezstrzałowym; 2) w sytuacji braku możliwości realizacji strzelań na warunkach określonych w „Programie” dostosować strzelania do możliwości technicznoterenowych obiektu szkoleniowego. Dążyć do zachowania zasadniczych założeń, zmieniając zapisy, które w istotny sposób nie wpłyną na charakter zadania ogniowego (scenariusza strzelania) – odległość do celów, wymiary figur bojowych (tarcz) itp. Warunki wprowadzonego strzelania podając w rozkazie dziennym dowódcy jednostki; 3) stosować zasadę stopniowania trudności - od najprostszych strzelań do trudniejszych: a) strzelania indywidualne nr 1-2 – obowiązkowo podczas szkolenia podstawowego / wyrównawczego; b) strzelania indywidualne nr 3-8 – obowiązkowo podczas szkolenia indywidualnego; c) strzelania indywidualne nr 9-13 – jako dodatkowe podczas szkolenia indywidualnego – do realizacji w zależności od możliwości obiektów szkoleniowych i poziomu wyszkolenia żołnierzy.

W CZASIE TYCH SAMYCH ZAJĘĆ, PODCZAS KOLEJNEGO STRZELANIA KIEROWNIK STRZELANIA MOŻE ZMIENIĆ WARUNKI STRZELANIA W ZAKRESIE KOLEJNOŚCI OSTRZELIWANIA CELÓW, RODZAJU POSTAWY DO CELU, RODZAJU PODAWANYCH SYGNAŁÓW

str. 37/63

1.1. Strzelania z karabinka różnymi sposobami. 1.1.1. Strzelanie indywidualne nr 1 – na celność i skupienie. Cele: Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 cel stały, popiersie z pierścieniami (figura bojowa nr 23p) na tarczy o wymiarach 0,75m x 0,75 m  100 m  5 szt.  nieograniczony

Postawa:

 leżąca z wykorzystaniem podpórki

Rodzaj ognia:

 pojedynczy

Ocena:

 zaliczył – uzyskać 30 punktów

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień Strzelający/zmiana  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania a następnie prowadzi ogień do celu aż do wyczerpania amunicji  po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 38/63

1.1.2. Strzelanie indywidualne nr 2 – w postawie leżącej do celu ukazującego się. Cele: Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 cel ukazujący się (cel ukazuje się 5 razy na 30s z przerwami 10s), karabin maszynowy (figura bojowa nr 27)  100 m  15 szt.  ograniczony ukazywaniem się celów

Postawa:

 leżąca z wykorzystaniem podpórki

Rodzaj ognia:

 według decyzji strzelającego

Ocena:

 zaliczył – trafić cel co najmniej 3 razy

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień, noc, w masce Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania a następnie prowadzi ogień do celu  po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 39/63

1.1.3. Strzelanie indywidualne nr 3 – do dwóch celów ze zmianą magazynka. Cele:

Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 cel stały - popiersie z pierścieniami (figura bojowa nr 23p) na tarczy o wymiarach 0,75m x 0,75 m  cel ukazujący się (cel ukazuje się po komendzie/sygnale kierownika strzelania), biegnący (figura nr 40)  nr 1 – 100m  nr 2 – 200m  10 szt. (2 x 5 szt.)  nieograniczony

Postawa:

 leżąca

Rodzaj ognia:

 pojedynczy

Ocena:

 zaliczył – figura bojowa nr 23p - minimum 30 pkt., figura bojowa nr 40 – trafienie/położenie celu  dzień

Warunki strzelania: Wskazówki:

Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka leżąc  na komendę (sygnał) kierownika strzelania oddaje 5 strzałów do celu nr 1, następnie samodzielnie wymienia magazynek, przygotowuje broń do strzelania i ją zabezpiecza  na komendę kierownika strzelania oddaje strzały do celu nr 2 aż do jego położenia.  po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 40/63

1.1.4. Strzelanie indywidualne nr 4 – podwójny strzał, jeden cel. Cele: Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 cel ukazujący się (cel ukazuje się 5 razy na 5-12s z przerwą 5s po trafieniu lub ukryciu się celu), klęczący (figura bojowa nr 30)  od 50 do 100 m  10 szt.  ograniczony ukazywaniem się celu

Postawa:

 klęcząca

Rodzaj ognia:

 podwójny strzał

Ocena:

 zaliczył – trafić cel co najmniej 4 razy

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zmiana (strzelający) zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka klęcząc w niskiej gotowości  po ukazaniu się celu (wykryciu przez strzelającego) odbezpiecza broń i oddaje 2 strzały do celu. Po ostrzelaniu celu z bronią odbezpieczoną w postawie strzeleckiej klęcząc w niskiej gotowości obserwuje przedpole. Po ukazaniu się celu (wykryciu przez strzelającego) powtarza czynność do wyczerpania amunicji  po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 41/63

1.1.5. Strzelanie indywidualne nr 5 – podwójny strzał, dwa cele. Cele: Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 cele ukazujące się (cele ukazują się 4 razy na 5-12s z przerwą 5s po trafieniu lub ukryciu się celów), 2 x klęczący (figura bojowa nr 30)  nr 1 i 2 – 75 m, odległość między celami w poziomie 5m  16 szt.  ograniczony ukazywaniem się celów

Postawa:

 klęcząca

Rodzaj ognia:

 podwójny strzał

Ocena:

 zaliczenie – trafić każdy cel co najmniej 3 razy

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka klęcząc w niskiej gotowości  po ukazaniu się celów/wykryciu odbezpiecza broń i oddaje po 2 strzały do każdego celu. Po trafieniu/ukryciu się celu z bronią odbezpieczoną w postawie strzeleckiej klęcząc w niskiej gotowości obserwuje przedpole. Po ukazaniu się celu/wykryciu powtarza czynność do wyczerpania amunicji  po zakończeniu strzelania zabezpiecza broń

Schemat sytuacyjny:

str. 42/63

1.1.6. Strzelanie indywidualne nr 6 – do trzech celów na różnych odległościach. Cele:

Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas: Postawa:

Rodzaj ognia:

Ocena:

Warunki strzelania: Wskazówki:

 cele ukazujące się (każdy cel ukazuje się raz na 5-10 s. z przerwą 5s. po trafieniu lub ukryciu się celów), 3 x klęczący (figura bojowa nr 30),  jeżeli nie ma możliwości wykonania strzelania z użyciem celów ukazujących dopuszcza się stosowanie celów stałych z użyciem tarcz IPSC  nr 1 – 25m  nr 2 – 50m  nr 3 – 100m  12 szt.  9 szt. w przypadku celów stałych  ograniczony ukazywaniem się celów  w przypadku celów stałych – całość strzelania należy wykonać w czasie do 90s  do celu nr 1 – stojąca  do celu nr 2 – klęcząca  do celu nr 3 – leżąca  podwójny do celów na odległości 25 i 50m, ogień pojedynczy do celu na odległości 100m  w przypadku celów stałych - do każdego celu strzelający oddaje po 3 strzały  zaliczenie – trafić co najmniej 2 cele w tym cel nr 1;  w przypadku celów stałych – zaliczenie : 25 m – 3 trafienia w strefie A,C tarczy IPSC, 50 m – 2 trafienia w strefie A,C tarczy IPSC, 100 m – 1 trafienie w strefie A,C tarczy IPSC)  dzień Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka w postawie strzeleckiej stojąc w niskiej gotowości  po ukazaniu się/wykryciu celu nr 1 na 25m oddaje 2 strzały, następnie przyjmuje postawę strzelecką klęcząc oddaje podwójne strzały do celu nr 2 na 50m aż do położenia się celu, przyjmuje postawę strzelecką leżąc i po ukazaniu się celu na 100m oddaje pojedyncze strzały aż do trafienia celu  podczas zmiany postawy i po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 43/63

1.1.7. Strzelanie indywidualne nr 7 – z różnych postaw strzeleckich ze zmianą magazynka. Cele:

 cele stałe, 2 x tarcza sylwetkowa (IPSC)

Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 nr 1 – 50 m  nr 2 – 100m  20 szt. (4x5 szt.)

Postawa: Rodzaj ognia:

 do celu nr 1 – klęcząca  do celu nr 2 – leżąca  podwójny strzał

Ocena:

 zaliczenie: cel na 100m – co najmniej 6 trafień, cel na 50m – co najmniej 6 trafień

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień

 2 min.

Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do wykonania strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka klęcząc  na komendę (sygnał) kierownika strzelania oddaje 5 strzałów do celu nr 1 na 50m, następnie samodzielnie wymienia magazynek i oddaje 5 strzałów do tego samego celu. Następnie przyjmuje postawę leżąc i oddaje 5 strzałów do celu nr 2 na 100m, samodzielnie wymienia magazynek w pozycji leżącej i oddaje 5 strzałów do tego samego celu  podczas zmiany postawy i po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 44/63

1.1.8. Strzelanie indywidualne nr 8 – na zmęczeniu do celu stałego. Cele:

 cel stały, tarcza sylwetkowa (IPSC)

Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 50 m

Postawa:

 klęcząca

Rodzaj ognia:

 pojedynczy

Ocena:

 zaliczenie minimum 7 trafień w strefie „A”, „B”, „C”

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień

 10 szt. ( 2x5szt.)  1min. 30 sek.

Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” biegnie na LOO gdzie w wyznaczonym miejscu wykonuje 10 pompek oraz 10 przysiadów  po zakończeniu zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka klęcząc  po wykryciu celu na 50m ostrzeliwuje cel ogniem pojedynczym aż do wyczerpania amunicji, następnie wymienia magazynek i powtarza czynności do wyczerpania amunicji  podczas zmiany magazynka i po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 45/63

1.1.9. Strzelanie indywidualne nr 9 – na komendę/sygnał. Cele:

 cel stały, tarcza sportowa (TS-10)

Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 25 m

Postawa:

 stojąca

Rodzaj ognia:

 pojedynczy

Ocena:

 zaliczył – minimum 8 trafień w strefę nr „5” na tarczy

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień

 10 szt.  ograniczony, na komendę

Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka stojąc w niskiej gotowości  na komendę/sygnał kierownika strzelania przyjmuje postawę strzelecką stojąc i oddaje jeden celowany strzał w strefę nr 5 tarczy. Po oddaniu strzału zabezpiecza broń i oczekuje na kolejną komendę/sygnał. Czynność powtarza aż do wyczerpania amunicji.  po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 46/63

1.1.10. Strzelanie indywidualne nr 10 – do dwóch tarcz z przenoszeniem celów na komendę. Cele:

 cel stały, 2 x tarcza sportowa (TS-10)

Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 nr 1 i 2 – 25m, odległość między celami w poziomie - 5 m

Postawa:

 stojąca

Rodzaj ognia:

 podwójny strzał

Ocena:

 zaliczył - minimum 4 trafienia w każdej tarczy w strefie oznaczonej cyfrą „5”

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień

 10 szt.  ograniczony na komendę

Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka stojąc w niskiej gotowości  na komendę/sygnał kierownika strzelania przyjmuje postawę strzelecką stojąc i oddaje podwójny strzał w strefę nr 5 każdej z tarcz. Po oddaniu strzału zabezpiecza broń i oczekuje na kolejną komendę/sygnał. Czynność powtarza aż do wyczerpania amunicji  po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 47/63

1.1.11. Strzelanie indywidualne nr 11 – zza zasłony do jednego celu ze zmianą postaw i magazynka. Cele:

 cel stały, tarcza sylwetkowa (IPSC)

Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 25 m

Postawa:

 stojąca, klęcząca

Rodzaj ognia:

 pojedynczy

Ocena:

 zaliczył – minimum 15 trafień w strefach „A”, „B”, „C” tarczy

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień

 20 szt. ( 4x5szt.), dla każdej postawy 2x5 szt.  nieograniczony

Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka stojąc, schowany za zasłoną  na komendę/sygnał kierownika strzelania przyjmuje postawę strzelecką stojąc i wychylając się na lewo lub prawo zza zasłony oddaje jeden strzał w strefę punktowaną tarczy. Po każdym strzale chowa się za zasłonę i oczekuje na komendę.  po opróżnieniu magazynka przyjmuje postawę klęcząc chowając się za zasłonę, zmienia magazynek, przyjmuje postawę stojącą i powtarza strzelanie prowadząc ostrzał z przeciwległej strony przesłony (jeśli zaczynał od strony prawej to strzela z lewej). Po oddaniu 5 strzałów przyjmuje postawę klęcząc i powtarza w niej sekwencję strzelania, z obu stron przysłony, ze zmianą magazynka analogicznie jak w postawie stojąc  wymiana magazynka następuje w postawie strzeleckiej klęcząc, za zasłoną  strzelanie kończy wystrzelenie wszystkich posiadanych nabojów  po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 48/63

1.1.12. Strzelanie indywidualne nr 12 – z zaburzeniem błędnika, w ruchu w kierunku celu. Cele:

 cel stały, tarcza sylwetkowa (IPSC)

Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 50 - 100 m  12 szt.

Postawa:

 ograniczony na komendę kierownika strzelania oraz tempem przemieszczania do celu w czasie prowadzenia ognia  stojąca w ruchu

Rodzaj ognia:

 podwójny strzał

Ocena:

 zaliczenie – minimum 10 trafień w strefie „A”,”B”, „C”

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka stojąc w niskiej gotowości  na komendę/sygnał kierownika strzelania obraca się w miejscu, w jednym kierunku z zamkniętymi oczami przez 30-60’’(„zaburzenie błędnika”) a rozpoczyna marsz w kierunku celu, trzymając zabezpieczoną broń w niskiej gotowości  po komendzie „CEL” zatrzymuje się, przyjmuje postawę strzelecką stojąc i oddaje podwójny strzał w strefę punktowaną tarczy. Po oddaniu strzału, zabezpiecza broń i oczekuje na kolejną komendę do marszu. Sekwencja powtarzana jest do wyczerpania amunicji. Ostatni strzał oddaje w odległości 5 - 1 m od celu.  po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 49/63

1.1.13. Strzelanie indywidualne nr 13 – zza zasłony do dwóch celów, ze zmianą postaw i wymianą. Cele:

 cel stały, 2 x tarcza sylwetkowa (IPSC)

Odległość do celu: Liczba nabojów: Czas:

 nr 1 i 2 - 50 m

Postawa:

 stojąca, klęcząca

Rodzaj ognia:

 podwójny strzał

Ocena:

 zaliczył – trafienia każdej tarczy minimum 7 pociskami w strefie „A”, „B”, „C”.

Warunki strzelania: Wskazówki:

 dzień

 20 szt. (4x5szt.)  ograniczony komendami

Strzelający/zmiana:  staje w postawie gotowości na LW, melduje gotowość do strzelania  po komendzie „Naprzód” zajmuje stanowiska ogniowe na LOO, przygotowuje się do strzelania i melduje o gotowości do strzelania, obserwuje przedpole – broń załadowana, zabezpieczona, skierowana w kierunku pola tarczowego, postawa strzelecka stojąc, schowany za zasłoną  na komendę/sygnał kierownika strzelania przyjmuje postawę strzelecką stojąc i wychylając się na lewo lub prawo zza zasłony oddaje podwójny strzał w strefę punktowaną tarczy znajdującej się z tej samej strony zasłony na którą wychylił się strzelający. Po każdym podwójnym strzale chowa się za zasłonę i oczekuje na komendę/sygnał  po opróżnieniu magazynka przyjmuje postawę klęcząc chowając się za zasłonę, zmienia magazynek, przyjmuje postawę stojącą i powtarza strzelanie prowadząc ostrzał z przeciwległej strony przesłony (jeśli zaczynał od strony prawej to strzela z lewej) do drugiej tarczy. Po opróżnieniu magazynka przyjmuje postawę klęcząc i powtarza w niej sekwencję strzelania, z obu stron przysłony, ze zmianą magazynka analogicznie jak w postawie stojąc  wymiana magazynka następuje w postawie strzeleckiej klęcząc, za zasłoną  strzelanie kończy wystrzelenie wszystkich posiadanych nabojów.  po zakończeniu strzelania zabezpieczają broń

Schemat sytuacyjny:

str. 50/63

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykaz figur bojowych i tarcz .................................................... 52 ZAŁĄCZNIK NR 2 – Zestaw ćwiczeń i strzelań ......................................................... 53 ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wzór listy wyników strzelania ................................................... 54 ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wzór listy wyników pododdziału ............................................... 55 ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wzór listy wyników ćwiczeń / ze sprawdzenia normy ............... 56 ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wzór listy wyników obserwacji ................................................. 57 ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wzór zestawienia ocen z wyszkolenia strzeleckiego ................ 58 ZAŁĄCZNIK NR 8 – Wzór układu „Zbioru ćwiczeń przygotowawczych i strzelań dla oddziału / poddziału na rok….” ................................................ 59 ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wzór układu ćwiczeń przygotowawczych ................................. 60 ZAŁĄCZNIK NR 10 – Wzór protokołu zagubionych łusek ......................................... 61 ZAŁĄCZNIK NR 11 – Rysunek techniczny „Zasłona 1” ............................................ 62 ZAŁĄCZNIK NR 12 – Wzory znaków ostrzegawczych i informacyjnych na obiektach szkoleniowych ......................................................................... 63

str. 51/63

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wykaz figur bojowych i tarcz

Nazwa figury bojowej

Numer figury bojowej

1.

Popiersie z pierścieniami

23p

2.

Klęczący

30

Lp.

Biegnący

Wzór figury bojowej

40

3. Biegnący

40a

5

4.

Tarcza sportowa

TS-10 0

5.

Tarcza sylwetkowa

5

4

4

4

4

4

32 40

4

32 40

4

5 4

0

0

4

5 4

0

IPSC

str. 52/63

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Zestaw ćwiczeń i strzelań Zestaw ćwiczeń i strzelań obowiązujący dane grupy szkoleniowe (specjalności19) w danym etapie szkolenia

W roku szkoleniowym 1. Żołnierze DWOT 2. Dowództwa i sztaby JW. I2* 3. Dowództwa i sztaby batalionów I2* Pododdziały WOT - szkolenie podstawowe / szkolenie wyrównawcze 1. Dca kompanii** I2* 2. Wszystkie specjalności I2* 3. Pozostali żołnierze kompanii I2* Pododdziały WOT - szkolenie indywidualne 1. Dca kompanii** I8* Dca/Zca dcy plutonu, drużyny, I8* 2. Dowódcza sekcji** Instruktor I8* 3. Strzelca wyborowego I8* 4. Saperska I8* 5. Medyczna I8* 6. Radiotelefonista I8* 7. Strzelecka I8* 8. ppanc. I8* 9. Moździerzy I8* 10. PLOT I8* 11. Inżynierii wojskowej I8* 12. Logistyczna I8* 13. Łączności I8* 14. BSP I8* 15. Inne I8* 16. Pozostali żołnierze kompanii I8*

UWAGI

rzut granatem bojowym

karabin wyborowy / snajperski

karabinek granatnik

karabin maszynowy

pistolet maszynowy / subkarabinek

Grupa szkoleniowa

pistolet wojskowy

Lp.

karabinek

Strzelania i ćwiczenia

x***

x***

x***

* w zależności od posiadanego uzbrojenia (z broni etatowej) dowódcy/zastępcy dowódcy kompanii, plutonów, sekcji wykonują strzelania z broni, jaka znajduje się na wyposażeniu ** pododdziału, pozostałych żołnierzy obowiązują strzelania z broni etatowej *** wykonanie co najmniej jednego rzutu granatem w 3 letnim cyklu szkolenia UWAGA:  żołnierzy obowiązują strzelania z broni etatowej;  przedstawione zestawienie określa strzelania o najwyższym stopniu trudności;  wszystkie strzelania wymienione w tabeli realizować zgodnie z warunkami strzelań z broni etatowej;  użyte oznaczenia oznaczają – I1 strzelanie indywidualne nr 1, S1 strzelanie specjalne, Z1 strzelanie zgrywające  przyjąć następującą skalę trudności: dzień, w maskach (m) i noc (N);

19

Zgodne z Programem szkolenia.

str. 53/63

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wzór listy wyników strzelania LISTA WYNIKÓW STRZELANIA20 Strzelanie ........................................................ z .......................................................... (rodzaj i numer)

(nazwa broni)

.................................................................................. Data ............................................ (pododdział)

(rok, miesiąc, dzień)

Warunki strzelania ......................................................................................................... (pora doby, warunki atmosferyczne)

WARIANT 1 Stopień, imię i nazwisko

Lp.

Ogólna liczba trafionych figur bojowych (punktów)

Trafienia 1

2

3

4

5

6

Ocena

Uwagi

Ocena

Uwagi

WARIANT 2 Stopień, imię i nazwisko

Lp.

Cel 1 1

2

3

Cel 2 4

1

2

3

4

Zestawienie wyników: 

Ilość strzelającychoceny cząstkowe

..........................

-

zaliczył

..........................

-

nie zaliczył

..........................procent wykonania

..........................ocena ogólna

.......................... KIEROWNIK STRZELANIA .................................................. (stopień, imię i nazwisko)

.................................................. (podpis)

20

Lista, w części tabelarycznej powinna być dostosowana do warunków strzelania.

str. 54/63

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wzór listy wyników pododdziału LISTA WYNIKÓW PODODDZIAŁU .................................................................................. Data ............................................ (pododdział)

(rok, miesiąc, dzień)

Warunki strzelania .........................................................................................................

Uwagi

Ocena ogólna

% wykonania

Rodzaj i numer strzelania (numer normy szkoleniowej, wyniki sprawdzianu itp.)

Liczba strzelających

Pododdział

Lp.

(pora doby, warunki atmosferyczne)

DOWÓDCA PODODDZIAŁU .................................................. (stopień, imię i nazwisko)

.................................................. (podpis)

str. 55/63

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wzór listy wyników ćwiczeń / ze sprawdzenia normy LISTA WYNIKÓW ĆWICZEŃ / LISTA WYNIKÓW ZE SPRAWDZENIA NORMY …………………………………………………………………………………..……………… (nazwa ćwiczenia, normy)

.................................................................................. Data ............................................ (rok, miesiąc, dzień)

(pododdział)

Warunki …………........................................................................................................... (pora doby, warunki atmosferyczne)

Stopień, imię i nazwisko

Lp.

BŁĘDY 1

2

3

CZAS

Ocena

Uwagi

Zestawienie wyników: 

Ilość szkolonychoceny cząstkowe

..........................

-

bardzo dobrych

..........................

-

dobrych

..........................

-

dostatecznych

..........................

-

niedostatecznych

..........................ocena średnia arytmetyczna

..........................procent wykonania

..........................ocena ogólna

.......................... KIEROWNIK ĆWICZENIA / INSTRUKTOR .................................................. (stopień, imię i nazwisko)

.................................................. (podpis)

str. 56/63

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wzór listy wyników obserwacji LISTA WYNIKÓW OBSERWACJI Ćwiczenia w obserwacji nr ............................................................................................ Obserwator ...…...……………………………………………………………..……………… (stopień, imię i nazwisko)

.................................................................................. Data ............................................ (pododdział)

(rok, miesiąc, dzień)

Warunki …………........................................................................................................... (pora doby, warunki atmosferyczne)

Lp.

Nazwa wykrytego i rozpoznanego celu oraz jego położenie względem dozorów lub rubieży

Odległość do celu Określona przez szkolonego

Rzeczywista

Uwagi kierownika ćwiczenia

Zestawienie wyników: 

liczba celów do wskazania

..........................liczba wskazanych celów

..........................liczba prawidłowych celów21

..........................% wykonania

..........................ocena ogólna

.......................... KIEROWNIK ĆWICZENIA / INSTRUKTOR .................................................. (stopień, imię i nazwisko)

.................................................. (podpis)

21

Wykrytych, rozpoznanych, prawidłowo wskazanych oraz określono do nich odległość z dopuszczalnym błędem.

str. 57/63

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wzór zestawienia ocen z wyszkolenia strzeleckiego ZESTAWIENIE OCEN Z WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO ……………………………………………………………………….………….. (nazwa JW)

1

Strzelanie z kbs

2

ocena średnia

Zagadnienie

Strzelanie z pw

I1

ZAL

I2

ZAL

S1N

ZAL

I1

ZAL

S1N

NZAL

I2

ZAL

S1

ZAL

S2N

ZAL

ZAL

NZAL22

80%

ZAL

3

Strzelanie z pm

4

Znajomość zasad strzelania

ZAL

5

Znajomość budowy broni

ZAL

ocena średnia/ ogólna JW

ZDOLNY z OGRANICZENIAMI

Lp.

% ocen pozytywnych zagadnień

PRZEWODNICZACY KOMISJI .................................................. (stopień, imię i nazwisko)

.................................................. (podpis)

22

procent wykonania – 67.

str. 58/63

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Wzór układu „Zbioru ćwiczeń przygotowawczych i strzelań dla oddziału / poddziału na rok….”

„Strona tytułowa”. 1. Spis treści. 2.

Ćwiczenia przygotowawcze.

3.

Strzelania przygotowawcze. 3.1. Do strzelań indywidualnych. 3.1.1. Z pistoletu wojskowego. 3.1.2. Z pistoletu maszynowego 3.1.3. Z karabinka. 3.1.4. . ……… 3.2. Do strzelań specjalnych. 3.3. Do strzelań zgrywających (zespołowych).

4. Ćwiczenia w rzucaniu granatami ręcznymi. 5. Załączniki: Nr 1 – Wykaz dodatkowych tarcz i figur bojowych. Nr 2 – ……………………………………………………

str. 59/63

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Wzór układu ćwiczeń przygotowawczych Ćwiczenie przygotowawcze nr ….do ………… Cel/Cele: Odległość do celu/ów: Liczba nabojów:

 ……………… (np. stały/ruchomy/ukazujący się i rodzaj celu)  ……………… (np. Cel nr 1 – 100m, Cel nr 2 – 75 m)  ……………… (dotyczy ćwiczeń z wykorzystaniem broni i amunicji)

Czas:

 ……………… (np. nieograniczony, ograniczony …… /czym/ lub …. min.)

Postawa:

 ……………… (stojąca, klęcząca lub do celu nr 1 – stojąca itp.)

Rodzaj ognia:

 ……………… (dotyczy ćwiczeń z wykorzystaniem broni i amunicji)

Ocena:

 ………………

Warunki:

 ……………… (dzień, noc, w masce)

Wskazówki:

 ……………… (wskazać wszystkie uwarunkowania dotyczące właściwej organizacji i przebiegu danego ćwiczenia np. czynności kierownika, szkolonych, komendy itp.).

Schemat sytuacyjny:

LEGENDA:

str. 60/63

ZAŁĄCZNIK NR 10 – Wzór protokołu zagubionych łusek DOWÓDCA JW. ………………………. Dnia .................. PROTOKÓŁ Spisania zagubionych łusek w ....................................................................................... ( nazwa pododdziału )

sporządzony dnia ................................................................. przez komisję w składzie: Przewodniczący: ............................................................................................................ Członkowie : .................................................................................................................. …………………………………………………………………………………... w dniu ……...................... podczas ................................................................................ ( rodzaj zajęć )

zostały zagubione niżej wymienione ilości łusek: 1. ................................................................................................................................... 2. ................................................................................................................................... 3. ................................................................................................................................... 4. ................................................................................................................................... 5. ................................................................................................................................... Przyczyny zagubienia łusek były następujące : ………………………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………..… W związku z powyższym komisja występuje z wnioskiem o spisanie w/w łusek z ewidencji jednostki. Podpisy komisji: Przewodniczący: Członkowie:

............................................... ……........................................ ……........................................

Akceptuję w/w przyczyny i warunki zagubienia: Dowódca ............................................. / Kierownik sekcji .............................................

str. 61/63

ZAŁĄCZNIK NR 11 – Rysunek techniczny „Zasłona 1” Zasłona wykonana jest z płyty OSB o wymiarach 1700mm-2750mm23 i grubości 18-22 mm (ściana i podstawa), zawiasów łączących ścianę z podstawą przytwierdzonych wkrętami do drewna, stabilizatora (kątownik, najlepiej ocynkowany) przytwierdzonego do podstawy wkrętami do drewna oraz ogranicznika otwarcia lub płaskownik przytwierdzonego do ściany i podstawy (umożliwia „postawienie” i zablokowanie ściany). Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych (porywisty wiatr) podstawa powinna być dociążona np. workami z piaskiem lub innymi materiałami podręcznymi. UWAGA: Wszystkie drewniane elementy powinny być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych za pomocą impregnatu do drewna, bądź inna substancją o podobnym działaniu. 18-22 mm

Ściana x 1

Zawias budowlany skrzyniowy, ocynkowany x 2 200-250mm

1800-1900 mm

35-45mm 850 mm

Stabilizator x 2 Ogranicznik otwarcia - jednostronny x 1-2

35-45mm

380mm

900mm 35-45mm

700mm

Podstawa x 1

380mm

18-22 mm

850mm

850-950mm 23

z jednej płyty można wykonać 2 zasłony.

str. 62/63

ZAŁĄCZNIK NR 12 – Wzory znaków ostrzegawczych i informacyjnych na obiektach szkoleniowych Wzory znaków ostrzegawczych stosowanych na obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem urządzeń i laserowych symulatorów strzelań (wg PN- 91/T- 06700)

UWAGA! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE Unikać wiązki laserowej

Wzór oznakowania strefy zagrożenia hałasem (Podstawa: Norma Międzynarodowa ISO 3864-198; Stanag 2899; Dz.U. 1997 poz. 129;844 rozdział 5. § 78 i § 79.)

str. 63/63
Program strzelań WOT - część I - tymczasowy

Related documents

63 Pages • 13,099 Words • PDF • 1.7 MB

9 Pages • PDF • 1.2 MB

5 Pages • 453 Words • PDF • 296.5 KB

45 Pages • 7,090 Words • PDF • 2.3 MB

4 Pages • 1,198 Words • PDF • 380.5 KB

4 Pages • 769 Words • PDF • 86.9 KB

8 Pages • 2,505 Words • PDF • 1.8 MB

22 Pages • 10,500 Words • PDF • 831.5 KB

5 Pages • 1,360 Words • PDF • 100.9 KB

1 Pages • 281 Words • PDF • 540.2 KB

3 Pages • 541 Words • PDF • 125.7 KB