system podatkowy w Polsce

16 Pages • 4,221 Words • PDF • 643 KB
Uploaded at 2021-09-24 17:04

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


SYSTEM PODATKOWY W POLSCE I.

Informacje podstawowe

Aktualnie w Polsce obowiązuje 13 rodzajów podatków. Podatki w Polsce bezpośrednie stanowiące dochody budżetu centralnego

 dochodowy od osób  prawnych (CIT)   dochodowy od osób  fizycznych (PIT)  tonażowy  podatek od wydobycia niektórych kopalin  od czynności cywilnoprawnych (PCC)  od spadków i darowizn  od nieruchomości  od środków transportu  rolny  leśny

pośrednie od towarów i usług (VAT) akcyzowy od gier

stanowiące dochody budżetów samorządowych

Wskazane powyżej podatki tworzą całość zarówno w sensie prawnym, jak i ekonomicznym oraz są ze sobą wzajemnie powiązane. Tym samym składają się na system podatkowy w Polsce. W szerokim znaczeniu w skład systemu podatkowego w Polsce wchodzą również.: Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

o o

krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe, w tym prawo karne skarbowe; organy administracji rządowej i samorządowej .

Podstawy nakładania obowiązków podatkowych w Polsce są określone w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie z którym: „Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.” Ogólne prawo podatkowe oraz związane z nim obowiązki i procedury reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Poszczególne podatki uregulowane są w odrębnych ustawach. W Polsce obowiązują również opłaty do najważniejszych z nich należą: opłata: skarbowa, targowa, miejscowa uzdrowiskowa oraz za posiadania psów. II.

Omówienie najważniejszych podatków

1. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 tj. ze zm.), zwana dalej „ustawą". Przepisów ustawy nie stosuje się do: o o o o

przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego, przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach, przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, przychodów (dochodów) przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym.

zwolnieniu podmiotowemu, np. Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, itd. Jednostki te nie składają zeznań podatkowych.

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

Ustawa zawiera katalog zwolnień przedmiotowych (art. 17 ustawy), w tym dla podatników takich jak zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacje, realizujące ustawowo określone, społecznie użyteczne cele. W przypadku tych podatników zwolnienie dotyczy dochodów, które są przeznaczone na realizację wskazanych w ustawie celów społecznie użytecznych. Cele te muszą pokrywać się ze statutowymi celami działania tych podmiotów. PODSTAWOWE INFORMACJE O CIT Podatnicy  osoby prawne,  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,  spółki kapitałowe w organizacji  spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  podatkowe grupy kapitałowe  spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Przedmiot opodatkowania

Przychody

Koszty

Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przychodami podatkowymi są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe czy wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń (art. 12 ustawy). Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Strata może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Przy określaniu daty powstania przychodów jako ogólną zasadę przyjęto, że przychód należny powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, w tym częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu:

Za koszty podatkowe uznawane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają więc różnego rodzaju ogólne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy, takie, które jedynie pośrednio związane są z osiąganymi przez podatnika przychodami.

Przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

Koszty bezpośrednio związane z przychodami są rozliczane w roku, w którym zostają osiągnięte związane z nimi przychody. Inne

koszty

rozliczonePodatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W przypadku przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidend) oraz przychodów podmiotów zagranicznych z tytułu tzw. należności licencyjnych (np. z odsetek) przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 10 oraz 21 ustawy).

1) wystawienia faktury, 2) uregulowania należności.

albo w roku ich poniesienia.

nie są kwalifikowane do przychodów podatkowych (art. 12 ust 4 ustawy), np. pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane Przy powiązaniach kapitałowych w następnych okresach sprawozdawczych i innych związkach szczególnych, istnieje możliwość opodatkowania dochodów w drodze oszacowania

Za datę poniesienia kosztu uznaje się dzień ujęcia kosztu w prowadzonych przez podatnika księgach rachunkowych na podstawie faktury lub innego dowodu księgowego.

ROZLICZENIE CIT Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania, co do zasady, stanowi dochód po odliczeniu m.in. ewentualnych darowizn na określone cele, przy zachowaniu 10% limitu ich wysokości, w stosunku do tego dochodu.

Stawki Stawka podstawowa 19 %.

W przypadku dochodów uzyskanych przez tzw. nierezydentów stawka 20% przychodu z tytułu np.: - odsetek, praw autorskich, - opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, Od podstawy opodatkowania może być rozrywkowej lub sportowej, również odliczone do 50% wydatków na - świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, nabycie nowych technologii, po spełnieniu usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług warunków określonych w art. 18b ustawy. rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

Zapłata podatku i deklaracje Brak obowiązku składania w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale obowiązek wpłaty zaliczek zaliczek. Podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny

10% przychodów z tytułu: - należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku CIT-8

- uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Powyższe stawki mają zastosowanie z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co oznacza, że umowa ta może ustanawiać niższą stawkę niż wskazane. 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), oraz - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), Poza zakresem obu ustaw pozostają przychody: o o o o o o

z działalności rolniczej, ale z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach, podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn, wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich, przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 511), Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

o

ze świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską. PODSTAWOWE INFORMACJE O PIT Podatnicy

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania jest Podatnikiem jest każda osoba fizyczna dochód. osiągająca dochód. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody Na osobach fizycznych mających z więcej niż jednego źródła, miejsce zamieszkania na terytorium przedmiotem opodatkowania w danym podatkowym jest suma Rzeczypospolitej Polskiej ciąży roku nieograniczony obowiązek dochodów ze wszystkich źródeł podatkowy. Oznacza to, że osoby te przychodów. podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych Dochodem ze źródła przychodów, przepisy szczególne nie dochodów (przychodów) bez względu jeżeli na miejsce położenia źródeł stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad przychodów. kosztami ich uzyskania osiągnięta w Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na roku podatkowym. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają Jeżeli koszty uzyskania przekroczą obowiązkowi podatkowemu tylko od sumę przychodów, różnica jest stratą dochodów (przychodów) osiąganych na ze źródła przychodów. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przychody

Koszty

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za koszty podatkowe uznawane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Od tej generalnej zasady ustawa przewiduje kilka wyjątków. Dotyczą one pojęcia przychodów z następujących źródeł przychodów: z pozarolniczej działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej, z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 ustawy, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, z działalności

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

W działalności gospodarczej uwzględnia się również koszty służące zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy są określone ryczałtowo.

(ograniczony obowiązek podatkowy).

prowadzonej przez kontrolowane.

zagraniczne

spółki

ROZLICZENIE PIT Pobór/ zapłata podatku

Obliczenie podatku i Stawki Zgodnie z zasadą ogólną podatek obliczamy według skali podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:  potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),  uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub

Podstawa obliczenia podatku w złotych Ponad

Podatek wynosi

do

Zapłata podatku i deklaracje Po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Podatnicy składają następujące zeznania:

85 528

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 1) 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Stosujemy również stawki podatku: 

19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne

PIT-36 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania Przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także podatnicy, którzy uzyskali dochody z zagranicy, PIT-36L – składany przez podatników, którzy

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

kwartalnych  uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów).  

oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30custawy, 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy, 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006 r., 19% podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP - art. 30f ust. 1 ustawy. 75 % dochodu pochodzącego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem liniowym, PIT-37 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik, PIT-38 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), PIT-39 – składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r.

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

3. Podatek od towarów i usług

PODSTAWOWE INFORMACJE O VAT Podstawy prawne

Podatnicy Podatnikami podatku VAT są podmioty, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności.

1. przepisy prawa UE – wśród nich najważniejsza jest Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu działalność podatku od wartości dodanej Samodzielnie (Dz. Urz. UE L 347, gospodarczą mogą wykonywać z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne 2. przepisy prawa krajowego – nieposiadające osobowości prawnej najistotniejsze to ustawa z dnia (np. spółki cywilne, spółki jawne, 11 marca 2004 r. o podatku od spółki partnerskie, itp.). towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054, Za działalność gospodarczą dla z późn. zm.) oraz celów VAT uważa się wszelką działalność producentów,

Przedmiot opodatkowania Podstawa opodatkowania Przepisy o podatku od towarów i usług Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stosuje się do następujących czynności stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy wykonywanych na terytorium Polski: towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, • odpłatnej dostawy towarów, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie rozumianej jako przeniesienie prawa do z otrzymanymi dotacjami, subwencjami rozporządzania towarem jak właściciel, i innymi dopłatami o podobnym • odpłatnego świadczenia usług, charakterze mającymi bezpośredni wpływ rozumianego jako każde świadczenie na na cenę towarów dostarczanych lub usług rzecz innego podmiotu, które nie jest świadczonych przez podatnika. dostawą towarów, • eksportu i importu towarów, Podstawa opodatkowania obejmuje: • wewnątrzwspólnotowej dostawy 1) podatki, cła, opłaty i inne należności towarów, o podobnym charakterze, z wyjątkiem • wewnątrzwspólnotowego nabycia kwoty podatku; towarów. 2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

rozporządzenia wykonawcze,

handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. 7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: 1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; 2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; 3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W niektórych sytuacjach podatnikami mogą być również usługobiorcy oraz podmioty nabywające towary.

PODSTAWOWE INFORMACJE O VAT Obowiązek podatkowy Stawki Zasada ogólna: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą  stawka podstawowa - 23 %; dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.  stawka obniżona podatku 8 %,  stawka zryczałtowanego zwrotu podatku - 7 %;

Zapłata podatku i deklaracje VAT rozliczany jest na zasadzie samoobliczenia, tj. podatnik zobowiązany jest do obliczenia i wpłacenia podatku, bez wezwania organu podatkowego, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych. Podstawowymi deklaracjami dla podatku od towarów i usług są: 1) VAT-7 – przeznaczona dla podatników rozliczających się za

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]stawka ryczałtu, dla okresy miesięczne VAT-7K –przeznaczona dla małych podatników świadczących usługi 2) rozliczających się za okresy kwartalne, taksówek osobowych - 4 %. 3) VAT-7D – przeznaczona do rozliczenia podatników innych niż mali (tzw. „dużych" podatników), u których okresem rozliczeniowym jest kwartał. Deklaracje należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (odpowiednio miesięcznym lub kwartalnym), do właściwego urzędu skarbowego dla podatnika. Podatek od towarów i usług – co do zasady – jest rozliczany miesięcznie lub kwartalnie. W ww. terminach określonych do złożenia deklaracji należy również dokonać wpłaty kwoty ewentualnego zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy.

4. Podatek od nieruchomości PODSTAWOWE INFORMACJE O PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Podatnicy Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są: właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz, w niektórych przypadkach - posiadacz zależny

Przedmiot opodatkowania Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: •grunty, •budynki lub ich części, •budowle lub ich części związane z

Obowiązek podatkowy Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

nieruchomości lub ich części prowadzeniem działalności gospodarczej. stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

ROZLICZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Zapłata podatku Stawki Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Deklaracje i Informacje Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy: • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania, • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

• osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. - przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub również w drodze inkasa. znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

PODSTAWOWE INFORMACJE O PCC Podatnicy

Przedmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych, z tym iż podatnikiem jest przy: umowie sprzedaży - kupujący, umowie zamiany – strony czynności, umowie darowizny – obdarowany, umowie dożywocia - nabywca własności nieruchomości, 5. umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - podmiot nabywający 1. 2. 3. 4.

Obowiązek podatkowy

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw Obowiązek podatkowy powstaje: majątkowych, 1. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy 2. z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu oznaczonych tylko co do gatunku, kapitału spółki mającej osobowość prawną, umowy darowizny - w części dotyczącej 3. z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu przejęcia przez obdarowanego długów hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, hipoteki, umowy dożywocia, 4. z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, umowy o dział spadku oraz umowy doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia o zniesienie współwłasności - w części ugody, dotyczącej spłat lub dopłat, 5. z chwilą powołania się przez podatnika na ustanowienie hipoteki,

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności, 6. ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - użytkownik lub nabywający prawo służebności, 7. umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - biorący pożyczkę lub przechowawca, 8. ustanowieniu hipoteki - składający oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki, 9. umowie spółki cywilnej - wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki spółka. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym okoliczność dokonania czynności cywilnoprawnej nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie umowy depozytu nieprawidłowego, podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie umowy spółki i ich zmiany (akty 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin założycielskie, statuty spółek i ich zmiany), płatności podatku, a następnie powołuje się przed zmiany tych umów, jeżeli powodują organem podatkowym lub organem kontroli podwyższenie podstawy opodatkowania, skarbowej na fakt jej dokonania. orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje one takie same skutki prawne, jak podlegające w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

ROZLICZENIE PCC Wyłączenie z opodatkowania

Stawki

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

Zapłata podatku i deklaracje

Nie podlegają opodatkowaniu: 1. czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: I. opodatkowana podatkiem od towarów i usług, II. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:  umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,  umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych, 2. umowy spółki i ich zmiany związane z: I. łączeniem spółek kapitałowych, II. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, III. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:  przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,  udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub

1. od umowy sprzedaży: I. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%, II. innych praw majątkowych 1%, 2. od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2%, (z zastrzeżeniem przypadków, do których ma zastosowanie stawka 20 %), 3. od umowy spółki 0,5%. 20 % stawka podatku od umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego, użytkowania nieprawidłowego, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego: 1. podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony, 2. biorący pożyczkę - osoba najbliższa: małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]

Deklaracje PCC-3 trzeba złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz obliczyć i wpłacić podatek w tym terminie, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika (notariusza) od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego.

akcje, posiada już większość głosów.

Opracowane przez „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” spółka partnerska, ul. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90-147 Łódź, tel. +48 42 680 23 33, e-mail: [email protected]
system podatkowy w Polsce

Related documents

16 Pages • 4,221 Words • PDF • 643 KB

21 Pages • 941 Words • PDF • 499 KB

7 Pages • 3,420 Words • PDF • 933.2 KB

11 Pages • 2,941 Words • PDF • 586.9 KB

18 Pages • 774 Words • PDF • 2.2 MB

7 Pages • 891 Words • PDF • 3.4 MB

4 Pages • 2,753 Words • PDF • 116.7 KB

139 Pages • 30,859 Words • PDF • 1.1 MB

11 Pages • 475 Words • PDF • 2.2 MB