Teacher\'s_Book_LONGMAN_Repetytorium_Maturalne_Język_Angielski_Poziom podstawowy

15 Pages • 9,590 Words • PDF • 995.9 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:55

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


LONGMAN

repetytorium MATURALNE podręcznik do języka angielskiego poziom podstawowy Marta Umińska | Dominika Chandler | Nicholas Furnival

CONTENTS 3

Wstęp

9

Część referencyjna ∙ Wstęp i klucz odpowiedzi

11

Część tematyczna ∙ Wstęp i klucz odpowiedzi

44

Gramatyka ∙ Wstęp i klucz odpowiedzi

48

Materiały do kopiowania

66

Testy ∙ Słownictwo

80

Testy ∙ Gramatyka

99

Testy ∙ Słownictwo ∙ Klucz odpowiedzi

99

Testy ∙ Gramatyka ∙ Klucz odpowiedzi

102

Testy maturalne ∙ Inteligentny klucz odpowiedzi

159

Testy maturalne ∙ Dodatkowe ćwiczenia leksykalne ∙Klucz odpowiedzi

KSIĄŻKA NAUCZYCIELA Prelims60.indd 1

11-08-08 13:33

Wstęp PODrĘCZnIK

KSIĄŻKA nAUCZyCIeLA

Część referencyjna ➩ Do części referencyjnej można odwoływać się przy omawianiu części tematycznej, z którą jest Część ta jest podporządkowana strukturze egzaminu maturalnego i zawiera: ona ściśle powiązana. Książka nauczyciela zawiera • informacje na temat egzaminu, wskazówki, jak wykorzystywać tę część książki na • wskazówki przydatne przy rozwiązywaniu zadań maturalnych, lekcji oraz klucz odpowiedzi do zadań z tej części • ćwiczenia pozwalające wykorzystać podane rady i wskazówki w praktyce, książki. • listy zwrotów przydatnych podczas egzaminu ustnego i wypowiedzi pisemnych, • wzory wszystkich form pisemnych wymaganych na poziomie podstawowym. Część tematyczna Część ta składa się z czternastu rozdziałów poświęconych tematom maturalnym. Część tematyczna pozwala: • utrwalić słownictwo związane z każdym tematem katalogu maturalnego (ćwiczenia leksykalne na początku każdego rozdziału, ćwiczenia wprowadzające do lekcji oraz te związane z tekstami, Bank słów), • utrwalić struktury gramatyczne niezbędne do wykonania poszczególnych typów zadań maturalnych (Gramatyka na maturze), • przećwiczyć wszystkie typy zadań maturalnych (ćwiczenia o nazwie Trening maturalny uczą strategii rozwiązywania zadań maturalnych, natomiast ćwiczenia o nazwie Zadanie maturalne to typowe zadania egzaminacyjne), • przeprowadzić ciekawe lekcje i jednocześnie zapewnić dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, • uzyskać wiele ciekawych informacji na temat różnych aspektów życia w krajach anglojęzycznych (sekcja Around the world in English oraz ramki Language&Culture). Część tematyczna zawiera także rozdziały powtórzeniowe (POWTóRzENIE), które znajdują się po każdych trzech rozdziałach głównych. Pomagają one utrwalić słownictwo, gramatykę i sprawności językowe. Dodatkiem do części tematycznej są zestawy dla egzaminującego, pozwalające przeprowadzić ćwiczenia na mówienie w formie zbliżonej do egzaminu maturalnego.

➩ Wskazówki do części tematycznej W tej części nauczyciel znajdzie wskazówki, w jaki sposób przeprowadzić zajęcia w oparciu o materiał z poszczególnych rozdziałów części tematycznej, pomysły na ćwiczenia wprowadzające i rozgrzewki, dodatkowe ćwiczenia na mówienie i słownictwo oraz ćwiczenia powtórzeniowe, dodatkowe informacje na temat różnych aspektów życia w krajach anglojęzycznych (zawarte w ramkach Culture Note) oraz klucz do wszystkich ćwiczeń z książki ucznia. ➩ materiały do kopiowania do części tematycznej Przygotowaliśmy czternaście ćwiczeń (po jednym do każdego rozdziału), które nauczyciel może skopiować i wykorzystać na zajęciach, wraz ze szczegółowym opisem ich przeprowadzenia i kluczem odpowiedzi. ➩ Kartkówki leksykalne Przygotowaliśmy czternaście kartkówek leksykalnych (po jednej do każdego rozdziału) wraz z kluczem odpowiedzi.

gramatyka Część ta składa się z dziewiętnastu sekcji poświęconych poszczególnym strukturom gramatycznym i jest rozszerzeniem pojawiających się w części tematycznej sekcji Gramatyka na maturze. Pozwala ona: • utrwalić struktury gramatyczne niezbędne do wykonania poszczególnych typów zadań maturalnych, • wyjaśnić problemy gramatyczne, które mogą się pojawić podczas pisania tekstów lub przygotowywania się do wypowiedzi ustnych, • pokazać, w jaki sposób dana struktura gramatyczna powinna być wykorzystana podczas wykonywania konkretnego typu zadania na egzaminie ustnym, • usprawnić powtarzanie materiału dzięki tabelom pokazującym, w jaki sposób tworzy się daną strukturę.

➩ Kartkówki gramatyczne Ta część Książki nauczyciela zawiera dziewiętnaście kartkówek gramatycznych, pozwalających sprawdzić znajomość struktur gramatycznych niezbędnych do wykonania poszczególnych typów zadań maturalnych (po jednej kartkówce do każdego zagadnienia omówionego w części gramatycznej Repetytorium maturalnego). Kartkówkom towarzyszy klucz odpowiedzi.

TeSTy mATUrALne

KSIĄŻKA nAUCZyCIeLA

Testy maturalne zawierają zestawy do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, zgodnego z formułą obowiązującą od 2012 roku. Składa się na nie: • dziesięć pełnych zestawów do matury ustnej, uzupełnionych testem przykładowym oraz wskazówkami i pytaniami dla egzaminatora, • dziesięć pełnych zestawów do matury pisemnej, uzupełnionych testem przykładowym, • sekcja Dodatkowe ćwiczenia leksykalne, zawierająca czternaście zestawów ćwiczeń utrwalających słownictwo związane z każdym tematem katalogu maturalnego. Testy maturalne są dostępne również w formacie online jako Testy maturalne MyEnglishLab.

➩ Książka nauczyciela zawiera inteligentny klucz odpowiedzi do wszystkich zestawów egzaminacyjnych zawartych w Testach maturalnych oraz klucz do sekcji Dodatkowe ćwiczenia leksykalne. Inteligentny klucz odpowiedzi do zestawów egzaminacyjnych jest dostępny także w formacie online, jako jedna z funkcjonalności pakietu MyEnglishLab.

3

Prelims60.indd 3

11-08-08 13:33

STrUKTUrA egZAmInU mATUrALnegO Z JĘZyKA OBCegO nOWOŻyTnegO JAKO PrZeDmIOTU OBOWIĄZKOWegO Egzamin maturalny z języka obcego jest jednym z egzaminów obowiązkowych dla absolwentów pragnących uzyskać świadectwo maturalne. Egzamin ten składa się z dwóch części: egzaminu ustnego i pisemnego. Egzamin pisemny jest zdawany na poziomie podstawowym, natomiast dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu. Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest otrzymanie przez zdającego wymaganej liczby punktów. Uczeń zdał pisemny egzamin na poziomie podstawowym, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań z poziomu podstawowego, wymaganych na egzaminie pisemnym.

STrUKTUrA egZAmInU USTnegO Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań (poprzedzonych rozmową wstępną): 1 rozmowy z odgrywaniem roli, 2 opisu ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 3 wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. Po wykonaniu zadania 1. można zrezygnować z przystąpienia do zadania 2. i przejść bezpośrednio do zadania 3. Nie można jednak wrócić do zadania 2. Po wykonaniu zadania 2. (lub zrezygnowaniu z przystąpienia do niego) można zrezygnować z przystąpienia do zadania 3.

egzamın ustny typ zadanıa

opıs zadanıa / przebıeg egzamınu

czas

Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią. rozmowa wstępna

Egzaminujący zadaje kilka pytań związanych z życiem i zainteresowaniami zdającego. Lista pytań zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego.

ok. 2 minut

ZADAnIe 1: rozmowa z odgrywaniem roli

Rozmowa oparta na opisie sytuacji, podczas której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu, rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu i odpowiednio reagować na wypowiedzi egzaminującego.

maks. 3 minuty (wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania – ok. 30 sekund)

ZADAnIe 2: Opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania

zdający opisuje zdjęcie zamieszczone w wylosowanym zestawie i odpowiada na trzy pytania związane z tematyką ilustracji i zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego.

maks. 4 minuty

ZADAnIe 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytania

zdający wybiera jeden z elementów zawartych w zestawie egzaminacyjnym (np. zdjęcie, plakat lub rysunek), uzasadnia swój wybór oraz wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy, i odpowiada na dwa pytania związane z materiałem. Pytania są zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego.

maks. 5 minut (wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania – ok. 1 minuty)

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Warszawa 2010.

5

Prelims60.indd 5

11-08-08 13:33

STrUKTUrA egZAmInU PISemnegO Podczas egzaminu pisemnego sprawdzane są następujące sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz umiejętność pisania prostych tekstów użytkowych. Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Egzamin rozpoczyna się testem rozumienia ze słuchu, na który składają się zwykle trzy zadania. Po odliczeniu około 20 minut, potrzebnych na część poświęconą rozumieniu ze słuchu, zostaje około 100 minut na rozwiązanie zadań dotyczących rozumienia tekstu pisanego oraz na napisanie dwóch tekstów użytkowych różnego typu.

rozumıenıe ze słuchu Punkty

15

Czas

ok. 20 minut

Lıczba zadań

3–4

Typ zadanıa

rodzaje tekstów

1 Test typu prawda-fałsz

• komunikaty • instrukcje • rozmowy • wywiady • dyskusje • teksty narracyjne

2 Dobıeranıe 3 Test wıelokrotnego wyboru

rozumıenıe tekstu pısanego Punkty

Czas

Lıczba zadań

20

rodzaje tekstów

1 Test typu prawda-fałsz

ok. 100 minut (w tym wypowiedź pisemna)

Typ zadanıa

3–4

2 Dobıeranıe

• informacyjne • publicystyczne • literackie

3 Test wıelokrotnego wyboru

Wypowıedź pısemna Punkty

Czas

Lıczba zadań

Typ zadanıa

rodzaje tekstów

1 Krótkı tekst użytkowy

• pocztówka • ogłoszenie • zaproszenie • wiadomość • notatka

2 Dłuższy tekst użytkowy

• list prywatny • list formalny: – list do redakcji – list z prośbą o informacje – list z zażaleniem – podanie o pracę

ok. 100 minut 20

(w tym rozumienie tekstu pisanego)

2

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Warszawa 2010.

6

Prelims60.indd 6

11-08-08 13:33

Kryteria Oceniania Na Egzaminie Ustnym • Sprawność komunikacyjna Sprawność komunikacyjna jest oceniana w każdym zadaniu osobno. W ocenie bierze się pod uwagę, do ilu elementów z polecenia odniósł się zdający oraz ile z tych elementów rozwinął w swojej wypowiedzi. Punkty przyznaje się zgodnie z tabelą A. Tabela A Do ilu elementów zdajĄcy sIĘ odnIÓSŁ?

4

ILE ELEMENTÓW ROZWINĄŁ?

4 6 p.

3 2

3 5 p.

2 4 p.

1 3 p.

0 2 p.

4 p.

3 p.

2 p.

1 p.

3 p.

2 p.

1 p.

1 p.

0 p.

1

0 p.

0

Od uzyskanej w ten sposób liczby punktów można następnie odjąć punkty, w zależności od zakresu pomocy, jakiej zdający potrzebuje ze strony egzaminującego, oraz – w przypadku zadania 1. – adekwatności wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy lub zadanego pytania, zgodnie z tabelą B. Tabela B • zdający nie potrzebuje LUB bardzo rzadko potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego • [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ wypowiedzi zdającego są adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego

punkty wg tabeli A

• zdający czasami potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego • [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są częściowo nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego

punkty wg tabeli A minus 1 (do zera)

• zdający potrzebuje znacznej pomocy ze strony egzaminującego • [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są często nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego

punkty wg tabeli A minus 2 (do zera)

• Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 4 p. sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji 3 p. dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne, niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację 2 p. liczne błędy leksykalne i gramatyczne, zakłócające komunikację 1 p. bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne, w znacznym stopniu zakłócające komunikację 0 p. brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

• Wymowa W ocenie wymowy bierze się pod uwagę błędy w wymowie dźwięków i/lub akcentowaniu i/lub intonacji oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. 2 p. brak błędów w wymowie LUB błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji 1 p. błędy w wymowie czasami zakłócają komunikację 0 p. • błędy w wymowie często zakłócają komunikację LUB uniemożliwiają zrozumienie komunikatu

• brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

• Płynność wypowiedzi

• Zakres struktur leksykalno-gramatycznych 4 p. szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone, rzadko stosuje słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak: miły, interesujący, fajny 3 p. zadowalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone stosuje jednak głównie słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak: miły, interesujący, fajny

2 p. w wypowiedzi nie występują pauzy LUB występują pauzy, które czasem są nienaturalne, jednak nie zakłócają odbioru komunikatu 1 p. pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne; zakłócają czasami odbiór komunikatu 0 p. • pauzy w wypowiedzi występują bardzo często i są nienaturalne; zakłócają odbiór komunikatu

• brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

Zdający, którzy nie przystąpili do realizacji wszystkich zadań, mogą za zakres i poprawność struktur leksykalno-gramatycznych oraz wymowę i płynność wypowiedzi otrzymać maksymalną liczbę punktów określoną w poniższej tabeli: LICZBA  ZADAŃ, DO KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁ ZDAJĄCY

ZAKRES  STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

POPRAWNOŚĆ  STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

WYMOWA

PŁYNNOŚĆ WYPOWIEDZI

2 zadania

maks. 2 p.

maks. 2 p.

maks. 2 p.

maks. 2 p.

1 zadanie

maks. 1 p.

maks. 1 p.

maks. 1 p.

maks. 1 p.

2 p. ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający dość swobodnie wypowiada się na tematy proste, tematy bardziej złożone sprawiają mu kłopoty 1 p. bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający ma kłopoty z wypowiadaniem się na tematy proste 0 p. brak wypowiedzi LUB wypowiedź całkowicie niekomunikatywna; zdający nie jest w stanie wypowiedzieć się nawet na tematy bardzo proste Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Warszawa 2010.

7

Prelims60.indd 7

11-08-08 13:33

PUnKTACJA I KryTerIA OCeny egZAmInU PISemnegO nA POZIOmIe PODSTAWOWym Rozumıenıe ze słuchu

Rozumıenıe tekstów pısanych

Punktacja: 1 punkt za każdy element poszczególnych zadań – razem 15 punktów.

Punktacja: 1 punkt za każdy element poszczególnych zadań – razem 20 punktów.

Wypowıedź pısemna

KrÓTKI TeKST UŻyTKOWy TREŚĆ

liczba punktów

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

POPRAWNOŚĆ JĘzyKOWA

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

a. punktacja za treść • 1 punkt za każdą informację zgodną z poleceniem • 0 punktów za brak informacji lub informację niepełną lub niezrozumiałą z powodu popełnionych błędów

DŁUŻSZy TeKST UŻyTKOWy Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

0 – 0,5 – 1

0 – 0,5 – 1

0 – 0,5 – 1

0 – 0,5 – 1

a. punktacja za treść • 1 punkt za pełny komunikat, czyli za przekazanie obu części informacji wymaganej w poleceniu (w jednej „kropce”) • 0,5 punktu za niepełny komunikat, czyli za przekazanie jednej części informacji wymaganej w poleceniu (w jednej „kropce”) • 0 punktów za brak komunikatu, czyli za nieprzekazanie żadnej części informacji wymaganej w poleceniu (w jednej „kropce”) lub jeśli błędy językowe uniemożliwiają jego zrozumienie b. punktacja za formę • 2 punkty za wypowiedź zgodną z wymaganą formą listu – jeśli zdający uwzględni wszystkie pięć elementów tej formy: zwrot rozpoczynający list, wstęp, rozwinięcie, zakończenie i zwrot kończący list; praca jest spójna i logiczna; objętość pracy może przekroczyć wymagany limit słów do ±10% • 1 punkt za wypowiedź częściowo zgodną z wymaganą formą listu – jeśli zdający uwzględni trzy lub cztery elementy z pięciu wymienionych powyżej elementów tej formy; praca jest częściowo spójna i logiczna; objętość pracy może przekroczyć wymagany limit słów do ±15% • 0 punktów za wypowiedź niezgodną z wymaganą formą listu – jeśli zdający uwzględni mniej niż trzy ww. elementy (!); praca jest niespójna i nielogiczna; objętość pracy przekracza wymagany limit słów ponad ±15% (!) Jeśli praca jest niezgodna z wymaganą formą listu, nie przyznaje się punktów za formę w całej rozciągłości tego kryterium, nawet jeśli praca będzie spójna i nie przekroczy wymaganego limitu słów.

0–5

b. punktacja za poprawność językową W ocenie poprawności bierze się pod uwagę poprawność językową (leksykalno-gramatyczną) i ortograficzną. Nie bierze się pod uwagę błędów stylistycznych i interpunkcyjnych. • 1 punkt – jeżeli tekst jest poprawny pod względem językowym, tzn. bezbłędny lub o liczbie błędów mieszczącej się w przedziale 0–25% liczby wszystkich wyrazów w tekście • 0 punktów – jeżeli tekst zawiera liczbę błędów przekraczającą 25% liczby wszystkich wyrazów w tekście; ponadto, jeżeli praca zawiera dwie (i mniej) informacje z czterech wymaganych (czyli ma 2, 1 lub 0 punktów przyznane za treść)

TREŚĆ

liczba punktów

RAzEM

FORMA

BOGACTWO JĘzyKOWE

POPRAWNOŚĆ JĘzyKOWA

RAzEM

0–1–2

0–1–2

0–1–2

0 – 10

c. punktacja za bogactwo językowe • 2 punkty za zróżnicowane struktury leksykalno-gramatyczne • 1 punkt za mało zróżnicowane struktury leksykalno-gramatyczne • 0 punktów za niezróżnicowane struktury leksykalnogramatyczne Jeśli praca ma mniej niż 60 słów i/lub zdający przekazał tylko dwie informacje lub mniej (czyli uzyskał 2, 1 lub 0 punktów za treść), nie przyznaje się punktów za bogactwo językowe (niezależnie od tego, jak bogatymi strukturami leksykalno-gramatycznymi wykazał się zdający w tym tekście). d. punktacja za poprawność językową W ocenie poprawności bierze się pod uwagę poprawność językową (leksykalno-gramatyczną) i ortograficzną. Nie bierze się pod uwagę błędów stylistycznych i interpunkcyjnych. • 2 punkty – jeżeli tekst zawiera liczbę błędów stanowiącą od 0% do 15% liczby wszystkich wyrazów • 1 punkt – jeżeli tekst zawiera liczbę błędów stanowiącą powyżej 15%, lecz nie więcej niż 25% liczby wszystkich wyrazów • 0 punktów – jeżeli tekst zawiera liczbę błędów stanowiącą powyżej 25% liczby wszystkich wyrazów Jeśli praca ma mniej niż 60 słów i/lub zdający przekazał tylko dwie informacje lub mniej (czyli uzyskał 2, 1 lub 0 punktów za treść), nie przyznaje się punktów za poprawność językową (niezależnie od stopnia poprawności językowej, jaką wykazał się zdający w tym tekście).

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Warszawa 2010.

8

Prelims60.indd 8

11-08-08 13:33

Część referencyjna This part of the book focuses on the Matura examination itself. It consists of a systematic presentation of each part of the exam introducing the requirements, strategies and advice for candidates as well as sets of practical exercises and sample examination tasks. As the title suggests, it is primarily intended for self-study, providing Matura candidates and their teachers with relevant reference material whenever they may need it. A colour coding system used throughout the book makes this cross-referencing even easier and more effective. On the other hand, the reference part can also be used in the classroom: both the strategies and the exercises provide the teacher with a lot of useful material which can form part of a lesson or be set as homework.

egzamın pısemny rozumıenıe ze słuchu rozumıenıe tekstu pısanego The sections of the book dedicated to listening and reading are structured in a similar way. They both start with a brief presentation of the listening and reading parts of the exam respectively. This is followed by a set of exam strategies which tackle a range of typical problems such as ways of dealing with unknown vocabulary or answering various types of Matura tasks. The strategies are accompanied by exercises designed to provide the candidates with opportunities to immediately put into practice some aspects of the ‘theory’ and advice they have just received. The listening and reading sections then proceed to the presentation of the three types of the Matura examination tasks: True/False, Multiple Choice and Matching. After a brief introduction to each task type, the candidate is provided with exercises which include a typical Matura examination task, an exercise focusing on strategies needed to deal with specific parts of the task, and an exercise that allows the students to analyse the Matura task they have just done. Such awareness-raising activities are particularly recommended for classroom use as they can help students build their skills and confidence for the exam.

rozumıenıe ze słuchu Wskazówkı egzamınacyjne

Answers

1 2F 3C 4G 5B 6H 7E 2 Situation 1 B (letters, parcel, post, stamps) Situation 2 E (sweatshirts, jeans, T-shirts, size) Situation 3 A (homework, practise, dialogue, listen, repeat) Situation 4 F (passengers, flights, delayed, gates) Situation 5 D (starters, caviar, toast, champagne, cheese, bread, soup) 3 1B 2A 3A 4B 5B 4 SyNONIM

ANTONIM

expensive

dear

cheap

get ill

feel unwell

be fit

local

regional

global

many

a great number of

few

popular well-known exotic 5 1 A (feels unwell = has fallen ill) 2 C (mustn’t be late ≠ only if you come early) 3 B (regional groups = local bands) 6 1✓ 2✗ 3✓ 4✓ 5✗

Test typu prawda-fałsz

Answers

2 1F 2T 3T 4T 5F 3 1 Beryl Martin made up her mind to become a traveller on her fifteenth birthday. when she was thirteen or fourteen 2 When Beryl Martin first went to Africa, she felt very excited about it, but also very tired. I felt both exhilarated and exhausted; both excitement and exhaustion 3 According to Beryl Martin, you shouldn’t become a traveller unless you are a friendly person. If you aren’t sociable and open to other people, don’t even think about becoming a traveller! 4 To Beryl Martin, Africa is more important than other parts of the world, but she likes some of them, too. ...there are many areas in the world which I find fascinating... But nothing is as interesting to me as Africa. Africa is the most important place to me. 5 The main idea of this part of the interview is to ask Beryl Martin for practical advice. general questions about her life as a traveller Dobıeranıe 2 1D 2F 3A 4E 5B 3 1 …a person who is nice to customers and, at the same time, a professional representative of the company 2 …on the fifth day of the week you can wear jeans 3 I don’t tolerate latecomers. 4 No sandwiches and no cola when you’re at work. 5 …keep a nice white shirt always ready Test wıelokrotnego wyboru 2 1C 2B 3A 4C 5A 3 a 1 An attractive museum must be interactive. By ‘interactive’ I mean being able to do a lot of things: for example, choosing your own route through the exhibition, having the opportunity to do other things than just walk and look, and above all, being allowed to touch and move things. 2 You can go there for a picnic and lie on the grass next to a famous sculpture! (…) And of course there is a great shop and a big restaurant. You can spend a whole day there, and never get bored! 3 …it is the best way to understand how different things work. (...) you can understand many complicated processes and mechanisms 4 …the moment you’re getting close to any instrument, you can hear it play in your headphones b By ‘interactive’ I mean… Another interactive museum which I’d like to recommend is… And this is also what I call ‘interactive’! c A: there is one route through the exhibition True answer: you can choose your own route through the exhibition. B: visitors don’t need to walk and look at everything True answer: Visitors have the opportunity to do other things than just walk and look.

9

Prelims60.indd 9

11-08-08 13:33

Część referencyjna rozumıenıe tekstu pısannego Wskazówkı egzamınacyjne 2 1d 2c 3e 4a 5b 3 1T 2F 3F 6 1A when Briony was still half-asleep, she knew it would be one of those days 2D the voice on the radio said something else, something like ‘...and your lucky number is...’. Briony pushed the glass away and ran back to her bedroom 3T For two months every week Briony played Lotto, without telling anybody. 4F The coupon was in her jeans. She looked around. But the jeans were gone. Test typu prawda-fałsz 1 1T 2T 3F 4F 5T 6F 2 a 1 …you will find all the shops packed with items on sale for young people. 2 …this cult of youth didn’t start so long ago. Before the revolutionary changes in society and culture that took place the 1960s, it was exactly the opposite. 5 Most of them can cope with problems very well… b there are many things - the shops [are] packed with items to buy - on sale becoming well-educated - getting a good education difficult – easy (antonym) be expensive - cost a lot of money a majority – most (of them) c 3 The more less experienced you are, the fewer inhibitions you have. 4 Becoming well-educated isn’t is difficult but and it can be expensive. 6 The text gives does not give particular suggestions how to help young people. Dobıeranıe 1 1A 2E 3B 4G 5D 6F 2 a 1 physical exercise, run for miles, walk a bit, use the stairs, long walks 2 interesting book 3 imagine something absolutely unrealistic, stop thinking 4 your favourite kind of music, listening, dancing 5 sweets do us good, a small sweet or ice cream 6 contact somebody you care for, tell them about your worries, listen to them, listening to others

Test wıelokrotnego wyboru 1 1B 2B 3D 4A 5C 6A 2 a 1 When a new bank was being built in the city centre, construction workers suddenly came across an old wall. 2 To see it just walk into the bank… 3 All of paragraph 3 4 Apart from the typical collection of old pots and coins that you can see in many of the world’s museums… 5 But perhaps the most attractive thing about it is its unusual location under the bank, which shows the contrast between the old and the new in the best possible way. b Tekst informuje gdzie dokładnie znajduje się wystawa, co można na niej zobaczyć, kiedy nastąpi otwarcie, jakie są godziny otwarcia, że wstęp jest wolny. c A: Techniques and materials used at that time were rather primitive… B: …the house looks quite comfortable. C: And the city wall now seems so small - it’s strange to think that once it was big enough to protect the city against its enemies. (no explanation why)

Wypowıedź pısemna This section starts with a general introduction to the writing part of Matura examination, outlining its requirements and the types of texts that students must learn to write in order to achieve success in the exam. It offers advice, a short exercise practice and a range of strategies which address both types of tasks required at the Matura examination (Krótki and Dłuższy tekst użytkowy), followed by models for each type of text found in the exam and a set of useful phrases for each of them. Krótkı tekst użytkowy 1 a at the local sports centre b Hi Jim; See you there, Liz c zachęć wszystkich do uczestnictwa.

egzamın ustny During the oral part of the Matura examination the candidate is required to take part in three speaking tasks: 1 Roleplay (Rozmowa z odgrywaniem roli) 2 Picture description followed by three questions from an examiner (Opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania) 3 A stimulus-based task followed by two questions from an examiner (Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na dwa pytania). The above tasks are preceded by a short introductory conversation (Rozmowa wstępna). Reflecting this sequence, the part of the book dealing with the oral examination is divided into five main sub-sections. The first sub-section provides information about the oral part of Matura examination and offers some general advice and a set of useful phrases; the remaining four sub-sections are dedicated to Rozmowa wstępna and each of the actual speaking tasks respectively.

10

Prelims60.indd 10

11-08-08 13:33

Część tematyczna Each of the sub-sections begins by introducing a set of functions of particular relevance to the task under consideration. This is followed by exercise practice which aims to target as many of these functions as possible, and thus encourage the candidate to use them in an exam context. This section also contains recordings of some of the exam tasks, which enables the candidate to listen to a sample exam situation and compare their answers with those suggested on the CD. rozmowa wstępna 3 1 I live with my parents and my younger brother Dominik. 2 Maths. 3 At home. 4 The Mazury lakes in the north of Poland. 4 1A 2D 3C 4B rozmowa z odgrywanıem rolı 4 Proszę nie zgodzić się… 3 Chciałby/Chciałaby Pan/Pani, by rodzice… 4 Niektórzy… 2 Opıs ılustracjı ı odpowıedzı na trzy pytanıa 1 1 Four young people./A group of friends./Two couples on bicycles. 2 Outdoors./In a forest or park. 3 Talking./They’ve been cycling but they’ve stopped. 4 The photo shows… there are… in the background... they may just be friends... The weather seems... It looks like… Wypowıedź na podstawıe materıału stymulującego ı odpowıedzı na dwa pytanıa 4 …there are three places to choose from here. The club looks… I wouldn’t choose it for a first date, because… Both the cafes are less crowded and quieter. I think I’d choose the… because… I think it’s quite important… On the other hand…

This is the major part of the book. It is intended mainly as classroom material that should be used with guidance from the teacher; however, students can also do some parts of it as homework. To achieve the best learning results, it is strongly recommended that students use resources from all parts of the book (the reference part, the grammar part); cross-references to these are clearly labelled in each section of the thematic part. The thematic part consists of fourteen units covering specific Matura topics. Each unit comprises: • a vocabulary section (Słownıctwo): this offers extensive practice of the lexical items related to a particular Matura topic. It can be covered in class or set as homework. • two listening sections (Słuchanıe 1 and Słuchanıe 2): ‘pure’ listening tasks accompanied by a variety of lead-in and followup exercises. It is recommended that the listening is done in class. • two reading sections: (Czytanıe 1 and Czytanıe 2): as with the listening sections, these constitute full lessons. If you are very short of time, the reading can be set as homework. • one speaking section (mówıenıe): this allows students to analyse a given Matura speaking task in detail, comparing ‘bad’ and ‘good’ model responses and establishing what makes them successful. It is recommended that this section is covered in class. • one writing section (Pısanıe), the purpose of which is to analyse the Matura task and ‘collect’ all the language necessary to deal with it. It is recommended that the treningmaturalny sections be done in class and the writing tasks set as homework. • one full oral Matura exam set (mówıenıe – zestaw egzamınacyjny), which gives students the opportunity to practise the new oral Matura tasks in the context of a given Matura topic. It is recommended that this section is covered in class. • a word list (Bank słów) with a phonetic transcription and the Polish translation of the English words. It has been split up into categories corresponding to those used in the opening vocabulary section thus making it easier to do the exercises. Additionally, all the words have been recorded in the form of an audio course, which gives students the opportunity to learn the words on their MP3 players. • an additional vocabulary revision (Szybka powtórka), which gives students yet another opportunity to learn new words. This section should be set as homework. This part of the book also contains revision sections (Powtórzenıe). They help students consolidate the vocabulary, grammar and language skills introduced and practised in the units. The fourteen units are followed by four culture sections under one common theme: Around the world ın englısh. They constitute a separate culture component in the book – ‘elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych’. Although they are placed at the end of część tematyczna, the Around the World in English sections can be used at any point during the school year.

11

Prelims60.indd 11

11-08-08 13:33

1 Człowıek Warm-up

This is a lead-in to the unit. Write on the board: I am a human being because… Humans are wonderful because… Humans are dreadful because… Ask students to complete the sentences, writing on separate sheets. Circulate, monitor and help. Ask for a few responses to be read aloud. If there are several interesting or funny responses, you can display them all on a notice board in your room.

Słownıctwo Most of the vocabulary section can be set as homework except Exercise 4, which involves listening, and 7 and 9, which are speaking exercises. Exercise 10 can be done at home, but students should later practice the phrases by asking and answering the questions. Exercise 3, if done in class, can be done in pairs as a race: How many body parts can you label in 60 seconds?

Answers

Czytanıe 1 Use your judgment and your knowledge of your students to make sure the discussion of ‘classroom types’ does not lead to any nastiness towards particular individuals. The short writing task (exercise 5) is meant to be done in class, but can be set as homework if you are short of time.

Addıtıonal actıvıty

After Exercise 2 or 4, put these questions on the board and ask students to discuss them in pairs or small groups: • Do you think you belong to one of the types described in the article? • Would you like to make friends with one of those types? (Why / Why not?)

Answers

2 1D 2A 3C 4B 5A 6B 3 1 lazy 2 talkative 3 polite 4 irresponsible 5 immature 6 stupid 7 reserved 8 attractive 4 1 dislikes 2 shut up 3 feel 4 wear 5 see

treningmaturalny

In the oral Matura exam, many students do less well than they could because they do not know what to say about the photo. This section introduces an effective strategy to prevent that from happening: the candidate should ask herself/himself a series of set questions about the photo.

Answers

2 The student does not know what to say about the picture. 6 Sample answer to question 1: Perhaps one of them is going to leave. Or they might start arguing and shouting. On the other hand, they might start talking and make up. 7 Sample answer to question 1: The photos may show the couple when they were young, perhaps with their friends; or they might be pictures of their children and grandchildren. They could also be holiday photos from holidays they’ve been on together.

Słuchanıe 1

tapescript page 254

Δ

2 1 socks 2 sandals 3 underpants 4 shorts 5 jumpers 6 hat 7 scarf 8 gloves 9 trunks 3 1 head 2 cheek 3 nose 4 chin 5 mouth / lips 6 eye 7 ear 8 neck 9 shoulder 10 hand 11 fingers 12 chest 13 stomach 14 arm 15 knee 16 hip 17 thigh/leg 18 ankle 19 wrist 20 foot 4 The criminals are no.1 and 4. 5 1 sensible 2 bossy 3 relaxed 4 sensitive 5 ambitious 6 friendly 7 reliable 8 rebellious 9 cheerful 10 selfish 6 1f 2h 3a 4b 5g 6c 7d 8e 8 1a bored 1b boring 2a surprising 2b surprised 3a worried 3b worrying 4a frustrated 4b frustrating 5a depressed 5b depressing 6a exciting 6b excited 10 1 in, with 2 in 3 at 4 of 5 to 6 with 7 as

mówıenıe

The light-hearted listening material can lead to a serious discussion on the equality of the sexes.

Answers

2 1d 2a 3c 4e 5b 3 1F 2F 3F 4T 5F 6T

Czytanıe 2 treningmaturalny

The aim of this section is to demonstrate the process of selecting the right answer in a multiple-choice exercise, by first eliminating the obviously wrong one(s) and then analysing the remaining ones and identifying the elements that make all but one of them not quite correct.

Addıtıonal actıvıty

After Exercise 3, ask students to read paragraph 3 of the text again and underline words and phrases referring to appearance and personality (for example, a lively personality). While they are working on it, write two headings on the board: “Important” and “Not very important”. Ask students to write the phrases they have underlined in the correct column, depending on whether the author of the article considers them important. The result should look more or less like this: IMPORTANT

NOT VERy IMPORTANT

friendly a sense of humour easy-going generous

perfect teeth a sexy body a smooth complexion

Answers

2 A3 B1 C4 D2 1 I wish I looked like that. 2 behaving in this irresponsible way 3 created in Photoshop 3 1B 2C 3D 4C 5A 6D

12

Prelims60.indd 12

11-08-08 13:33

tapescript page 254

Δ

Słuchanıe 2

Follow-up activity: If students find the idea of ‘smart clothes’ interesting, you may ask them to work in groups to develop their own ‘smart clothes’ concepts and present them to the class.

Answers

1 1c 2a 3b 2 1B 2C 3C 4B 5A 6A

Pısanıe The preparatory exercises should be done in class and the writing itself set as homework. The aims of the exercises are: 1 to remind students that in the letter-writing task (“dłuższy tekst użytkowy”) there are always eight items of information they should include, and to practise identifying those items in the rubric; 2 to provide students with some natural-sounding phrases they can include in their letters; 3 to remind students that a letter must have an introduction and a conclusion, and to revise phrases which can be used in those parts; 4 to revise opening and closing phrases. Encourage students to use Bank Słów on page 52 to choose words and phrases to describe appearance and personality.

Answers 1

• Podziel się nowiną i powiedz, gdzie para się poznała. • Podaj przynajmniej dwie cechy wyglądu opisywanej osoby. • Podaj przynajmniej jedną cechę jego charakteru opisywanej osoby popartą przykładem. • Wyraź swoją opinię na temat nowego związku i zapytaj kolegę/koleżankę o zdanie.

Student A

Student B

Rozmowa wstępna examiner

candidate

zadanie 1

candidate

examiner

zadanie 2

examiner

candidate

zadanie 3

candidate

examiner

Szybka powtórka

This section can be used to fill the last five minutes of the lesson, or can be set as homework.

Answers

1 1e 2d 3a 4f 5b 6c 2 1 lazy 2 impolite, rude 3 irresponsible 4 quiet 5 immature 6 intelligent, bright, clever 3 1c 2b 3a 4a 5 with 6 of 7c 8a

Addıtıonal revısıon actıvıty

Distribute blank slips of paper. Students write their names on the slips, fold them and put them in a hat or box. Everyone then draws a slip and has to describe the person they drew without mentioning the name. Write the following prompts on the board: Appearance Clothes today Personality Likes/ dislikes Feelings today The descriptions are all placed on the board/ noticeboard or on a table, and everyone has to find the description of himself/ herself. Use your judgment to decide if there is any risk of nastiness towards anyone in the class!

2 1- 2- 3+ 4+ 5- 6+ 7+ 83 1 letter 2 hear 3 love/regards 4 hear 5 written 6 forward 4 Openings: Dear Kitty, Hi Ricky, Endings: Love, All the best, Best wishes, yours,

mówıenıe – zestaw egzamınacyjny Below are three ways of using the section in class. In all three students work in pairs. 1 Students carry out a complete ‘oral exam’ with one in the role of the examiner and the other as the candidate. When doing the corresponding section in the next unit, they should remember to take on different roles than in this unit. 2 Students carry out a complete ‘oral exam’ with one in the role of the examiner and the other as the candidate. Then they switch roles and carry out the whole exam again. 3 Students switch roles after every task, as shown in the table below. When doing the corresponding section in the next unit, they should take on the roles in a different order.

13

Prelims60.indd 13

11-08-08 13:33

2 Dom Warm-up

This activity works at any stage in the unit. Prepare a lot of slips of paper approximately A6 in size, sticky tape, drawing pins, Blu-Tack. Ask students to label all the parts of the room (e.g. walls, windows) and all the furniture and furnishings (desks, radiators etc.)

Słownıctwo This whole section can be set as homework except Exercise 3 (pair work, speaking). Exercise 6 is checked by listening to a recording of the dialogue. Afterwards, you may ask students to read the dialogue in pairs, trying to imitate the intonation of the recording. The picture-labelling exercise, if done in class, can be done in pairs as a race: How many things can you label in 60 seconds?

Addıtıonal vocabulary ınformatıon In case your students wish to know… sofa bed – kanapa rozkładana bunk beds – łóżko piętrowe roller blinds – rolety Venetian blinds – żaluzje

Answers

1 1 garage 2 balcony 3 drive 4 gate 5 fence 6 roof 7 chimney 2 1 fence 2 gate 3 drive 4 garage 5 balcony 6 roof 7 chimney 8 window 9 door 10 sofa 11 rug 12 TV 13 floor 14 cooker 15 bath / bathtub 16 curtains 17 washbasin 18 bed 19 wardrobe 20 desk 21 chair 22 lamp/ light 4 1 fridge 2 cupboard 3 sink 4 freezer 5 microwave 6 cooker 7 dishwasher 5 1g 2h 3e 4b 5c 6a 7d 8f 6 1 renting 2 details 3 located 4 views 5 public 6 underground 7 bedrooms 8 living room 9 furnished 10 rent 11 per 12 advance 7 OTHER VERBS

do the dishes/the washing up

cook dinner

do the housework

vacuum the floors

do the ironing

clean the bathroom

do the shopping

put away your clothes

do the washing clear up the mess 8 A move house/in/out, pay the rent, go home, feel homesick, stay at home/in B pay the bills, see someone home, lock the door, get home, share a flat/room 9 A 1 moving out/moving house 2 felt homesick 3 stay in/ stay at home 4 go home B 1 pay the bills 2 see you home 3 share a room 4 lock the door 10 1 moved 2 feel 3 share 4 get 5 done

In Exercise 1 encourage the students to briefly prepare what they are going to say before they start talking. They might look at Bank Słów on page 62, especially at the sections ‘Rodzaje domów i mieskań’ and ‘Warunki mieszkaniowe’. In Exercise 5 encourage the students to use the property ads from the reading material as models. If there is time, the activity can be extended: display all the ads on a notice board, ask students to come up and read them and to talk to someone about whose flat they would like to buy. Use your judgment as to whether this might result in any unkindness to students who are not well off.

Answers

2 1C 2G 3A 4E 5 D 6F (House B doesn’t match any of the questions.) 4 types of houses and fl ats: studio flat, terraced house, semidetached house, residential building, bedsit, tower block adjectives and phrases to describe houses and fl ats: in good condition, bright, modern, spacious, roomy, recently renovated, extended, modernised, stylish, furnished, unfurnished furniture and furnishings: shower, fitted kitchen, fitted wardrobe, leather sofa, coffee table, bookcase

mówıenıe treningmaturalny

The aim of this section is for students to familiarise themselves with this type of speaking task and its requirements. In Exercise 2 students discuss the question freely; this is intended as a sort of warm up, which should make them interested in the topic, help them to recall the relevant vocabulary and to start talking with a degree of fluency. Exercises 3-5 guide the students through a model exam conversation, highlighting its typical elements, in preparation for the ‘real’ exam task in Exercise 6. zadaniematuralne

As students move on to Exercise 6, remind them that the most important requirement is to discuss all four points listed in the exam task.

Answers

4 1d 2h 3j 4g 5a 6i 7f 8b 9c 10e

Słuchanıe 1

tapescript page 254

Δ

DO

Czytanıe 1

Addıtıonal actıvıtıes

1 Students read part of the transcript on page 254 (from ‘MJ: OK, Let’s see…’ to ‘… dartboard’) and list words in the following categories: Furniture and furnishings Electrical household appliances Kitchen utensils 2 Write the following sentences on the board: I can’t afford… I don’t want to live anywhere near… …is too far from…. In… there’s no space to… Students talk in pairs, completing the sentences with true information referring to their lives.

14

Prelims60.indd 14

11-08-08 13:33

Answers

2 1C 2B 3B 4B 5C 6A 3 1 afford 2 space 3 near 4 far, commute 5 ancient

Czytanıe 2 treningmaturalny

The purpose of this section is to make students aware of how quantifiers change the meaning of sentences, and the implications for answering True/False questions. People often fail to notice that “most people” does not mean the same as “all the people,” or that “almost nobody” is not synonymous with “nobody.” zadaniematuralne

In the exam task, the answers to points 2 and 4 rely on the idea presented in ‘Trening maturalny’. It is worth pointing that out when checking answers.

Answers

1 1C 2F 3A 4E 5B 6D 2 1X 2V 3V 4X 5X 3 1T (many people = a lot of people) 2F (a lot ≠ a few) 3F (none ≠ few) 4 1T 2F (“very few residents own cars”: few ≠ none) 3F 4T (”the heating, the cooker… and all other domestic appliances”: all=everything) 5F 6T

tapescript page 255

Δ

Słuchanıe 2

Exercises 4 and 5 aim at rounding up all the vocabulary from the unit. Encourage students to look through the unit and to use Bank Słów when preparing to talk.

Answers

2 1F 2T 3F 4F 5T 6F

Pısanıe – letter of enquiry

Answers

2 1 Dear Sir or Madam, 2 I am writing to enquire / to ask about the house / flat advertised… 3 I look forward to hearing from you. yours faithfully, / yours sincerely, 3 2 How far is it to the nearest post office? 3 Are there any sports facilities in the area? 4 Has the house been redecorated recently? 4 2 Could you please let me know how far it is to the nearest post office? 3 Do you happen to know if there are any sports facilities in the area? 4 I would also like to ask if the house has been redecorated recently.

mówıenıe – zestaw egzamınacyjny Three ways of using this section in class are explained in the introduction on page 13.

Szybka powtórka

This section can be used to fill the last five minutes of the lesson, or set as homework. In class, students may do it individually or quiz each other in pairs.

Answers

1 1e 2f 3a 4g 5b 6d 7c 2 1 No, because it’s built in. 2a 3 table 4 a fitted carpet 5b 6 urban 7 do 8 In the basement. 9c 10 On the windowsill. 11 TO LET

revısıon actıvıty

Students work in pairs. Distribute large (A4-A3) sheets of paper and ask students to do the following activity: 1 Ss open their books at Bank Słów on page 62 and draw a picture containing as many of the things and ideas listed there as they can – at least 12. Encourage them to include not only objects, e.g. “coffee table”, but also phrases, e.g. “do the dishes” or “share a room”. 2 Pairs form groups of four or more and show one another their pictures. First they try to name as many things as they can in each other’s pictures/describe each other’s pictures. Then the pair who drew each picture point out the elements the others didn’t notice.

The aim of the preparatory exercises is to prepare useful language: specific vocabulary related to the topic as well as the typical components of a formal letter: opening and closing phrases, the introduction and conclusion. The grammar exercise deals with indirect questions. you might wish to cover the relevant section in the grammar part (page 227) before or after doing these exercises. Remind students that an indirect question has no question mark at the end unless the phrase that introduces it is also a question (e.g. Could you please let me know…). After all the preparation work, the writing itself is best set as homework.

15

Prelims60.indd 15

11-08-08 13:33

3 Szkoła Warm-up

This activity works best before starting the Vocabulary section. Write the title SCHOOL on the board, and underneath write the headings: types of schools, places in a school, people in a school, subjects, things used at school. All students come to the board (in groups of 3-5, depending on how much chalk or how many whiteboard pens you have got) and write 2 words each, each one in a different category.

Słownıctwo This whole section can be set as homework except Exercises 3 and 9, which involve speaking. These can be done while checking those done at home. Exercises 2 and 11 are designed to help students find appropriate English words to describe their experiences within the Polish educational system and avoid such absurdities as the use of the word ‘gymnasium’ for ‘gimnazjum’ or ‘maturity exam’ for Matura. It is important to communicate to students that not all school concepts can easily be translated, as school reality differs from one country to the next. For example, students sometimes want to know how to say pytać, odpytywać in English. There is no such word, because this rather cruel form of assessment is not used in British schools at all.

Addıtıonal vocabulary ınformatıon

16

Prelims60.indd 16

1 1b 2c 3a 4f 5d 6e 2 1 primary school 2 middle school/junior high school 3 high school/senior high school (also: upper secondary school) 4 schoolleaving exam (also possible: A-levels, but only a British person would understand that, and the exams are different) 4 1f 2e 3a 4g 5h 6b 7c 8d 5 1 students 2 examiner 3 lecturer 4 head teacher, deputy head 5 classmate 6 staff 6 1c 2i 3f 4h 5g 6d 7a 8b 9e 7 1 board/blackboard, chalk 2 notebooks 3 files/folders 4 textbook 5 rubber, pencil case 6. locker 8 prepared for – took – failed – retook – passed (or: took – failed – prepared for – retook – passed) 10 1 make 2 do 3 do 4 made 5 do 6 making 7 doing 8 make/do 9 doing 10 do 11 1i 2g 3e 4h 5j 6b 7c 8d 9f 10a

Czytanıe 1 Before working on the True/False questions, you may ask the students to read the story once for gist. Put the following questions on the board and ask students to read and find out. How did Stan feel on his first day in the new school? What is surprising about the ending of the story?

Answers

2 1T 2T 2F 3F 5F 6T 3 1 Pens and pencils, ruler, rubber, pencil sharpener, calculator, his notebook, textbooks, a sandwich, an apple and a carton of juice for lunchtime. 2 Seven rows of desks, four desks in each row (all occupied); colourful posters for different subjects but not for Maths; a large blackboard (wiped clean); three packets of chalk and a duster; the teacher’s desk and chair. 4 1B 2C 3A

mówıenıe treningmaturalny

The focus of this section is the use of present tenses in photo description. Present continuous will usually be the prevalent tense, as it is used to say what people are doing; state verbs, however, appear in the present simple. you may wish to do the section on present tenses in the grammar part at this point.

Answers

2 1 is painting 2 is concentrating 3 is enjoying 4 is helping 5 is showing 6 are sitting 7 are preparing 8 likes 9 seems

Słuchanıe 1

tapescript page 255

Δ

• wychowawca klasy – the words form teacher, form tutor, class teacher, class tutor, homeroom teacher are all used. The last one is AmE. • The closest to the Polish dziennik is register. An English register, however, will contain attendance and grades, but not lesson topics. • zebranie z rodzicami / dzień otwarty - parent-teacher evening. • lektury – set books / required reading. • Matura – best rendered by a description, such as schoolleaving exams. The British have A-levels, but the term may be unfamiliar to anyone who’s not from Britain. The most confusing word of all, however, is college. Here is a note on its different meanings and usage: Th e meaning of college Most generally, a college is a place where students go to study after they’ve finished school. More specifically… • It can be an institution of higher education with a lower status than a university (the equivalent of a Polish szkoła wyższa or kolegium.). • A college of further education (especially in Britain) is a place where students are trained for a specific job, e. g. a secretarial or agricultural college (similar to Polish szkoła pomaturalna, but it is open to students who left school at 16 with only GCSEs and no A-levels). • In old universities, such as Oxford and Cambridge, colleges are independent parts of the university, located in separate (often historic) buildings. They are not like departments in that the division is not related to the subjects studied – a college offers many different subjects, and the same subject can be studied at different colleges. Students may also live at their college. • Sixth-form college is an upper secondary school for students over the age of 16, preparing to take A-levels. • Community colleges are local, state-owned educational institutions which run courses for adults (for example computers, dancing or flower arrangement). • The word college is used a bit like the Polish word studia in expressions such as: go to college – pójść na studia, he’s at college – jest na studiach, studiuje, they met at college – poznali się na studiach, my friend from college – przyjaciel/kolega ze studiów.

Answers

In Exercise 3, ask a few pairs to perform their dialogues in front of the class.

Answers

2 1F 2T 3F 4F 5F 6F

Czytanıe 2 In Exercise 1, instead of having students talk in groups, you may ask them to get out of their seats, walk around the classroom and interview others about their ideas. you may set a limit on the number of people they talk to: Ask five people. After doing Exercise 1 the students may read the texts quickly to find out if they contain any of their ideas.

Answers

2 1C 2F 3E 4B 5A 6D 7B 8D 4 1 study hard 2 revise for exams 3 learn things by heart 4 read set books 5 do your homework 6 take notes in class 7 hand in homework

11-08-08 13:33

tapescript page 255

Δ

Słuchanıe 2

treningmaturalny

The purpose of this exercise is to make students realise that work on a listening task starts before the recording is played: while reading the questions, they should be making predictions about what they might hear. Another point worth emphasising is that when the same word appears in one of the recordings and one of the sentences, it does not necessarily mean the two go together. The use of the word strict in option A and in recording 1 is an example.

Answers

1 Sample answers: A What do strict teachers do? – set too much homework, punish students, mark tests very harshly B In what way can a teacher be inspiring? – interesting lessons, show the subject is interesting. What faults can a teacher have? – too strict, boring, unpunctual, unprepared… C If someone is never punctual, what does (s)he do? – They are always late. D What does a demanding teacher do? – Makes students work hard. What makes a teacher fair? – He treats everyone equally, gives the same grades for the same quality of work. 2 1D 2A 3B 3 The word ‘strict’ appears in both sentence A and in recording 1. However, sentence A states that the teacher was ‘too strict’ (zbyt surowy), whereas the teacher from recording 1 was ‘strict, but kind and patient.’ 4 1F 2B 3G 4C 5A 6D 5 1d 2e 3a 4b 5c

Pısanıe – notice treningmaturalny

The aims of this section are: • to analyse a faulty sample response, where the problem is not including all the bullet points, • to practise describing objects. Remind students to consult the reference part (page 23) and Bank Słów. you may ask: In which part of Bank Słów will you look for “segregator”?

Answers

1 Opisz jego wygląd. ✓ • Podaj, co w nim było. • Napisz, gdzie przypuszczalnie go zgubiłeś/zgubiłaś. ✓ • Określ, jak można ci go zwrócić. 3 1 a black Waterman pen with no ink left 2 a green A4 folder with my essays in it 3 a denim pencil case with a zip 4 an English dictionary in a blue and yellow cover 5 a Japanese solar-powered calculator with lots of functions 6 a striped football shirt with a Polish club’s badge on it 4 1 please contact Filip in 3E 2 please call me on 680258901 3 please leave it at the office

Powtórzenıe 1 (rozdzıały 1–3) Słownıctwo ı gramatyka Answers

1 Parts of the body: thumb, neck, ankle Clothes: trousers, tracksuit, bra Furniture: shelf, couch, chest of drawers Things in the bathroom: toothbrush, towel, soap A student’s equipment: ruler, rubber, file 2 1b 2c 3f 4g 5a 6e 7d 3 1 tanned 2 quiet 3 selfish 4 spacious 5 unfurnished 6 residential 7 secondary 8 independent 4 1 do 2 doing 3 make 4 do 5 making 6 do 7 doing 8 made 5 1 changed 2 solve 3 moving 4 pay 5 set 6 passed 6 1d 2c 3a 4e 5b 7 1 in, for 2 by 3 for, with 4 in 5 in, of 6 of, of 8 1 up 2 down 3 off 4 up 5 away 6 out 7 in 9 1 do you like 2 are studying 3 look 4 wants 5 are playing 6 is planting 7 adores 8 am taking 10 1 how much a two-week course costs 2 how many students there are in a class 3 if the school has (got) a library 4 if you organise any social activities for students 5 if you can arrange accommodation for me 6 what sort of certificate I will receive

Słuchanıe Answers 11 1–C 2–B 3–B 4–C 5–A

Pısanıe Answers

12 Students’ own answers. 13 Students’ own answers.

mówıenıe – zestaw egzamınacyjny Three ways of using this section in class are explained in the introduction on page 13.

Szybka powtórka

This section can be used to fill the last five minutes of the lesson, or set as homework. In class, students may do it individually or quiz each other in pairs.

Answers

1 1c 2d 3e 4a 5b 2 1a primary 1b (upper) secondary, high school 2a to the library 2b to the gym 2c to the canteen 2d to the lab 2e to the staff room 3 a, c 4 b, c 5 do 6 a, b 7b 8 an independent school 9 deputy head 10c

17

Prelims60.indd 17

11-08-08 13:33
Teacher\'s_Book_LONGMAN_Repetytorium_Maturalne_Język_Angielski_Poziom podstawowy

Related documents

109 Pages • 57,172 Words • PDF • 532.6 KB

2 Pages • 682 Words • PDF • 126.7 KB

7 Pages • 747 Words • PDF • 1.5 MB

5 Pages • 966 Words • PDF • 160.5 KB

135 Pages • PDF • 202.7 MB

4 Pages • 1,264 Words • PDF • 283.5 KB

57 Pages • 17,068 Words • PDF • 5.2 MB

1 Pages • 60 Words • PDF • 115.4 KB

10 Pages • 649 Words • PDF • 258.6 KB