Odpowiedzi - METABOLIZM

6 Pages • 1,302 Words • PDF • 64.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 06:52

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


Sprawdzian - METABOLIZM A 1. Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe W komórkach ciała tasiemca uzbrojonego w procesie fermentacji powstają uniwersalne nośniki energii. P F W czasie fotosyntezy poziom energetyczny substratów podlegających redukcji jest wyższy niż poziom energetyczny produktów. P F W reakcjach endoergicznych jest wykorzystywana energia pochodząca z hydrolizy AMP. P F Katabolizm obejmuje reakcje rozpadu złożonych związków chemicznych z uwolnieniem energii. P F 2. Napisz nazwy fosforylacji, podczas których może się tworzyć ATP w komórkach łyka roślin nasiennych. ………………………………………………………………………………………………….. 3. Zaznacz zdanie, które właściwie opisuje zależność przedstawioną na wykresie. (0–1) A. Szybkość reakcji enzymatycznej jest wprost proporcjonalna do stężenia enzymu. B. Efektywność enzymu zmniejsza się wraz ze wzrostem jego stężenia. C. Szybkość reakcji jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia enzymu. D. Kiedy stężenie substratu jest stałe, szybkość reakcji enzymatycznej jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia enzymu. 4. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Z analizy porównawczej fosforylacji fotosyntetycznej i oksydacyjnej wynika, że A. w obu procesach związek będący ostatecznym biorcą elektronów i protonów ma taką samą budowę. B. różnią się one pierwotnymi źródłami energii. C. kumulowanie energii w wysokoenergetycz-nych wiązaniach AMP jest związane z wędrówką elektronów. D. oba te procesy wymagają obecności zredukowanych nośników energii NADPH + H+. 5. Na schemacie przdstawiono jeden z mechanizmów regulacji szlaków enzymatycznych. Dopisz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1) WYKRES Zahamowanie reakcji przekształcania substratu A w produkt pośredni B jest związane z………………………………………………………………………………………………… ……………………………

6. Oceń, z którą fazą fotosyntezy są związane wymienione niżej pojęcia. Zaznacz Z, jeśli pojęcie jest związane z fazą zależną od światła, lub N, jeśli z fazą niezależną od światła. (0–3) Stroma. Z N Absorbcja kwantów światła. Z N Fotoliza wody. Z N Redukcja NADP+. Z N Aldehyd fosfoglicerynowy. Z N Cytochromy. Z N 7. Zaproponuj próbę badawczą do opisanego doświadczenia. (0–1) W doświadczeniu badano, czy wzrost stężenia CO2 zwiększa intensywność fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 8. Zaklasyfikuj poniższe informacje do fotosyntezy typu C3 lub C4, wpisując odpowiadające im oznaczenia literowe we właściwe kolumny tabeli. (0–2) A. Optymalna temperatura wynosi ok. 25oC. B. Miękisz asymilacyjny jest zróżnicowany na miękisz palisadowy i miękisz gąbczasty. C. Wiązanie CO2 wieczorem i w nocy. D. Produktem karboksylacji jest szczawiooctan. E. Wtórnym akceptorem jest RuBP. 9. Zaznacz odpowiedzi tak, aby powstała prawdziwa informacja dotycząca fotooddychania. (0–2) Fotoodychanie w komórkach trzciny cukrowej 1. zachodzi, 2. nie zachodzi, ponieważ A.roślina ta rośnie w warunkach wysokiego stężenia CO2. B. RuBisCO wykazuje powinowactwo jedynie do tlenu. C. mają podwójny mecha-nizm wiązania CO2. 10. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1) Bakterie nitryfikacyjne odgrywają istotną rolę w obiegu azotu w przyrodzie, ponieważ A. redukują CO2 przy pomocy siły asymilacyjnej wytworzonej w fazie pierwszej chemosyntezy. B. utleniają trujące lub niedostępne dla roślin związki azotu do formy łatwo przyswajalnych. C. produkują dużo materii organicznej. D. wytworzenie siły asymilacyjnej zachodzi u nich podczas redukcji amoniaku do związków azotu(V).

11. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1) Gdy latem przeważają ciepłe noce, ziemniaki tworzą małe bulwy, ponieważ A. oddychanie przeważa nad fotosyntezą. B. białka enzymatyczne znajdujące się w matrix mitochondriów ulegają denaturacji. C. zmniejsza się intensywność oddychania. D. następuje nagromadzenie asymilatorów w liściach ziemniaka. 12. Na ilustracji cyframi 1–3 oznaczono struktury związane z komórkowym oddychaniem tlenowym. Przyporządkuj te struktury do wymienionych niżej pojęć, wpisując odpowiednie cyfry. Uwaga: Do każdego pojęcia możesz przyporządkować więcej niż jedną strukturę. (0–3) RYSUNEK Fosforylacja substratowa ……………….. Dekarboksylacja …………………………. Powstanie acetylo-CoA……………………. A. wzrost potencjału redoks akceptorów wodorowych 13. Podaj nazwę procesu, który może być dodatkowym źródłem aldehydu fosfoglicerynowego w przebiegu glikolizy. (0–1) Jest to proces ……………………………………… 14. Wyjaśnij znaczenie pojęcia deaminacja. (0–1) ………………………………………………………………………………………………..… . B 1. Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe (0–2) W komórkach ciała ślimaka winniczka w procesie oddychania tlenowego powstają uniwersalne nośniki energii. P F W oddychaniu tlenowym poziom energetyczny substratów podlegających utlenieniu jest wyższy niż poziom energetyczny produktów. P F W reakcjach endoergicznych jest wykorzystywana energia pochodząca z hydrolizy ATP. P F Anabolizm obejmuje reakcje utlenienia złożonych związków chemicznych z uwolnieniem energii. P F 2. Napisz nazwy fosforylacji, podczas których może się tworzyć ATP we włóknach mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych.(0–1) …………………………………………………………………………………………………..

3. Zaznacz zdanie, które właściwie opisuje zależność przedstawioną na wykresie. (0–1) WYKRES A. Szybkość reakcji jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia enzymu. B. Kiedy stężenie substratu jest stałe, szybkość reakcji enzymatycznej jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia enzymu. C. Szybkość reakcji enzymatycznej jest wprost proporcjonalna do stężenia enzymu. D. Efektywność enzymu zmniejsza się wraz ze wzrostem jego stężenia. 4. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1) Z analizy porównawczej fosforylacji fotosyntetycznej i oksydacyjnej wynika, że A. różnią się one pierwotnymi źródła energii. B. kumulowanie energii w wysokoenergetycz-nych wiązaniach AMP jest związane z wędrówką elektronów. C. oba te procesy wymagają obecności zredukowanych nośników energii NADPH + H+. D. w obu procesach ostatecznym biorcą protonów i elektronów jest ATP. 5. Na schemacie przdstawiono jeden z mechanizmów regulacji szlaków enzymatycznych. Dopisz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1) RYSUNEK Zahamowanie reakcji przekształcania substratu A w produkt pośredni B jest związane z………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 6. Oceń, z którą fazą fotosyntezy są związane wymienione niżej pojęcia. Zaznacz Z, jeśli pojęcie jest związane z fazą zależną od światła, lub N, jeśli z fazą niezależną od światła. (0–3) Fotoliza wody. Z N Absorbcja kwantów światła. Z N Stroma. Z N Redukcja NADP+. Z N Cytochromy. Z N Aldehyd fosfoglicerynowy. Z N 7. Zaproponuj próbę badawczą do opisanego doświadczenia. (0–1) W doświadczeniu badano, czy wzrost stężenia CO2 zwiększa intensywność fotosyntezy pomidorów szklarniowych. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 8. Zaklasyfikuj poniższe informacje do fotosyntezy typu C3 lub C4, wpisując odpowiadające im oznaczenia literowe w odpowiednie miejce tabeli. (0–2) A. Optymalna temperatura wynosi ok. 40oC B. Miękisz asymilacyjny zróżnicowany na palisadowy i miękisz gąbczasty.

C. Wiązanie CO2 wieczorem i w nocy. D. Produktem karboksylacji jest kwas 3-fosfoglicerynowy. E. RuBP jest pierwszym akceptorem. 9. Zaznacz odpowiedzi tak, aby powstała prawdziwa informacja dotycząca fotooddychania. (0–2) Fotooddychanie u roślin C4 1. zachodzi, 2. nie zachodzi, ponieważ A. rosną one warunkach wysokiego stężenia CO2. B. RuBisCO wykazuje powinowactwo jedynie do tlenu. C. mają podwójny mechanizm wiązania CO2 10. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1) Bakterie nitryfikacyjne odgrywają istotną rolę w obiegu azotu w przyrodzie, ponieważ A. wykazują wysoką produktywność biomasy. B. wytworzenie siły asymilacyjne zachodzi u nich podczas redukcji amoniaku do związków azotu (V). C. utleniają trujące lub niedostępne dla roślin związki azotu do formy łatwo przyswajalnych. D. utleniają azot atmosferyczny. 11. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1) Gdy latem przeważają chłodne noce, ziemniaki tworzą duże bulwy, ponieważ A. intensywność oddychania jest mała. B. białka enzymatyczne znajdujące się w matrix mitochondriów ulegają denaturacji. C. zmniejsza się intensywność fotosyntezy. D. następuje nagromadzenie asymilatorów w liściach ziemniaka. 12. Na ilustracji cyframi 1–3 oznaczono struktury związane z komórkowym oddychaniem tlenowym. Przyporządkuj te struktury do pojęć wymienionych poniżej, wpisując odpowiednie cyfry. Uwaga: Do każdego pojęcia możesz przyporządkować więcej niż jedną strukturę. (0–3) RYSUNEK Dekarboksylacja …………………………. Fosforylacja oksydacyjna ……………….. Powstanie acetylo-CoA……………………. 13. Podaj nazwę procesu, który może być dodat-kowym źródłem aldehydu fosfoglicerynowego w przebiegu glikolizy. (0–1) Jest to proces ………………………………………

14. Wyjaśnij znaczenie pojęcia beta- oksydacja. (0–1) ……………………………………………………………………………………………..

ODPOWIEDZI 1. P,F,F,P 2. fosforylacja oksydacyjna,substratowa,fotosyntetyczna 3. A 4. B 5. z ujemnym sprzężeniem zwrotnym 6. N,Z,Z,z,N,Z 7. Probówka z moczarką kanadyjską zanurzona w pojemniku z wodą gazowaną w temp. ok.25°C i przy stałym oświetleniu 8. C₃ - A,B C₄ - C,D,E 9. nie zachodzi ponieważ mają podwójny mechanizm wiązania Co₂ 10. B 11. A 12. fosforylacja substratowa - 1,3 dekarboksylacja - 3 powstanie acetylo CoA - 2 13. jest to proces rozkładu tłuszczów 14. deaminacja jest to odłączenie grupy aminowej od aminokwasu -------------------------------------------------------------------------------------------1.P,P,P,F 2. fosforylacja oksydacyjna i fosforylacja substratowa 3.brak wykresu 4. A 5. brak schematu 6.Z,Z,N,Z,Z,N 7. Szklarnia z pomidorami w której panuje temp. ok.25°C i znajduje się bryła suchego lodu 8.C₃ - B,D,E C₄ - A,C 9. 2, C 10. C 11. A 12. brak ilustracji 13. jest to proces rozkładu tłuszczów 14. beta-oksydacja jest to rozłożenie kwasu tłuszczowego na dwuwęglowe fragmenty reszt acetylowych Zobacz więcej na Brainly.pl - https://brainly.pl/zadanie/11935386#readmore
Odpowiedzi - METABOLIZM

Related documents

6 Pages • 1,302 Words • PDF • 64.8 KB

5 Pages • 764 Words • PDF • 178.7 KB

2 Pages • 433 Words • PDF • 217.5 KB

76 Pages • 2,708 Words • PDF • 4 MB

41 Pages • 2,196 Words • PDF • 2 MB

82 Pages • 3,755 Words • PDF • 3.7 MB

1 Pages • 331 Words • PDF • 71.5 KB

6 Pages • 1,352 Words • PDF • 635 KB

34 Pages • 9,859 Words • PDF • 113.9 KB

1 Pages • 9 Words • PDF • 92.2 KB

13 Pages • 84 Words • PDF • 2.5 MB

4 Pages • 520 Words • PDF • 210.4 KB