Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014
Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014
Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014
Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014 2
Audiobooki Forum Doradców Podatkowych

Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014

46,52 zł

Specjalna promocja dla Ciebie!

Najlepszą propozycję przygotował TaniaKsiazka.pl w cenie 46,52 zł

Przeszukaliśmy wiele sklepów internetowych w systemie Docero aby wyszukać najkorzystniejszą ofertę specjalnie dla Ciebie. Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014 Forum Doradców Podatkowych z kategorii audiobooki kupisz w cenie 46,52 zł w sklepie TaniaKsiazka.pl. Wyświetlona cena 46,52 zł nie zawiera ewentualnych kosztów wysyłki.

Zobacz wszystkie oferty ...
 • Cechy:
 • Audiobooki
 • Forum Doradców Podatkowych
 • 9788363913281
 • Ogonowski Andrzej, Gibalska Aldona
 • Forum Doradców Podatkowych
 • 304
 • 2014

Opis Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014

Tytuł Fundacje i stowarzyszenia 2014 Podtytuł funkcjonowanie i opodatkowanie Autorzy Andrzej Ogonowski, Aldona Gibalska Język polski Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych ISBN 978-83-63913-28-1 Rok wydania 2014 Kraków ilość stron 304 Format epub, pdf Spis treści WSTĘP
CZĘŚĆ I FUNDACJE I STOWARZYSZENIA – PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
ROZDZIAŁ I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI
1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji
2. Ustanowienie fundacji
3. Statut fundacji
3.1. Obligatoryjne elementy statutu fundacji
Nazwa fundacji
Siedziba fundacji
majątek fundacji
Cele, zasady, formy i zakres działalności
Skład i organizacja Zarządu, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia tego organu
3.2. Fakultatywne części statutu fundacji
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
Postanowienia dotyczące innych organów fundacji
Postanowienia dotyczące zmiany celu albo statutu
Postanowienia dotyczące dopuszczalności i warunków połączenia z inną fundacją
Postanowienia dotyczące wyróznionia właściwego ministra
Postanowienia dotyczące sposobu likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku
4. Rejestracja fundacji (KRS i REGON)
Siedziby i informacje teleadresowe Wydziałów Gospodarczych – Krajowego Rejestru Sądowego
5. Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez fundację
6. Nadzór nad działalnością i obowiązki sprawozdawcze fundacji
7. Ustanie (likwidacja) fundacji
Likwidacja fundacji
Upadłość
Połączenie z inną fundacją
ROZDZIAŁ II PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZEŃ
1. Ogólna definicja i cele stowarzyszenia
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie zarejestrowane
2. Powołanie stowarzyszenia
3. Statut stowarzyszenia
3.1. Obligatoryjne komponenty statutu stowarzyszenia
Nazwa (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji)
Teren działania i siedziba
Cele i sposoby ich realizacji
Sposób nabycia i przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków
Organy stowarzyszenia, sposób ich wyboru i dobierania składu i kompetencje
Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał
Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich
Zasady wprowadzania zmian w statucie
Sposób rozwiązania się stowarzyszenia
Struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych, jeżeli stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki
3.2. Fakultatywne postanowienia statutu
4. Rejestracja stowarzyszeń
5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie
6. Nadzór nad stowarzyszeniami
7. Posiadajątek stowarzyszenia
8. Rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszeń
ROZDZIAŁ III STOWARZYSZENIE I FUNDACJA JAKO ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
1. Warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
2. Rejestracja organizacji pożytku publicznego
3. Przywileje i obowiązki organizacji pożytku publicznego
4. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego
5. Ulga podatkowa w związku z darowizną na rzecz organizacji pożytku publicznego
6. Wolontariat
ROZDZIAŁ IV PODATKOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ
1. Obowiązki rejestracyjne
2. Podatek dochodowy od osób prawnych
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
4. Podatek od towarów i usług
ROZDZIAŁ V WZORY DOKUMENTÓW
1. Akt ustanawiający fundację
2. Statut fundacji (organizacja pożytku publicznego nieprowadząca działalności gospodarczej)
3. Statut fundacji (organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność gospodarczą)
4. Protokół posiedzenia fundatorów
5. Uchwała Zgromadzenia Fundatorów
6. Uchwała Rady Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
7. Oświadczenie członka Rady Fundacji o niekaralności, braku pokrewieństwa z członkami Zarządu i zatrudnienia przez Zarząd
8. Protokół zebrania założycielskiego stowarzyszenia
9. Uchwała zebrania założycielskiego o założeniu stowarzyszenia
10. Uchwała zebrania założycielskiego o uchwaleniu statutu stowarzyszenia
11. Uchwała zebrania założycielskiego o wyborze Komitetu
12. Uchwała zebrania założycielskiego o udzieleniu pełnomocnictwa Komitetowi Założycielskiemu do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia
13. Lista założycieli stowarzyszenia
14. Przykładowy statut stowarzyszenia (prowadzącego działalność gospodarczą)
15. Przykładowa deklaracja o przystąpieniu do stowarzyszenia
CZĘŚĆ II FUNDACJE I STOWARZYSZENIA – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
ROZDZIAŁ I ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Odpowiedzialność osób kierujących fundacją i stowarzyszeniem za politykę rachunkowości i prowadzenie ksiąg
ROZDZIAŁ II POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FUNDACJI lub STOWARZYSZENIU NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Zasady polityki rachunkowości
Zasada prawdziwego i wiernego obrazu (tru and fairview)
Zasada memoriałowa
Zasada współmierności przychodów i kosztów
Zasada ostrożnej wyceny
Zasada periodyzacji
Zasada kosztu historycznego
Zasada istotności
Zasada kompletności
Zasada kontynuowania działania
Zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów
3. Zasady inwentaryzacji
ROZDZIAŁ III WZÓR POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
1. Działalność organizacji pozarządowej
2. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
3. Zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych
4. Metody i terminy inwentaryzowania składników posiadajątkowych
4.1. Metody inwentaryzowania części posiadajątkowych
4.2. Terminy inwentaryzowania komponentów majątkowych
5. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
5.1. Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
5.2. Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
5.3. Wycena pozostałych aktywów i pasywów
5.4. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
5.5. Zasady wyceny instrumentów finansowych
5.6. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
5.7. Wybór systemu rachunku wyników
5.8. Zasada widoczności i stopa dyskontowa
ROZDZIAŁ IV SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
1. Zakładowy Plan Kont
2. Zasady zaliczania w koszty delegacji służbowych
3. Obieg dokumentów w organizacji
ROZDZIAŁ V ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH W ORGANIZACJACH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Przykładowy plan kont dla fundacji i stowarzyszenia nie prowadzących działalności gospodarczej
Wykaz kont księgi głównej
2. Ewidencja księgowa
ZESPÓŁ 0 – Aktywa trwałe
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 1 – Aktywa pieniężne
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 2 – Rozrachunki i roszczenia
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 3 – Materiały i towary
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 4 – Koszty według rodzajów
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 5 – Koszty według typów działalności (jeżeli zostanie w polityce rachunkowości obrana zasada księgowania poprzez wykonywane projekty ujmowane w zespole
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 6 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 7 – Przychody i koszt własny sprzedaży
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 8 – Kapitały. Rezerwy i wynik finansowy
3. Księgowość a działalność fundacji i stowarzyszeń
ROZDZIAŁ VI ZA PAN BRAT Z KSIĘGOWOŚCIĄ
1. Zasadność i budowa sporządzania sprawozdań finansowych
2. Budowa sprawozdania finansowego
3. Sprawozdanie merytoryczne
ROZDZIAŁ VII RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji które prowadzą działalność gospodarczą i zysk przekazuje na działalność statutową
2. Odpowiedzialność osób kierujących fundacją i stowarzyszeniem za politykę rachunkowości i prowadzenie ksiąg
ROZDZIAŁ VIII POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FUNDACJI lub STOWARZYSZENIU PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1. Zasady polityki rachunkowości
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów
3. Zasady inwentaryzacji
ROZDZIAŁ IX WZÓR POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
1. Działalność organizacji pozarządowej
2. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
3. Zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych
4. Metody i terminy inwentaryzowania elementów majątkowych
4.1. Metody inwentaryzowania części posiadajątkowych
4.2. Terminy inwentaryzowania elementów posiadajątkowych
5. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
5.1. Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
5.2. Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
5.3. Wycena pozostałych aktywów i pasywów
5.4. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
5.5. Zasady wyceny instrumentów finansowych
5.6. Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
5.7. Wybór systemu rachunku wyników
5.8. Zasada istotności i stopa dyskontowa
ROZDZIAŁ X SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
1. Zakładowy Plan Kont
2. Zasady zaliczania w koszty delegacji służbowych
3. Obieg dokumentów w organizacji
ROZDZIAŁ XI ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH W ORGANIZACJACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1. Przykładowy plan kont dla fundacji lub stowarzyszenia
Wykaz kont księgi głównej
2. Ewidencja księgowa dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 0 – Aktywa trwałe
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 1 – Aktywa pieniężne
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 2 – Rozrachunki i roszczenia
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 3 – Materiały i towary
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 4 – Koszty według rodzajów
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 5 – Koszty według typów działalności
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 6 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 7 – Przychody i koszty
Ewidencja księgowa – ZESPÓŁ 8 – Kapitały. Rezerwy i wynik finansowy
ROZDZIAŁ XII ZA PAN BRAT Z KSIĘGOWOŚCIĄ
1. Zasadność i budowa sporządzania sprawozdań finansowych
2. Budowa sprawozdania finansowego
3. Wzór sprawozdania finansowego dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą

Specyfikacja produktu

Specyfikacja Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014
Kategoria Audiobooki
Marka Forum Doradców Podatkowych
ISBN 9788363913281
Autor Ogonowski Andrzej, Gibalska Aldona
Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Ilość stron 304
Rok wydania 2014
Aktualnych ofert 1
Najniższa cena 46,52 zł
Najwyższa cena 46,52 zł
W bazie od 15.07.2016
Data aktualizacji 20.04.2024
Opinia użytkowników -
Nasza recenzja -
Rekomendacja sklepu TaniaKsiazka.pl

Historia cen

Funkcjonalność śledzenia zmian cen pozwala Ci podejmować mądre decyzje o zakupie.

Przepraszamy, obecnie brak aktualnych danych o historii cen produktu Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014 (Audiobooki).

Recenzje / opinie

Nabyłeś ten produkt? Daj nam znać, co o nim sądzisz.

Obecnie nie ma opinii dotyczących tego produktu. Pomóż innym klientom i podziel się swoją opinią.

Znalezione oferty w bazie

Do cen pokazanych poniżej dla Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014 Forum Doradców Podatkowych nie doliczono ewentualnych kosztów dostawy / wysyłki. Zanim wybierzesz, gdzie zrobić zakup, koniecznie zapoznaj się z opiniami na temat sklepu i zapoznaj sie z warunkami dostawy. Co kilka / kilkanaście minut następuje aktualizacja listy propozycji.

 • Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014 (w sklepie TaniaKsiazka.pl)

  Forum doradców podatkowych Fundacje i stowarzyszenia 2014 Sklep on-line
  ★★★★★
  46,52 zł
  Kategoria w sklepie TaniaKsiazka.pl: Audiobooki Forum Doradców Podatkowych

Produkty powiązane

Wynagrodzenia pracowników 2014
Forum Doradców Podatkowych
Wspólnoty mieszkaniowe opodatkowanie i funkcjonowanie 2014
Forum Doradców Podatkowych

Inne z kategorii Audiobooki

Jaguar Obiecaj, że wrócisz
Jaguar
Mosty ruchome
Wydawnictwo Naukowe PWN
65,55 zł

Mosty ruchome

Ciemnokrąg Novae res
Novae Res
...